bs
bs

“Mladi – Pravi smijer” projekti za promociju programa „Mladi u akciji“

Trajanje projekta:2007-2009
Donator:Evropska komisija (Program ''Mladi u akciji'')
Aplikant:ALDA
Tags, , , , , ,

“Mladi - Pravi smijer” projekti za promociju programa “Mladi u akciji”

Trajanje projekta: 2007-2009

Donator: Evropska komisija (Program ”Mladi u akciji”)

 

Aplikant: ALDA

Partneri: LDA Mostar

Opis projekta: Program „Mladi u akciji“ bavi se promocijom i vidljivošću programa namijenjenih mladima sa područja jugoistočne Europe (što podrazumijeva Albaniju, BiH, Hrvatsku, Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju i Srbiju), te Kavkaz (Gruzija). Dugoročni cilj projekta jeste omogućiti mladima da usvoje
znanja, vještine i stručnost, fokusirajući se na treninge, kao i na razvijanje mreža i partnerstava. Projekt predviđa širok spektar različitih aktivnosti koje uključuju mlade iz zemalja partnera projekta, što podrazumijeva obuku i aspekte informiranja, kroz implementiranje različitih aktivnosti kao što su: informacijski seminari, postavljanje specijaliziranih info-pultova, web stranice i novinske brošure, grupe mladih veleposlanika, obuku za vršnjačke edukatore (peer edukatore), praćenje poslovnih prilika, obuku iz EVS-a (Euopski volonterski servis), različite razmjene na omladinskim sajmovima, te pokretanje četiri različite mreže zainteresiranih strana koje bi se bavile pitanjima mladih sa područja jugo-istočne Europe.

Opći cilj:

Dugoročni cilj projekta jeste omogućiti mladima da usvoje znanja, vještine i stručnost, fokusirajući se na treninge, kao i na razvijanje mreža i partnerstava. 

Specifični ciljevi:

– Promocija programa kao alata za poticanje većeg učešća mladih i razvoj europskog građanstva u zemljama jugoistočne Europe (BiH, Hrvatske,Makedonije, Srbije i Crne Gore),kao i u Gruziji

– Omogućavanje izgradnje kapaciteta mladih i onih koji rade sa mladima kroz različite obuke na području vršnjačke edukacije

– Razvoj i uvezivanje mreža i partnerstava s ciljem kreiranja dugoročnih platformi na području jugoistočne Europe i Kavkaza po pitanju mladih

– Razmjena dobrih praksi među partnerima po pitanju mladih. Info-seminari su prva alatka u obuci mladih, a sve to skladno ciljevima projekta, što znači da će sudionici ovih info-seminara u projektu “Mladi- prAvi smjer” biti ti koji će voditi buduće info-pultove koji će biti postavljeni u zemljama učesnicama u projektu.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

– Prvi seminar održan u periodu od 12. do 14.06.2007. godine u Thessalonici (Grčka), koji je financirala Europska komisija Tessalonice (Grčka) u suradnji sa Paktom za stabilnost jugoistočne Europe, Općinom Mouzaki i Razvojnom agencijom za Karditz (ANKA). Delegat LDA Mostara i studenti mostarskog Pravnog fakulteta su sudjelovali na istom.

– Drugi seminar održan je u rujnu/septembru 2007. godine u gradu Sisku (Hrvatska).

– Treći seminar održan je u periodu od 22. Do 26.10.2007. godine u gradu Mostaru (BiH).

Donator: Evropska Komisija

Aktivnosti implementirane u 2008. godini:

– 23.01.2008. Prezentacija programa Mladi u akciji u sklopu Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar, iniciranog od strane Sveučilišta u Mostaru.

– 07-11.04.2008. Prijedor BiH. Delegatkinja LDA Mostara prisustvovala je evaluacijskom komitetu projekta Mladi – pravi smjer.

29.-30.07. 2008. Mostar. LDA Mostar je organizirala dvodnevnu radionicu za mlade, učesnike putujućeg sajma mladih od Hrvatske do Albanije. Učesnici međunarodnog sajma mladih, njih ukupno 26, iz različitih zemalja Europe bili su uključeni u različite aktivnosti tokom 10 dana seminara u svim zemljama koje su posjetili. LDA Mostar organizirala je radionicu kroz igru u suradnji sa lokalnim institucijama koje se bave problemima djece sa posebnim potrebama.

