bs
bs

Mo.StarT-V: Strategije i aktivnosti za realizaciju obuke u polju video novinarstva

Trajanje projekta:august/kolovoz, 2009. - mart/ožujak, 2011. 
Donator:Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (Italija)
Aplikant:Provincija Gorizia (Italija)
Tags, , , , , , ,

Mo.StarT-V: Strategije i aktivnosti za realizaciju obuke u polju video novinarstva

Trajanje projekta: august/kolovoz, 2009. – mart/ožujak, 2011. 

Donator: Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (Italija) u skladu s regionalnim zakonom 19/2000, na regionalnom i lokalnom nivou za promociju aktivnosti saradnje i međunarodnog partnerstva

Aplikant:  Provincija Gorizia (Italija)

Partneri: Kallipolis – non profit organization for sustainable urban development (Trst/Italija); Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus Fundation (Trst/Italija); LDA Mostar (Mostar/Bosna i Hercegovina); LINK Mostar (Mostar/Bosna i Hercegovina)

Opis: Ovim projektom, pored dijela profesionalne edukacije, želi se stimulirati mlade ljude i općenito čitavo građanstvo, na učešće u javnom životu Mostara. Tema istraživanja Projekta su “javni gradski prostori”. S obzirom na važnost komunikacije ovog sektora u globalnom kontekstu i njegov razvoj, Projekt namjerava profesionalno osposobiti grupu mladih ljudi u području nezavisnog video novinarstva koji im treba služiti kao alat za usporedbu, učenje, poticanje dijaloga i interkulturalne razmjene. Koristeći sredstva komunikacije i kroz istraživanje javnih prostora, mladi mogu razumjeti socijalne i kulturne veze koje grad skriva, te na taj način postati aktivni sudionici u civilnom društvu. Radionicu video novinarstva vodi italijanski freelancer, stručnjak za dokumentarni film, gospodin Gianpaolo Rampini.

Konačni rezultat ove radionice bit će dokumentarni film o savremenom Mostaru, urađen na nezavisan način od strane polaznika radionice. Paralelno s tim, Projekt predviđa realizaciju dvodnevne radionice participativnog planiranj, namjenjenu svim građanima Grada Mostara, gradskim vlastima, tokom koje će biti govora o uređenju javnih prostora, te će se zajednički „planirati“ moguće perspektive budućeg razvoja grada.
Na kraju, Projekt predviđa još jednu fazu obrazovanja za mlade u vidu radionice „Pokretanje biznisa“, koja je namjenjena učesnicima, polaznicima škole video novinarstva, tokom koje će biti izrađen biznis plan u trajanju od godine dana. Ova radionica bit će korisna i u slučaju eventualne registracije poduzetničke djelatnosti, budući da se ovim Projektom očekuje otvaranje Centra za nezavisnu video-produkciju, kojim bi upravljali učesnici radionica i koji bi imao podršku od Omladinskog kulturnog centra Abrašević (OKC Abrašević),
u čijim prostorijama se trenutno nalazi škola za video novinarstvo. Ovim bi se omogućilo grupi zaljubljenika u video novinarstvo da nastave sa svojim radom i time sebi stvore radne pozicije. Projekt ima za cilj osposobiti mlade ljude na profesionalan način u području nezavisnog video novinarstva kao alata
za usporedbu, učenje, poticanje dijaloga i interkulturalne razmjene.

Opći cilj: unaprijediti ekonomski razvoj Mostara uz povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih

Specifični ciljevi: 

1. Povećati znanje i vještine mladih u području nezavisnog video novinarstva u okviru predmeta istrage „Mostar: savremeni grad na jugoistoku Evrope.“

2. Povećati znanje i vještine mladih ljudi u start-up poslu.

3. Promicati dijalog između kultura i sudjelovanja građana u mogućim budućim scenarijima razvoja Mostara.

4. Promovisati biznis samorazvoja.

5. Upoznati građane regije Friuli Venezia Giulia o problemima koji se odnose na savremene gradove putem neovisnog video-dokumentarnog alata.

Aktivnosti realizirane u 2010. godini:
– Stručni trening u nezavisnom video novinarstvu;
– Radionica na temu Participativno planiranje.

Aktivnosti relizirane u 2011. godini:

– Stručni tečaj u pokretanju biznisa;
– Pokretanje Centra za neovisnu videoprodukciju;
– Finalna Konferencija i prezentacija dokumentarnog filma u Mostaru čiji je domaćin bila LDA Mostar;
– Finalna Konferencija i prezentacija dokumentarnog filma u regiji Friuli Venezia Giulia.

DOKUMENTARNI FILM O SAVREMENOM MOSTARU ”Sjene grada svjetlost”

***ENGLISH***

MO.START-V – MOstar.STrategies and Activities to Realize Training in Videojournalism

Timespan: August 2009 – March 2011

Donor: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Italy) in accordance with the Regional Law 19/2000, on regional and local levels for promotion of activities of co-operation and international partnership.

 Applicant:  Province of Gorizia (Italy)

Partners: Kallipolis – non profit organization for sustainable urban development (Trieste/Italy); Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus Fundation (Trieste/Italy); Local Democracy Agency Mostar (Mostar/Bosnia and Herzegovina); LINK Mostar (Mostar/Bosnia and Herzegovina)

Discription: This Project, aside from the professional education part, wants to stimulate young people and general citizenry to participate in the public life of Mostar. The research subject of the Project
is “public city spaces”. Considering the importance of communication of this sector in the global context and its development, the Project intends to professionally enable a group of young people in the field of independent video-journalism, which should serve them as a tool for comparison, learning, stimulation of dialogue and intercultural exchanges. By using the means of communication and through the research of public spaces, young people can understand social and cultural connections the city hides, and in that manner become active participants in civil society. The Video-journalism Workshop is led by the Italian freelancer,
documentary film expert, Mr. Gianpaolo Rampini. The final result of this Workshop will be a documentary film on contemporary Mostar, created in an independent manner by the workshop participants. In parallel to that, the Project envisages realisation of a two-day Participatory Projection Workshop, intended to all citizens of the City of Mostar, City authorities, during which the issue of management of public spaces will be discussed, and possible perspectives of future City development will be “planned” jointly. At the end, the Project envisages another phase of education for young people in the form of “Starting a Business“ Workshop, which is intended for participants, students of the Video-journalism School, during which a year-long business
plan will be developed. This Workshop will also be useful in the event of registration of a possible entrepreneurial action, since this Project assumes opening of a Centre for independent video-production, which would be managed by the workshop participants and which would have the support of the Youth Cultural Centre Abrašević (OKC Abrašević), whose premises currently host the Video-journalism School.
This would enable a group of video-journalism enthusiasts to continue with their work and thus create their own working positions. The Project aims to professionally capacitate young people in the field of independent video-journalism as a tool for comparison, learning, stimulation of dialogue and intercultural exchanges.

General Objective: To improve economic development of Mostar through increasing employment opportunities for young people.

Specific Objective(s): 

1. Increase knowledge and skills of young people in the field of independent video journalism under the subject of investigation “Mostar: a contemporary city in the south-eastern Europe.”

2. Increase knowledge and skills of young people in the star-up business.

3. Promote dialogue between cultures and the participation of citizens on possible future scenarios of development of Mostar.

4. Promote self-development business.

5. Make citizens of the Region Friuli Venezia Giulia aware of issues relating to contemporary cities through the independent video documentary tool.

Activities realised in 2010:

– Professional training in independent video-journalism;
– Participatory Planning Workshop.

Activities realised in 2011:

– Expert course on starting a business;
– Starting a Centre for independent videoproduction;
– Final Conference and presentation of the documentary film in Mostar. The Conference was hosted by LDA Mostar;
– Final Conference and presentation of the documentary film in the Region Friuli Venezia Giulia

THE DOCUMENTARY FILM  ”The shadows of the city of light”