bs
bs

Uspostava RCD-a Mostar

Trajanje projekta:25/09/2007 - 05/2009
Donator:Regija Puglia (Italija) / Fond otvoreno društvo BiH 
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Mostar
Tags, , , , , ,

Uspostava RCD-a Mostar

Trajanje projekta: 25/09/2007 – 05/2009

Donator: Regija Puglia (Italija) / Fond otvoreno društvo BiH 

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar

Partneri: Grad Mostar / Gradsko vijeće Grada Mostara

2007. 

Cilj:  Uspostavljanje urbanog resursnog centra koji će poduprijeti i ojačati proces demokratizacije i izgradnje kapaciteta koji su namijenjeni lokalnim vlastima i civilnom društvu grada Mostara, kao i podržavati tranziciju ka efikasnijim, transparentnim i demokratskim institucijama lokalne vlasti. Svrha projekta jeste podržavanje potpuno razvijenog i stabilnog demokratskog društva sa direktnim sudjelovanjem građana u procesu donošenja odluka, zajedno sa civilnim društvom, lokalnim političkim predstavnicima i lokalnim gradskim službenicima koji u potpunosti imaju koristi od učešćaa u procesu EU integracija.

Specifični ciljevi: 

Projektom je predviđeno kreiranje tematskog info-pulta koji će biti na raspolaganju građanima po pitanju sljedećih tema: aktivni građani, demokratski principi i proces ulaska u EU. Na info-pultu naći će se knjige, bilteni, konvencije i mogućnost internet konekcije, kao i stručnjak po pitanju ljudskih prava koji će osigurati informacije o građanskim pravima, pravima uposlenih, pravima žena, dječjim pravima, pravima osoba s posebnim potrebama itd.

Putem medijske kampanje građani Mostara će biti informirani o info-pultu u koje svrhe mogu koristiti usluge istog (sugestije, informacije, savjeti itd.)

LDA Mostar će organizirati sesije slušanja i razumijevanja, konferencije, radne grupe za studente, te poučne dječje igre. Točnije, Resursni centar za demokratizaciju će biti urbano mjesto za dijalog, edukaciju o pravima različitih društvenih skupina, kao i za rasprave o budućnosti Mostara. Info-pult će biti besplatan i na raspolaganju u svrhu istraživačkog rada Univerziteta, kao i studenata i post-diplomanata. U sklopu toga biti će omogućen besplatan bežični pristup internetu u prostorijama Resursnog centra za demokratizaciju Mostar.

U sklopu projekta biti će organiziran niz treninga, okruglih stolova i seminara, te će dva puta mjesečno biti emitirane i tematske radio emisije. Dana 25.09.2007. godine potpisana je konvencija vezana za Resursni centar za demokratizaciju Mostar s talijanskom regijom Puglia. Aktivnosti Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar biti će implementirane u bliskoj suradnji sa Gradom Mostarom i Gradskim vijećem Grada Mostara.

2008.

Aktivnosti Resursnog centra za demokratizaciju

LDA Mostar u saradnji sa Gradom Mostarom, inicirao je osnivanje Resursnog centra za podršku procesu demokratizacije u Gradu Mostaru (RCD). Projekt finansiraju Regija Puglia u sklopu svog zakona o decentraliziranoj saradnji i Fond otvoreno društvo BiH. Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokane demokratije Mostar sadrži bazični i mobilni dio.

Aktivnosti bazičnog dijela RCD-a:

– Otvoreno besplatno savjetovalište o ljudskim pravima

Centar za besplatno savjetovanje o ljudskim pravima pod nazivom ”Mala soba za demokratiju” smješten je u kancelariji LDA Mostar. Stručnjak za ljudska prava Agencije lokalne demokratije Mostar na raspolaganju je građanima svakog četvrtka od 12:00- 15:00. Pokrenuta je medijska kampanja s ciljem upoznavanja većeg broja građana Mostara sa radom savjetovališta. Mediji koji su bili uključeni u kampanju su: RTM, HTV, HTV Oscar C, Omladinski radio X, Radio Mostar, Radio Postaja Mostar, kao i niz web portala, koji su u više navrata objavljivali informacije o savjetovalištu. Štampani su plakati i letci koji su distribuirani po cijelom gradu, a u sklopu radio emisije koju realizira RCD u suradnji s Omladinskim radiom X, na dnevnoj bazi se obavještavaju slušaoci o radu savjetovališta.

– Uspostavljen INFO pult za mlade

U sklopu projekta RCD u prostorijama LDA Mostar, kreiran je Info pult za mlade. U sklopu Info pulta mladi mogu koristiti pisane materijale i knjige koji su u vlasništvu LDA Mostar, kao i koristiti internet za svoja istraživanja predviđena nastavnim ili izvannastavnim aktivnostima.

– RCD publikacije

S ciljem promocije koncepta znanja o zaštiti ljudskih prava i demokratskih principa, izrađene su sljedeće publikacije:

Kratki vodič kroz ljudska prava za građane
– Demokratizacija: kratki vodič za građane

Ove publikacije su dostavljene građanima i gradskim službenicima, kako bi mogli steći praktične alate za širenje svoga znanja o pravima i obavezama u demokratskom društvu.

Aktivnosti mobilnog dijela RCD-a

– Radio emisije

Tokom cijele 2008. godine RCD, u suradnji sa Omladinskim radiom X, realizirao je emisije sa različitim sadržajima i gostima, a koje su imale za cilj povećati informiranost građana o samom radu Agencije lokalne demokratije Mostar (projekti, aktivnosti), povećati transparentnost gradskih institucija, te unaprijediti demokratske procese u Mostaru. Svaka od emisija je obrađivala drugu temu i imala različite goste. Neke od tema bile su: Rad učeničkih vijeća srednjih škola Mostara, volonterizam, inkluzija, Europski projekti koji se implementiraju u Mostaru, sa posebnim osvrtom na Projekt ”Pearl.EU”, Učešće građana u procesu donošenja odluka, Položaj manjina u gradu Mostaru, Općinski izbori 2008., kao i promocija rada nevladinih organizacija koji su partneri LDA Mostar. U sklopu svih radio emisija se pozivaju građani kojima su ugrožena ljudska prava da posjete besplatno savjetovalište o ljudskim pravima, koje je Agencija lokalne demokratije Mostar pokrenula u sklopu projekta Resursnog centra za demokratizaciju.

– TV program

2008. godine RCD je krenuo sa emitiranjem mjesečnih TV emisija, u saradnji sa dvije TV kuće: RTV Mostar i HTV Oskar C. Cilj ovih TV emisija je sličan cilju koji imaju i radio emisije: socijalna inkluzija, zaštita ljudskih prava i proces demokratizacije. TV emisija RCD-a emitira se u popularnom programskom terminu, istovremeno u programima dvaju partnerskih TV kuća.

– Treninzi, radionice i okrugli stolovi

1. Radionica na temu: ”Volonterizam i europski civilni servis”

Dana 30. januara/siječnja u gradskoj Sali za sastanke održana je radionica na temu: ”Volonterizam i europski civilni servis”. Radionici je prisustvovalo 25 osoba: predstavnici vlasti Grada Mostara, predstavnici nevladinih organizacija (SCV Ipsia, Sluh, Sunce, Los Rosales, Žene BiH, NDC), dječjih vrtića, te Učeničkih
vijeća srednjih škola iz Mostara. Cilj radionice je informirati predstavnike Učeničkih vijeća, studentske organizacije, nevladine organizacije i predstavnike lokalnih vlasti o volonterizmu i Europskom volonterskom servisu (EVS), objasniti moguće načine uključivanja u volontiranje na lokalnom i internacionalnom nivou. Također, kroz iskustva internacionalnih volontera, pokušalo se ukazati na prednosti volonterizma.

2. Trening na temu: ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana”

Trening na temu: ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana” održan je u prostorijama Nansen Dijalog Centra dana 14. i 15. februara/veljače. Treningu su prisustvovali (15 osoba) predstavnici Vlade i Ministarstava HNK/HNŽ, Gradskog Vijeća Grada Mostara, Gradske uprave i nevladinih organizacija.
Cilj treninga na temu ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana” je ukazati učesnicima na značaj procesa planiranja, kao i važnost učešća građana u procesu donošenja odluka.

Prvi dan treninga je bio baziran na akcionim i strateškim planovima, te načinima na koji se isti kreiraju.
Drugi dan se radilo na konkretnim modelima uključivanja građana kao što su: javna rasprava ili sastanak, sastanak u gradskoj vijećnici ili sastanak sa Gradskim vijećem, mišljenje građana/ istraživanje stava, fokus grupe, ”ad hoc” i savjetodavni odbori / radne grupe, redovna tijela i komisije, primjena tehnologije
(Internet), udruženja zajednice/odbor, mjesni ured, otvorena vrata (dostupnost), javno informiranje, edukativni programi i narodno izvještavanje, odnosi sa medijima.

