bs
bs

Monumental 9

Trajanje projekta:24/10/2019 – 24/07/2020
Donator:RCC - Reginal Cooperation Council (“Support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE: Promotion, Policy, and Pilots Grants Work Programme”)
Aplikant:Local Democracy Agency Montenegro
Tags, , , , , , , ,

Monumental 9

Trajanje projekta: 24/10/2019 – 24/07/2020 (9 mjeseci)

Donator: RCC – Regional Cooperation Council (“Support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE: Promotion, Policy, and Pilots Grants Work Programme”)

 

Aplikant: Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić (Crna Gora)

Partneri: LDA Mostar (Bosna i Hercegovina); LDA Prijedor (Bosna i Hercegovina); LDA Zavidovići (Bosna i Hercegovina); LDA Subotica (Srbija); LDA Knjaževac (Srbija); LDA Kosovo (*Kosovo); ALDA Skoplje (Sjeverna Makedonija)

Opis projekta:

Temeljne aktivnosti predložene akcije imaju za cilj stvaranje preduvjeta za razvoj novog turističkog proizvoda za povećanje zaposlenosti mladih i povećanja broja aktivnosti koje stvaraju prihode kroz uključivanje mikro-lokaliteta, mladih greetera i kreativnih pisaca (i / ili vloggera) u program regionalne suradnje. Izgradnja kapaciteta za LDA greetere i vloggere, vježba razvoja vještina profesionalnih vodiča, terenski posjeti i učenje primjenom pristupa, namijenjeni su da doprinesu općem cilju s posebnim fokusom na aktivnosti namijenjene uključivanju mladih iz lokalnih zajednica u regionalni program međukulturalne razmjene kako bi zajedno radili na razvoju novog turističkog proizvoda.

Opći cilj:

Pomoći u stvaranju preduvjeta za razvoj novih turističkih proizvoda radi povećanja zaposlenosti mladih i aktivnosti koje stvaraju prihode kroz uključivanje mikro-lokaliteta, te mladih greetera i vloggera u program regionalne suradnje

Specifični ciljevi:

– razviti inovativne promotivne akcije prilagođene mladima kako bi se osigurala orijentacija i promidžba narativa o devet veličanstvenih spomenika iz Drugog svjetskog rata;

– stvoriti internetsku platformu prilagođenu mladima za predstavljanje mjesta, lokacija i baštine

– razviti regionalni pilot program međukulturalne razmjene mladih, uključujući istraživanje, pripovijedanje priča, digitalizaciju novog kulturno-turističkog proizvoda: Monumental 9;

– pomoći u povećanju atraktivnosti za turistički razvoj i aktivnosti donošenja prihoda na mikro lokalitetima;

Aktivnosti projekta su podjeljene u 4 radna paketa (WP):

WP1 Izgradnja kapaciteta i priručnik za obuku za LDA greetere / vloggere;

WP2: Desk istraživanje, uspostavljanje online platforme: Balkan Monumental 9 Trail;

WP3: Tri (3) terenske pilot ture radi izrade narativa spomenika i virtualne ture;

WP 4: Aktivnosti lokalne / regionalne vidljivosti, koordinacija i priprema završnog događaja Trebjesa Nikšić, kako bi se usvojio follow-up plan djelovanja regionalne mreže.

Očekivani rezultati:

– Povećani su kapaciteti nove regionalne mreže za uključivanje mladih u program međukulturalne razmjene;

– poboljšani lokalni kapaciteti za stvaranje zajednice koja okuplja prakse u turističkom razvoju;

– intenzivirane aktivnosti na donošenju prihoda na mikro lokalitetima;

– virtualni vodič Devet spomenika s narativima, pripovijedanjem, koji su razvili LDA mladi greeteri i vlogeri;

Ciljne skupine: Lokalne organizacije civilnog društva, tematske mreže OCD-a, stručnjaci za mlade, lokalna / nacionalna tijela javne vlasti / vladina tijela, mediji

Korisnici: obrazovne / kulturne institucije, omladinske grupe, turističke zajednice, MSP-ovi, 9 lokalnih zajednica, stanovništvo

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI:

 1. Capacity building programme for young greeters and bloggers
 2. Regional online training for young local Greeters

 3. Regional online training for young local bloggers and vloggers
 4. Field tour to Konjic, Jablanica, Mostar and Nikšić

 

***ENG***

Monumental 9

Timespan: 24/10/2019 – 24/07/2020 (9 months)

Donor: RCC – Reginal Cooperation Council (“Support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE: Promotion, Policy, and Pilots Grants Work Programme”)

Applicant: Local Democracy Agency Niksic (Montenegro)

Partners: LDA Mostar (Bosnia and Herzegovina); LDA Prijedor (Bosnia and Herzegovina); LDA Zavidovići (Bosnia and Herzegovina); LDA Subotica (Serbia); LDA Knjaževac (Serbia); LDA Kosovo (*Kosovo); ALDA Skopje (North Macedonia)

Project Description:

The core activities of the proposed action are aimed to help create preconditions for new tourism product development to increase youth employment and income generating activities through engaging micro-localities, youth greeters and creative writers (and/or vloggers) in regional co-operation programme. Capacity building for LDA greeters and vloggers, professional tour guide skills development exercise, field visit and learning by doing approach are all intended to contribute to the overall objective with specific focus on activities designed to engage youth from local communities in regional intercultural exchange programme to work together on a new tourist product development.

Overall objective: Help create preconditions for new tourism product development to increase youth employment and income generating activities through engaging micro-localities, youth greeters and vloggers in regional co-operation programme

Specific objective(s):

– develop youth friendly innovative promotional actions to provide orientation and publicise the narrative of the nine magnificent monuments from the WW2.;

– create youth friendly online platform to present sites, locations and heritage

– develop regional pilot youth intercultural exchange programme including exploration, storytelling, digitalisation of the new cultural tourism product: Monumental 9;

– help increase attractiveness for tourist development and income generating activities at micro-localities;

 Activities are divided into 4 working packages (WP):

WP1 Capacity building and Training Manual for LDA greeters/vloggers;

WP2: Desk research, establishment of the online platform: Balkan Monumental 9 Trail;

WP3: Three (3) field pilot tours to create the Monuments’ narrative and virtual tour;

WP 4: Local/Regional visibility activities, co-ordination and preparation of closing event Trebjesa Niksic, to adopt the regional Network’s follow-up action plan.    

Expected results:

 • New regional network’s capacities for engaging youth in intercultural exchange programme improved;
 • local capacities for creating the community of practice in tourist development improved;
 • income generating activities in micro localities increased;
 • Nine Monuments’ virtual tour guide with narratives, storytelling, developed by LDA young greeters and vloggers;

 Target groups: Local CSOs, CSO thematic networks, Youth practitioners, local/national public authorities’/government bodies, media

Beneficiaries: educational/ cultural institutions, youth groups, tourist associations, SMEs, 9 local communities, population at large

IMPLEMENTED ACTIVITIES:

 1. Capacity building programme for young greeters and bloggers (MONUMENTAL 9)
 2. Regional online training for young local Greeters
 3. Regional online training for young local bloggers and vloggers
 4. Field tour to Konjic, Jablanica, Mostar and Nikšić