+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Uspostava RCD-a Mostar

Trajanje projekta:
Donator:
Aplikant:
Tags, , , ,

Uspostava RCD-a Mostar

Trajanje projekta: 25/09/2007 – 05/2009

Donator: Regija Puglia (Italija) / Fond otvoreno društvo BiH 

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina)

Partneri: Grad Mostar / Gradsko vijeće Grada Mostara

2007. 

Cilj:  Uspostavljanje urbanog resursnog centra koji će poduprijeti i ojačati proces demokratizacije i izgradnje kapaciteta koji su namijenjeni lokalnim vlastima i civilnom društvu grada Mostara, kao i podržavati tranziciju ka efikasnijim, transparentnim i demokratskim institucijama lokalne vlasti. Svrha projekta jeste podržavanje potpuno razvijenog i stabilnog demokratskog društva sa direktnim sudjelovanjem građana u procesu donošenja odluka, zajedno sa civilnim društvom, lokalnim političkim predstavnicima i lokalnim gradskim službenicima koji u potpunosti imaju koristi od učešćaa u procesu EU integracija.

Specifični ciljevi: 

Projektom je predviđeno kreiranje tematskog info-pulta koji će biti na raspolaganju građanima po pitanju sljedećih tema: aktivni građani, demokratski principi i proces ulaska u EU. Na info-pultu naći će se knjige, bilteni, konvencije i mogućnost internet konekcije, kao i stručnjak po pitanju ljudskih prava koji će osigurati informacije o građanskim pravima, pravima uposlenih, pravima žena, dječjim pravima, pravima osoba s posebnim potrebama itd.

Putem medijske kampanje građani Mostara će biti informirani o info-pultu u koje svrhe mogu koristiti usluge istog (sugestije, informacije, savjeti itd.)

LDA Mostar će organizirati sesije slušanja i razumijevanja, konferencije, radne grupe za studente, te poučne dječje igre. Točnije, Resursni centar za demokratizaciju će biti urbano mjesto za dijalog, edukaciju o pravima različitih društvenih skupina, kao i za rasprave o budućnosti Mostara. Info-pult će biti besplatan i na raspolaganju u svrhu istraživačkog rada Univerziteta, kao i studenata i post-diplomanata. U sklopu toga biti će omogućen besplatan bežični pristup internetu u prostorijama Resursnog centra za demokratizaciju Mostar.

U sklopu projekta biti će organiziran niz treninga, okruglih stolova i seminara, te će dva puta mjesečno biti emitirane i tematske radio emisije. Dana 25.09.2007. godine potpisana je konvencija vezana za Resursni centar za demokratizaciju Mostar s talijanskom regijom Puglia. Aktivnosti Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar biti će implementirane u bliskoj suradnji sa Gradom Mostarom i Gradskim vijećem Grada Mostara.

2008.

Aktivnosti Resursnog centra za demokratizaciju

LDA Mostar u saradnji sa Gradom Mostarom, inicirao je osnivanje Resursnog centra za podršku procesu demokratizacije u Gradu Mostaru (RCD). Projekt finansiraju Regija Puglia u sklopu svog zakona o decentraliziranoj saradnji i Fond otvoreno društvo BiH. Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokane demokratije Mostar sadrži bazični i mobilni dio.

Aktivnosti bazičnog dijela RCD-a:

– Otvoreno besplatno savjetovalište o ljudskim pravima

Centar za besplatno savjetovanje o ljudskim pravima pod nazivom ”Mala soba za demokratiju” smješten je u kancelariji LDA Mostar. Stručnjak za ljudska prava Agencije lokalne demokratije Mostar na raspolaganju je građanima svakog četvrtka od 12:00- 15:00. Pokrenuta je medijska kampanja s ciljem upoznavanja većeg broja građana Mostara sa radom savjetovališta. Mediji koji su bili uključeni u kampanju su: RTM, HTV, HTV Oscar C, Omladinski radio X, Radio Mostar, Radio Postaja Mostar, kao i niz web portala, koji su u više navrata objavljivali informacije o savjetovalištu. Štampani su plakati i letci koji su distribuirani po cijelom gradu, a u sklopu radio emisije koju realizira RCD u suradnji s Omladinskim radiom X, na dnevnoj bazi se obavještavaju slušaoci o radu savjetovališta.

– Uspostavljen INFO pult za mlade

U sklopu projekta RCD u prostorijama LDA Mostar, kreiran je Info pult za mlade. U sklopu Info pulta mladi mogu koristiti pisane materijale i knjige koji su u vlasništvu LDA Mostar, kao i koristiti internet za svoja istraživanja predviđena nastavnim ili izvanastavnim aktivnostima.

– RCD publikacije

S ciljem promocije koncepta znanja o zaštiti ljudskih prava i demokratskih principa, izrađene su sljedeće publikacije:

– Kratki vodič kroz ljudska prava za građane
– Demokratizacija: kratki vodič za građane

Ove publikacije su dostavljene građanima i gradskim službenicima, kako bi mogli steći praktične alate za širenjesvoga znanja o pravima i obavezama u demokratskom društvu.

Aktivnosti mobilnog dijela RCD-a

– Radio emisije

Tokom cijele 2008. godine RCD, u suradnji sa Omladinskim radiom X, realizirao je emisije sa različitim sadržajima i gostima, a koje su imale za cilj povećati informiranost građana o samom radu Agencije lokalne demokratije Mostar (projekti, aktivnosti), povećati transparentnost gradskih institucija, te unaprijediti demokratske procese u Mostaru. Svaka od emisija je obrađivala drugu temu i imala različite goste. Neke od tema bile su: Rad učeničkih vijeća srednjih škola Mostara, volonterizam, inkluzija, Europski projekti koji se implementiraju u Mostaru, sa posebnim osvrtom na Projekt ”Pearl.EU”, Učešće građana u procesu donošenja odluka, Položaj manjina u gradu Mostaru, Općinski izbori 2008., kao i promocija rada nevladinih organizacija koji su partneri LDA Mostar. U sklopu svih radio emisija se pozivaju građani kojima su ugrožena ljudska prava da posjete besplatno savjetovalište o ljudskim pravima, koje je Agencija lokalne demokratije Mostar pokrenula u sklopu projekta Resursnog centra za demokratizaciju.

– TV program

2008. godine RCD je krenuo sa emitiranjem mjesečnih TV emisija, u saradnji sa dvije TV kuće: RTV Mostar i HTV Oskar C. Cilj ovih TV emisija je sličan cilju koji imaju i radio emisije: socijalna inkluzija, zaštita ljudskih prava i proces demokratizacije. TV emisija RCD-a emitira se u popularnom programskom terminu, istovremeno u programima dvaju partnerskih TV kuća.

– Treninzi, radionice i okrugli stolovi

1. Radionica na temu: ”Volonterizam i europski civilni servis”

Dana 30. januara/siječnja u gradskoj Sali za sastanke održana je radionica na temu: ”Volonterizam i europski civilni servis”. Radionici je prisustvovalo 25 osoba: predstavnici vlasti Grada Mostara, predstavnici nevladinih organizacija (SCV Ipsia, Sluh, Sunce, Los Rosales, Žene BiH, NDC), dječjih vrtića, te Učeničkih
vijeća srednjih škola iz Mostara. Cilj radionice je informirati predstavnike Učeničkih vijeća, studentske organizacije, nevladine organizacije i predstavnike lokalnih vlasti o volonterizmu i Europskom volonterskom servisu (EVS), objasniti moguće načine uključivanja u volontiranje na lokalnom i internacionalnom nivou. Također, kroz iskustva internacionalnih volontera, pokušalo se ukazati na prednosti volonterizma.

2. Trening na temu: ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana”

Trening na temu: ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana” održan je u prostorijama Nansen Dijalog Centra dana 14. i 15. februara/veljače. Treningu su prisustvovali (15 osoba) predstavnici Vlade i Ministarstava HNK/HNŽ, Gradskog Vijeća Grada Mostara, Gradske uprave i nevladinih organizacija.
Cilj treninga na temu ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana” je ukazati učesnicima na značaj procesa planiranja, kao i važnost učešća građana u procesu donošenja odluka.

Prvi dan treninga je bio baziran na akcionim i strateškim planovima, te načinima na koji se isti kreiraju.
Drugi dan se radilo na konkretnim modelima uključivanja građana kao što su: javna rasprava ili sastanak, sastanak u gradskoj vijećnici ili sastanak sa Gradskim vijećem, mišljenje građana/ istraživanje stava, fokus grupe, ”ad hoc” i savjetodavni odbori / radne grupe, redovna tijela i komisije, primjena tehnologije
(Internet), udruženja zajednice/odbor, mjesni ured, otvorena vrata (dostupnost), javno informiranje, edukativni programi i narodno izvještavanje, odnosi sa medijima.

3. Radionica na temu: ”Identitet i multikulturalnost / Kanadski kontekst”

U Plavom salonu Hotela Ero dana 18. februara/veljače 2008. godine, održana je radionica na temu: ”Identitet I multikulturalnost / Kanadski kontekst”. Radionica je organizirana u saradnji sa programom ”Partnership for Tomorrow” kanadske Agencije za razvoj CIDA (Kanadska internacionalna agencija za razvoj) i kanadskim istraživačem koji je vodio seminar. Radionica je upriličena za predstavnike studentskih organizacija (Sveučilište u Mostaru i Univerzitet Džemal Bijedić Mostar), Vijeća učenika srednjih škola iz Mostara (16 osoba). Cilj radionice je ukazati na identitet i multikuturalnost / Kanadski kontekst, te povući paralelu između Bosne i Hercegovine i Kanade, te dva različita sistema višekulturalnog društva.

4. Okrugli stol na temu: ”Inkluzija – novi pristup invalidnosti”

27. marta/ožujka 2008. je organiziran Okrugli stol: ”Inkluzija – Novi pristup invalidnosti” u Bijelom salonu Hotela Ero u Mostaru. U radu okruglog stola učešće su uzeli predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/HNŽ, Pedagoškog instituta, Grada Mostara, OSCE-a, nevladinih organizacija kao i
direktori vrtića i osnovnih škola. Cilj ovog događaja je bio da se prvenstveno analiziraju problemi
svih zainteresiranih strana, koje su aktivne u ovom polju, kao i da se razvije analiza potreba. Na osnovu prezentacija učesnika, zaključeno je da školama i vrtićima, odnosno osobama koje rade
sa djecom, nedostaje dodatna edukacija. Predloženo je da Resursni centar organizira nekoliko treninga,
u suradnji sa mobilnim timom, za osoblje gore spomenutih institucija. Zapisnik sa ovog okruglog stola distribuiran je svim učesnicima i nakon toga proslijeđen Ministarstvu obrazovanja,
nauke, kulture i sporta HNK/HNŽ.

5. Okrugli stol na temu: ”Prekogranična suradnja – primjeri dobre prakse”

Dana 03.04.2008. godine u prostorijama Centra za kulturu Mostar održan je okrugli stol na temu: ”Prekogranična suradnja – primjeri dobre prakse”. U radu okruglog stola su učestvovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (HNK/HNŽ), Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja (HNK/HNŽ), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (HNK/HNŽ), Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša (HNK/HNŽ), predstavnici provincije Brindisi, opšine Ravena, Trsta, Barija, Siska, Osijeka, Grada Mostara i Udruženja za poduzetništvo i posao LINK (30 osoba). Predstavnica Ravene je prezentirala način na koji je kreiran ured za EU poslove u samoj općini, što je ocijenjeno kao vrlo korisno i
primjenjivo na našim terenima, budući da mi još uvijek nemamo takvu vrstu odijela, kako u gradu tako i u kantonu/županiji. Na samom okruglom stolu je govoreno o problemima sa kojima se susreću domaće vlasti prilikom implementacije projekata, kao i o načinima kako iste prevazići. Kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi, predstavnici domaćih vlasti su stekli nova iskustva o pojedinim pitanjima, a kroz prezentaciju predstavnice iz Ravene saznali detaljan način formiranja ureda koji se bavi EU poslovima.

6. Radionica na temu: ”Prava mladih u Bosni i Hercegovini”

24.04.2008. godine u prostorijama Nansen dijalog centra Mostar održana je radionica na temu: ”Prava mladih u BiH”. Na radionici se govorilo o:

– Ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na prava mladih
– Mladima u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini
– Učešću mladih u zajednici, sa posebnim osvrtom na grad Mostar.

Ciljana grupa ove radionice su bili predstavnici Učeničkih vijeća srednjih škola iz Mostara.
Predstavnici Učeničkih vijeća koji su prisustvovali radionici su stekli nova znanja o ljudskim pravima, mladima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini i učešću mladih u zajednici.

7. Svečano otvorenje Resursnog centra za demokratizaciju

U prostorijama Centra za kulturu u Mostaru dana 19.05.2008. godine upriličeno je svečano otvorenje Resursnog centra za demokratizaciju (RCD). Samom otvorenju je prisustvovalo oko 70 uzvanika, predstavnika Regije Venecije, Ministarstava HNK/HNŽ, Grada Mostara, direktori vrtića, osnovnih i srednjih
škola, NVO-a, kao i drugih partnera Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA). Prisutnima su se obratili delegatkinja LDA Mostar gospođica Jlenia Destito, predsjenik Gradskog vijeća gospodin Murat Ćorić, kancelarka za europske poslove regije Venecije gospođa Rita Zanutel i menadžer projekta RCD gospodin Igor Kajgana. Na svečanom otvorenju su prezentirani materijali (izvještaj o aktivnostima LDA Mostar za 2007. godinu, brošure o demokratizaciji i ljudskim pravima) koje je izradila LDA Mostar u proteklom periodu. Nakon istupa gore navedenih osoba, upriličena je koktel zabava za sve uzvanike. Otvorenje je bilo popraćeno od strane slijedećih medija: TVMO, HTV, FTV, Dnevni List, Fena, Bljesak.info i Studio 7.

8. Okrugli stol na temu: ”Položaj manjina u Gradu Mostaru – primjeri dobre prakse”

20.05.2008. godine Agencija lokalne demokracije Mostar u sklopu Resursnog centra za demokratizaciju organizirala je mostarskom Centru za kulturu okrugli stol na temu ”Položaj manjina u Gradu Mostaru – razmjena dobrih prakse”. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravstva, rada
i socijalne skrbi HNK/HNŽ, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, Grada Mostara, Centra za socijalni rad, OSCE, UNHCR, NDC, Centra ”Los Rosales”, udruženja Roma ”Neretva” i Poljske udruge ”Mieszko I”. Na okruglom stolu je prezentirano istraživanje provedeno u regiji Venecija, a koje se tiče Romske populacije koja egzistira na tom terenu. Razgovaralo se o problemima i poteškoćama sa kojima se susreću predstavnici manjina Mostara. Svi prisutni su se složili da je istraživanje provedeno u Veneciji lako primjenjivo i na Mostar jer su problem isti. Tiču se stvaranja baze podataka o romskoj populaciji, pomoći
u izgradnji stanova, zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju.

9. Prvi sastanak Upravnog odbora

Dana 22. jula/srpnja 2008. godine u sali za sastanke Grada Mostara, održan je prvi sastanak Upravnog odbora Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije (LDA) Mostar.
Sastanku su prisustvovali predstavnici regije Puglie (Ducret Reana i Fausto Savoia), predstavnici Grada Mostara (Sanela Kamerić i Jasna Velagić), kao i predstavnici LDA Mostar. Nakon uvodne riječi delegatkinje LDA Mostar Jlenie Destito, detaljno su prezentirane aktivnosti RCD implementirane u posljednjih šest mjeseci. Delegatkinja LDA Mostar je prezentirala finansijsko izvješće RCD-a za period od šest mjeseci.
Također je prezentiran dio istraživanja koje sprovodi LDA Mostar, a u cilju procjene potreba za treninzima koji će biti realizirani u periodu septembar/rujan 2008. – mart/ožujak 2009. Predstavnici Regije Puglie i Grada Mostara su ocijenili više nego pozitivnim aktivnosti koje su implementirane u proteklom periodu, kao i metodologija rada koju primjenjuje LDA Mostar.

10. Procjena potreba za treninzima zasnovana na istraživanju javnog mnijenja: Nacrt istraživanja javnog mnijenja

Nacrt istraživanja javnog mnijenja izradio je tim Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Agencije za lokalnu demokraciju (LDA) Mostar. Glavni cilj izrade nacrta istraživanja javnog mnijenja je analiza i određivanje najučinkovitijeg pravca u svrhu dobivanja potpunih i pouzdanih podataka kojima će se LDA Mostar koristiti tokom implementacije projekta RCD.

Definicija uzorka

Koristeći se individualnim upitnicima, intervjui su održani izravno sa predstavnicima Gradske uprave i Gradskog vijeća Mostara, kao i sa predstavnicima Kantonalnih ministarstava i nevladinih organizacija. Ukupno je intervjuirano 90 predstavnika gore navedenih institucija.

Implementacija istraživanja javnog mnijenja i elaboracija podataka

Anketiranje je poduzeto u mjesecu augustu/kolovozu 2008. godine. Od svih intervjuiranih osoba, 53% su bile žene, a 47% muškarci. Što se tiče spola, starosti i nacionalnosti intervjuiranih osoba, značajne devijacije u stavu su primijećene tokom analize podataka. Može se primijetiti da ljudi vjeruju da nevladine
organizacije mogu doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta u gradu Mostaru, mada još uvijek nisu pobliže upoznati s njihovim radom. Rezultati ovog istraživanja javnog mnijenja pomažu LDA Mostar
da preciznije sagleda i unaprijedi svoje planirane aktivnosti.

11. Trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013” (Ministarstva HNK/HNŽ)

U organizaciji Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar 08. i 09. septembra/rujna 2008. godine održan je trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013” za uposlenike Vlade HNK/HNŽ i Ministarstava HNK/HNŽ. Prvoga dana tema treninga bili su IPA fondovi, podrška tranziciji i institucionalnoj izgradnji, te prekogranična suradnja, dok su drugi dan sudionici mogli čuti više o razvoju projektnog prijedloga, životnom ciklusu projekta, te o načinu popunjavanja aplikacijske forme. Treningu su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK/HNŽ, Ministarstva privrede HNK/HNŽ, Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta, Federalnog ministarstva trgovine, Ministarstvo prometa i veza HNK/HNŽ, Ministarstva graditeljstva HNK/HNŽ, te predstavnici Vlade HNK/HNŽ.

Cilj treninga je povećati znanje djelatnika u kantonalnim/županijskim ministarstvima o pred pristupnim fondovima EU, kako bi navedeni mogli adekvatno odgovoriti na izazove koji će se naći pred njima za vrijeme tranzicije naših institucija na Europskom putu. Sudionici treninga, državni službenici, pokazali su veliki interes i aktivno su sudjelovali u raspravama nakon predavanja, prezentirajući vrlo kvalitetne ideje koje se mogu pretočiti u projekte koji će donijeti boljitak HNK/HNŽ.

12. Trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013 (Mediji)

12. septembra/rujna 2008. godine održan je trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2007 – 2013 u organizaciji Resursnog centra za demokratizaciju (LDA) Mostar za novinare i vlasnike medijskih kuća iz Mostara. Treningu su prisustvovali predstavnici sljedećih medija: HTV Mostar, HRHB i radio Dobre vibracije. Cilj treninga je informirati medijske kuće o pred pristupnim fondovima EU za BiH, podrška tranziciji i institucionalnoj izgradnji, te prekogranična suradnja, kao i ukazati na fondove koji su namijenjeni medijskim kućama. Na treningu je zaključeno da bi se trebalo više poraditi na informiranju samih građana na ovu temu, te pokrenuti neke informativno – edukativne sadržaje za građanstvo. Trening je popraćen od strane sljedećih medijskih kuća: HTV Mostar, Fena, HRHB, te web portal-a Bljesak.info.

13. Trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013” (Gradska uprava Grada Mostara)

Dana 22. i 23. septembra/rujna 2008. godine u sali za sastanke Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara održan je trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2007 – 2013”. Trening je upriličen za predstavnike Gradske uprave Grada Mostara. Prvoga dana tema treninga bili su IPA fondovi, podrška tranziciji i institucionalnoj izgradnji, te prekogranična suradnja, dok su drugi dan sudionici mogli čuti više o razvoju projektnog prijedloga, životnom ciklusu projekta, te o načinu popunjavanja aplikacijske forme. Treningu su prisustvovali predstavnici sljedećih odjela i njihovih službi Grada Mostara: Odjel za organizaciju, pravne poslove i opću upravu, Odjel za financije i nekretnine, Odjel za društvene djelatnosti, Odjel za urbanizam i građenje, Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove. Cilj treninga bio je povećati znanje djelatnika u Kantonalnim ministarstvima o pred pristupnim fondovima EU, kako bi navedeni mogli adekvatno odgovoriti na izazove koji će se naći pred njima za vrijeme tranzicije naših institucija na Europskom putu. Sudionici treninga, dršavni službenici, pokazali su veliki interes i aktivno su sudjelovali u raspravama nakon predavanja, prezentirajući vrlo kvalitetne ideje koje se mogu pretočiti u projekte koji će donijeti boljitku Grada Mostara i njegovih građana.

14. Trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013” (Nevladine organizacije Mostara)

25. i 26. septembra/rujna 2008. godine, Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike nevladinih organizacija iz Mostara, na temu ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2007 – 2013. Prvoga dana tema treninga bili su IPA fondovi, podrška tranziciji i institucionalnoj izgradnji, te prekogranična suradnja, dok su drugi dan sudionici mogli čuti više o razvoju projektnog prijedloga, životnom ciklusu projekta, te o načinu popunjavanja aplikacijske forme za EU projekte. Treningu su prisustvovali predstavnici sljedećih nevladinih organizacija iz Mostara: Udruženje pedagoga HNK/HNŽ, Udruga HVIDRA Mostar, Novi Val, EKO udruženje OAZA, Udruženje ”Sunce” i Udruženje Roma ”Neretva”. Budući da je ovo bio zadnji u nizu treninga organiziranih na ovu
temu, vidljivo je da predstavnici nevladinog sektora imaju veće znanje i kapacitete od predstavnika državnih službi.

15. Snimanje dokumentarnog filma

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar u suradnji sa nezavisnom producentskom kućom ”Studio 7” je krenuo sa snimanjem dokumentarnog filma na teme: Socijalna inkluzija, Položaj manjina u gradu Mostaru, Komunikacija Grada Mostara i građana i promotivni film o LDA Mostar. Spomenute teme su povezane sa specifičnim aktivnostima koje LDA Mostar poduzima sa ciljem poboljšanja položaja marginaliziranih socijalnih grupa, kao i pružanja podrške procesu demokratizacije u gradu Mostaru. RCD će emitirati četiri dokumentarna filma u saradnji sa dvije TV kuće (HTV Oskar C i RTV Mostar) do kraja 2008. godine.

16. Bajka ”Medo Europejac ili prodavnica igračaka”

LDA Mostar je, u sklopu RCD projekta, pokrenula pilot aktivnost o višekulturalnom suživotu i demokratskim vrijednostima, koje su usmjerene djeci Mostara. Ova aktivnost se sastoji od dvomjesečne radionice koja ima za cilj da se djeca osvrnu na važnost međusobnog poštivanja i bratstva, uzimajući inspiraciju iz talijanske bajke 00Medo Europejac ili prodavnica igračaka”. Bajku ”Medo Europejac ili prodavnica igračaka” napisao je Gianfranco Draghi 50-ih godina prošlog vijeka sa ciljem prevencije rizika daljeg svjetskog konflikta nakon tragedije Drugog svjetskog rata. Još i danas ova priča se koristi u nekoliko talijanskih škola kako bi se obradile teme tolerancije i međukulturnog dijaloga. Pripremni dio LDA Mostar u 2008. godini sastojao se od dvije studijske posjete Ravenni (Italija) gdje je Gradska administracija promovirala mnoge projekte u lokalnom školskom sistemu koristeći bajku ”Medo Europejac ili prodavnica igračaka” kao početnu tačku i alat za iniciranje pedagoških ruta koje uključuju talijansku i stranu djecu koja pohađaju iste škole. Bajka je prevedena sa talijanskog na lokalni jezik i štampana za lokalne škole i vrtiće.
Radionice su realizirane u vrtiću ”Kuća od kamena” i u IV Osnovnoj školi u Mostaru.

2009.

LDA Mostar je, u suradnji sa Gradom Mostarom, inicirala osnivanje Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Mostar. Nakon uspostave Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar, isti je nastavio sa radom kroz Projekt ”Vijećnik – Građanin”, financiran od strane Fonda otvoreno društvo BiH – SOROS i Regije Puglia (Italija), te kroz organizaciju niza treninga za lokalne i međunarodne organizacije (Centar za promociju civilnog društva – CPCD, Handicap International, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK).

Kratak opis projekta:

Svrha Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Mostar jeste jačanja lokalne uprave, izgradnja kapaciteta civilnog društva, veza između građana i vlasti Mostara i HNK/HNŽ, kao i unapređenje dijaloga između građana, pripadnika različitih etničkih grupa, te potpora procesu demokratizacije. Pored toga, spomenuti projekt treba podržati stvaranje potpuno razvijenog i stabilnog demokratskog društva uz neposredno sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka, zajedno sa civilnim društvom, izabranim predstavnicima i javnim službenicima. Osnivanjem Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Mostar LDA Mostar je sve svoje aktivnosti vezane za davanje potpore procesu demokratizacije društva uokvirila u jednu cjelinu, a samim time osigurala prostor i za realizaciju drugih projekata i aktivnosti, koje nisu nužno vezane za proces demokratizacije, a važne su i korisne kako za samu organizaciju tako i za Grad Mostar i regiju uopće.

Ciljevi:
Afirmiran i funkcionalan Trening centar Grada Mostara, koji podupire i jača proces demokratizacije i izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva u gradu Mostaru, te pruža potporu institucijama lokalnih vlasti kako bi rad istih bio što učinkovitiji i transparentniji. Nadalje, projekt ima za cilj pružanje potpore u potpunosti razvijenom i stabilnom demokratskom društvu, uz izravno sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka, zajedno sa civilnim društvom, lokalnim političkim predstavnicima i lokalnim civilnim službenicima, profitirajući u potpunosti putem sudjelovanja u procesu integracije u EU.

Aktivnosti realizirane u 2009. godini:

RCD LDA Mostar je svoje aktivnosti realizirao u okviru svoga bazičnog i mobilnog dijela.

Aktivnosti bazičnog dijela RCD:

-Besplatno savjetovalište o ljudskim pravima

Centar za besplatno savjetovanje o ljudskim pravima, smješten u uredu LDA Mostar, nastavio je s radom započetim u prethodnoj godini. Stručnjak za ljudska prava iz LDA Mostar bio je na raspolaganju građanima svakog četvrtka od 12:00 – 15:00 sati, do samog kraja trajanja projekta u maju/svibnju 2009. godine.

Realizirana je medijska kampanja sa ciljem da se veći broj građana Mostara upozna sa radom savjetovališta. Brojni mediji bili su uključeni u kampanju: RTV Mostar, HTV, HTV Oscar C, Omladinski radio X, Radio Mostar, Radio Postaja Mostar, kao i niz web portala, koji su u više navrata objavljivali informacije o savjetovalištu.

Proizvedeni su plakati i letci koji su distribuirani po cijelom gradu, a u sklopu radio emisija, koje je RCD Mostar realizirao u suradnji sa Omladinskim radiom X, građani su redovno obavještavani o radu savjetovališta. Pravni savjeti dati građanima uglavnom su se odnosile na slijedeše oblasti:

1. Pravo i zaštita iz oblasti rada i mirovinskog osiguranja
2. Nezaposlenost
4. Zdravstvena i socijalna zaštita
5. Provođenje finalnih presuda
6. Načini žalbe prema većem sudskom nivou (sudski sustav BiH)
7. Slobodan pristup informacijama
8. Pravna pomoć
9. Ovlasti Ombudsmana
10. Procedure prema Ustavnom sudu BiH

-RCD publikacije

S ciljem promocije koncepta znanja o zaštiti ljudskih prava i demokratskih principa, izrađene su sljedeće publikacije:

– Kratki vodič kroz ljudska prava za građane
– Demokratizacija: kratki vodič za građane

Ove publikacije su dostavljene građanima i gradskim službenicima kako bi isti mogli steći praktične alate za širenje svoga znanja o pravima i obvezama u demokratskom društvu.

Aktivnosti mobilnog dijela RCD

U Mobilnom dijelu projekta RCD u periodu rujan 2007. – svibanj 2009. implementirane su slijedeće aktivnosti:

– 26 treninga, okruglih stolova, radionica
– 28 radio emisija u suradnji sa Omladinskim radiom X
– 6 TV emisija u suradnji sa RTV Mostar i HTV Oscar C
-3 dokumentarna filma (Komunikacija Grada Mostara i građana, Položaj Roma u Gradu Mostaru i Socijalna inkluzija)

-Radio emisije

U 2009. godini RCD Mostar, u suradnji sa Omladinskim radiom X, nastavio je s realizacijom radio emisija sa različitim sadržajima i gostima, a koje su imale za cilj povećati informiranost građana o samom radu Agencije lokalne demokracije (LDA) Mostar (projekti, aktivnosti), povećati transparentnost gradskih institucija, te unaprijediti demokratske procese u Gradu Mostaru. Svaka od emisija je obrađivala drugu temu i imala različite goste.

8 Neke od tema bile su:

– Rad učeničkih vijeća srednjih škola u Mostaru,
– Volontarizam
– Socijalna inkluzija
– Europski projekti koji se implementiraju u Mostaru, sa posebnim osvrtom na Projekt ”Pearl.EU”
– Sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka
– Položaj manjina u Gradu Mostaru
– Promocija rada nevladinih organizacija, partnera LDA Mostar

Radio emisije također su bile tematski povezane s ostalim aktivnostima koje je RCD Mostar implementirao u određeno vrijeme. U sklopu svih radio emisija pozivani su građani kojima su ugrožena ljudska prava posjetiti savjetovalište o ljudskim pravima, koje je aktivno djelovalo u sklopu Resursnog centra za demokratizaciju Agencije lokalne demokratije Mostar.

-TV program

U 2009. godini RCD je nastavio sa emitiranjem mjesečnih TV emisija, u suradnji sa dvije TV kuće: RTV Mostar i HTV Oskar C. Cilj ovih TV emisija je sličan cilju koji imaju i radio emisije: kampanja o transparentnosti rada lokalnih vlasti, socijalna inkluzija, zažtita ljudskih prava i proces demokratizacije.
TV emisija RCD-a emitirala se u popularnom programskom terminu, istovremeno u programima dvaju partnerskih TV kuća.

-Treninzi, radionice i okrugli stolovi

Nastavak realizacije radionica u dječjim vrtićima Mostara

Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar, u suradnji sa dječjim vrtićima Grada Mostara i Mobilnim timom za provođenje eksperimentalnog edukacijskog projekta ”Inkluzija – 1. faza” u predškolskim institucijama Hercegovačko-Neretvanske županije za 2008. i 2009. godinu nastavio je realizaciju radionica u dječjim vrtićima. U prvoj fazi upriličena je posjeta logopeda i defektologa vrtićima ”Bambi”, ”Kuća od kamena”, ”Pčelica” i ”Radobolja” s ciljem opservacije i ranog prepoznavanja djece s poteškoćama u
razvoju, te davanja preporuka odgajateljima za dalji rad. Kao nastavak ovih radionica realizirane su posjete vrtićima ”Kuća od kamena” i ”Bambi” gdje se krenulo sa praktičnim radom kako s djecom, tako i s odgajateljima. U ovoj fazi je predviđeno davanje praktičnih savjeta i preporuka odgajateljima za daljnji
rad sa djecom kod kojih su uočeni određeni problemi. Krajnji cilj ovih radionica bio je kreiranje individualnih programa za djecu s posebnim potrebama u svim navedenim vrtićima, kao i izrada dosjea za praćenje (napretka ili nazatka) djece uključene u ovaj program.

Organizacija dvodnevnog treninga pod nazivom ”Komunikacija i odnosi s javnošću”

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je 27. i 28. januara / siječnja, 2009. godine dvodnevni trening pod nazivom ”Komunikacija i odnosi s javnošću” za predstavnike Ministarstava HNK/HNŽ-a i nevladinih organizacija. Cilj treninga bio je olakšati predstavnicima Ministarstava HNK/HNŽ-a i nevladinih organizacija komunikaciju s medijima i novinarima, te ih upoznati s načelima funkcioniranja Ureda za odnose s javnošću Grada Mostara. Kroz praktičan rad sudionicima treninga prezentirano je:

– Kako dati izjavu za medije
– Kako u službenom i neformalnom razgovoru dati informaciju novinarima
– Kako što jasnije i što konciznije prenijeti informaciju

Realizacija četvrte TV emisije na temu ”Komunikacija Grada Mostara i građana”

RCD LDA Mostar u suradnji sa RTV Mostar i HTV Oscar C, 29. siječnja 2009. godine emitirao je 4. TV emisiju. Tema emisije je bila ”Komunikacija Grada Mostara i građana”. Gošća emisije je bila službenica Ureda za odnose sa javnošću Grada Mostara. Cilj emisije bio je upoznati građanstvo sa svim vidovima komunikacije između Grada Mostara i građana (šalter sala za izdavanje dokumenata, besplatna pravna pomoć, sloboda pristupa informacijama…).