3. Radionica na temu: ”Identitet i multikulturalnost / Kanadski kontekst”

U Plavom salonu Hotela Ero dana 18. februara/veljače 2008. godine, održana je radionica na temu: ”Identitet I multikulturalnost / Kanadski kontekst”. Radionica je organizirana u saradnji sa programom ”Partnership for Tomorrow” kanadske Agencije za razvoj CIDA (Kanadska internacionalna agencija za razvoj) i kanadskim istraživačem koji je vodio seminar. Radionica je upriličena za predstavnike studentskih organizacija (Sveučilište u Mostaru i Univerzitet Džemal Bijedić Mostar), Vijeća učenika srednjih škola iz Mostara (16 osoba). Cilj radionice je ukazati na identitet i multikuturalnost / Kanadski kontekst, te povući paralelu između Bosne i Hercegovine i Kanade, te dva različita sistema višekulturalnog društva.

4. Okrugli stol na temu: ”Inkluzija – novi pristup invalidnosti”

27. marta/ožujka 2008. je organiziran Okrugli stol: ”Inkluzija – Novi pristup invalidnosti” u Bijelom salonu Hotela Ero u Mostaru. U radu okruglog stola učešće su uzeli predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/HNŽ, Pedagoškog instituta, Grada Mostara, OSCE-a, nevladinih organizacija kao i
direktori vrtića i osnovnih škola. Cilj ovog događaja je bio da se prvenstveno analiziraju problemi
svih zainteresiranih strana, koje su aktivne u ovom polju, kao i da se razvije analiza potreba. Na osnovu prezentacija učesnika, zaključeno je da školama i vrtićima, odnosno osobama koje rade
sa djecom, nedostaje dodatna edukacija. Predloženo je da Resursni centar organizira nekoliko treninga,
u suradnji sa mobilnim timom, za osoblje gore spomenutih institucija. Zapisnik sa ovog okruglog stola distribuiran je svim učesnicima i nakon toga proslijeđen Ministarstvu obrazovanja,
nauke, kulture i sporta HNK/HNŽ.

5. Okrugli stol na temu: ”Prekogranična suradnja – primjeri dobre prakse”

Dana 03.04.2008. godine u prostorijama Centra za kulturu Mostar održan je okrugli stol na temu: ”Prekogranična suradnja – primjeri dobre prakse”. U radu okruglog stola su učestvovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (HNK/HNŽ), Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja (HNK/HNŽ), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (HNK/HNŽ), Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša (HNK/HNŽ), predstavnici provincije Brindisi, opšine Ravena, Trsta, Barija, Siska, Osijeka, Grada Mostara i Udruženja za poduzetništvo i posao LINK (30 osoba). Predstavnica Ravene je prezentirala način na koji je kreiran ured za EU poslove u samoj općini, što je ocijenjeno kao vrlo korisno i
primjenjivo na našim terenima, budući da mi još uvijek nemamo takvu vrstu odijela, kako u gradu tako i u kantonu/županiji. Na samom okruglom stolu je govoreno o problemima sa kojima se susreću domaće vlasti prilikom implementacije projekata, kao i o načinima kako iste prevazići. Kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi, predstavnici domaćih vlasti su stekli nova iskustva o pojedinim pitanjima, a kroz prezentaciju predstavnice iz Ravene saznali detaljan način formiranja ureda koji se bavi EU poslovima.

6. Radionica na temu: ”Prava mladih u Bosni i Hercegovini”

24.04.2008. godine u prostorijama Nansen dijalog centra Mostar održana je radionica na temu: ”Prava mladih u BiH”. Na radionici se govorilo o:

– Ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na prava mladih
– Mladima u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini
– Učešću mladih u zajednici, sa posebnim osvrtom na grad Mostar.

Ciljana grupa ove radionice su bili predstavnici Učeničkih vijeća srednjih škola iz Mostara.
Predstavnici Učeničkih vijeća koji su prisustvovali radionici su stekli nova znanja o ljudskim pravima, mladima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini i učešću mladih u zajednici.

7. Svečano otvorenje Resursnog centra za demokratizaciju

U prostorijama Centra za kulturu u Mostaru dana 19.05.2008. godine upriličeno je svečano otvorenje Resursnog centra za demokratizaciju (RCD). Samom otvorenju je prisustvovalo oko 70 uzvanika, predstavnika Regije Venecije, Ministarstava HNK/HNŽ, Grada Mostara, direktori vrtića, osnovnih i srednjih
škola, NVO-a, kao i drugih partnera Agencije lokalne demokratije Mostar (LDA). Prisutnima su se obratili delegatkinja LDA Mostar gospođica Jlenia Destito, predsjenik Gradskog vijeća gospodin Murat Ćorić, kancelarka za europske poslove regije Venecije gospođa Rita Zanutel i menadžer projekta RCD gospodin Igor Kajgana. Na svečanom otvorenju su prezentirani materijali (izvještaj o aktivnostima LDA Mostar za 2007. godinu, brošure o demokratizaciji i ljudskim pravima) koje je izradila LDA Mostar u proteklom periodu. Nakon istupa gore navedenih osoba, upriličena je koktel zabava za sve uzvanike. Otvorenje je bilo popraćeno od strane slijedećih medija: TVMO, HTV, FTV, Dnevni List, Fena, Bljesak.info i Studio 7.

8. Okrugli stol na temu: ”Položaj manjina u Gradu Mostaru – primjeri dobre prakse”

20.05.2008. godine Agencija lokalne demokracije Mostar u sklopu Resursnog centra za demokratizaciju organizirala je mostarskom Centru za kulturu okrugli stol na temu ”Položaj manjina u Gradu Mostaru – razmjena dobrih prakse”. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravstva, rada
i socijalne skrbi HNK/HNŽ, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, Grada Mostara, Centra za socijalni rad, OSCE, UNHCR, NDC, Centra ”Los Rosales”, udruženja Roma ”Neretva” i Poljske udruge ”Mieszko I”. Na okruglom stolu je prezentirano istraživanje provedeno u regiji Venecija, a koje se tiče Romske populacije koja egzistira na tom terenu. Razgovaralo se o problemima i poteškoćama sa kojima se susreću predstavnici manjina Mostara. Svi prisutni su se složili da je istraživanje provedeno u Veneciji lako primjenjivo i na Mostar jer su problem isti. Tiču se stvaranja baze podataka o romskoj populaciji, pomoći
u izgradnji stanova, zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju.

9. Prvi sastanak Upravnog odbora

Dana 22. jula/srpnja 2008. godine u sali za sastanke Grada Mostara, održan je prvi sastanak Upravnog odbora Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Agencije lokalne demokratije (LDA) Mostar.
Sastanku su prisustvovali predstavnici regije Puglie (Ducret Reana i Fausto Savoia), predstavnici Grada Mostara (Sanela Kamerić i Jasna Velagić), kao i predstavnici LDA Mostar. Nakon uvodne riječi delegatkinje LDA Mostar Jlenie Destito, detaljno su prezentirane aktivnosti RCD implementirane u posljednjih šest mjeseci. Delegatkinja LDA Mostar je prezentirala finansijsko izvješće RCD-a za period od šest mjeseci.
Također je prezentiran dio istraživanja koje sprovodi LDA Mostar, a u cilju procjene potreba za treninzima koji će biti realizirani u periodu septembar/rujan 2008. – mart/ožujak 2009. Predstavnici Regije Puglie i Grada Mostara su ocijenili više nego pozitivnim aktivnosti koje su implementirane u proteklom periodu, kao i metodologija rada koju primjenjuje LDA Mostar.

10. Procjena potreba za treninzima zasnovana na istraživanju javnog mnijenja: Nacrt istraživanja javnog mnijenja

Nacrt istraživanja javnog mnijenja izradio je tim Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Agencije za lokalnu demokraciju (LDA) Mostar. Glavni cilj izrade nacrta istraživanja javnog mnijenja je analiza i određivanje najučinkovitijeg pravca u svrhu dobivanja potpunih i pouzdanih podataka kojima će se LDA Mostar koristiti tokom implementacije projekta RCD.

Definicija uzorka

Koristeći se individualnim upitnicima, intervjui su održani izravno sa predstavnicima Gradske uprave i Gradskog vijeća Mostara, kao i sa predstavnicima Kantonalnih ministarstava i nevladinih organizacija. Ukupno je intervjuirano 90 predstavnika gore navedenih institucija.

Implementacija istraživanja javnog mnijenja i elaboracija podataka

Anketiranje je poduzeto u mjesecu augustu/kolovozu 2008. godine. Od svih intervjuiranih osoba, 53% su bile žene, a 47% muškarci. Što se tiče spola, starosti i nacionalnosti intervjuiranih osoba, značajne devijacije u stavu su primijećene tokom analize podataka. Može se primijetiti da ljudi vjeruju da nevladine
organizacije mogu doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta u gradu Mostaru, mada još uvijek nisu pobliže upoznati s njihovim radom. Rezultati ovog istraživanja javnog mnijenja pomažu LDA Mostar
da preciznije sagleda i unaprijedi svoje planirane aktivnosti.

11. Trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013” (Ministarstva HNK/HNŽ)

U organizaciji Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar 08. i 09. septembra/rujna 2008. godine održan je trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013” za uposlenike Vlade HNK/HNŽ i Ministarstava HNK/HNŽ. Prvoga dana tema treninga bili su IPA fondovi, podrška tranziciji i institucionalnoj izgradnji, te prekogranična suradnja, dok su drugi dan sudionici mogli čuti više o razvoju projektnog prijedloga, životnom ciklusu projekta, te o načinu popunjavanja aplikacijske forme. Treningu su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK/HNŽ, Ministarstva privrede HNK/HNŽ, Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta, Federalnog ministarstva trgovine, Ministarstvo prometa i veza HNK/HNŽ, Ministarstva graditeljstva HNK/HNŽ, te predstavnici Vlade HNK/HNŽ.

