bs
bs

Adriatic Seaways (Jadranski pomorski putevi)

Trajanje projekta:2007-2008
Donator:EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG III a / CARDS-PHARE
Aplikant: Općina Monfalcone (Italija)
Tags, , , , ,

Adriatic Seaways

Trajanje projekta: 2007 – 2008

Donator: EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG III a / CARDS-PHARE

 

Aplikant: Općina Monfalcone (Italija)

Partneri u BiH: Općina Neum, LDA Mostar

Opis: Projekt se sastoji iz niza sistematskih aktivnosti, počevši od elemenata inovacije i testiranja, a sve u svrhu promocije i pružanja potpore na polju turizma, uz pomoć različitih aktivnosti koje podrazumijevaju uvezivanje i vrednovanje ponude, kao i putem elaboriranja modela lokalnog razvoja namijenjenog inovativnim inicijativama na preko jadranskom području, počevši od pomorskih puteva koji prolaze Jadranskim morem

Opći cilj: Projekt turističkog razvoja pomoću uvezivanja pomorskih puteva ima za cilj promociju kreiranja
modela integriranog turističkog razvoja i potporu očuvanju kulturološkog naslijeđa određene teritorije putem zajedničkih inicijativa i turističke promocije općtina koje su uključene u projekt, počevši sa studijama i procjenom zajedničkog kulturološkog naslijeđa, koje predstavlja historijsku/ povijesnu ostavštinu pomorskih puteva koji su uvezivali teritorije

Specifični ciljevi:

Dio projekta koji se treba implementirati na području teritorije BiH fokusiran je na Općinu Neum. Sa osnovnim ciljem projekta, koji podrazumijeva podršku razvoju turizma u obalnom području koje pripada BiH, projekt će:

 • Unaprjeđenje kapaciteta infrastrukture grada Neuma izgradnjom šetnica uz obalu,
 • Pripremu i izradu SWOT analize za regiju Hercegovine,
 • Kreiranje integriranih turističkih paketa između regija u Italiji i Hercegovini,
 • Organiziranje treninga u Mostaru za zainteresirane strane u turizmu sa područja HNK/Ž
 • Organiziranje razmjene najboljih praksi između zainteresiranih strana u sektoru turizma iz Italije i sa
  područja grada Mostara. 

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

 • 22.01.2008. LDA Mostar, uz podršku Grada Mostara i Turističke zajednice HNK/Ž, organizirala je okrugli stol na temu “Mogućnosti i poteškoće za razvoj turizma u HNK/Ž”, koji je obuhvatio zainteresirane strana u sektoru turizma sa područja cijele regije.
 • 20.02.2008. LDA Mostar, uz podršku Općine Neum i talijanskih partnera projekta, organizirala je trening na temu “Turizam kao izvor i kao tržište”. Predavač, g. Alberto Pogorelz, viši stručni saradnik pri talijanskom Ministarstvu vanjskih poslova, održao je predavanje za predstavnike Ministarstva turizma HNK/Ž, Turističke zajednice HNK/Ž, te Općine Mostar.
  • 21.02.2008. LDA Mostar, uz podršku Općine Neum i talijanskih partnera projekta, organizirala je seminar “Razmjena dobrih praksi iz oblasti turizma između partnera sa područja Italije i BiH”. Učesnici ovog događaja bili su zainteresirane strane u sektoru turizma: Ministarstvo turizma HNK/Ž , Turistička zajednica HNK/Ž, Općina Mostar, kao i predstavnici turističkih agencija, te vlasnici hotela i restorana sa ovog područja.
 • 07.-08.05.2008. – Bari, Italija, održana je konferencija u cilju promocije integriranih turističkih paketa regija Hercegovine i Puglie. Predstavnici LDA Mostara, zajedno sa predstavnicima Turističke zajednice HNK/Ž učestvovali su u ovom događaju.
 • 19.08.2008. Neum, Općina Neum organizirala je finalnu konferenciju sa ciljem sakupljanja projektnih rezultata, te pokretanja platforme za buduće zajedničke aktivnosti. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, Turističke zajednice HNK/Ž, Općine Ploče, LDA Mostar, te predstavnici međunarodnih organizacija partnera, poput talijanske regije San Benedeto del Tronto, organizacije INFORMEST, te predstavnici istarskih općina. Tokom konferencije iznesene su brojne korisne informacije vezane za Hercegovinu i njene mogućnosti, kao i potencijale kad je turizam u pitanju.

***ENGLISH***

Adriatic Seaways

Timespan: 2007 – 2008

Donor: EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG III a / CARDS-PHARE

 

Applicant: Municipality Monfalcone (Italy)

Partners in B&H: Municipality Neum, LDA Mostar

Description: The project is a systematic action, open to elements of great innovation and testing, in order to promote and support the tourist field by cooperation and valorisation of the offer and by elaboration of a local development model for innovative initiatives in the cross-Adriatic area, starting from the seaways which crossed this sea.

General Objective: The Adriatic Seaways project aims to promote the creation of a model of integrated tourist development and to support the conservation of cultural patrimony of the interested territory, by matching initiatives of animation and tourist promotion of involved municipalities, starting with the study
and valorisation of the cultural patrimony in common, derived from the history of connecting seaways.

Specific Objective: 

Part of the project implemented on BiH territory is focused on Neum Municipality. With the main objective to support tourism development at the cost area of B&H, the project:

 • improves the infrastructural capacities of the City of Neum by the construction of the sea promenade
 • includes preparation of a SWOT analysis for the Herzegovina Region
 • creates integrated tourist packages between Italy and the Herzegovina Region
 • includes training for tourism stakeholders of HN Canton in Mostar
 • includes an exchange of best practices between Italian and Local tourist stakeholders in Mostar

Activities implemented in 2008:

 • 22.01.2008. LDA Mostar, with the support of the City of Mostar and Cantonal Tourist Community, organized a Round table “Opportunities and threats for tourism development in HNC” involving all stakeholders in tourism from the region.
 • 20.02.2008. LDA Mostar, with the support of Neum Municipality and Italian project partners, organized
  the Training “Tourism as resource and as market”. The trainer, Mr. Alberto Pogorelz, Senior Expert of the Italian Ministry of Foreign Affairs delivered the training to the representatives of the Cantonal Ministry of Tourism, Cantonal Tourist Community and Municipality of Mostar.
 • 21.02.2008. LDA Mostar, with the support of Neum Municipality and Italian project partners, organized
  “Exchange of best practices in tourism between Italian and Bosnian Partners” The participants were the
  stakeholders in tourism sector: Cantonal ministry, Cantonal Tourist Community, Municipality of Mostar as well as representatives of tourist agencies, hotels and restaurant owners.
 • 07.-08.05.2008. Bari, Italy, Conference on the promotion of the integrated tourist packages of Herzegovina and Puglia regions. LDA Mostar representative participated together with the representative of the Tourist Community of Herzegovina – Neretva Canton of BH
 • 19.08.2008. Neum, Final conference organized by Neum Muicipality in order to gather the project’s results and launch a platform for future joint activities. The representatives of the Federal Ministry for Tourism and Environment, Tourist Community of HNC, Municipality Ploce, LDA Mostar as well as representatives of international partner organizations such as Italian Municipality San Benedetto del Tronto, INFORMEST, and representatives of Istria Universities were present at the Conference. Numerous useful information related to tourist capacity and potential of the Herzegovina were set up during the conference.