Premijerno emitiranje dokumentarnog filma na temu ”Komunikacija Grad Mostar – građani”

Dana, 29. siječnja 2009. godine RCD LDA Mostar, u suradnji sa RTV Mostar i HTV Oscar C, premijerno je emitirao dokumentarni film na temu: ”Komunikacija Grad Mostar – građani”. Cilj ovog filma je prikazati stvarno stanje po pitanju komunikacije između Grada Mostara i građana, upoznati građanstvo sa novim vidovima komunikacije, te ukazati na potrebu konstantnog unaprjeđivanja svih vidova komunikacije sa građanima.

Organizacija radionice pod nazivom ”Prava žena u BiH – ravnopravnost spolova”

Resursni centar za demokraciju LDA Mostar organizirao je 30. siječnja 2009. godine radionicu za predstavnike Učeničkih vijeća srednjih škola s područja grada Mostara pod nazivom ”Prava žena
u BiH – ravnopravnost spolova”. Ovaj seminar je četvrti u nizu koji se održava za predstavnike učeničkih vijeća srednjih škola. Seminar je imao za cilj informirati srednjoškolce o pravima žena, ravnopravnosti spolova i uopće o pravima mladih u BiH.

Organizacija dvodnevnog treninga pod nazivom ”Komunikacija i odnosi s javnošću”

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je 02. i 03. veljače 2009. godine dvodnevni trening pod nazivom ”Komunikacija i odnosi s javnošću” za predstavnike Gradske uprave Grada Mostara i nevladinih organizacija. Cilj treninga bio je olakšati predstavnicima gradskih vlasti inevladinih organizacija komunikaciju s medijima i novinarima te ih upoznati s načelima funkcioniranja Ureda za odnose s javnošću
Grada Mostara. Kroz praktičan rad sudionicima treninga prezentirano je:

– Kako dati izjavu za medije
– Kako u službenom i neformalnom razgovoru dati informaciju novinarima
– Kako što jasnije i što konciznije prenijeti informaciju

Organizacija radionice na temu ”Inter-kulturalni dijalog II”

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar je 25. veljače 2009. godine organizirao radionicu za predstavnike Učeničkih vijeća srednjih škola s područja Grada Mostara na temu: ”Interkulturalni
dijalog II”. Cilj radionice je bio upoznati srednjoškolce s osnovama:

– Komunikacije
– Konflikta
– Dijaloga
– Vještinama pregovaranja
– Vještinama komuniciranja

Emitiranje pete TV emisije na temu”Položaj Romske populacije u Gradu Mostaru”

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar u suradnji s RTV Mostar i HTV Oscar C
26. veljače 2009. godine emitirao je petu TV emisiju. Tema emisije je bila ”Položaj Romske populacije u Gradu Mostaru”. Gost emisije, predsjednik Udruženja Roma Neretva iz Mostara, imao je priliku ukazati na probleme sa kojima se suočavaju pripadnici Romske populacije na području Grada Mostara.

Premijerno emitiranje dokumentarnog filma na temu: ”Položaj Roma u Gradu Mostaru”

Dana 26. veljače 2009. godine Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar, u suradnji s RTV Mostar i HTV Oscar C, premijerno je emitirao svoj dokumentarni film na temu ”Položaj Roma u Gradu Mostaru”. Cilj ovog filma je prikazati stvarni položaj Roma u gradu Mostaru ukazujući na njihove goruće probleme, kao i
senzibiliziranje javnosti naspram istih. Film je u prosincu 2009. emitiran i u programu BHT-a.

Organizacija dvodnevnog treninga za predstavnike Vijeća mladih Grada Mostara na temu ”Strateško planiranje”

Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokracije Mostar je 11. i 12. ožujka 2009. godine organizirao dvodnevni trening za predstavnike Vijeća mladih Grada Mostara na temu ”Strateško planiranje”. Svrha treninga bila je upoznati predstavnike Vijeća mladih s pojmom, svrhom i značajem strateškog planiranja i načinima kreiranja zajedničke vizije budućnosti, a krajnji cilj bio je izrada konkretnih akcijskih planova za razdoblje od godinu dana.

Organizacija dvodnevnog treninga na temu: ”IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013- napredni modul”
Dana 23. i 24. ožujka 2009. godine, Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNŽ-a, Vlade HNŽ-a i Gradske uprave Grada Mostara na
temu ”IPA Fondovi EU za BiH 2007.-2013. – napredni modul”. Svrha treninga bila je proširivanje znanja i izgradnja kapaciteta uposlenika javnih institucija, o mogućnostima korištenja EU fondova namijenjenih BiH. Ovaj trening bio je nastavak treninga koji je RCD Mostar organizirao u rujnu 2008. godine. Trening je bio posvećen temama:

– IPA fondovi
– Podrška tranziciji i institucionalna izgradnja
– Prekogranična suradnja
– Analiza zainteresiranih strana
– Izrada matrice logičkog okvira

Realizacija šeste TV emisije u suradnji sa RTM i HTV Oscar C

Dana 17. travnja 2009. godine, Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar je, u suradnji s medijskim kućama RTV Mostar I HTV Oscar C, realizirao završnu, šestu po redu TV emisiju. Gost emisije, službenik za odnose sa javnošću Gradskog vijeća Grada Mostara, imao je priliku građanima prezentirati komunikacijski
sistem ”Parla.Net”, koji za razliku od prethodnog sistema ”Conect 35” daje mogućnost dvosmjerne komunikacije između građana i izabranih vijećnika.

Organizacija radionice na temu ”Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i praktična radionica novinarstva”

24. travnja 2009. Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokratije Mostar organizirao je radionicu za predstavnike mostarskih medijskih kuća na temu ”Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i praktična radionica novinarstva”. Radionica je obrađivala slijedeće teme:

-Kako prepoznati vijest
-Kako napisati vijest
-Kako od priloga s terena napraviti vijest za web stranicu
-Kako ostvariti što bolju komunikaciju medija s institucijama organa vlasti

Organizacija dvodnevnog treninga na temu ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz sudjelovanje građana”

28. i 29. travnja 2009. godine Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokratije Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava Hercegovačko-Neretvanske
županije (HNŽ) i Gradske uprave Grada Mostara na temu ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz sudjelovanje građana”. Na treningu se govorilo o:

-Planiranju (akcionom i strateškom)
-Participaciji i uvjetima dobre suradnje
-Principima participativnog planiranja
-Identifikaciji problema i definiranju ciljeva

Konkretni mehanizmi za uključivanje građana u proces donošenja odluka:

-Javna rasprava
-Sastanak sa Gradskim vijećem
-Istraživanje stava/mišljenja građana
-Fokus grupe
-Ad hoc savjetodavni odbori i grupe
-Redovita tijela i komisije
-Primjena modernih tehnologija
-Udruge, zajednice, mjesni uredi
-Otvorena vrata
-Javno informiranje
-Edukativni programi i narodno izvještavanje

Cilj treninga bio je također ukazati predstavnicima gradskih i županijskih institucija na činjenicu da su građani partneri, a ne suparnici u procesu planiranja.

LDA MOSTAR
Izvještaj o aktivnostima 2009.
12
Organizacija okruglog stola na temu ”Prekogranična suradnja – prednosti i mogućnosti za ekonomski napredak u gradu Mostaru i Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ)”

Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokratije Mostar organizirao je 13. svibnja 2009. godine okrugli stol na temu ”Prekogranična suradnja – prednosti i mogućnosti za ekonomski napredak u gradu Mostaru i HNŽ-u”. Budući da su se u idućem razdoblju planirala otvoriti 3 bilateralna programa prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine s Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom, a također i IPA Jadranski program, organiziran je okrugli stol kako bi se pojasnile sve prednosti i mogućnosti koje BiH ima
kroz ove europske fondove. Cilj okruglog stola bio je razmjena ideja, uvid u probleme s kojima se susreću predstavnici vladinog i nevladinog sektora pri realizaciji istih, te na koji način ih prevladati. Najčešći problemi su: nepostojanje timova ljudi unutar organa vlasti koji su educirani po ovim pitanjima, nepostojanje baze podataka projekata EU koji se implementiraju na teritoriju HNŽ-a, nedostatak koordinacije i nemogućnost heterogenog djelovanja. U radu okruglog stola su sudjelovali predstavnici Vlade i Ministarstava HNŽ-a, Gradske uprave Grada Mostara, te relevantne organizacije civilnog društva.

Upriličene posjete logopeda Dječjem vrtiću ”Jasmin”

U sklopu aktivnosti Resursnog centra za demokratizaciju Mostar po pitanjima socijalne inkluzije, u periodu od 01. svibnja 2009. Do 15. svibnja 2009. godine upriličeni su posjeti logopeda Dječjem vrtiću ”Jasmin”. U sklopu posjeta identificirana su djeca sa poteškoćama u govoru, koja su uključena u logopedski tretman.
U sklopu logopedskog tretmana kod djece su obavljeni:

-Prvi logopedski pregled
-Uzimanje anamneze (informativni razgovor)
-Utvrđvanje govornog statusa
-Utvrđvanje statusa sluha
-Logopedski tretman govora
-Korekcijski tretman poremećaja govora
-Terapija igrom
-Poticanje motivacije djeteta za rad
-Davanje uputa roditeljima za rad kod kuće

Organizacija finalne sjednice Upravnog odbora projekta Resursni centar za demokratizaciju Mostar
U prostorijama LDA Mostar dana 30. lipnja 2009. održana je finalna sjednica Upravnog odbora Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar. Voditelj RCD-a Mostar i financijski referent organizacije
prezentirali su narativni i financijski izvještaj o radu RCD-a Mostar. Članovi Upravnog odbora – predstavnici Grada Mostara, nadležni za osiguranje transparentnosti korištenja sredstava dodijeljenih RCD LDA Mostar, te za kontrolu realizacije aktivnosti, istakli su svoje zadovoljstvo implementiranim projektom, te njegovom
pozitivnom refleksijom na lokalnu zajednicu.

Radionica za djecu ”Medo Europejac ili prodavnica igračaka”

LDA Mostar je, u sklopu Projekta RCD, realizirala aktivnost o međukulturalnom suživotu i demokratskim vrijednostima koja je bila usmjerena ka djeci Mostara. Ova aktivnost se sastojala od dvomjesečne radionice koja je imala za cilj motivirati djecu da porazmisle o važnostima međusobnog poštivanja i bratstva, crpeći inspiraciju iz talijanske bajke ”Medo Europejac ili dućan igračaka”. Bajku ”Medo Europejac ili dućan igračaka” napisao je Gianfranco Draghi 50-ih s ciljem prevencije rizika daljeg svjetskog konflikta nakon tragedije Drugog svjetskog rata. Još i danas ova priča se koristi u nekoliko talijanskih škola kako bi se obradile teme tolerancije i međukulturnog dijaloga. Pripremne aktivnosti koje je LDA Mostar realizirala tijekom 2008. godine sastojale su se od dvije studijske posjete Ravenni (Italija), gdje je Gradska administracija promovirala mnoge projekte u lokalnom školskom sustavu koristeši bajku ”Medo Europejac ili dućan igračaka” kao početnu točku i alat za iniciranje pedagoških planova koje uključuju talijansku i stranu djecu koja pohađaju iste škole. Bajka je prevedena s talijanskog na lokalni jezik i tiskana za lokalne škole i vrtiće. Radionice su realizirane u vrtiću ”Kuća od kamena” i u IV. Osnovnoj školi u Mostaru. Kao rezultat dvomjesečne radionice s djecom IV. Osnove škole, pripremljena je i predstava ”Medo Europejac ili trgovina igračaka”, koja je u prostorijama ove škole, nakon pred premijere, imala i premijerno izvođenje 19.03.2009. godine uz veliki interes učenika, nastavnika i prijatelja škole. Djeca vrtića ”Kuća od kamena” također su pripremila priredbu s lutkama iz dućana igračaka izrađenim tijekom radionice uz ostale edukativne sadržaje. Priredba je organizirana u vrtiću 05.03.2009. godine.

1.2 Serijal treninga za ”Handicap international”

LDA Mostar je isporučila serijal treninga za korisnike projekta”Podrška socijalnom uključivanju stanovništva ugroženog minama u BiH; Razvoj i protuminske aktivnosti” kojeg realizira organizacija ”Handicap International” s ciljem davanja podrške stanovništvu naseljenom na područjima ugroženim minama.