Cilj treninga je povećati znanje djelatnika u kantonalnim/županijskim ministarstvima o pred pristupnim fondovima EU, kako bi navedeni mogli adekvatno odgovoriti na izazove koji će se naći pred njima za vrijeme tranzicije naših institucija na Europskom putu. Sudionici treninga, državni službenici, pokazali su veliki interes i aktivno su sudjelovali u raspravama nakon predavanja, prezentirajući vrlo kvalitetne ideje koje se mogu pretočiti u projekte koji će donijeti boljitak HNK/HNŽ.

12. Trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013 (Mediji)

12. septembra/rujna 2008. godine održan je trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2007 – 2013 u organizaciji Resursnog centra za demokratizaciju (LDA) Mostar za novinare i vlasnike medijskih kuća iz Mostara. Treningu su prisustvovali predstavnici sljedećih medija: HTV Mostar, HRHB i radio Dobre vibracije. Cilj treninga je informirati medijske kuće o pred pristupnim fondovima EU za BiH, podrška tranziciji i institucionalnoj izgradnji, te prekogranična suradnja, kao i ukazati na fondove koji su namijenjeni medijskim kućama. Na treningu je zaključeno da bi se trebalo više poraditi na informiranju samih građana na ovu temu, te pokrenuti neke informativno – edukativne sadržaje za građanstvo. Trening je popraćen od strane sljedećih medijskih kuća: HTV Mostar, Fena, HRHB, te web portal-a Bljesak.info.

13. Trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013” (Gradska uprava Grada Mostara)

Dana 22. i 23. septembra/rujna 2008. godine u sali za sastanke Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara održan je trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2007 – 2013”. Trening je upriličen za predstavnike Gradske uprave Grada Mostara. Prvoga dana tema treninga bili su IPA fondovi, podrška tranziciji i institucionalnoj izgradnji, te prekogranična suradnja, dok su drugi dan sudionici mogli čuti više o razvoju projektnog prijedloga, životnom ciklusu projekta, te o načinu popunjavanja aplikacijske forme. Treningu su prisustvovali predstavnici sljedećih odjela i njihovih službi Grada Mostara: Odjel za organizaciju, pravne poslove i opću upravu, Odjel za financije i nekretnine, Odjel za društvene djelatnosti, Odjel za urbanizam i građenje, Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove. Cilj treninga bio je povećati znanje djelatnika u Kantonalnim ministarstvima o pred pristupnim fondovima EU, kako bi navedeni mogli adekvatno odgovoriti na izazove koji će se naći pred njima za vrijeme tranzicije naših institucija na Europskom putu. Sudionici treninga, dršavni službenici, pokazali su veliki interes i aktivno su sudjelovali u raspravama nakon predavanja, prezentirajući vrlo kvalitetne ideje koje se mogu pretočiti u projekte koji će donijeti boljitku Grada Mostara i njegovih građana.

14. Trening na temu: ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu 2007 – 2013” (Nevladine organizacije Mostara)

25. i 26. septembra/rujna 2008. godine, Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike nevladinih organizacija iz Mostara, na temu ”Pristupni fondovi Europske Unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2007 – 2013. Prvoga dana tema treninga bili su IPA fondovi, podrška tranziciji i institucionalnoj izgradnji, te prekogranična suradnja, dok su drugi dan sudionici mogli čuti više o razvoju projektnog prijedloga, životnom ciklusu projekta, te o načinu popunjavanja aplikacijske forme za EU projekte. Treningu su prisustvovali predstavnici sljedećih nevladinih organizacija iz Mostara: Udruženje pedagoga HNK/HNŽ, Udruga HVIDRA Mostar, Novi Val, EKO udruženje OAZA, Udruženje ”Sunce” i Udruženje Roma ”Neretva”. Budući da je ovo bio zadnji u nizu treninga organiziranih na ovu
temu, vidljivo je da predstavnici nevladinog sektora imaju veće znanje i kapacitete od predstavnika državnih službi.

15. Snimanje dokumentarnog filma

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar u suradnji sa nezavisnom producentskom kućom ”Studio 7” je krenuo sa snimanjem dokumentarnog filma na teme: Socijalna inkluzija, Položaj manjina u gradu Mostaru, Komunikacija Grada Mostara i građana i promotivni film o LDA Mostar. Spomenute teme su povezane sa specifičnim aktivnostima koje LDA Mostar poduzima sa ciljem poboljšanja položaja marginaliziranih socijalnih grupa, kao i pružanja podrške procesu demokratizacije u gradu Mostaru. RCD će emitirati četiri dokumentarna filma u saradnji sa dvije TV kuće (HTV Oskar C i RTV Mostar) do kraja 2008. godine.

16. Bajka ”Medo Europejac ili prodavnica igračaka”

LDA Mostar je, u sklopu RCD projekta, pokrenula pilot aktivnost o višekulturalnom suživotu i demokratskim vrijednostima, koje su usmjerene djeci Mostara. Ova aktivnost se sastoji od dvomjesečne radionice koja ima za cilj da se djeca osvrnu na važnost međusobnog poštivanja i bratstva, uzimajući inspiraciju iz talijanske bajke 00Medo Europejac ili prodavnica igračaka”. Bajku ”Medo Europejac ili prodavnica igračaka” napisao je Gianfranco Draghi 50-ih godina prošlog vijeka sa ciljem prevencije rizika daljeg svjetskog konflikta nakon tragedije Drugog svjetskog rata. Još i danas ova priča se koristi u nekoliko talijanskih škola kako bi se obradile teme tolerancije i međukulturnog dijaloga. Pripremni dio LDA Mostar u 2008. godini sastojao se od dvije studijske posjete Ravenni (Italija) gdje je Gradska administracija promovirala mnoge projekte u lokalnom školskom sistemu koristeći bajku ”Medo Europejac ili prodavnica igračaka” kao početnu tačku i alat za iniciranje pedagoških ruta koje uključuju talijansku i stranu djecu koja pohađaju iste škole. Bajka je prevedena sa talijanskog na lokalni jezik i štampana za lokalne škole i vrtiće.
Radionice su realizirane u vrtiću ”Kuća od kamena” i u IV Osnovnoj školi u Mostaru.

2009.

LDA Mostar je, u suradnji sa Gradom Mostarom, inicirala osnivanje Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Mostar. Nakon uspostave Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar, isti je nastavio sa radom kroz Projekt ”Vijećnik – Građanin”, financiran od strane Fonda otvoreno društvo BiH – SOROS i Regije Puglia (Italija), te kroz organizaciju niza treninga za lokalne i međunarodne organizacije (Centar za promociju civilnog društva – CPCD, Handicap International, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK).

Kratak opis projekta:

Svrha Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Mostar jeste jačanja lokalne uprave, izgradnja kapaciteta civilnog društva, veza između građana i vlasti Mostara i HNK/HNŽ, kao i unapređenje dijaloga između građana, pripadnika različitih etničkih grupa, te potpora procesu demokratizacije. Pored toga, spomenuti projekt treba podržati stvaranje potpuno razvijenog i stabilnog demokratskog društva uz neposredno sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka, zajedno sa civilnim društvom, izabranim predstavnicima i javnim službenicima. Osnivanjem Resursnog centra za demokratizaciju (RCD) Mostar LDA Mostar je sve svoje aktivnosti vezane za davanje potpore procesu demokratizacije društva uokvirila u jednu cjelinu, a samim time osigurala prostor i za realizaciju drugih projekata i aktivnosti, koje nisu nužno vezane za proces demokratizacije, a važne su i korisne kako za samu organizaciju tako i za Grad Mostar i regiju uopće.

Ciljevi:
Afirmiran i funkcionalan Trening centar Grada Mostara, koji podupire i jača proces demokratizacije i izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva u gradu Mostaru, te pruža potporu institucijama lokalnih vlasti kako bi rad istih bio što učinkovitiji i transparentniji. Nadalje, projekt ima za cilj pružanje potpore u potpunosti razvijenom i stabilnom demokratskom društvu, uz izravno sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka, zajedno sa civilnim društvom, lokalnim političkim predstavnicima i lokalnim civilnim službenicima, profitirajući u potpunosti putem sudjelovanja u procesu integracije u EU.

Aktivnosti realizirane u 2009. godini:

RCD LDA Mostar je svoje aktivnosti realizirao u okviru svoga bazičnog i mobilnog dijela.

Aktivnosti bazičnog dijela RCD:

-Besplatno savjetovalište o ljudskim pravima

Centar za besplatno savjetovanje o ljudskim pravima, smješten u uredu LDA Mostar, nastavio je s radom započetim u prethodnoj godini. Stručnjak za ljudska prava iz LDA Mostar bio je na raspolaganju građanima svakog četvrtka od 12:00 – 15:00 sati, do samog kraja trajanja projekta u maju/svibnju 2009. godine.

