bs
bs

Mostar LAB

Trajanje projekta: 23/04/2015 – 26/04/2015
Tags, , ,

Mostar LAB

Naziv projekta: Mostar LAB

Trajanje projekta: 23. – 26. april / travanj 2015.

Opis:

Sinergija međunarodnog i lokalnog znanja i zajedničkih iskustava donosi napredak u lokalnoj zajednici. Aktivnosti kao što su seminari, radionice, izložbe ojačavaju ljudske resurse što je bit Nove ere u Mostaru. Upravo ovdje dokazujemo da su projekti osmišljeni u loklanom kontekstu i u korist loklane zajednice. Centar ADA opredjeljuje se za ovaj pristup i priča se nastavlja nakon Izložbe “Patchwork Mostar” pod nazivom Mostar LAB.

Mostar LAB je četverodnevni laboratorij, eksperimentalno predstavljanje Centra za arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar. Cilj Mostar LAB programa je razgovorom, praktičnim radom i razmjenom mišljenja dokazati da je Mostaru potrebna neovisna kulturna i društvena platforma.

Kroz šarenu lepezu događaja, počevši od društveno odgovornog poslovanja, prostornog planiranja, urgentne arhitekture, umjetnosti kao alata za uspostavljanje dijaloga, razmjenom iskustava, radom sa djecom i omladinom, Mostar LAB šalje poruku da:

“Fizička i duhovna matrica grada zavisi od spostvene angažiranosti.“
Mostar je grad skrivenih talenata, prirodnih i intelektualnih bogatstava i kao takav ima potrebu da se upiše među najbolje!
TO JE MOGUĆE!

Mostar LAB projekat možemo predstaviti:

Mostar 23 – 26 april / travanj 2015.
Muzička škola, Trg Musala

Četvrtak 23. april / travanj
Dan dijaloga i društvene odgovornosti
11:00-13:00 Seminar “Društveno odgovorno poslovanje”
19:00-20:00 MostarLAB – otvaranje i predstavljanje programa:
• Pozdravni govori: Gradonačelnik grada Mostara i Agencija lokalne demokratije Mostar;
• Inauguracija Centra ADA / Architecture-Dialogue-Art / i prezentacija web stranice;
• Predstavljanje Fondacije za modernu umjetnost i arhitekturu Färgfabriken iz Štokholma – najava prezentacije;
• Kulturno umjetnički program
• Koktel

Petak 24. april / travanj
Dan umjetnosti i arhitekture
10:00-12:00 Färgfabriken – Iskustva
14:00-16:00 Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara – Prezentacija
19:00-20:00 “Kafa sa arhitektom:” Amir Vuk Zec – predavanje / diskusija

Subota 25. i nedelja 26. april / travanj
Vikend za djecu
Radionica “Building Blocks” – Emilia Rosenqvist

***ENGLISH***

Mostar LAB

Timespan: 23/04 – 26/04, 2015

Description:

Synergy of international and local knowledge and shared experiences brings progress in to the local community.  Activities such as seminars, workshops, exhibitions regardless the topic, build local human resources and this is what the New era should be when it comes to Mostar.
This is where we improve that projects are thought in the local context for local people.
ADA commitment evolves and after “Patchwork Mostar” next event is Mostar LAB.

It is a four-day laboratory, an experimental presentation of the center for Architecture, Dialogue and Art ADA Mostar. The goal of the program is through dialogue, practical work and exchange of experiences to present the importance for existence of an independent cultural and social platform in Mostar.

Through a colorful array of events from corporate social commitment, spatial planning “emerged” architecture, “expressive art” in the service of local community, educative work with children and youth, Mostar LAB sends a message: ”Physical and Spiritual matrix of the city depends of your personal involvement.”
Mostar is city of hidden talents, natural and intellectual resources and there is an urge to get inscribed among the best.
IT IS POSSIBLE!

Mostar LAB project can be introduced like this:

Mostar 23rd-26th April 2015
Music school, Musala Square

Thursday 23rd April
Dialogue & Social Responsibility Day
11:00 – 13:00 Seminar on Social Commitment
19:00 – 20:00 Official opening of the MostarLAB program:
– Greetings by: Mayor of the City of Mostar, Local Democracy Agency
– Inauguration of the Center ADA / Architecture-Dialogue-Art / & web site presentation;
– Introduction of Färgfabriken’s Experiences
– Concert by Mostar Music schools
– Cocktail

Friday 24th April
Art & Architecture Day
10:00 – 12:00 Färgfabriken: Experiences
14:00 – 16:00 Institute for Planning: Presentation of different scale projects
19:00 – 20:00 “Coffee with an architect”: Amir Vuk Zec – lecture/discussion

Saturday 25th & Sunday 26th April
Children’s weekend
Workshop “Building Blocks” – Emilia Rosenqvist