bs
bs

Tag

final international event
Kulturno nasljeđe kao moćan pokretač zajednice Više od 130 sudionika sa Zapadnog Balkana i Europske unije, kao i međunarodni sudionici, okupili su se 28. maja/svibnja kako bi sudjelovali na završnom međunarodnom događaju „Obnova nasljeđa: novi život za napuštene industrijske, vjerske, vojne ili javne zgrada“. Događaj je organiziran u sklopu projekta CLINK – Kulturno nasljeđe kao...
Read More
Cultural Heritage as a potent driver for community action More than 130 participants from Western Balkans and European Union as well as the international participants gathered virtually on 28th of May to be a part of the Final International Event “Regenerating heritage: new life for abandoned industrial, religious, military or public buildings”. The event was...
Read More
Finalni međunarodni događaj projekta CLINK – Obnova nasljeđa: novi život za napuštene industrijske, vjerske, vojne ili javne zgrade Finalni međunarodni događaj „Obnova nasljeđa: novi život za napuštene industrijske, vjerske, vojne ili javne zgrade“ organiziran u okviru projekta CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona  različitosti Evrope, održat će se online 28. maja/svibnja, 2020. godine od 12:00-14:00...
Read More
Final International Event of the project CLINK – Regenerating heritage: new life for abandoned industrial, religious, military or public buildings The Final International Event “Regenerating heritage: new life for abandoned industrial, religious, military or public buildings” organized within the framework of the project CLINK  – Cultural heritage linking diversities in Europe, will take place online...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.