Realizirana je medijska kampanja sa ciljem da se veći broj građana Mostara upozna sa radom savjetovališta. Brojni mediji bili su uključeni u kampanju: RTV Mostar, HTV, HTV Oscar C, Omladinski radio X, Radio Mostar, Radio Postaja Mostar, kao i niz web portala, koji su u više navrata objavljivali informacije o savjetovalištu.

Proizvedeni su plakati i letci koji su distribuirani po cijelom gradu, a u sklopu radio emisija, koje je RCD Mostar realizirao u suradnji sa Omladinskim radiom X, građani su redovno obavještavani o radu savjetovališta. Pravni savjeti dati građanima uglavnom su se odnosile na slijedeše oblasti:

1. Pravo i zaštita iz oblasti rada i mirovinskog osiguranja
2. Nezaposlenost
4. Zdravstvena i socijalna zaštita
5. Provođenje finalnih presuda
6. Načini žalbe prema većem sudskom nivou (sudski sustav BiH)
7. Slobodan pristup informacijama
8. Pravna pomoć
9. Ovlasti Ombudsmana
10. Procedure prema Ustavnom sudu BiH

-RCD publikacije

S ciljem promocije koncepta znanja o zaštiti ljudskih prava i demokratskih principa, izrađene su sljedeće publikacije:

Kratki vodič kroz ljudska prava za građane
– Demokratizacija: kratki vodič za građane

Ove publikacije su dostavljene građanima i gradskim službenicima kako bi isti mogli steći praktične alate za širenje svoga znanja o pravima i obvezama u demokratskom društvu.

Aktivnosti mobilnog dijela RCD

U Mobilnom dijelu projekta RCD u periodu rujan 2007. – svibanj 2009. implementirane su slijedeće aktivnosti:

– 26 treninga, okruglih stolova, radionica
– 28 radio emisija u suradnji sa Omladinskim radiom X
– 6 TV emisija u suradnji sa RTV Mostar i HTV Oscar C
-3 dokumentarna filma (Komunikacija Grada Mostara i građana, Položaj Roma u Gradu Mostaru i Socijalna inkluzija)

-Radio emisije

U 2009. godini RCD Mostar, u suradnji sa Omladinskim radiom X, nastavio je s realizacijom radio emisija sa različitim sadržajima i gostima, a koje su imale za cilj povećati informiranost građana o samom radu Agencije lokalne demokracije (LDA) Mostar (projekti, aktivnosti), povećati transparentnost gradskih institucija, te unaprijediti demokratske procese u Gradu Mostaru. Svaka od emisija je obrađivala drugu temu i imala različite goste.

8 Neke od tema bile su:

– Rad učeničkih vijeća srednjih škola u Mostaru,
– Volontarizam
– Socijalna inkluzija
– Europski projekti koji se implementiraju u Mostaru, sa posebnim osvrtom na Projekt ”Pearl.EU”
– Sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka
– Položaj manjina u Gradu Mostaru
– Promocija rada nevladinih organizacija, partnera LDA Mostar

Radio emisije također su bile tematski povezane s ostalim aktivnostima koje je RCD Mostar implementirao u određeno vrijeme. U sklopu svih radio emisija pozivani su građani kojima su ugrožena ljudska prava posjetiti savjetovalište o ljudskim pravima, koje je aktivno djelovalo u sklopu Resursnog centra za demokratizaciju Agencije lokalne demokratije Mostar.

-TV program

U 2009. godini RCD je nastavio sa emitiranjem mjesečnih TV emisija, u suradnji sa dvije TV kuće: RTV Mostar i HTV Oskar C. Cilj ovih TV emisija je sličan cilju koji imaju i radio emisije: kampanja o transparentnosti rada lokalnih vlasti, socijalna inkluzija, zažtita ljudskih prava i proces demokratizacije.
TV emisija RCD-a emitirala se u popularnom programskom terminu, istovremeno u programima dvaju partnerskih TV kuća.

-Treninzi, radionice i okrugli stolovi

Nastavak realizacije radionica u dječjim vrtićima Mostara

Resursni centar za demokratizaciju (LDA) Mostar, u suradnji sa dječjim vrtićima Grada Mostara i Mobilnim timom za provođenje eksperimentalnog edukacijskog projekta ”Inkluzija – 1. faza” u predškolskim institucijama Hercegovačko-Neretvanske županije za 2008. i 2009. godinu nastavio je realizaciju radionica u dječjim vrtićima. U prvoj fazi upriličena je posjeta logopeda i defektologa vrtićima ”Bambi”, ”Kuća od kamena”, ”Pčelica” i ”Radobolja” s ciljem opservacije i ranog prepoznavanja djece s poteškoćama u
razvoju, te davanja preporuka odgajateljima za dalji rad. Kao nastavak ovih radionica realizirane su posjete vrtićima ”Kuća od kamena” i ”Bambi” gdje se krenulo sa praktičnim radom kako s djecom, tako i s odgajateljima. U ovoj fazi je predviđeno davanje praktičnih savjeta i preporuka odgajateljima za daljnji
rad sa djecom kod kojih su uočeni određeni problemi. Krajnji cilj ovih radionica bio je kreiranje individualnih programa za djecu s posebnim potrebama u svim navedenim vrtićima, kao i izrada dosjea za praćenje (napretka ili nazatka) djece uključene u ovaj program.

Organizacija dvodnevnog treninga pod nazivom ”Komunikacija i odnosi s javnošću”

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je 27. i 28. januara / siječnja, 2009. godine dvodnevni trening pod nazivom ”Komunikacija i odnosi s javnošću” za predstavnike Ministarstava HNK/HNŽ-a i nevladinih organizacija. Cilj treninga bio je olakšati predstavnicima Ministarstava HNK/HNŽ-a i nevladinih organizacija komunikaciju s medijima i novinarima, te ih upoznati s načelima funkcioniranja Ureda za odnose s javnošću Grada Mostara. Kroz praktičan rad sudionicima treninga prezentirano je:

– Kako dati izjavu za medije
– Kako u službenom i neformalnom razgovoru dati informaciju novinarima
– Kako što jasnije i što konciznije prenijeti informaciju

Realizacija četvrte TV emisije na temu ”Komunikacija Grada Mostara i građana”

RCD LDA Mostar u suradnji sa RTV Mostar i HTV Oscar C, 29. siječnja 2009. godine emitirao je 4. TV emisiju. Tema emisije je bila ”Komunikacija Grada Mostara i građana”. Gošća emisije je bila službenica Ureda za odnose sa javnošću Grada Mostara. Cilj emisije bio je upoznati građanstvo sa svim vidovima komunikacije između Grada Mostara i građana (šalter sala za izdavanje dokumenata, besplatna pravna pomoć, sloboda pristupa informacijama…).

Premijerno emitiranje dokumentarnog filma na temu ”Komunikacija Grad Mostar – građani”

Dana, 29. siječnja 2009. godine RCD LDA Mostar, u suradnji sa RTV Mostar i HTV Oscar C, premijerno je emitirao dokumentarni film na temu: ”Komunikacija Grad Mostar – građani”. Cilj ovog filma je prikazati stvarno stanje po pitanju komunikacije između Grada Mostara i građana, upoznati građanstvo sa novim vidovima komunikacije, te ukazati na potrebu konstantnog unaprjeđivanja svih vidova komunikacije sa građanima.

Organizacija radionice pod nazivom ”Prava žena u BiH – ravnopravnost spolova”

Resursni centar za demokraciju LDA Mostar organizirao je 30. siječnja 2009. godine radionicu za predstavnike Učeničkih vijeća srednjih škola s područja grada Mostara pod nazivom ”Prava žena
u BiH – ravnopravnost spolova”. Ovaj seminar je četvrti u nizu koji se održava za predstavnike učeničkih vijeća srednjih škola. Seminar je imao za cilj informirati srednjoškolce o pravima žena, ravnopravnosti spolova i uopće o pravima mladih u BiH.

Organizacija dvodnevnog treninga pod nazivom ”Komunikacija i odnosi s javnošću”

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je 02. i 03. veljače 2009. godine dvodnevni trening pod nazivom ”Komunikacija i odnosi s javnošću” za predstavnike Gradske uprave Grada Mostara i nevladinih organizacija. Cilj treninga bio je olakšati predstavnicima gradskih vlasti inevladinih organizacija komunikaciju s medijima i novinarima te ih upoznati s načelima funkcioniranja Ureda za odnose s javnošću
Grada Mostara. Kroz praktičan rad sudionicima treninga prezentirano je:

– Kako dati izjavu za medije
– Kako u službenom i neformalnom razgovoru dati informaciju novinarima
– Kako što jasnije i što konciznije prenijeti informaciju

Organizacija radionice na temu ”Inter-kulturalni dijalog II”

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar je 25. veljače 2009. godine organizirao radionicu za predstavnike Učeničkih vijeća srednjih škola s područja Grada Mostara na temu: ”Interkulturalni
dijalog II”. Cilj radionice je bio upoznati srednjoškolce s osnovama:

– Komunikacije
– Konflikta
– Dijaloga
– Vještinama pregovaranja
– Vještinama komuniciranja

Emitiranje pete TV emisije na temu”Položaj Romske populacije u Gradu Mostaru”

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar u suradnji s RTV Mostar i HTV Oscar C
26. veljače 2009. godine emitirao je petu TV emisiju. Tema emisije je bila ”Položaj Romske populacije u Gradu Mostaru”. Gost emisije, predsjednik Udruženja Roma Neretva iz Mostara, imao je priliku ukazati na probleme sa kojima se suočavaju pripadnici Romske populacije na području Grada Mostara.

