bs
bs

VEBY – Virtualne razmjene za mlade Balkana

Trajanje projekta: juli/srpanj, 2023. – juni/lipanj, 2026.
Poziv:ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH
Donator:Evropska unija / ERASMUS+ program
Aplikant:United Societies of Balkans (U.S.B) (Grčka)
Tags, , , , ,

VEBY - Virtualne razmjene za mlade Balkana

Trajanje projekta: juli/srpanj, 2023. – juni/lipanj, 2026. 

Donator: Europska unija / ERASMUS+ Programme

Poziv: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH

Budžet: 88.774 €

Aplikant: United Societies of Balkans (U.S.B)  (Grčka)

Partneri: Youth Alliance – Krusevo (Sjeverna Makedonija), Agencija lokalne demokratije Mostar (Bosna i Hercegovina);  Together for Life (TFL) (Albanija)

Opis

Virtualne razmjene za mlade Balkana (VEBY) je trogodišnji projekat koji se fokusira na povećanje učešća mladih ljudi sa smanjenim mogućnostima u virtuelnim mobilnostima, te na izgradnju vještina omladinskih radnika i edukatora za podsticanje takve inkluzije, zajedno s medijskom pismenošću i stavovima usmjerenim na izgradnju mira. . Konzorcijum Projekta se sastoji od omladinskih organizacija iz susjednih balkanskih zemalja, koje dijele razlike u postkonfliktnim poslovima i ekonomskim nivoima, ali sličnosti u etno-diverzitetu, multikulturalnosti i potrebi za uključivanjem manjina. Još jedan zajednički aktuelni problem s kojim se suočavaju zajednice Partnerstva je globalni fenomen izbijanja COVID-19 koji je donio više interakcije sa i kroz digitalni svijet, ali u isto vrijeme i više opasnosti, zbog brzog i čestog širenja lažnih vijesti.

U kombinaciji sa društvenim distanciranjem i društvenim otuđenjem koje se dešavalo na globalnom nivou, mladi su se našli nespremni pred socijalnom isključenošću i izolacijom sa samo pristupom stalnom protoku nefiltriranih informacija. Na ovaj način je narušeno i podrivano lično i društveno blagostanje mladih, pojačavajući polarizaciju, podjelu mišljenja i nedostatak kritičkog razumijevanja, pitanja koja se sastoje od pojačanja geopolitičkih pitanja sa kojima se balkanske zemlje već suočavaju.

Ovaj projekat ima za cilj da podstakne i promoviše inkluziju, toleranciju, medijsku pismenost, ”soft skills” i aktivaciju mladih ljudi u partnerskim balkanskim zajednicama pružajući im obrazovne prilike od obučenih omladinskih radnika, koji su niskog praga i participativno – virtuelnih razmjena mladih – pokušavaju da dopru do onih koji se suočavaju sa društvenim preprekama da učestvuju u takvim prilikama.

Glavni ciljevi

VEBY, njegovi ciljevi i aktivnosti osmišljeni su prema potrebama ciljnih grupa partnera i lokalnih i nacionalnih zajednica partnera. Projekat ima za cilj da unaprijedi već korištenu praksu tokom perioda Covid-19 kada su virtuelne mobilnosti počele da postaju sve popularnije u Erasmus+ svijetu, i da iskoristi prikupljeno iskustvo svih partnera za pružanje konstruktivnih iskustava ciljnim grupama.

Istovremeno, VEBY će koristiti ciljani pristup kako bi bolje uključio mlade, te će obratiti pažnju na potencijalne poteškoće s kojima se susreću mladi ljudi s manje mogućnosti, pored potencijalnih poteškoća za one koji dolaze iz zemalja koje nisu uključene u Program (npr. komunikacija na engleskom jeziku, nepoznavanje digitalnih alata itd.), kako bi se proizveo visokokvalitetan program učenja za polaznike. Na kraju, VEBY ima za cilj da promoviše obim EU i njene mogućnosti u zemljama koje nisu u programu Partnerstva, kao i na evropskom nivou.

