+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

YouAct – Youth’s Advocate

Trajanje projekta:01/10/2017 – 01/08/2018
Donator:EACEA – Erasmus +, KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse –Jačanje kapaciteta u području povezanom s mladima
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Nikšić (Nikšić / Crna Gora)
Tags, , , ,

Youth's Advocate - YouAct

Trajanje projekta: 01/10/2017 – 01/08/2018

Donator: EACEA – Erasmus +, KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – Jačanje kapaciteta u području povezanom s mladima

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Nikšić (Nikšić / Crna Gora)

Partneri: Local Democracy Agency of Kosovo (Paja / Kosovo); Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); ALDA – Skopje (Skoplje / BJR Makedonija); Association of young ecologists of Nikšić (Nikšić / Crna Gora); Local Democracy Agency Brtonigla (Brtonigla / Hrvatska); Local Democracy Agency Knjaževac (Knjaževac / Srbija); Local Democracy Agency Prijedor (Prijedor / Bosna i Hercegovina); Local Democracy Agency Subotica (Subotica / Srbija); Associazione per l’ambasciata della democrazia locale a Zavidovići (Zavidovići / Bosna i Hercegovina); “Open Doors” Center (Tirana / Albanija); System and Generation (Ankara / Turska).

Opis projekta: Ovaj program želi pomoći jačanju kapaciteta za učešće u procesu kreiranja politika omladinskih radnika na Balkanu i Turskoj, te da mladi ljudi saznaju više o mogućnostima i načinima učešća i uključenosti u kreiranje lokalnih politika i djelovanja. Ovaj pristup je inovacija na Balkanu jer ima mlade ljude kao ciljnu grupu za ovu vrstu teme i bavi se kreiranjem mogućnosti za mlade ljude.

Opći cilj: Cilj ovog projekta je osnaživanje mladih ljudi za artikulaciju njihovih interesa i potreba koristeći različite modele, mehanizme i tehnike. Opći cilj je da se poboljšaju kapaciteti omladinskih radnika, kako bi mogli stvarati i upravljati ozbiljnim zagovaranjem i lobiranjem kampanja za omladinske politike na lokalnom i regionalnom nivou.

Specifični ciljevi: Edukacija i osnaživanje 35 omladinskih radnika iz zemalja Zapadnog Balkana, Hrvatske i Turske u kreiranju i vođenju kampanja zagovaranja za politike koje se odnose na omladinu tokom aktivnosti koje su sprovedene u periodu od 10 mjeseci. Razmjena iskustava među predstavnicima osam zemalja i identifikovanje njihovih ključnih aspekata u pogledu učešća mladih u kreiranju politike. Podignuti svijest mladih u zemljama Zapadnog Balkana i EU o standardima EU o učešću mladih i aktivnom građanstvu.