Premijerno emitiranje dokumentarnog filma na temu: ”Položaj Roma u Gradu Mostaru”

Dana 26. veljače 2009. godine Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar, u suradnji s RTV Mostar i HTV Oscar C, premijerno je emitirao svoj dokumentarni film na temu ”Položaj Roma u Gradu Mostaru”. Cilj ovog filma je prikazati stvarni položaj Roma u gradu Mostaru ukazujući na njihove goruće probleme, kao i
senzibiliziranje javnosti naspram istih. Film je u prosincu 2009. emitiran i u programu BHT-a.

Organizacija dvodnevnog treninga za predstavnike Vijeća mladih Grada Mostara na temu ”Strateško planiranje”

Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokracije Mostar je 11. i 12. ožujka 2009. godine organizirao dvodnevni trening za predstavnike Vijeća mladih Grada Mostara na temu ”Strateško planiranje”. Svrha treninga bila je upoznati predstavnike Vijeća mladih s pojmom, svrhom i značajem strateškog planiranja i načinima kreiranja zajedničke vizije budućnosti, a krajnji cilj bio je izrada konkretnih akcijskih planova za razdoblje od godinu dana.

Organizacija dvodnevnog treninga na temu: ”IPA Fondovi EU za BiH 2007-2013- napredni modul”

Dana 23. i 24. ožujka 2009. godine, Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava HNŽ-a, Vlade HNŽ-a i Gradske uprave Grada Mostara na
temu ”IPA Fondovi EU za BiH 2007.-2013. – napredni modul”. Svrha treninga bila je proširivanje znanja i izgradnja kapaciteta uposlenika javnih institucija, o mogućnostima korištenja EU fondova namijenjenih BiH. Ovaj trening bio je nastavak treninga koji je RCD Mostar organizirao u rujnu 2008. godine. Trening je bio posvećen temama:

– IPA fondovi
– Podrška tranziciji i institucionalna izgradnja
– Prekogranična suradnja
– Analiza zainteresiranih strana
– Izrada matrice logičkog okvira

Realizacija šeste TV emisije u suradnji sa RTM i HTV Oscar C

Dana 17. travnja 2009. godine, Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar je, u suradnji s medijskim kućama RTV Mostar I HTV Oscar C, realizirao završnu, šestu po redu TV emisiju. Gost emisije, službenik za odnose sa javnošću Gradskog vijeća Grada Mostara, imao je priliku građanima prezentirati komunikacijski
sistem ”Parla.Net”, koji za razliku od prethodnog sistema ”Conect 35” daje mogućnost dvosmjerne komunikacije između građana i izabranih vijećnika.

Organizacija radionice na temu ”Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i praktična radionica novinarstva”

24. travnja 2009. Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokratije Mostar organizirao je radionicu za predstavnike mostarskih medijskih kuća na temu ”Komunikacija medija s institucijama organa vlasti i praktična radionica novinarstva”. Radionica je obrađivala slijedeće teme:

-Kako prepoznati vijest
-Kako napisati vijest
-Kako od priloga s terena napraviti vijest za web stranicu
-Kako ostvariti što bolju komunikaciju medija s institucijama organa vlasti

Organizacija dvodnevnog treninga na temu ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz sudjelovanje građana”

28. i 29. travnja 2009. godine Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokratije Mostar organizirao je dvodnevni trening za predstavnike Ministarstava Hercegovačko-Neretvanske
županije (HNŽ) i Gradske uprave Grada Mostara na temu ”Značaj i tehnike procesa planiranja uz sudjelovanje građana”. Na treningu se govorilo o:

-Planiranju (akcionom i strateškom)
-Participaciji i uvjetima dobre suradnje
-Principima participativnog planiranja
-Identifikaciji problema i definiranju ciljeva

Konkretni mehanizmi za uključivanje građana u proces donošenja odluka:

-Javna rasprava
-Sastanak sa Gradskim vijećem
-Istraživanje stava/mišljenja građana
-Fokus grupe
-Ad hoc savjetodavni odbori i grupe
-Redovita tijela i komisije
-Primjena modernih tehnologija
-Udruge, zajednice, mjesni uredi
-Otvorena vrata
-Javno informiranje
-Edukativni programi i narodno izvještavanje

Cilj treninga bio je također ukazati predstavnicima gradskih i županijskih institucija na činjenicu da su građani partneri, a ne suparnici u procesu planiranja.

Organizacija okruglog stola na temu ”Prekogranična suradnja – prednosti i mogućnosti za ekonomski napredak u gradu Mostaru i Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ)”

Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokratije Mostar organizirao je 13. svibnja 2009. godine okrugli stol na temu ”Prekogranična suradnja – prednosti i mogućnosti za ekonomski napredak u gradu Mostaru i HNŽ-u”. Budući da su se u idućem razdoblju planirala otvoriti 3 bilateralna programa prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine s Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom, a također i IPA Jadranski program, organiziran je okrugli stol kako bi se pojasnile sve prednosti i mogućnosti koje BiH ima
kroz ove europske fondove. Cilj okruglog stola bio je razmjena ideja, uvid u probleme s kojima se susreću predstavnici vladinog i nevladinog sektora pri realizaciji istih, te na koji način ih prevladati. Najčešći problemi su: nepostojanje timova ljudi unutar organa vlasti koji su educirani po ovim pitanjima, nepostojanje baze podataka projekata EU koji se implementiraju na teritoriju HNŽ-a, nedostatak koordinacije i nemogućnost heterogenog djelovanja. U radu okruglog stola su sudjelovali predstavnici Vlade i Ministarstava HNŽ-a, Gradske uprave Grada Mostara, te relevantne organizacije civilnog društva.

Upriličene posjete logopeda Dječjem vrtiću ”Jasmin”

U sklopu aktivnosti Resursnog centra za demokratizaciju Mostar po pitanjima socijalne inkluzije, u periodu od 01. svibnja 2009. Do 15. svibnja 2009. godine upriličeni su posjeti logopeda Dječjem vrtiću ”Jasmin”. U sklopu posjeta identificirana su djeca sa poteškoćama u govoru, koja su uključena u logopedski tretman.
U sklopu logopedskog tretmana kod djece su obavljeni:

-Prvi logopedski pregled
-Uzimanje anamneze (informativni razgovor)
-Utvrđvanje govornog statusa
-Utvrđvanje statusa sluha
-Logopedski tretman govora
-Korekcijski tretman poremećaja govora
-Terapija igrom
-Poticanje motivacije djeteta za rad
-Davanje uputa roditeljima za rad kod kuće

Organizacija finalne sjednice Upravnog odbora projekta Resursni centar za demokratizaciju Mostar

U prostorijama LDA Mostar dana 30. lipnja 2009. održana je finalna sjednica Upravnog odbora Resursnog centra za demokratizaciju LDA Mostar. Voditelj RCD-a Mostar i financijski referent organizacije
prezentirali su narativni i financijski izvještaj o radu RCD-a Mostar. Članovi Upravnog odbora – predstavnici Grada Mostara, nadležni za osiguranje transparentnosti korištenja sredstava dodijeljenih RCD LDA Mostar, te za kontrolu realizacije aktivnosti, istakli su svoje zadovoljstvo implementiranim projektom, te njegovom
pozitivnom refleksijom na lokalnu zajednicu.

Radionica za djecu ”Medo Europejac ili prodavnica igračaka”

LDA Mostar je, u sklopu Projekta RCD, realizirala aktivnost o međukulturalnom suživotu i demokratskim vrijednostima koja je bila usmjerena ka djeci Mostara. Ova aktivnost se sastojala od dvomjesečne radionice koja je imala za cilj motivirati djecu da porazmisle o važnostima međusobnog poštivanja i bratstva, crpeći inspiraciju iz talijanske bajke ”Medo Europejac ili dućan igračaka”. Bajku ”Medo Europejac ili dućan igračaka” napisao je Gianfranco Draghi 50-ih s ciljem prevencije rizika daljeg svjetskog konflikta nakon tragedije Drugog svjetskog rata. Još i danas ova priča se koristi u nekoliko talijanskih škola kako bi se obradile teme tolerancije i međukulturnog dijaloga. Pripremne aktivnosti koje je LDA Mostar realizirala tijekom 2008. godine sastojale su se od dvije studijske posjete Ravenni (Italija), gdje je Gradska administracija promovirala mnoge projekte u lokalnom školskom sustavu koristeći bajku ”Medo Europejac ili dućan igračaka” kao početnu točku i alat za iniciranje pedagoških planova koje uključuju talijansku i stranu djecu koja pohađaju iste škole. Bajka je prevedena s talijanskog na lokalni jezik i tiskana za lokalne škole i vrtiće. Radionice su realizirane u vrtiću ”Kuća od kamena” i u IV. Osnovnoj školi u Mostaru. Kao rezultat dvomjesečne radionice s djecom IV. Osnove škole, pripremljena je i predstava ”Medo Europejac ili trgovina igračaka”, koja je u prostorijama ove škole, nakon pred premijere, imala i premijerno izvođenje 19.03.2009. godine uz veliki interes učenika, nastavnika i prijatelja škole. Djeca vrtića ”Kuća od kamena” također su pripremila priredbu s lutkama iz dućana igračaka izrađenim tijekom radionice uz ostale edukativne sadržaje. Priredba je organizirana u vrtiću 05.03.2009. godine.

Serijal treninga za ”Handicap international”

LDA Mostar je isporučila serijal treninga za korisnike projekta”Podrška socijalnom uključivanju stanovništva ugroženog minama u BiH; Razvoj i protuminske aktivnosti” kojeg realizira organizacija ”Handicap International” s ciljem davanja podrške stanovništvu naseljenom na područjima ugroženim minama.

-11.08.2009. – Jednodnevni trening ”Rad u partnerstvu i pristup EU fondovima” za predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva Općine Berkovići, RS BiH.
-19-20.08.2009. – Dvodnevni trening ”Razvoj projektne ideje” za predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva Općine Berkovići, RS BiH.
-02.09.2009. – Jednodnevno trening ”Rad u partnerstvu i pristup EU fondovima” za predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva Općine Stolac, FBiH.
-08.-09.09.2009. – Dvodnevni trening ”Razvoj projektne ideje” za predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva Općine Stolac, FBiH”
-23. – 30. studeni 2009. – Četverodnevni trening ”Projektni prijedlog, matica logičkog okvira i koncept nota” i jednodnevni trening ”EU fondovi” za predstavnike organizacija civilnog društva Općine Berkovići (RSBIH) i Općine Stolac (FBiH).

Trening za Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar

16.-17.11.2009. godine organiziran je dvodnevni trening na teme ”Izgradnja tima i jačanje timskog rada i Strateško planiranje” za članove Nadzornog i Upravnog odbora, te uposlenike Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar. Cilj treninga bio je pojasniti važnost izgradnje kvalitetnog tima. Teme koju su obrađivane prvog dana na radionici su slijedeće:

– Definicija i koncept timskog rada
– Pojmovi: asertivnost, kooperacija i kolaboracija
– Simptomi koji ukazuju na probleme u timu
– Karakteristike uspješnog tima
– Smjernice za davanje povratne informacije
– Smjernice za primanje povratne informacije
– Lista sa 12 točaka kao vodič za stvaranje efektivnog timskog procesa.

Drugi dan treninga bio je posvećen ”Strateškom planiranju” i imao je za cilj ukazati na važnost planiranja, te pobliže pojasniti sljedeće teme:

– Pojam, svrha i značaj strateškog planiranja
– Razvijanje zajedničke vizije budućnosti
– Kako do ostvarenja svrhe
– Konkretni ciljevi i potrebne akcije
– Izrada plana akcije
– Analiza postojećih resursa
– Određivanje rokova

Istraživanje i treninzi za NVO-e u sklopu mreže Regionalnih resursnih centara (RRC) BiH

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar je kao član mreže Regionalnih resursnih centara (RRC) BiH, oformljene u sklopu projekta Centra za promociju civilnog društva, realizirao istraživanje potreba nevladinog sektora na području 16 općina Hercegovine (HNŽ i južnog dijela RS-a): Mostar, Široki Brijeg,
Neum, Stolac, Čapljina, Ravno, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Nevesinje, Gacko, Čapljina, Ljubuški, Jablanica, Konjic, Prozor. Sukladno rezultatima ovoga istraživanja realiziranog putem ankete, organizirana su dva treninga za NVO-e s navedenog područja.

– 18.12.2009. – Trening na temu ”Priprema projektnog prijedloga”
– 22.12.2009. – Trening na temu ”Strateško planiranje”

Na ovaj način se nastojalo što neposrednije odgovoriti stvarnim potrebama organizacija civilnog društva u BiH, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta.

Projekt ”Vijećnik – Građanin”

Donatori: Regija Puglia (Italija) – u sklopu svog Zakona o decentraliziranoj suradnji i Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina

Trajanje: decembar/prosinac 2009. – decembar/prosinac 2010.

Kratak opis projekta:
Projekt pod nazivom ”Vijećnik – Građanin” će promovirati rad Gradskog vijeća, potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka, ojačati komunikaciju između vijećnika i građana Grada Mostara. Ovaj projekt će također osigurati nastavak aktivnog rada Resursnog centra za demokratizaciju Mostar, što je izuzetno značajno i za Agenciju lokalne demokratije Mostar. Svrha projekta jeste jačanja lokalne uprave, izgradnja kapaciteta civilnog društva, veza između građana i vlasti Mostara i HNŽ-a, kao i unapređenje dijaloga između građana, pripadnika različitih etničkih grupa, te potpora procesu demokratizacije. Kako bi lokalne vlasti mogle uopće udovoljiti potrebama svojih korisnika moraju ih konsultirati i poticati da se uključuju u procese donošenja odluka. Proces demokratizacije, zaštite ljudskih prava, uključivanja građana u proces donošenja odluka, te bolji i transparentniji rad lokalnih vlasti i njihovih institucija osnovni su preduvjeti za ulazak BiH u europske integracije. S druge strane, građani u većini slučajeva nisu u potpunosti svjesni svojih prava i društvenih obveza, te im nedostaje ”alata” i znanja koje bi im osigurali kvalitetne pregovore sa lokalnim predstavnicima vlasti, kako bi u potpunosti iskoristili svoja građanska prava. Iz tog razloga, uz snažnu potporu i u suradnji s Gradskim vijećem Grada Mostara, izrađena je projektna ideja, pretočena u projekt pod nazivom ”Vijećnik-građanin”. Projekt obuhvata sve gore spomenute procese i ima za cilj unaprijediti ih, te učiniti komunikaciju građani – gradske vlasti znatno boljom i učinkovitijom.

Ciljevi projekta:
Ojačati proces demokratizacije i izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva uz potporu Resursnog centra za demokratizaciju poradi promidžbe održivog neposrednog sudjelovanja građana u procesima odlučivanja u Gradu Mostaru.

Specifični ciljevi:Povećati sudjelovanje građana metodologijom/pristupom od dna ka vrhu u procesu donošenja odluka

 • Unaprijediti komunikaciju između građana i Gradskog vijeća Grada Mostar putem povećanja transparentnosti, odgovornosti i interakcije vijećnik – građanin.
 • Ojačati kapacitet građana u zagovaranju svojih interesa i prava
 • Ojačati kapacitet lokalnih dužnosnika – vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara

Aktivnosti planirane projektom u 2009./2010. godini:

 • Istraživanje – osjetljivost vlasti na identifikaciju i zadovoljavanje stvarnih potreba građana
 • Informativni sastanak – obuka za vijećnike Gradskog vijeća Grada Mostar za implementaciju programa planiranog ovim projektom
 • Trening ”Participativni proces planiranja” namijenjen vijećnicima Gradskog vijeća Grada Mostara
 • Povratak vijećnika u ‘baze” (gradska područja iz kojih su izabrani) – organizacija i implementacija 7 foruma
 • Priprema i izrada Publikacije
 • Razmjena dobrih praksi – studijske posjete
 • Besplatno pravno savjetovalište
 • Promocija PARLANETA
 • Finalna konferencija
 • Promotivna kampanja

Aktivnosti realizirane u 2009. godini:
30.12.2009. godine održan inicijalni sastanak u uredu Predsjednika Gradskog vijeća, s ciljem zajedničkog planiranja konkretnih aktivnosti na projektu koji će biti implementiran u 2010. godini.

Donatori: Regija Puglia (Italija) – u sklopu svog Zakona o decentraliziranoj suradnji, i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine – SOROS.

***ENGLISH***

Establishing Resource Centre for Democracy (RCD) in Mostar

Timespan: 25/09/2007 – 05/2009

Donor: Region Puglia (Italy) and Open Society Fund Bosnia and Herzegovina

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)

Partners: Mostar City Council and Administration of City of Mostar

Objective: The goal of the project is establishing the urban resource centre which supports and strengthens the process of democratization and capacity building for local authorities and civil society in the city of Mostar as well as supporting the transition towards more efficient, transparent and democratic local government institutions. Project aims at supporting a fully developed and steady democratic society with a direct participation of citizens in decision-making processes, with civil society, local political representatives and local government servants fully benefiting from the participation in the process of EU integration.

Specific Objectives:

The project envisages the creation of a thematic info desk that will be available to citizens regarding following topics: active citizens, democratic principles and the EU entry process. The info desk will house books, newsletters, conventions and internet connection option, as well as a human rights expert who will provide information on civil rights, employee rights, women's rights, children's rights, rights of persons with special needs, etc.

2007

Through media campaign, the citizens of Mostar will be informed about the info desk, for what purposes they can use the services of info desk (suggestions, information, tips, etc.)

LDA Mostar will organize listening and understanding sessions, conferences, student work groups, and educational children's games. More specifically, RCD  will be an urban venue for dialogue, education on the rights of different social groups, as well as discussions on the future of Mostar. The Info Desk will be free of charge and available for research purposes by the University as well as students and post-graduates. As part of this, free Wi-Fi will be provided in RCD

As part of the project, a series of trainings, round-tables discussion and seminars will be organized and two thematic radio shows will be broadcast twice a month. On the 25th of September 2007. The convention on RCD  was signed with the Italian Region of Puglia. The activities of the RCD as a part of LDA Mostar will be implemented in close cooperation with City of Mostar and Mostar City Council.