Aktivnosti implementirane u 2009. godini:

– Veljača 2009. godine – LDA Nikšić(R CG) je organizirala trening za partnere projekta – referente za mlade – u Kotoru, Prčanj (RCG) na kojem su dovršene aplikacije od strane svih LDA čanica ALDA mreže za akreditiranje istih za EVS (Europski Volonterki Servis) kao organizacija domaćina, onih koje šalju sudionike i koordinatora.

– Travanj 2009. godine – LDA Mostar dobila je akreditaciju i postala organizacija koja šalje, udomljuje volontere EVS programa i koordinira aktivnostima.

– 12. – 22. lipnja 2009. godine – Referentica za mlade LDA Mostar, sudjelovala je u EVS “Job shadowing”, aktivnosti projekta “Mladi u akciji”, u uredu partnera LDA Mostar NVO-a IPSIA u Milanu.

***ENGLISH***

“Youth – Right direction” projects for promotion of Programme “Youth in Action“

Timespan: 2007-2009

Donator: European Commission (”Youth in action” Programme)

 

Applicant: ALDA

Partneri: LDA Mostar

Description: The project promotes the Youth programme in South Eastern Europe (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia) and
Caucasus (Georgia). The overall objective of the project is to allow young people to acquire knowledge, skills and competencies, focusing on training of multipliers and on the development of networks and
partnerships. The project foresees a wide-ranged variety of activities involving youth from all the Countries partner of the project like information seminars, setting-up of specialized info-points, website and newsletters, youth ambassadors groups, trainings of peer educators (multipliers), job shadowing, trainings on EVS
(European Volunteers Service) and one itinerant crossing youth fair in SEE.

General Objective: to allow young people to acquire knowledge, skills and competencies, focusing on training of multipliers and on the development of networks and partnerships.

Specific Objectives: 

  • To promote the Youth Programme as a tool for enhancing youth participation and to develop European citizenship in South Eastern European countries (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia and Montenegro) as well as in the Caucasus (Georgia)
  • To provide capacity building for young people and youth workers through trainings of multipliers
  • To develop and consolidate networks and partnerships, in order to create a long-lasting “platform” in South Eastern Europe and Caucasus in the field of youth
  • To exchange best practices in the field of youth among the partners.

Activities implemented in 2007:

– First seminar, 12th to the 14th of June 2007, Thessalonica (Greece), Seminar sponsored by the European Commission in Thessalonica (Greece), in cooperation with the Stability Pact for South Eastern Europe, the municipality of Mouzaki and the Development Agency for Karditza (ANKA). LDA Mostar delegate and student of Mostar law faculty participated.
– Second seminar, September, Sisak (Croatia)
– Third seminar 22- 26 October 2007, Mostar (B&H)

Activities implemented in 2008:

• 23.01.2008. Presentation of the program “Youth in action” within the Resource center for democratization of LDA Mostar, initiated by Mostar Universities
• 07.–11.04.2008. Prijedor BiH, LDA Mostar Delegate participated in the evaluation committee of the project Youth the right direction
• 29.-30.07.2008 Mostar, LDA Mostar organized a 2-day workshops in Mostar for the youngsters participating at an itinerant crossing youth fair from Croatia to Albania The beneficiaries of that international crossing youth fair were 26 young people from different European Countries who had been involved in youth activities for 10 days in all countries visited. LDA Mostar organized workshops and games in cooperation with local institutions dealing with the cure for children with special needs.

Activities realised in 2009:

– February 2009 – LDA Nikšić (MNE) organised training for Project partners – Youth Officers – in Kotor, Prčanj (MNE) where all LDAs, members of ALDA network for their accreditation for EVS, completed their applications as host organisations that send the participants and a co-ordinator.
– April 2009 – LDA Mostar received the accreditation and became an organisation that sends and accepts the EVS Programme volunteers and co-ordinates the activities.
– 12th – 22nd June 2009 – LDA Mostar Youth Officer participated in the EVS “Job shadowing” activity of the “Youth in Action” Project, in the office of LDA Mostar Partner NGO IPSIA in Milan.