bs
bs

Centar za usmjerenu obuku i pomoć pri odabiru zanimanja (VTCG)

Trajanje projekta:2007-2008
Donator:Grad Mostar (BiH), Grad Vajle (Danska), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Aplikant:LDA Mostar
Tags, , , , ,

Centar za usmjerenu obuku i pomoć pri odabiru zanimanja (VTCG)

Trajanje projekta: 2007-2008

Donator: Grad Mostar (BiH), Grad Vajle (Danska), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (BiH)

Aplikant: LDA Mostar

Partneri: Grad Mostar, Općina Vajle, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ, Pedagoški zavod, Zavod za školstvo iz Mostara i deset osnovnih škola iz Mostara

Opći cilj: Inicirati uspostavu i razvoj održivog centraliziranog obrazovnog sistema za pomoć pri odabiru karijere, obogaćivanje i jačanje kapaciteta mladih, te doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih putem izgradnje kapaciteta, razmjene iskustava i saradnje. 

Specifični ciljevi:

 • Izgraditi kapacitete nastavnog osoblja kako bi mogli da rade kao savjetnici pri odabiru karijere
 • Pokrenuti kampanju promocije koncepta “Centra za usmjerenu obuku i pomoć pri odabiru karijere” za ciljane grupe
 • Dati učenicima odgovarajuće usmjerenje potrebno za odabir podobnih srednjih škola i mogućnosti za zaposlenje
 • Kreirati široku mrežu koordinacije i saradnje između javnih institucija, Centra, poduzeća i društvenih organizacija

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

– Od 16. do 17.10. 2007. godine organizirana je “Obuka za savjetnike za izbor zanimanja –  Mladi na svom putu stvaranja izbora za obrazovanje u Mostaru”, u prostorijama Pedagoškog zavoda u Mostaru: treneri iz Grada Vajle (Danska) pružili su obuku lokalnim profesorima i pedagozima, koja se bazirala na osnovnim principima danskog modela profesionalne orijentacije.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

-Nakon treninga organiziranog za lokalne nastavnike i pedagoge u novembru/studenom 2007. u Mostaru, LDA Mostar je u saradnji sa Općinom Vejle, te uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta BiH, organizirala studijsku posjetu Centru za usmjerenu obuku u Vejleu. Učesnici su bili direktori/ravnatelji, pedagozi i psiholozi osnovnih škola Mostara, stručnjaci Pedagokog zavoda, Zavoda za kolstvo te Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž, zajedno sa predstavnicima LDA Mostar.

– Učesnicima je pružena prilika da prouče danski model Centra za usmjerenu obuku i pomoć pri odabiru karijere, kako bi ovaj model na najbolji mogući   način prilagoditi lokalnim potrebama. Studijska posjeta je realizirana u periodu od 05. do 09. maja/svibnja 2008.

-11.09.2008. LDA Mostar je organizirala koordinacijski sastanak kako bi usaglasila dalje korake vezane za osiguranje finansijskih sredstava i planiranje budućih aktivnosti. Na sastanak su pozvani svi sudionici projekta: predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž, Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo, Grada Mostara, Udruženja pedagoga HNK/Ž, osnovnih škola, Udruženja privrednika, Biroa za zapošljavanja i Biznis servis centra.

***ENGLISH***

Vocational Training and Career Guidance

Timespan: 2007-2008

Donor: City of Mostar, City of Vejle (Denmark), Ministry of education, science, culture and sports of HNK/Ž, Federal Ministry of Culture and Sports

Applicant: LDA Mostar

Partners: City of Mostar, Municipality of Vejle, Ministry of education, science, culture and sports of HNK/Ž, Pedagogical institute Mostar, Institute for education Mostar and 10 elementary schools from Mostar has initiated a project called “Establishment of professional orientation centre Mostar”

General Objective: To initiate the establishment and development of a sustainable centred educational system for career guidance, youth enrichment and empowerment and contribute the reduction of unemployment of youth through building capacities, exchange of experience and cooperation.

Specific Objectives: 

 • To build up capacities of teaching staff to work as career guidance advisors
 • To establish a promotional campaign to promote the concept of VTCG for the target group
 • To provide the students with relevant orientation needed to find suitable secondary schools and job opportunities
 • To create a broad network of co-ordination and co-operation between public institutions, training centres, companies and community organizations

Activities completed in 2007:

 • October 16-17, 2007 –  “Training for career advisors – Youth on their way to make a choice of education in Mostar” in the premises of the Pedagogical institute of Mostar: trainers from Vejle (Denmark) offered the training for local professors and pedagogical workers based on the basic principles of professional orientation of the Danish model.

Activities implemented in 2008:

 • After the Training delivered to the local professors and pedagogical workers in November 2007 in Mostar, LDA Mostar, in cooperation with the Municipality of Vejle and the support of the Federal Ministry of Culture and Sport, organised a study visit to the Career guidance centres in Vejle. Participants were principals, pedagogues and psychologists of elementary schools of Mostar, experts from the Pedagogical institutes and Ministry of Education of HN Canton, together with two representatives of LDA Mostar. Participants were given the opportunity to study the Danish model of the Career and Vocational training centers in order to apply it to the local needs in the best way. The study visit was held from the 5th to 9th of May 2008.
 • September 11, 2008 LDA Mostar organised a coordination meeting in order to discuss further steps in fundraising and project planning inviting all local stakeholders representing the Cantonal Ministry of Education Culture and Sport, Institute for education, Municipality of Mostar, association of pedagogues of HNK/Ž, schools, Entrepreneur’s association, Employment Office and Business Service Center.