Specifični ciljevi

 • Procijeniti potrebe mladih ljudi za učešćem u virtuelnim razmjenama, posebno za one koji se suočavaju sa preprekama, i razviti ciljani pristup za njihovu poboljšanu inkluziju i iskustvo učenja u takvim mobilnostima;
 • Opremiti omladinske radnike i edukatore znanjem i vještinama o facilitaciji online grupa i podsticanju konstruktivnog dijaloga za razvoj virtuelne razmjene u međunarodnom kontekstu;
 • Povezati mlade ljude iz različitih zemalja i pružiti im znanje, vještine i stavove za suočavanje s dezinformacijama i polarizacijom, da se uključe u dijalog, da postanu aktivniji građani i da razviju vještine kritičkog mišljenja kroz onlajn interakcije sa multikulturalnim vršnjacima i neformalne metode obrazovanja; davanje mogućnosti mladima sa manje mogućnosti da se uključe;
 • Podsticati interkulturalni dijalog i jačati odnose mladih iz zemalja EU sa zemljama izvan Unije, kao i među zemalja sa sukobima u prošlosti i sadašnjim političkim tenzijama;
 • Smanjiti jaz u jedinstvu između balkanskih zemalja i promovirati vrijednosti EU pružanjem mogućnosti mladima za konstruktivnu interakciju u sigurnom okruženju za učenje;
 • Ojačati interkulturalni obim i razmjenu iskustava, stručnosti i dobre prakse među prekobalkanskim partnerima Projekta, dajući priliku članovima osoblja, omladinskim radnicima, edukatorima i mladim ljudima da komuniciraju kroz virtuelne i lične mobilnosti;
 • Aktivirati mlade ljude da postanu angažovaniji građani, uključivanjem u dijalog o problemima sa kojima se suočavaju i kreiranjem online kampanja;
 • Obezbijediti podatke, resurse i znanje omladinskim radnicima i organizacijama za uključivanje mladih ljudi sa manje mogućnosti u virtuelne razmjene;
 • Promovirati korištenje online neformalnog obrazovanja u socijalnoj inkluziji, izgradnji mira, interkulturalnom dijalogu i medijskoj pismenosti.

Ciljne grupe

Primarne ciljne grupe: mladi ljudi, mladi ljudi sa manje mogućnosti, omladinski radnici, edukatori, omladinske organizacije

Sekundarne ciljne grupe: lokalne zajednice uključenih zemalja, lokalni dionici (lokalne vlasti, kreatori politika, lokalne institucije/vijećnici), opća javnost

Rezultati 

Kroz Projekat će se evaluirati potrebe i preferencije mladih, a posebno onih sa manje mogućnosti za učešće u virtuelnim razmjenama, stvarajući osnova za njihovo buduće angažovanje u aktivnostima Partnerstva. Ovakvi rezultati će se koristiti u kontekstu lokalnih i nacionalnih zajednica mladih, kako bi se kreirali obrazovni programi i mogućnosti koje će se baviti njihovim potrebama i poteškoćama. Lokalne zajednice će imati koristi od svojih mladih ljudi i omladinskih radnika koji su učestvovali u međunarodnim razmjenama, razmjenom obrazovnih iskustava i informacija o Erasmus+ virtuelnim razmjenama i mogućnostima.

Lokalne zajednice će također imati koristi od jačanja interkulturalnog opsega i razmjene iskustava, stručnosti i dobre prakse među multinacionalnim partnerima Projekta, koje će se prenijeti na lokalni nivo, ako se smatraju korisnim. Zainteresovane strane, kao što su lokalne vlasti, institucije, vijećnici i kreatori politika bit će u poziciji da bolje razumiju mlade ljude (zbog rezultata analize i priručnika fokus grupe), te da osmisle i prilagode svoje politike njihovim potrebama za osnaživanjem i inkluzija. Priručnik koji je izradio Konzorcij će se širiti i koristiti od partnera i drugih ciljnih grupa, kako bi se mladi ljudi efikasnije uključili u virtuelne razmjene u budućnosti, te kako bi se identifikovale odgovarajuće i testirane prakse.

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Kick-Off Sastanak u Mostaru, Bosna i Hercegovina

***ENGLISH***

Name: VEBY – Virtual Exchanges for Balkan Youth 

Timespan: July, 2023 – June, 2026

Donor: European Union / ERASMUS+ Programme

Call: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH

Budget: 88.774 €

Applicant: United Societies of Balkans (U.S.B) (Greece)

Partners: Youth Alliance – Krusevo (North Macedonia), Local Democracy Agency Mostar (Bosnia and Herzegovina),  Together for Life (TFLldamostar.org/) (Albania)

Description

Virtual Exchanges for Balkan Youth (VEBY) is a 3-year project that focuses on enhancing the participation of young people with fewer opportunities in virtual mobilities, and the building the skills of youth workers and educators to foster such inclusion, along with media literacy and peacebuilding attitudes. The Project's consortium consists of youth organizations from neighboring Balkan countries, which share differences in their post-conflict affairs and economic levels, but commonalities in ethno-diversity, multiculturalism and the need for inclusion of minorities.

