bs
bs

Umrežavanje organizacija civilnog društva da bi se osnažila demokratija na Balkanu

Trajanje projekta:1. januar/siječanj, 2021. - 31. oktobar/listopad, 2021.
Donatori:Balkanska mreža za razvoj civilnog društva kroz sredstva Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju
Aplikant:Balkanska mreža lokalne demokratije (Sjeverna Makedonija)
Tags,

Umrežavanje organizacija civilnog društva da bi se osnažila demokratija na Balkanu

Umrežavanje organizacija civilnog društva da bi se osnažila demokratija na Balkanu

Trajanje projekta: 1. januar/siječanj – 31. oktobar/listopad, 2021.

Donator: Balkanska mreža za razvoj civilnog društva kroz sredstva Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju

 

Aplikant: Balkanska mreža lokalne demokratije

Partneri: LDA Mostar, LDA Zavidovići, LDA Prijedor (Bosna i Hercegovina), LDA Subotica, LDA Knjaževac (Srbija), LDA Nikšić (Crna Gora), LDA Peja (Kosovo), LDA Vlora (Albanija) 

Opis:

Projekt teži kreiranju regionalne saradnje organizacija civilnog društva i edukativnog resusra u svrhu jačanja građanskog aktivizma na lokalnom nivou. Osim toga, ideja je uspostaviti lokalnu i regionalnu izgradnju kapaciteta, aktivnosti osvještavanja i uvezivanja s ciljem ukazivanja na goruće probleme civilnog društva Zapadnog Balkana. Projektne aktivnosti podrazumijevaju istraživanje i uporednu analizu trenutno-važećeg zakonodavstva koje se odnosi na uključivanje građana u procese odlučivanja i kreiranja politika na lokalnom nivou zemalja Zapadnog Balkana. Aktivnosti će upotpuniti Regionalni sajam razmjene najboljih praksi kao i kampanja na društvenim mrežama i elektronski newsletter.

Osnovna ciljna skupina projekta su članice Balkanske mreže lokalne demokratije kao i njihovi partneri u zemljama Zapadnog Balkana te sve ostale mreže civilnog društva koje promoviraju demokratiju i inkluziju na lokalnom nivou. Projekt se direktno tiče članica Balkanske mreže lokalne demokratije.

Opći cilj: Da organizacije civilnog društva  doprinesu kreiranju pogodnog tla za razvoj civilnog društva na način koji će im omogućiti da postanu relevantni akteri u društvu. 

Specifični ciljevi: 

1 Osnažiti kapacitete Balkanske mreže lokalne demokratije kako bi doprinijeli učinkovitom regionalnom sektoru civilnog društva;

2 Poboljšati regionalnu razmjenu iskustva i vještina članica Balkanske mreže lokalne demokratije na način da se ona zasniva na propagiranju i monitoringu EU integracija i reformske agende na Zapadnom Balkanu

3 Kreirati regionalnu saradnju i edukativni resurs organizacija civilnog društva u svrhu jačanja građanskog aktivizma na lokalnom nivou 

Projekt se nadovezao na prethodni projekt “Zaštita civilnog sektora – Razvoj regionalnog Hub-a Civilnog društva” kojeg je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju a implementirala Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.

*ENGLISH*

CSOs networking for better local democracy in the Balkans

Timespan: 1 January – 31 October 2021

Donor: Balkan Civil Society Development Network – Regional Civil Society Development HUB, programme funded by SIDA, Swedish International Development Cooperation Agency.

 

Applicant: Balkan Network for Local Democracy (North Macedonia)

Partners: LDA Mostar (Bosnia and Herzegovina), LDA Zavidovici (Bosnia and Herzegovina), LDA Prijedor (Bosnia and Herzegovina), LDA Subotica (Serbia), LDA Knjazevac (Serbia), LDA Niksic (Montenegro), LDA Peja (Kosovo), LDA in Vlora (Albania)

Description: 

The project action aims to create a regional civil society organization’s cooperation and learning resource for advancing active citizenship at a local level. Moreover, the idea is to set local and regional capacity building, awareness raising and networking actions with the aim to address the main challenges of the civil society in our region. The activities will include research and comparative analysis of present state legal framework for citizens’ participation in policy and decision making on local level in Western Balkan countries. Furthermore, there will be also Regional Best Practice Fair as well as social media campaign and e- newsletter. 

The main target groups of the project are BNLD members and its network partners in all Western Balkan countries, other regional CSO networks and CSOs promoting democratic governance and inclusive participation at local level. Directly involved target groups will be the members of Balkan Network for Local Democracy.

Overall objective: CSOs contributed to a conducive environment for civil society development that enables them to be influential actors in society.

Specific objectives: 

SO1: Strengthen the BNLD capacities to contribute more effectively to regional civic space;

SO2: Improve regional exchange of experience and skills of BNLD network members on evidence based advocacy and monitoring EU integration and reform agenda in WB countries; 

SO3: Create a regional CSOs co-operation and learning resource for advancing active citizenship at local level.

This project “CSOs networking for better local democracy in the Balkans” is implemented within the Project “Protecting Civic Space – Regional Civil Society Development Hub” financed by SIDA and implemented by BCSDN.