2008

Activities of the RCD

LDA Mostar, in cooperation with the City of Mostar, initiated the establishment of RCD. The project is funded by the Puglia Region within its Law on Decentralised Cooperation and the Open Society Fund of BiH. RCD within Local Democracy Agency Mostar includes a non-mobile and mobile part.

Activities of the non-mobile part of RCD:

– Free legal aid on human rights is opened

The Center for Free Legal Aid on Human Rights entitled “Small Room for Democracy” is located within LDA Mostar headquarters. The LDA's human rights expert is available to citizens every Thursday from 12:00-15:00. A media campaign has been launched to inform more citizens of Mostar on the work of the  Center for Free Legal Aid. The media involved in the campaign were: RTM, HTV, HTV Oscar C, Youth Radio X, Radio Mostar, Radio Station Mostar, as well as a numerous of web portals, which published information about The Center on several occasions. Posters and flyers  were distributed throughout the city, and as part of a radio broadcasted by the RCD in collaboration with Youth Radio X, listeners were informed on daily work of The Center.

– Youth Info Desk is established

Youth Info Desk was established as a part of the RCD Project, at the headquarters of LDA Mostar.  As part of the Info Desk, youngsters can use written materials and books owned by LDA Mostar, as well as using Internet for their research on academic or extracurricular activities.

– RCD publications

In order to promote the concept of knowledge on human rights protection and democratic principles, the following publications have been issued:

– A Quick Guide To Human Rights For Citizens

– Democratization: A Quick Guide For Citizens

These publications were provided to citizens and city officials so that they could acquire practical tools to disseminate their knowledge on rights and obligations in a democratic society.

Activities of the mobile part of RCD:

– Radio shows

Throughout 2008, the RCD, in cooperation with Youth Radio X, has realized broadcasts with different contents and guests, aiming  to increase the awareness of citizens about the work of the Local Democracy Agency Mostar (projects, activities), to increase the transparency of the city institutions. and to advance democratic processes in Mostar. Each of the shows covered a different theme and had different guests. Some of the topics were: Work of Student Councils of Mostar’s Secondary Schools, Volunteerism, Inclusion, European Projects Implemented in Mostar with special reference to the “Pearl.EU” Project, Citizen Participation in the Decision-Making Process, The Position of Minorities in the City of Mostar, Municipal Elections of 2008, as well as promoting the work of NGOs that are partners with LDA Mostar. As part of all radio broadcasts, citizens whose  human rights are endangered,  are invited to visit The Center for Free Legal Aid on Human Rights launched by the LDA Mostar as part of the RCD Project.

– TV program

In 2008, RCD started broadcasting monthly TV shows, in cooperation with two TV companies: RTV Mostar and HTV Oskar C. The objective of these TV shows is similar to the objective of radio shows: social inclusion, protection on human rights and the process of democratization. The RCD TV show is broadcast in a popular programming term, simultaneously in the programs of two partner TV companies.

– Trainings, workshops and roundtables

1st – Workshop on “Volunteerism and European Civilian Service”

On January 30th, a workshop was held in the City Meeting Hall on the topic: “Volunteerism and European Civilian Service”. The workshop was attended by 25 people: representatives of the City of Mostar, representatives of non-governmental organizations (SCV Ipsia, Sluh, Sunce, Los Rosales, Žene BiH, NDC), kindergartens, and Student Councils from various High Schools in Mostarr.

The aim of the workshop is to inform representatives of Student Councils, student organizations, non-governmental organizations and representatives of local authorities on volunteerism and the European Voluntary Service (EVS), to explain possible ways of involvement in volunteering locally and internationally. Also, through the experiences of international volunteers, we wanted to highlight the benefits of volunteerism.

2nd – Training on the topic: “The Importance and Techniques of Planning Process with Citizen Participation”

Training was held at the premises of the Nansen Dialogue Center on February 14-15th. The training was attended by (15 persons) representatives of the Government and Ministries of the Herzegovina- Neretva Canton, the Mostar City Council, the City Administration of Mostar and NGOs.

The objective of the training is to show to the participants the importance of the planning process as well as the importance of citizen participation in the decision-making process.

The first day of training was based on action and strategic plans and how they were to be created.

The second day we worked on specific models of citizen inclusion such as: public debate or meeting, town hall meeting or meeting with City Council, citizen opinion / attitude research, focus groups, “ad hoc” and advisory committees / working groups, regular entities and commissions, usage of technology (Internet), community associations /board, local office, open door (accessibility), public information, educational programs and public reporting, media relations.

3rd – Workshop on “Identity and Multiculturalism / The Canadian Context”

On February 18, 2008, at the Blue Salon of the Hotel Ero, a workshop on “Identity and Multiculturalism / The Canadian Context” was held. The workshop was organized in cooperation with „Partnership for Tomorrow“ program of the Canadian International Development Agency (CIDA) and a Canadian researcher who led the seminar. The workshop was organized for representatives of student organizations (University of Mostar and University Džemal Bijedić Mostar), Councils of High School Students from Mostar (16 persons). The aim of the workshop is to highlight  on identity and multiculturalism / the Canadian context, and draw a parallel between Bosnia and Herzegovina and Canada, those two different systems, both of multicultural society.

4th – Round table discussion on “Inclusion – A New Approach To Disability”

On March 27, 2008, a Round Table was organized: “Inclusion – A New Approach to Disability” at the White Salon of the Hotel Ero in Mostar. Representatives of the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Herzegovina-Neretva Canton, Pedagogical Institute, City of Mostar, OSCE, NGOs and the heads of kindergartens and elementary schools took part in the round table discussion. The aim of this event was to primarily analyze the problems of all stakeholders involved in this field, as well as to develop analysis on needs. Based on the presentations of the participants, it was concluded that schools and kindergartens employees working with children, are in lack of additional education. It has been suggested that the Resource Center should organize several trainings, in cooperation with the mobile team, for the staff of the above mentioned institutions. The record from this roundtable were distributed to all participants and subsequently forwarded to the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Herzegovina-Neretva Canton.

5th – Roundtable discussion on “Cross-border cooperation – good practice examples”

On April 3, 2008, on the premises of the Center for Culture Mostar, a round table was held. Representatives of the Ministry of Justice, Administration and Local Self-Government of Herzegovina-Neretva Canton, Ministry of Construction and Physical Planning of Herzegovina-Neretva Canton , Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Herzegovina-Neretva Canton , Ministry of Trade, Tourism and Environmental Protection of Herzegovina-Neretva Canton, representatives of the province of Brindisi, the municipalities of Ravenna, Trieste, Bari, Sisak, Osijek, the City of Mostar and the Association for Entrepreneurship and Business LINK (30 persons). Representative of Ravenna presented the way the EU Affairs Office was created in the municipality itself, which was assessed as very useful and applicable in our country, since we do not yet have such a department, both in the city and in the canton. The roundtable discussed the problems encountered by local authorities in the implementation of projects, as well as ways to overcome them. Through the exchange of experience and good practices, representatives of local authorities gained new experiences on specific issues, and through the presentation of a representative from Ravenna they found out a detailed way to set up an office dealing with EU affairs.

6th – Workshop on “Youth Rights in Bosnia and Herzegovina”

On April 24, 2008, on the premises of the Nansen Dialogue Center Mostar, a workshop was held. The workshop discussed about:

– Human rights in Bosnia and Herzegovina, with particular reference to youth rights

– Youth in the education system in Bosnia and Herzegovina

– Participation of youngsters in the local community, with special reference to the City of Mostar.

The target group of this workshop was representatives of the High Schools Student Councils from Mostar. Student council’s representatives who attended the workshop gained new knowledge about human rights, youngsters in educational system in Bosnia and Herzegovina and youth participation in the community.

7th – Opening ceremony of the Resource Centre for Democracy

In the premises of the Center for Culture in Mostar on May 19, 2008, the opening ceremony of the RCD was organized.  About 70 guests, representatives of the Region of Venice, the Ministries of the Herzegovina-Neretva Canton, City of Mostar, heads of kindergartens, primary and secondary schools, NGOs, as well as other partners of the Local Democracy Agency Mostar (LDA). The attendees were addressed by LDA’s Mostar delegate Ms. Jlenia Destito, City Council Chairman Mr. Murat Coric, on behalf of Venice Region and its European Affairs Office Ms. Rita Zanutel and RCD Project Manager Mr. Igor Kajgana. LDA Mostar  presented its activities report for 2007, brochure on democratization and human rights. After presentations, a cocktail party was held for all guests. The opening was supported by the following media: TVMO, HTV, FTV, Dnevni List, Fena, Bljesak.info and Studio 7.

