bs
bs

NUT – Nove urbane topologije – Mostar i Bejrut

Trajanje projekta:13/11/2013 - 30/01/2015
Donator:Swedish Postcode Lottery and its Postcode Lottery Culture Foundation
Aplikant:Färgfabriken (Stockholm / Sweden)
Tags, , ,

NUT - Nove urbane topologije - Mostar i Bejrut

Trajanje projekta: 13/11/2013 – 30/01/2015

Donator: Swedish Postcode Lottery and its Postcode Lottery Culture Foundation

Aplikant: Färgfabriken (Stockholm / Sweden)

Partner: Agencija lokalne demokratije Mostar (Bosna i Hercegovina)

Opis: Projekt je fokusiran na dva grada koja su kroz historiju bila pod stalnim uticajem bogatstva kultura i fragmentacije društva. Jedan multikulturalni grad zadržava svoje mogućnosti i izazove, kulturno bogatstvo i fragmentacije društva. Projekt “Nove Urbane topologije – Mostar i Bejrut” (proljeće/jesen 2014. godine) usredotočuje se na dva grada koja su kroz historiju bila pod stalnim uticajem ovih pitanja, dva grada koja se uvijek iznova mijenjaju između interakcije i fragmentacije, Bejrut (Libanon) i Mostar (Bosna i Hercegovina). Program je finasijski podržan od strane švedske lutrije, realizira ga Fondacija Fargfabriken iz Stockholma, a u patnerstvu s Agencijom lokalne demokratije Mostar uz saradnju s Gradom Mostarom. Kao i neki drugi gradovi, Bejrut je izrastao iz građanskog rata i invazije i povratio svoj ekonomski razvoj opet i iznova. Međutim glomazni projekti urbanog razvoja poduzeti od strane privatnika u posljednjih nekoliko godina, veoma rijetko svoj korijen imaju u stvarnim potrebama građana. U međuvremenu plan grada Bejruta i njegov razvoj snažno karakterizira podjela između različitih etničkih grupa u zemlji. Mostar je takođe grad snažno definiran fizičkim i mentalnim podjelama, višegodišnjim ratom grad je podijeljen između Bošnjaka i Hrvata. Nasljeđe rata još je uvijek jako prisutno, a nesumnjivo je najprisutnije u samom središtu grada – Distriktu, koji prestavlja praznu urbanu tampon zonu između gradskih etničkih zajednica.

Cilj: Osposobljavanjem institucija i pojedinaca koji se bave kulturom, da preuzmu aktivnu i stratigijsku ulogu na polju urbanizma, “Nove urbane topologije” će promovirati održivi i demokratski urbani razvoj u Mostaru i Bejrutu. Ovaj projekt će omogućiti toliko potrebni prekogranični dijalog unutar gradova, te između različitih društvenih sektora.

Aktivnosti: Iskustva projekta “Nove urbanie topologije – Mostar i Bejrut” će biti prezentirana na izložbi na jesen 2014. godine u oba grada, s posebnim osvrtom na proces urbanizacije i urbanih rješenja koja omogućuju integracije. Zajednička izložba u Fargfabrikenu na jesen 2014. godine će naglasiti i istaći ideje i iskustva iz Bejruta i Mostara te drugih gradova čija su iskustva takođe aktivno uključena u projekt.

Izložba – jesen 2014. godine

”Sve to ima nešto da savlada i premosti: nered, smrt, besmisao. Jer, sve je prelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, a prema kom su svi zemni mostovi samo dečije igračke, bledi simboli.”

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost – Ivo Andrić

Grad se sastoji od mozaika slika vremena koje su u njegovo biće utkane materijalno i duhovno. Znati kako prepoznati i čitati grad u njegovom vremenu i arhitektonskoj vrijednosti je vrsta umjetnosti. Takvo je čitanje Mostara.

Nažalost, nakon rata devedesetih Mostar je postao “grad slučaj” o kome se dugo vremena govorilo samo u negativnom kontekstu, kao o gradu paralelizma, podjela i negativnih političkih i društvenih zbivanja.

Ipak, historijski identitet grada Mostara u svom kontinuitetu govori o gradu svjetlosti, ljepote i pozitivne energije. Međutim to se mora znati prepoznati i tumačiti u savremenom kontekstu. Nije lako napraviti stabilne korake u savremenu budućnosti u gradu u kojem je sve podijeljeno na dva dijela.

Iako to nije lako, nije nemoguće.

Danas, dvadeset godina poslije rata, nakon niza uspješno rekonsturuiranih objekata u gradu, važno je rekonstruirati i obnoviti odnos među ljudima. To je proces koji zahtijeva puno truda, kreativnosti i dobre volje na obje strane.

Jedan od načina da se uspostavi dijalog i komunikacija među ljudima je kroz umjetnost. Ako neko želi razumjeti što će donijeti budućnost, onda mora prihvatiti prošlost, ali mora živjeti i u sadašnjosti. Također, kako bi mogli prepoznati sami sebe, morate vidjeti situaciju i sudbinu drugih ljudi sa sudbinom istom ili sličnom vašoj.

Izložba Bejrut-Mostar samo želi prikazati ljude i gradove koji imaju sličnu sudbinu. Kako bi se jasno pokazao ovaj fenomen, kao glavni dio izložbe planira se prikazati dokumentarni film, koji će ispričati priče o gradovima i njihovim ljudima, historiju, sadašnjosti i budućnosti, emocije, identitet, društvena previranja, itd.
Filmovi će se koristiti kao vrijedan medij za prikazivanje brzih urbanih promjena, društveno, politički i arhitektonski. Dokumentarnim filmom će se moći istražiti urbana historija grada i analizirati sadašnje urbane promjene.

