+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

BNLD – Balkanska mreža za lokalnu demokratiju

Naziv:Balkan Regional Network for Local Democracy (BNLD)
Registracija: 2019.
Članice: ALDA (Francuska); LDA Knjaževac (Srbija); LDA Subotica (Srbija); LDA Peć (Kosovo*); LDA Mostar (BiH); LDA Zavidovići (BiH); LDA Prijedor (BiH); LDA Nikšić (Crna Gora); ALDA Skoplje (Sjeverna Makedonija)
Tags, , ,

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju (BNLD)

O Mreži

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju (BNLD) regionalna je mreža koja promiče aktivno učešće građana, principe demokratskog upravljanja, lokalni razvoj i saradnju između organizacija civilnog društva i lokalnih javnih vlasti u regiji Zapadnog Balkana. BNLD su osnovali Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA) i 7 agencija lokalne demokratije (LDA) sa Zapadnog Balkana s ciljem da podrže regionalnu saradnju. Djelovanje BNLD-a temelji se na principu partnerstva i multilateralne decentralizirane saradnje.

Vizija i misija Mreže

Vizija BNLD-a je da doprinese dobrim susjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti i prosperitetu koji se zasniva na dobroj lokalnoj upravi istovremeno podržavajući kulturu dijaloga i poštovanje različitosti na Zapadnom Balkanu.

Misija BNLD-a je osnaživanje civilnog društva i lokalnih vlasti da se zajedno uključe u proces demokratske reforme i načela lokalne demokratije i podrže regionalnu saradnju i dijalog o politici prema EU integracijama regije Zapadnog Balkana.

Vrijednosti Mreže

– Promicanje poštivanja univerzalnih ljudskih prava i načela jednakosti;

– Razvoj inkluzivnog društva, participativne demokratije i socijalne kohezije;

– Razvoj kulture dijaloga i interkulturalnog razumijevanja;

– Promicanje principa supsidijarnosti i dobrog upravljanja na lokalnom nivou;

– Poštivanje održivog razvoja i zaštite životne sredine;

– Razvoj i provođenje aktivnosti poštujući princip partnerstva.

Ciljevi Mreže 

– Ojačati ulogu OCD-ova i lokalnih vlasti u pridržavanju načela dobre uprave na lokalnom nivou i u provođenju demokratskih reformi širom društva;

– Promicati građanski dijalog, aktivno građanstvo i učešće svih slojeva društva i mladih, posebno u javnoj politici i odlučivanju na lokalnom nivou;

– Podržati proces EU integracija u regionu Zapadnog Balkana uz unapređenje regionalne saradnje različitih dionika;

– Povećati održivost Agencija lokalne demokratije s područja Zapadnog Balkana kroz izgradnju kapaciteta, inovativno pružanje usluga i regionalno tematsko umrežavanje.

Više o Balkanskoj mreži za lokalnu demokratiju saznajte na njenim službenim web stranicama