bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

BNLD – Balkanska mreža za lokalnu demokratiju

Naziv:Balkan Regional Network for Local Democracy (BNLD)
Registracija: 2019.
Članice: ALDA (Francuska); LDA Knjaževac (Srbija); LDA Subotica (Srbija); LDA Peć (Kosovo*); LDA Mostar (BiH); LDA Zavidovići (BiH); LDA Prijedor (BiH); LDA Nikšić (Crna Gora); ALDA Skoplje (Sjeverna Makedonija)
Tags, , , , ,

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju (BNLD)

O Mreži

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju (BNLD) regionalna je mreža koja promiče aktivno učešće građana, principe demokratskog upravljanja, lokalni razvoj i saradnju između organizacija civilnog društva i lokalnih javnih vlasti u regiji Zapadnog Balkana. BNLD su osnovali Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA) i 7 agencija lokalne demokratije (LDA) sa Zapadnog Balkana s ciljem da podrže regionalnu saradnju. Djelovanje BNLD-a temelji se na principu partnerstva i multilateralne decentralizirane saradnje.

Vizija i misija Mreže

Vizija BNLD-a je da doprinese dobrim susjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti i prosperitetu koji se zasniva na dobroj lokalnoj upravi istovremeno podržavajući kulturu dijaloga i poštovanje različitosti na Zapadnom Balkanu.

Misija BNLD-a je osnaživanje civilnog društva i lokalnih vlasti da se zajedno uključe u proces demokratske reforme i načela lokalne demokratije i podrže regionalnu saradnju i dijalog o politici prema EU integracijama regije Zapadnog Balkana.

Vrijednosti Mreže

 • Promicanje poštivanja univerzalnih ljudskih prava i načela jednakosti;
 • Razvoj inkluzivnog društva, participativne demokratije i socijalne kohezije;
 • Razvoj kulture dijaloga i interkulturalnog razumijevanja;
 • Promicanje principa supsidijarnosti i dobrog upravljanja na lokalnom nivou;
 • Poštivanje održivog razvoja i zaštite životne sredine;
 • Razvoj i provođenje aktivnosti poštujući princip partnerstva.

Ciljevi Mreže 

 • Ojačati ulogu OCD-ova i lokalnih vlasti u pridržavanju načela dobre uprave na lokalnom nivou i u provođenju demokratskih reformi širom društva;
 • Promicati građanski dijalog, aktivno građanstvo i učešće svih slojeva društva i mladih, posebno u javnoj politici i odlučivanju na lokalnom nivou;
 • Podržati proces EU integracija u regionu Zapadnog Balkana uz unapređenje regionalne saradnje različitih dionika;
 • Povećati održivost Agencija lokalne demokratije s područja Zapadnog Balkana kroz izgradnju kapaciteta, inovativno pružanje usluga i regionalno tematsko umrežavanje.
Upravni odbor BNLD-a

Članovi upravnog odbora BNLD-a:

 • Antonella Valmorbida – ALDA
 • Ivana Petrovska – ALDA Skopje
 • Elbert Krasniqi – Local Democracy Agency Kosovo
 • Stanka Parać Damjanović – Local Democracy Agency Subotica
 • Saša Marinkov – Local Democracy Agency Central and Southern Serbia
 • Dženana Dedić – Local Democracy Agency Mostar
 • Dragan Došen – Local Democracy Agency Prijedor
 • Slađan Ilić – Local Democracy Agency Zavidovići
 • Kerim Međedović – Local Democracy Agency Montenegro

Predsjednik BNLD-a je Elbert Krasniqi. 

Izvršna direktorica BNLD-a je Ivana Petrovska.

Više o Balkanskoj mreži za lokalnu demokratiju (BNLD) saznajte na njenim službenim web stranicama

***ENGLISH***

About the Network

Balkan Network for Local Democracy (BNLD) is a regional network promoting active citizen participation, democratic governance principles, local development and co-operation between civil society organisations and local public authorities in the Western Balkan Region. BNLD is founded by the European Association for local democracy (ALDA) and the 7 Local Democracy Agencies (LDA) from Western Balkans aiming to support regional cooperation. BNLD action is based on the principle of partnership and multilateral decentralized cooperation. 

BNLD Vision & Mission 

The vision of BNLD is to contribute to good neighborhood relations, regional stability and prosperity based on good local governance while supporting culture of dialogue and respect of diversity in Western Balkans.
The mission of BNLD is to empower civil society and local authorities to jointly engage in democratic reform process and local democracy principles and to support regional cooperation and policy dialogue towards EU integration of the Western Balkans region.  

