bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Vizija i misija

Šta pokreće Agenciju lokalne demokratije?

Vizija

LDA Mostar će biti resursni centar za institucije kantonalnih/županijskih vlasti, gradsku administraciju i civilno društvo s ciljem usklađivanja i harmoniziranja standarda s demokratskim standardima Evropske unije.

Misija

Podržati proces demokratizacije u Gradu Mostaru jačanjem dobre uprave i izgradnjom kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva, te sudjelovanja građana u javnom životu.