Pretraga Sajta

image image

Obavijest za medije

Edukacija o obrazovanju djece o pravima manjina

Mladi u Akciji (Youth In Action) je program Evropske Komisije, koji je namijenjen mladim ljudima Evrope. Cilj ovog programa jeste da nadahne osje?aj aktivnog Evropskog gra?anstva, solidarnosti i tolerancije me?u mladim Evropljanima, te da ih uklju?i kao sudionike u oblikovanju budu?nosti Evropske Unije.


Potovani,
Agencija Lokalne Demokratije (LDA) Mostar, u Mostaru, od 02. 09. marta 2013. organizovala je sedmodnevni Trening (obuku) na temu "Edukacija o obrazovanju djece o pravima manjina".

Cilj obuke bio je osnaiti organizacije koje se bave edukacijom djece o Pravima manjina, ali i organizacije koje se bave promocijom prava djece manjina. Glavni cilj je pruiti u?esnicima korisne alate i metodologiju koje mogu koristiti za edukaciju na temu u?e?a manjina i njihovom dijalogu sa drutvom, sa naglaskom na djecu, kao na aktivne gra?ane sutranjice.

Tokom sedam dana obuke, u Mostaru je boravilo 30 u?esnika iz 10 zemalja, pola iz Europske Unije, pola iz zemalja Jugoisto?ne Europe. U?esnici su imali priliku da podijele ne samo iskustva i primjere pozitivne prakse, nego i da razgovaraju o preprekama i idejama kako da poboljaju drutvenu inkluziju djece koja dolaze iz razli?itih manjinskih grupa, a i da ih obrazuju o navedenim problemima. Metode rada su svedene na grupne diskusije, okrugle stolove, roleplay, simulacije i razli?ite dinami?ne aktivnosti koje stimuliraju kreativnost i aktivno u?e?e.

LDA Mostar, kao lokalno registrovana neprofitna, nevladina organizacija, postoji ve? dugi niz godina, te je od svog osnutka implementirala brojne projekte u lokalnoj zajednici, sa ciljem podrke razvoju lokalne zajednice u procesu demokratizacije i pridruivanja EU, odgovaraju?i na potrebe i probleme u istoj, a sve to koriste?i principe multilateralne decentralizirane suradnje, uz uklju?ivanje razli?itih aktera. LDA Mostar je stvorila dobru saradnju me?u razli?itim akterima na razli?itim nivoima, to uklju?uje lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog drutva, nevladine organizacije, te evropske institucije.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno