bs
bs

Projekti realizirani u partnerstvu sa talijanskom nevladinom organizacijom IPSIA, partnerom LDA Mostar

Trajanje projekta:2008
Donator:
Aplikant:
Tags, , , , ,

Projekti realizirani u partnerstvu sa talijanskom nevladinom organizacijom IPSIA, partnerom LDA Mostar

Projekt: Teatar za mir – Drvo na centru svijeta

Trajanje projekta: mart/ožujak – juni/lipanj 2008.

Donator: Općina S. Giuliano Milanese (Italija)

Partneri: IPSIA, LDA Mostar, OKC Abrasević, Pozorište Lutaka Mostar, VI Osnovna Škola, Osnovna Škola Ilije Jakovljevića

Opis: Cilj projekta je spojiti djecu koja pohađaju nastavu po različitom planu i programu u Mostaru, koristeći teatar i valorizaciju njihove lokalne kulture putem umjetničkih radionica.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:
• Radionice lutkarske animacije za djecu iz cijelog grada Mostara
• Kreiranje nove lutkarske predstave po klasičnoj bajci, koja promovira vrijednosti dijaloga
• Snimanje video zapisa i izrada DVD-a sa slikama i pozornicom za svu djecu učesnike

***

Projekt: Vrijeme za mir

Trajanje projekta: juni/lipanj – oktobar/listopad 2008.

Donator: Općina Paderno Dugnano (Italija)

Partneri: IPSIA, LDA Mostar, Porodični Centar (Family Centre), Sunce, Srednja Elektrotehnička škola,VI Osnovna Škola, Coop. Soc Etabeta di Milano

Opis: Projekt ima za cilj promoviranje vrijednosti volonterizma među mladima, što je realizirano uključujući osam učenika srednjih škola Mostara u tim volontera, koji su animirali ljetni kamp za djecu, organiziran od strane NVO IPSIA u augustu/kolovozu 2008. u Mostaru.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:
• Trening za mlade volontere, te posjete Porodičnom centru, uredu LDA Mostar – Resursnom centru za demokratiju i Udruženju Sunce.
• Pomoć u nabavci opreme za tjelesni odgoj za VI Osnovnu školu, te za biblioteku za srednju Elektrotehničku školu.
• Organiziranje ljetnog kampa u augustu/kolovozu 2008. uz učešće obučenih mladih početnika volontera
• Završno putovanje u Italiju u oktobru/listopadu 2008. sa ciljem razmjene iskustava o volonterizmu i asocijacijama na području Milana (Italija).

***

Projekt: Tečaj talijanskog jezika

Trajanje projekta: februar/veljača – juni/lipanj 2008.

Opis: LDA Mostar, u saradnji sa ARCS i IPSIA, organizirala je četiri tečaja talijanskog jezika (po 60 sati predavanja) za studente Mostara. Tečajeve su držala četiri volontera iz Italije, koji su u Mostaru boravili 10 mjeseci. Univerzitet “Džemal Bijedić” i Sveučilište Mostar sarađivali su prezentirajući studentima dva tečaja talijanskog jezika (osnovni i napredni), koji su se održavali u IUC-Mostar, prostoru pod upravom Univerziteta iz Granade, koji je smješten na Bulevaru, a koriste ga oba mostarska Univerziteta. Upis je bio otvoren svim studentima, a tečaj je bio besplatan.

***
Projekt: Balkanska ekskurzija “Sunčani autobus”

Trajanje projekta: maj/svibanj 2008.

Donator: Europska fondacija za mlade Vijeća Europe i Program Europske komisije “Mladi u akciji”
Aplikant: Ekspres mreža mladih “Od isključivanja do integracije”, koja okuplja 30 omladinskih i socijalnih organizacija iz 15 zemalja Europe.

