bs
bs

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih – faza 2

Trajanje projekta:01/12/2023 – 30/11/2025
Poziv:Erasmus+ (KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi – Izgradnja kapaciteta mladih)
Donator:Europska Unija / ERASMUS+ Program
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)
Tags, , , , , , ,

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih - faza 2

Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih – faza 2 (YAMNFL2)

Trajanje projekta: 01/12/2023 – 30/11/2025

Donator: Europska unija / ERASMUS+ Program

Poziv: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Budžet: 267.643,00 EUR

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) (Bosna i Hercegovina)

Partneri: United Societies of Balkans (U.S.B)(Greece); ZID Udruženje (Montenegro); TDM 2000 (Italy); NGO Iuventa (Serbia); YOUTH 4 SOCIETY (Albania).

Opis: Projekat “Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih – faza 2” (YAMNFL2) nastavak je projekta „Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih“ , uspješno implementiranog u periodu od novembra, 2020. do maja, 2022. godineo, dobrenog od strane programa ERASMUS-YOUTH-2019-CB. Faza 2 projekta uključuje 6 partnera i 6 pridruženih partnera iz programa i zemalja Zapadnog Balkana, koja ima za cilj da izgradi kapacitete mladih kroz učešće u aktivnostima neformalnog obrazovanja i sposobnost prepoznavanja kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovnog okruženja, kako bi se poboljšala zapošljivost mladi kroz inovativnu metodologiju.

Vijeće Evropske unije je 20.12.2012. godine izdalo preporuku (2012/C 398/01) pozivajući zemlje EU da razviju i osnaže načine za priznavanje neformalnog obrazovanja. Od tada je dosta toga urađeno u državama članicama, ali takav posao nije rađen u zemljama Zapadnog Balkana.

U okviru aktivnosti projekta želimo da uključimo omladinske NVO (odgovorne za razvoj aktivnosti neformalnog obrazovanja), druge OCD (koje rade sa ugroženim grupama fokusiranim na mlade), javne institucije (odgovorne za kreiranje politika firmi), privatne poslovne kompanije (u cilju povećanja veština i priznavanje kompetencija neformalnog obrazovanja od strane poslodavaca) i mladih.

Korisnici projekta pridružit će se dvogodišnjem putovanju kako bi stekli znanja o najboljim praksama koje se koriste u njihovoj lokalnoj stvarnosti, karakteristikama neformalnog obrazovanja za povećanje (samo)zapošljivosti, prikupljanju inspirativnih uspješnih priča, razvijanju namjenskih alata i metoda i obučiti se za direktan rad na terenu.

Ciljevi projekta: Jačanje kapaciteta mladih u cilju unapređenja i jačanja vještina i kompetencija kroz inovativne metode, što će doprinijeti većoj zapošljivosti mladih u zemljama EU i ZB.

Specifični ciljevi projekta su:

SC1: podizanje kapaciteta organizacija koje rade sa mladima i za mlade, sa fokusom na nedovoljno zastupljene mlade, da podrže razvoj njihovih kompetencija za tržište rada kroz sticanje neformalnog učenja;

SO2: stvaranje stimulativnog okruženja za mlade, kroz obezbjeđivanje inovativnih alata za jačanje njihovih vještina, što će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih;

SO3: stvaranje mreže zemalja ZB i EU za unapređenje saradnje podsticati aktivizam mladih i veće uključivanje mladih u zagovaranje participativne demokratije u procesima donošenja odluka.

Ciljne grupe: Mladi i omladinski radnici, omladinske organizacije, mladi ljudi, dionici (javne institucije, OCD, itd.); pokretanje biznisa itd.

Rezultati: Sa rezultatima dobijenim u fazi 1 projekta, akcija će uključiti postojeće omladinske ambasadore i predstaviti nove korisnike iz 6 država, podjednako pokrivajući zemlje ZB i EU, koji će graditi svoje kapacitete, ali i djelovati na lokalnom nivou.

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Kick-off sastanak u Tirani, Albanija – 07.02.- 10.02.2024.

Prva konferencija u Mostar-u – 22.02.2024. 

Prva Panel Diskusija u Mostar-u 26.03.2024. 

Međunarodni Seminar u Podgorici, Crna Gora 02.-08.06.2024. 

***ENGLISH***

Youth Ambassadors of Non Formal Learning – Phase 2 (YAMNFL2)

Timespan: 01/12/2023 – 30/11/2025

Donor: European Union / ERASMUS+ Pogramme

Call: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Budget: 267.643,00 EUR

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar) (Bosnia and Herzegovina)

Partners: United Societies of Balkans (U.S.B)(Greece); ZID Udruženje (Montenegro), TDM 2000 (Italy); NGO Iuventa  (Serbia); YOUTH 4 SOCIETY (Albania).

Description: The project “Youth Ambassadors of Non Formal Learning – phase 2” / YAMNFL2 is a continuation of the successfully implemented Youth Ambassadors of Non-Formal Learning project from 11/2020-05/2022 approved by the ERASMUS-JOUTH-2019-CB program. Phase 2 involves 6 partners and 6 associate partners from the program and WB countries, which aims to build the capacities of youth through participation in non-formal education activities and the ability to recognize competencies gained outside the formal educational environment, to enhance the employability of youth through innovative methodology. On 20/12/2012, the Council of the European Union issued a recommendation (2012/C 398/01) urging the EU countries to develop and empower ways of recognizing the NFL. Since then, a lot has been done in the member states, but such work was not conducted in the countries of the WB. Within these actions, we want to involve youth NGOs (responsible for developing NFL activities), other CSOs (that work with disadvantaged groups focused on youth), public institutions (responsible to design firm policies), private business companies (aiming at increasing the skills and recognition by employers of NFL competences), and young people. The beneficiaries of the action will join the 2-year journey to get the knowledge of best practices used in their local realities, features of NFL for increasing (self)employability, to collect inspiring successful stories, to develop dedicated tools and methods, and to get trained to directly work on the field.

Aims of the project: Strengthening the capacity of young people aiming to improve and strengthen their skills and competencies through innovative methods, which will contribute to greater employability of youth in EU and WB countries.

Specific objectives:

SO1: raising the capacity of organizations that work with young people and for young people, with focus on the underrepresented youth, to support the development of their competences for the labor market through the acquisition of non formal learning;

SO2: the creation of a stimulating environment for young people, through the provision of innovative tools for strengthening their skills, which will contribute to the reduction of youth unemployment;

SO3: creation of WB and EU countries network to improve cooperation encourage youth activism and greater involvement of young people in advocating for participative democracy in decision-making processes.

Target Groups: Youth and youth workers, youth organizations, young people, stakeholders (public institutions, CSOs, etc.); business startups, etc.

Results: With the results gained in phase 1, the action will involve existing youth ambassadors and introduce new beneficiaries from 6 states, equally covering WB and EU countries, that will build their capacities, but also act on the local level.

IMPLEMENTED ACTIVITIES

Kick-off Meeting in Tirana, Albania – 07.02.- 10.02.2024.

First Dissemination Conference in Mostar – 22.02.2024. 

First Panel Discussion in Mostar 26.03.2024. 

International Seminar in Podgorica, Montenegro 02.-08.06.2024.