BNLD Values 

 • Promotion of the respect for universal human rights and equality principles;
 • Development of inclusive society, participative democracy and social cohesion;
 • Development of the culture of dialogue and intercultural understanding;
 • Promotion of subsidiarity principles and good governance at local level;
 • Respect of sustainable development and environment protection;
 • Development and implementation of activities respecting the principle of partnership. 

BNLD Objectives

 • Strengthen the role of CSOs and Local Authorities in adherence to principles of good governance at local level and in anchoring the democratic reforms across society; 
 • Promote civil dialogue, active citizenship and participation of all sections of society and youth in particular in public policy and decision making at local level;
 • Support the process of EU integration in Western Balkan region with enhanced regional cooperation of different stakeholders;
 • Enhance the sustainability of the LDAs from the Western Balkans through capacity building, innovative service provision and regional thematic networking.
BNLD Governing Board

BNLD Governing board members are:

 • Antonella Valmorbida – ALDA
 • Ivana Petrovska – ALDA Skopje
 • Elbert Krasniqi – Local Democracy Agency Kosovo
 • Stanka Parać Damjanović – Local Democracy Agency Subotica
 • Saša Marinkov – Local Democracy Agency Central and Southern Serbia
 • Dženana Dedić – Local Democracy Agency Mostar
 • Dragan Došen – Local Democracy Agency Prijedor
 • Slađan Ilić – Local Democracy Agency Zavidovići
 • Kerim Međedović – Local Democracy Agency Montenegro

The President of BNLD is Elbert Krasniqi. 

The Executive Director of BNLD is Ivana Petrovska.

Find out more on the Balkan Regional Network for Local Democracy (BNLD) at the official web pages. 

BNLD Timeline

1993
Otvaranje prve LDA u Subotici (Srbija) / Opening of the first LDAs in Subotica (Serbia)
1997
Otvaranje LDA Zavidoviću (Bosna i Herzegovina) / Opening of LDA Zavidovici (Bosnia and Herzegovina)
1999
Uspostva ALDA-e u svrhu regionalne suradnje Agencija lokalne demokracije / Establishment of ALDA to ensure the regional coordination of the LDAs
2000
Otvaranje LDA Prijedor (Bosna i Hercegovina) / Opening of LDA Prijedor (Bosnia and Herzegovina)
2001
Otvaranje LDA Centralne i Južne Srbije / Opening of LDA Central and Southern Serbia
2001
Otvaranje LDA Nikšić (Crna Gora) / Opening of LDA Niksic (Montenegro)
2004
Otvaranje LDA Mostar (Bosna i Hercegovina) / Opening of LDA Mostar (Bosnia and Herzegovina)
2004–2008
Provedba regionalnog projekta ''Akcije na jačanju kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva u Južnoj i Istočnoj Evropi'' / Implementation of the regional project “Actions on Capacity-Building of Local Authorities and Civil Society in Southern and Eastern Europe” by ALDA and LDAs
2007–2010
Provedba regionalnog projekta ''Mladi u pravom smjeru'', ALDA i LDA-ovi / ''Implementation of the regional project “Youth the right direction” by ALDA and LDAs
2007–2010
Provedba regionalnog projetkta ''Mikrokreditna shema u Jugoistočnoj Evropi'', ALDA i LDA-ovi / Implementation of the regional project ‘’Microcredit scheme in South East Europe’’ by ALDA and LDAs
2008
Otvaranja LDA Albanija / Opening of LDA Albania
2008
Uspostava ALDA-inog ureda pri LDA Subotici / Establishment of ALDA regional office hosted by LDA Subotica
2011
Otvaranje LDA Kosovo* / Opening of LDA Kosovo*
2012
LDA-ovi Zapadnog Balkana potpisali Memorandum o regionalnoj suradnji / Western Balkans LDAs signed the Memorandum on regional cooperation.
2012
Provedba regionalnog projekta ''Izgradnja građanskog povjerenja - pronađite svoj put kroz labirint proširenja“, LDA-ovi / Implementation of the regional project ‘’Civil Trust Building – Find your way through the Enlargement Labyrinth’’ by LDAs
2013
Otvaranje ALDA Skoplje u Sjevernoj Makedoniji / Opening of ALDA Skopje in North Macedonia
2015–2018
Podrška Evropske komisije kroz projekat „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ / Support of the European Commission through the project “Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue”
2018–2021
Podrška Evropske komisije kroz projekat „Mladi Balkana za Evropu“ za konsolidaciju Mreže / Support of the European Commission through the project “Regional youth compact for Europe” to consolidate the Network
2019
Registracija BNLD u Skoplju, Sjeverna Makedonija / Registration of BNLD in Skopje, North Macedonia