Opis: Ovaj projekt sastojao se od dvanaestodnevne ekskurzije kroz Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu sa ciljem razvoja socijalne i kulturne saradnje na Balkanu. Putovanje pod nazivom “Sunčani autobus” realizirano je u maju/ svibnju 2008. godine, uz učešće 25 međunarodnih i lokalnih mladih aktivista, nastavnika, trenera i socijalnih radnika. Sunčani autobus je organizirao mobilne seminare, izložbe, debate, koncerte i predstave. Europska grupa također je pripremila sadržaje vezane za međukulturalni dijalog mostove među kulturama. Sunčani autobus zaustavio se i u Mostaru, gdje je LDA Mostar, kao partner na projektu, organizirala dvodnevne aktivnosti za grupu, predstavljajući im svoj Resursni centar za demokratizaciju i druge aktivnosti sa mladima. LDA Mostar također je organizirala radionicu sa predstavnicima Vijeća studenata sa mostarskih
Univerziteta.

***ENGLISH***

Project: Theatre for Peace. The Tree at the centre of the world

Timespan: March – June 2008

Donor: Municipality of S. Giuliano Milanese (Italy)

Partners: IPSIA, LDA Mostar, OKC Abrasević, Pozorište Lutaka Mostar, VI Osnovna Škola, Osnovna Škola Ilije Jakovljevića

Discription: The aim is to bring together children from different schooling systems in Mostar using the theatre and the valorisation of their local culture through artistic workshops.

Activities implemented in 2008:
• workshops on Puppet Animation for children from both sides of Mostar
• creation of a brand new Puppet Show based on a traditional tale, promoting dialogue values
• video shoot and DVD of all children with pictures and backstage for all the children participating

***

Project: Time for peace

Timespan: June – October 2008

Donor: Municipality of Paderno Dugnano

Partners: IPSIA, LDA Mostar, Porodični Centar (Family Centre), Sunce, Srednja Elektrotehnička škola,VI Osnovna Škola, Coop. Soc Etabeta di Milano

Discription: The project aims to promote the value of volunteerism among youngsters including 8 secondary school students from Mostar in the team of volunteers who animated a summer camp for children organized by IPSIA in August 2008 in Mostar

Activities implemented in 2008:
• Training for young volunteers with field visits to Porodicni Centar (Family Centre), LDA Mostar Resource Centre for Democratization and Sunce association.
• Support in equipment for the VI primary school in sport activities and Elektrotehnicka škola for the library
• Realization of summer camp in august 2008 with the participation of youth trainee-volunteers
• Final exchange trip in Italy in October 2008 in order to share experience about volunteering and associations in the area of Milan.

***

Project: Italian language course

Timespan: February – June, 2008

Discription: LDA Mostar, in cooperation with ARCS and IPSIA cooperated to offer four different Italian language courses (60 hours lessons) for a wide range of students in Mostar. The courses were held
by four Italian civilian service volunteers who spent 10 months in Mostar. “Džemal Bijedić” University and “University in Croatian language” in Mostar collaborated in promoting two different Italian courses
(basic and advanced) to the students that took place at the IUCMostar, a hall managed by the University of Granada along the Bulevar shared by the two universities. The enrolment was open to all the students and was free of charge.

***

Project: Balkan tour Sunshine bus

Timespan: May 2008

Donor: European Youth Foundation of the Council of Europe and Youth In Action programme of the European Commission

Applicant: Youth Express Network “From Exclusion to Integration”, which is a network that gathers 30 youth and social organizations from 15 countries in Europe.

Description: This project consisted of a 12-day route through Croatia, Serbia and Bosnia-Herzegovina for social and cultural cooperation in the Balkans. The itinerant “sunshine bus” was realised in May 2008, involved 25 international local teachers, trainers and social workers. The sunshine bus organised mobile seminars, exhibitions, debates, concerts and shows. The European group also prepared contents related to
intercultural dialogue and cultural bridges. The Sunshine bus stopped in Mostar where LDA Mostar, Partner of
the project, organised 2-day activities for the group introducing them to the Resource centre for democratization and the other youth activities. They also organised a workshop with the representatives of the student councils of Mostar Universities.