Vizija i misija

Šta to pokreće Agenciju Lokalne Demokratije?

Vizija

LDA Mostar će biti resursni centar za institucije županijskih vlasti, gradske administracije i civilnog društva za usklađivanje i harmoniziranje standarda sa demokratskim standardima Evropske unije.

Misija

Podržati proces demokratizacije u Gradu Mostaru jačanjem dobre uprave i izgradnjom kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva, te sudjelovanja građana u javnom životu.