Kako izložba ne bi bila shvaćena kao platforma serviranih podataka, odlučili smo napraviti izložbu koja će izazvati interes posjetitelja da učestvuju u raspravama i diskusijama, kao i organiziranim javnim radionicama. U tom kontekstu cijeli proces će imati oba aspekta, statični i interaktivni.

Izložba će generirati oboje, date podatke, kao i informacije dobivene od posjetitelja. To će biti ključna tačka izložbe, što će predstavljati društveni i ambijentalni dar gradu Mostaru.

Izložba će biti održana na nekoliko lokacija i tako će biti “mapirana”. Izložba će ujediniti fizički podijeljeni grad. To će biti “art transverzala” koja će povezati dvije obale rijeke.

Suština je pokazati ljudsko biće, kroz prostorni dijalog u kontekstu relacije “Bejrut – Mostar”, ali ujedno i monolog Mostara na temu “prošlost – sadašnjost – budućnost.

Tri lokacije na kojima će sadržaj izložbe u Mostaru biti prikazan u isto vrijeme su: “Španski trg / šetalište”, “Muzička škola” i “Izložbeni centar MuM” u neposrednoj blizini Starog mosta, UNESCO-ve svjetske kulturne baštine.

Želimo pokazati i dokazati da je prostor bez čovjeka samo bezgranično područje koje može i ne mora imati funkciju. Samo postojanje čovjeka i njegova prisutnost daje doprinos stvaranju iskoristivog prostora, koji dobiva smisao razumjevanja i artikulisanja čovjekove potrebe za prostorom.

Čovjek je ključna figura naše izložbe!

Patchwork of Narratives – Mostar from Färgfabriken

***ENGLISH***

NUT – New Urban Topologies – Mostar and Beirut

Timespan: 13/11/2013 – 30/01/2015

Donor: Swedish Postcode Lottery and its Postcode Lottery Culture Foundation

Applicant: Färgfabriken (Stockholm / Sweden)

Partner: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)

Description: The project focuses on two cities that have historically been influenced by the richness of cultures and the fragmentation of society. Read more about NUT- New Urban Topologies on https://fargfabriken.se/en/previous-cities/mostar-bosnia-and-hercegovina.

Objectives: By empowering cultural institutions and individuals to take an active and strategic role in the field of urbanism, “New Urban Topologies” will promote sustainable and democratic urban development in Mostar and Beirut. This project will allow much needed cross-border dialogue within cities and between different social sectors.

Activities: The experiences of the project “New Urban Topologies – Mostar and Beirut” will be presented at an exhibition in autumn 2014 in both cities, with special reference to the process of urbanization and urban solutions that enable integration. The joint exhibition in Fargfabriken in the fall of 2014 will highlight and highlight ideas and experiences from Beirut and Mostar and other cities whose experiences are also actively involved in the project.

Exhibition – Autumn 2014

“Everywhere there is something to overcome or to bridge: disorder, death, meaninglessness. Everything is a transition, a bridge whose ends are lost in infinity, beside which all the Bridges of this earth are only children’s toys, pale symbols. And all our hopes lie on the other side.”

Nobel Prize winner for Literature – Ivo   Andric

The city is made ​​up of a mosaic of images of time that are woven into his being materially and spiritually. Know how to recognize and read the city in its time and architectural value is a kind of art. Reading Mostar would be of this kind.

Unfortunately, after the war of the nineties Mostar became a “case city” that was for a long period spoken only in a negative context, the city of parallelism, divisions and negative political and social events.

Yet the historical identity of the city of Mostar in its continuity is talking about the city of light, beauty and positive energy. However, it needs to be recognized and interpreted in a contemporary context. It is not easy to make stable steps in contemporary and future in the city in a city where everything is divided in half.

Although it is not easy it's not impossible.

Today, twenty years after the war, after a series of successful physical reconstruction in the area, it is important to reconstruct and rebuild the relationship between citizens. It is a process that requires a lot of hard work, creativity and good will on either side.

One of the ways to establish dialogue and communication between different stakeholders is through an art. If one wants to understand what the future has to bring than he or she needs to acknowledge the past, and also must live in the present.

Also, in order to recognize yourself you must be seen through the situation and the fate of other people with the same or similar fate.

Exhibition Beirut_Mostar just aims to show people and cities and their towns that have similar fate. In order to vividly demonstrated this phenomenon as the main part of the exhibition it is planned to interpret the documentary, which will tell stories about cities and their people, the history, present, future, emotions, identity, social turmoil, etc.

The films will be used as a valuable medium to display rapid urban transformations, socially, politically, and architecturally. The city’s urban histories can be investigated and current urban transformations analyzed.

As the exhibition wouldn't be taken as platform of served data we decided to make the exhibitions which will give opportunities to provoke the interest of visitors to be able to participate in debates and discussions as well as organized public workshop. In that context whole process would be in both senses.

Exhibition would generate both gave data as well as the one that it will obtain from its visitors. This is a crucial point of the Exhibition’s social and environmental gift to the city of Mostar.

Exhibition would take place in several locations, and will thus be „mapped „. Once physically divided city, the exhibition will unified. It would be an „art transversal“ that will link two river banks.

The essence is to show the human being, through spatial dialogue in the “Beirut – Mostar” context, also the monologue within Mostar on “past – present – future.”

The content of the exhibition in Mostar will be shown at the same time on 3 spots: „Šetalište“ (Walking allay) , in the „Music school“ and „Interpretation Centre MuM“ near Old Bridge, UNESCO World Heritage Sites. (Figure 1)

We want to show and prove that space without a man is just boundless territory that may or may not have a function. Only the introduction of the human figure and letting their presence give contribution to creation of usable space gets a sense in order to understand the articulation of man’s need for space.

The man is the key figure of our Exhibition!

Patchwork of Narratives – Mostar from Färgfabriken