Another shared current issue the Partnership's communities are facing is the global phenomena of the COVID-19 outbreak which has brought more interaction with and through the digital world, but at the same time more dangers, due to the rapid and frequent spread of fake news. In combination with the social distancing and social alienation that took place globally, young people found themselves unprepared in the face of social exclusion, and isolation with only access to a constant flow of unfiltered information. In this way, young people's personal and social well-being has been and is undermined, enhancing polarization, division of opinions and lack of critical understanding, issues that consist of a reinforcement to the geo-political issues that the Balkan countries are already facing.

This Project aims to foster and promote the inclusion, tolerance, media literacy, soft skills and activation of young people in the Partner's Balkan communities by providing them with educational opportunities from trained youth workers, which are low threshold and participatory – virtual youth exchanges – attempting to reach the ones that are facing social obstacles to participate in such opportunities.

Project objective

Overall, VEBY, its aims and activities were designed upon the needs of the Partners’ target groups and Partners’ local and national communities. The Project aims to upscale already used practiced during period of Covid-19 where virtual mobilities began to become more popular in the Erasmus+ world, and to use the collected experience of all partners to provide constructive experiences to the target groups. At the same time, VEBY will use a target approach to better involve young people, and will pay attention to potential difficulties young people with fewer opportunities face, in addition to potential difficulties for the ones coming from non-Programme countries (e.g. communication in English, unacquaintance with digital tools, etc), in order to produce a high quality learning program for the participants. Last, VEBY aims to promote the EU scope and its opportunities to the non-Programme countries of the Partnership, as well as at European level.

Specific objectives 

 • To assess the needs of young people for participating in virtual exchanges, especially for the ones with facing obstacles, and to develop a targeted approach for their enhanced inclusion and learning experience in such mobilities.
 • To equip youth workers and educators with knowledge and skills on online group facilitation and fostering of constructive dialogue for developing virtual exchanges in international contexts.
 • To connect young people from different countries, and to provide them with knowledge, skills and attitudes to deal with disinformation and polarization, to engage in dialogue, to become more active citizens and to develop critical thinking skills through online interactions with multicultural peers and non-formal education methods; giving the opportunity to youth with fewer opportunities to get involved.
 • To encourage intercultural dialogue and to strengthen the youth-relations of EU countries with countries outside the Union, as well as between countries with conflict-past and current political tensions.
 • To reduce the unity gap between Balkan countries and to promote EU values by providing the opportunity for youth to interact constructively in a safe environment for learning.
 • To strengthen the intercultural scope and exchange of experiences, expertise and good practices among the cross-Balkan partners of the Project, by giving the opportunity to staff members, youth workers, educators and young people to interact through virtual and in-person mobilities.
 • To activate young people in becoming more engaged citizens, by engaging in dialogue about issues they are facing and by creating online campaigns.
 • To provide data, resources and knowhow to youth workers and organisations for the inclusion of young people with fewer opportunities in virtual exchanges.
 • To promote the use of online non-formal education in social inclusion, peacebuilding, intercultural dialogue and media literacy.

Target Groups

Primary target groups: young people, young people with fewer opportunities, youth workers, educators, youth organizations

Secondary target groups: local communities of involved countries, local stakeholders (local authorities, policy makers, local institutions/councilors), general public

Results

The needs and preferences of young people, and especially of the ones with fewer opportunities, for participating in virtual exchanges, will be evaluated through the Project, creating a

basis for their future engagement in the activities of the Partnership. Such results will be used in the contexts of the local and national communities of young people, in order to create educational programs and opportunities that will address their needs and difficulties. The local communities will benefit from their young people and youth workers that participated in the international exchanges, by the exchange of educational experiences and information about Erasmus+ virtual exchanges and opportunities.

The local communities will be benefitted as well by the strengthening of the intercultural scope and by the exchange of experiences, expertise and good practices among the multinational Partners of the Project, that will be transferred to the local level, if found useful. Stakeholders, such as local authorities, institutions, councilors and policy makers will be in the position to better understand young people (due to the results of the focus group’s analysis and manual), and to design and adapt their policies to their needs for empowerment and inclusion. The manual designed by the Consortium will be spread and used from the Partners and other target groups, in order to include young people in virtual exchanges more effectively in the future, and to identify suitable and tested practices.

IMPLEMENTED ACTIVITIES

Kick-Off Meeting in Mostar, Bosnia and Herzegovina