bs
bs

Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju

Trajanje projekta:januar/siječanj, 2021. - decembar/prosinac, 2023.
Donatori: Program civilnog društva i mediji za Bosnu i Hercegovinu 2019. - Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD u raznim oblastima
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Mostar
Tags, , , , ,

Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini - LINK za saradnju/suradnju

Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju

Trajanje projekta: januar/siječanj, 2021. – decembar/prosinac, 2023.

Donator: Europska unija

 

Ukupna vrijednost projekta je 545,897,00 EUR, od čega EU finansira/financira 89,92%.

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar

Partneri: Agencija lokalne demokratije Zavidovići, Agencija lokalne Demokratije Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje, ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju

Pridruženi partner: ALDA Skopje – Asocijacija agencija lokalne demokratije

Opis projekta:

Projekt promovira principe dobrog upravljanja s ciljem efikasnog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekt će ojačati kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i civilnog društva u provođenju participativnih procesa. Zajedno će identificirati konkretne probleme zajednice koja će svoja rješenja pronaći zahvaljujući participativnom pristupu. Projekt će stoga izgraditi kapacitete i riješiti probleme, konsolidirajući pristup u godinama koje dolaze.

Glavna ciljna skupina ovog projekta su 40 lokalnih OCD-a i lokalnih organizacija iz Bosne i Hercegovine i 12 jedinica lokalne samouprave – općinska uprava i lokalni vijećnici kao lokalni donositelji odluka.

Opći cilj: Projekt teži jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner za kreiranje politika i reforme unutar BiH.

Specifični ciljevi:

 1. Stvoriti čvršće veze s građanima njihovim uključivanjem u proces javnih politika, dopiranjem do cijele društvene zajednice, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice podsticanjem građanskog aktivizma i učešća javnosti u kreiranju politika;
 2. Unaprijediti sposobnost, transparentnost i odgovornost lokalne samouprave;
 3. Povećati efektivnost OCD;
 4. Dosegnuti do Lokalne samouprave na način da ona omogući politike i procedure za građanske inicijative lokalnih organizacija;
 5. Kreirati mreže OCD-a za izgradnju koalicija radi povećanog utjecaja na kampanje i zagovaranje

U cijeli proces će biti uključeno:

 • oko 20 lokalnih zajednica koje će imajti koristi od poboljšanih javnih usluga u svakoj općini;
 • 12 lokalnih samouprava koje će ojačati kapacitete za primjenu inkluzivnih rješenja za lokalne probleme (Mostar, Jablanica, Nevesinje, Zavidovići, Žepče, Maglaj Prijedor, Novi grad, Kostajnica, Trebinje, Ravno and Berkovići);
 • više od 40 OCD-ova koji će poboljšati vještine i kapacitete za donošenje pozitivnih lokalnih promjena u svojim zajednicama.

Glavne projektne aktivnosti su:

 • Trening za trenere o primjeni metodologije Vijeća Evrope – Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju (ELoGE)
 • Procjena potreba u skladu s ELoGE metodologijom na području 12 lokalnih samouprava
 • Trening za jačanje kapacitete za procjenu i praćenje lokalog nivoa dobrog upravljanja korištenjem participativnih metoda za predstavnike 12 lokalnih samouprava i lokalnih OCD-ova (Akademija za lidere Vijeća Evrope (Council of Europe’s “LAP – Leadership Academy Programme)
 • Obuka iz participativnog procesa vezanog za lokalne problematike za predstavnike iz 12 lokalnih samouprava
 • Podrška lokalnim OCD-ovima iz BiH kroz dodjelu malih grantova
 • Forumi za predstavljanje najboljih praksi saradnje/suradnje između lokalnih OCD-ova i lokalnih vlasti i formiranje neformalne mreze na projektnom području
 • Implementacija digitalne demokratije/demokracije kroz instalaciju 12 pametnih klupa u 12 lokalnih zajednica sa projektnog područja
 • Finalna projektna konferencija

Implementirane aktivnosti:

Službene web stranice projekta

Službena FB stranica projekta

Službeni INSTAGRAM profil projekta

*ENGLISH*

Strengthening local participation and cooperation through partnership of Public Authorities and CSOs in Bosnia and Herzegovina- LINK 4 Cooperation

Timespan: January 2021 – December 2023

Donor: European Union

The total value of the project is EUR 545,897.00, of which the EU finances 89.92%.

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)

Partners: Local Democracy Agency Zavidovici, Local Democracy Agency Prijedor, Center for Development of Herzegovina Trebinje, ALDA – European Association for Local Democracy

Affiliated entity: ALDA Skopje – Association of agencies for local democracy

Project Description:

The project promotes principles of good governance with a view to effective and responsive performance of the local government units in Bosnia and Herzegovina. The project will empower the capacities of local authorities (elected leaders and civil servants) and civil society in implementing participative processes. Together they will identify concrete problems of the community that will find their solutions thanks to the participative approach. The project will therefore build capacities and solve problems, by consolidating the approach in the years to come.

The main target group of this project are the 40 local CSOs and grassroot organizations from Bosnia and Herzegovina and 12 Local self-government units – municipal administration and local councilors as local decision makers.

Overall objective: to strengthen the capacities of CSOs engaged in public policy processes to become skilled and reliable partners in policy-making and reform processes in B&H.

Specific objectives:

 1. Create stronger links to citizens by engaging in public policy process, reaching out to society as a whole including marginalized groups and grass root communities and encouraging civic activism and public participation in policy-making;
 2. Capable, transparent and accountable LAs;
 3. Effective CSOs;
 4. LAs have enabling policies and rules for grass root organizations and civic initiatives;
 5. CSOs create network for coalition-building for increased impact in campaigning and advocacy.

The whole process will involve:

 • about 20 local communities benefiting from improved public services in each municipality;
 • 12 Las which will have strengthened capacities to implement inclusive solutions for local problems (Mostar, Jablanica, Nevesinje, Zavidovici, Zepce, Maglaj Prijedor, Novi grad, Kostajnica, Trebinje, Ravno and Berkovici);
 • more than 40 CSOs which will have improved skills and capacities for bringing positive local changes in their communities.

Main project activities:

 • Training for trainers (ToT) on the application of the Council of Europe methodology – European Label of Governance Excellence (ELoGE)
 • Needs assessment in accordance with the ELoGE methodology in the area of ​​12 local governments
 • Training to strengthen the capacity to assess and monitor the local level of good governance using participatory methods for representatives of 12 local governments and local CSOs (Council of Europe’s LAP – Leadership Academy Program)
 • Participatory process training related to local issues for representatives from 12 local governments
 • Support to local CSOs from BiH through the award of small grants
 • Forums for presenting best practices of cooperation / cooperation between local CSOs and local authorities and forming an informal network in the project area
 • Implementation of digital democracy / democracy through the installation of 12 smart benches in 12 local communities from the project area
 • Final project conference

Implemented activities:

Official website

Official FB page

Official INSTAGRAM account