-11.08.2009. – Jednodnevni trening ”Rad u partnerstvu i pristup EU fondovima” za predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva Općine Berkovići, RS BiH.
-19-20.08.2009. – Dvodnevni trening ”Razvoj projektne ideje” za predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva Općine Berkovići, RS BiH.
-02.09.2009. – Jednodnevno trening ”Rad u partnerstvu i pristup EU fondovima” za predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva Općine Stolac, FBiH.
-08.-09.09.2009. – Dvodnevni trening ”Razvoj projektne ideje” za predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva Općine Stolac, FBiH”
-23. – 30. studeni 2009. – Četverodnevni trening ”Projektni prijedlog, matica logičkog okvira i koncept nota” i jednodnevni trening ”EU fondovi” za predstavnike organizacija civilnog društva Općine Berkovići (RSBIH) i Općine Stolac (FBiH).

LDA MOSTAR
Izvještaj o aktivnostima 2009.

1.3 Trening za Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar
16.-17.11.2009. godine organiziran je dvodnevni trening na teme ”Izgradnja tima i jačanje timskog rada i Strateško planiranje” za članove Nadzornog i Upravnog odbora, te uposlenike Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar. Cilj treninga bio je pojasniti važnost izgradnje kvalitetnog tima. Teme koju su obrađivane prvog dana na radionici su slijedeće:

– Definicija i koncept timskog rada
– Pojmovi: Asertivnost, kooperacija i kolaboracija
– Simptomi koji ukazuju na probleme u timu
– Karakteristike uspješnog tima
– Smjernice za davanje povratne informacije
– Smjernice za primanje povratne informacije
– Lista sa 12 točaka kao vodič za stvaranje efektivnog timskog procesa.

Drugi dan treninga bio je posvećen ”Strateškom planiranju” i imao je za cilj ukazati na važnost planiranja, te pobliže pojasniti sljedeće teme:

– Pojam, svrha i značaj strateškog planiranja
– Razvijanje zajedničke vizije budućnosti
– Kako do ostvarenja svrhe
– Konkretni ciljevi i potrebne akcije
– Izrada plana akcije
– Analiza postojećih resursa
– Određivanje rokova

1.4 Istraživanje i treninzi za NVO-e u sklopu mreže Regionalnih resursnih centara (RRC) BiH

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar je kao član mreže Regionalnih resursnih centara (RRC) BiH, oformljene u sklopu projekta Centra za promociju civilnog društva, realizirao istraživanje potreba nevladinog sektora na području 16 općina Hercegovine (HNŽ i južnog dijela RS-a): Mostar, Široki Brijeg,
Neum, Stolac, Čapljina, Ravno, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Nevesinje, Gacko, Čapljina, Ljubuški, Jablanica, Konjic, Prozor. Sukladno rezultatima ovoga istraživanja realiziranog putem ankete, organizirana su dva treninga za NVO-e s navedenog područja.

– 18.12.2009. – Trening na temu ”Priprema projektnog prijedloga”
– 22.12.2009. – Trening na temu ”Strateško planiranje”

Na ovaj način se nastojalo što neposrednije odgovoriti stvarnim potrebama organizacija civilnog društva u BiH, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta.

1.5 Projekt ”Vijećnik – Građanin”

Donatori: Regija Puglia (Italija) – u sklopu svog Zakona o decentraliziranoj suradnji i Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina

Trajanje: prosinac 2009. – prosinac 2010.

Kratak opis projekta:
Projekt pod nazivom ”Vijećnik – Građanin” će promovirati rad Gradskog vijeća, potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka, ojačati komunikaciju između vijećnika i građana Grada Mostara. Ovaj projekt će također osigurati nastavak aktivnog rada Resursnog centra za demokratizaciju Mostar, što je izuzetno značajno i za Agenciju lokalne demokratije Mostar. Svrha projekta jeste jačanja lokalne uprave, izgradnja kapaciteta civilnog društva, veza između građana i vlasti Mostara i HNŽ-a, kao i unapređenje dijaloga između građana, pripadnika različitih etničkih grupa, te potpora procesu demokratizacije. Kako bi lokalne vlasti mogle uopće udovoljiti potrebama svojih korisnika moraju ih konsultirati i poticati da se uključuju u procese donošenja odluka. Proces demokratizacije, zaštite ljudskih prava, uključivanja građana u proces donošenja odluka, te bolji i transparentniji rad lokalnih vlasti i njihovih institucija osnovni su preduvjeti za ulazak BiH u europske integracije. S druge strane, građani u većini slučajeva nisu u potpunosti svjesni svojih prava i društvenih obveza, te im nedostaje ”alata” i znanja koje bi im osigurali kvalitetne pregovore sa lokalnim predstavnicima vlasti, kako bi u potpunosti iskoristili svoja građanska prava. Iz tog razloga, uz snažnu potporu i u suradnji s Gradskim vijećem Grada Mostara, izraćena je projektna ideja, pretočena u projekt pod nazivom ”Vijećnik-građanin”. Projekt obuhvata sve gore spomenute procese i ima za cilj unaprijediti ih, te učiniti komunikaciju građani – gradske vlasti znatno boljom i učinkovitijom.

Ciljevi projekta:
Ojačati proces demokratizacije i izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva uz potporu Resursnog centra za demokratizaciju poradi promidžbe održivog neposrednog sudjelovanja građana u procesima odlučivanja u Gradu Mostaru.

Specifični ciljevi:
• Povećati sudjelovanje građana metodologijom/pristupom od dna ka vrhu u procesu donošenja odluka
• Unaprijediti komunikaciju između građana i Gradskog vijeća Grada Mostar putem povećanja transparentnosti, odgovornosti i interakcije vijećnik – građanin.
• Ojačati kapacitet građana u zagovaranju svojih interesa i prava
• Ojačati kapacitet lokalnih dužnosnika – vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara

Aktivnosti planirane projektom u 2009./2010. godini:

• Istraživanje – osjetljivost vlasti na identifikaciju i zadovoljavanje stvarnih potreba graÄ‘ana
• Informativni sastanak – obuka za vijećnike Gradskog vijeća Grada Mostar za implementaciju programa planiranog ovim projektom
• Trening „Participativni proces planiranja“ namijenjen vijećnicima Gradskog vijeća Grada Mostara
• Povratak vijećnika u „baze“ (gradska područja iz kojih su izabrani) – organizacija i implementacija 7 foruma
• Priprema i izrada Publikacije
• Razmjena dobrih praksi – studijske posjete
• Besplatno pravno savjetovalište
• Promocija PARLANETA
• Finalna konferencija
• Promotivna kampanja

Aktivnosti realizirane u 2009. godini:
30.12.2009. godine održan inicijalni sastanak u uredu Predsjednika Gradskog vijeća, s ciljem zajedničkog planiranja konkretnih aktivnosti na projektu koji će biti implementiran u 2010. godini.

Donatori: Regija Puglia (Italija) – u sklopu svog Zakona o decentraliziranoj suradnji, i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine – SOROS.