8th –  Round table discussion on “The situation of minorities in the City of Mostar – examples of good practice”

On May 20, 2008, as part of the RCD Project, the Local Democracy Agency of Mostar organized a roundtable discussion within the Center for Culture. The round table was attended by representatives of the Ministry of Health and Labor and Social Welfare of the Herzegovina-Neretva Canton, representatives of the Ministry of Education, Science, Culture and Sports ot the Herzegovina-Neretva Canton, representatives of the City of Mostar, representatives of the Center for Social Welfare, OSCE representatives, UNHCR representatives, NDC representatives, Center “Los Rosales”representatives, Roma Association “Neretva”representatives and Polish Association “Mieszko I” representatives. The roundtable presented research conducted in the region of Venice concerning the Roma population that exists in that particular region. It was discussed on the problems and difficulties encountered by the Mostar's minorities groups. Everyone agreed that the survey conducted in Venice was easily applicable to Mostar because the problems are same in both countries. The problems are concerning creating a database on the Roma population, providing help in housing, health care and employment.

9th – First meeting of the Board of Directors

On July 22, 2008, the first meeting of RCD's Board of Directors as a part of the Local Democracy Agency (LDA) Mostar was held in the Meeting Hall of the City of Mostar.

The meeting was attended by the representatives of Puglia region (Ducret Reana and Fausto Savoia), representatives of the City of Mostar (Sanela Kameric and Jasna Velagic), as well as representatives of the LDA Mostar. Following the introductory remarks, the activities implemented by RCD as well as its financial report within period of last six months, were presented by LDA's delegate Jlenie Destito.

We also presented a part of the research conducted by LDA Mostar and the need for trainings to be implemented in the period from September 2008 to March 2009, as well as the methodology used by LDA Mostar. Representatives of the Puglia Region and the City of Mostar rated the activities implemented in the past period as positive, as well as the work methodology used by the LDA Mostar.

10th – Training Needs Assessment Based on Public Opinion Research: A Public Opinion Survey

The draft on public opinion survey was prepared by the team of the RCD of the Local Democracy Agency (LDA) Mostar. The main objective of the draft is to analyze and determine the most effective direction in order to obtain complete and reliable data that will be used by LDA Mostar during the implementation of the RCD Project.

Sample definition

Using individual questionnaires, interviews were conducted directly with representatives of the City's Administration and the Mostar's City Council, as well as with representatives of the Cantonal Ministries and NGOs. In total, 90 representatives of the above institutions were interviewed.

Implementation of public opinion survey and elaboration of collected data

The survey was undertaken in August 2008. Of all interviewees, 53% were women and 47% were men. Regarding the gender, age and nationality of the interviewees, significant deviations in attitude were observed during the data analysis. It can be observed that people believe that NGOs can contribute to improving living conditions in the City of Mostar, although they are still not familiar with their work. The results of this survey helped LDA Mostar to more accurately review and improve its planned activities.

11th – Training on the topic: “Admission EU Funds for Bosnia and Herzegovina 2007-2013” (Ministries of Herzegovina-Neretva Canton)

This Training was held by RCD from 8th to 9th of September 2008, organised for employees of the Government of Herzegovina-Neretva Canton. On the first day, the training topics were IPA funds, support for transition and institution building, and cross-border cooperation, while on the second day participants could learn more about the project proposal development, project life cycle and how to fill in the application form. The training was attended by representatives of the Ministry of Trade, Tourism and Environmental Protection, the Ministry of Economy, the Ministry of Education, Science of Culture and Sports, the Federal Ministry of Trade, the Ministry of Transport and Communications , the Ministry of Construction, and representatives of the Government of Herzegovina-Neretva Canton.

Training aims to increase the knowledge of staff in the cantonal ministries about pre-admission EU funds, so that they can adequately respond to the challenges they face during the transition of our institutions on the European path. Participants in the training, demonstrated great interest and took an active part in the discussions, presenting high quality ideas that can be translated into projects and potentially bring improvements.

12th – Training on the topic: “ Admission EU Funds for Bosnia and Herzegovina 2007-2013 (Media)

On September 12, 2008, a training was held by RCD, organised for journalists and media outlets owners from Mostar. The training was attended by representatives of the following media: HTV Mostar, HRHB and „Good Vibration Radio“. The aim of the training is to inform media outlets on pre-admission EU funds for BiH, support for transition and institution building, and cross-border co-operation, as well as to identify funds intended for media outlets. At the training it was concluded that more should be done to inform the citizens on this topic, and to launch some informative – educational contents for citizens. The training was accompanied by the following media companies: HTV Mostar, Fena, HRHB, and the web portal Bljesak.info.

13th – Training on the topic: “Admission EU Funds for Bosnia and Herzegovina 2007-2013” (for representatives of Administration of the City of Mostar)

On September 22 and 23, 2008, a training session was held in the Meeting Hall of the Department of Social Affairs of the City of Mostar. The training was organized for representatives of the Administration of the City of Mostar. On the first day, the training topics were IPA funds, support for transition and institution building, and cross-border cooperation, while on the second day participants could learn more about the project proposal development, project life cycle and how to fill in the application form. The training was attended by representatives of the following departments and their services in the City of Mostar: Department for Organization, Legal Affairs and General Administration, Department for Finance and Real Estate, Department for Social Affairs, Department for Urban Planning and Construction, Department for Economy, Public Utilities and Inspection. The aim of the training was to improve the knowledge of staff in the Administration of the City of Mostar about pre-admission EU funds, so that they can adequately respond to the challenges they face during the transition of our institutions on the European path. The participants in the training demonstrated great interest and took an active part in the discussions, presenting high quality ideas that can be translated into projects and potentially bring improvements.

14th – Training on the topic: “Admission EU Funds for Bosnia and Herzegovina 2007-2013” ​​(Mostar NGOs)

On September 25 and 26, 2008, RCD organized a two-day training for representatives of NGOs from Mostar. On the first day, the training topics were IPA funds, support for transition and institution building, and cross-border cooperation, while on the second day participants could learn more about the project proposal development, project life cycle, and how to fill out an application form for EU projects. The training was attended by representatives of the following NGOs from Mostar: Association of Educators for Herzegovina-Neretva Canton, HVIDRA Mostar Association, Novi Val, OAZ EKO Association, Sun Association and „Neretva“ Roma Association. As this was the last in a series of trainings organized on this topic, it is evident that NGO representatives have more knowledge and capacity than civil service representatives.

15th – Making a Documentary

RCD of LDA Mostar in cooperation with the independent production company “Studio 7” started shooting a documentary on the topics: Social Inclusion, The Position of Minorities in the City of Mostar, Communication of City's of Mostar representatives  and Citizens and a promotional film about the LDA Mostar. The mentioned topics are related to specific activities that LDA Mostar undertakes in order to improve the position of marginalized social groups, as well as to support the process of democratization in the City of Mostar. RCD will broadcast four documentaries in cooperation with two TV companies (HTV Oscar C and RTV Mostar) by the end of 2008.

16th – Fairy tale ”European Teddy Bear or the toy shop”

As part of the RCD project, LDA Mostar has launched a pilot activity on multicultural coexistence and democratic values ​​aimed towards children of Mostar. This activity consists of a two-month workshop trying to highlighting the importance of mutual respect and fraternity for children, drawing inspiration from the Italian fairy tale „European Teddy Bear or toy shop ”. The fairy tale was written by Gianfranco Draghi in the 1950s with the aim of preventing the risk of further world conflict after the tragedy of World War II. Even today, this story is used in several Italian schools to cover topics of tolerance and intercultural dialogue. The preparatory part of LDA Mostar in 2008 consisted of two study visits to Ravenna (Italy) where the City Administration promoted many projects in the local school system using the fairy tale as a starting point and a tool for initiating pedagogical routes involving the Italian and foreign children attending the same schools. The fairy tale is translated from Italian into local language and printed for local schools and kindergartens. The workshops were realized in kindergarten “House of stone” and in IV Primary School in Mostar.

2009

LDA Mostar, in cooperation with the City of Mostar, initiated the establishment of the RCD Mostar. After establishing RCD, it continued its work through the“Councilor – Citizen” Project, funded by the Open Society Fund BiH – SOROS and the Puglia Region (Italy), and through the organization of a series of trainings for local and international organizations (Center for Promotion of Civil Society  – CPCD, Handicap International, LiNK Enterprise and Business Association).

Description:

The purpose of the RCD Mostar is to strengthen local government, build capacity for civil society, establish bonds between the citizens and authorities of City of Mostar and the Herzegovina-Neretva Canton, as well as enhance dialogue between citizens, members of different ethnic groups, and support the democratization process. In addition, the project should support the creation of a fully developed democratic society with the direct participation of citizens in the decision-making process, together with civil society, elected representatives and public officials. With the establishment of the RCD Mostar, LDA has framed all its activities related to supporting the process of democratization of the society as a whole, providing space for the realization of other projects and activities not necessarily related to the democratization process, relevant and useful for the organization itself and for the City of Mostar and the region in general.

Objectives:

To establish functional Training Center of the City of Mostar, that supports and strengthens the process of democratization and capacity building of local authorities and civil society in the City of Mostar, and supports local government institutions to make their work as efficient and transparent as possible. Furthermore, the project aims to support a fully developed and stable democratic society, with direct participation of citizens in the decision-making process, together with civil society, local political representatives and local civil servants, fully benefiting through participation in the EU integration process.

Activities implemented in 2009:

RCD of LDA Mostar has implemented its activities within its non-mobile and mobile part.

Activities of the non-mobile part of the RCD:

-Free counseling on human rights

The Center for Free Legal Aid on Human Rights, located in the LDA Mostar headquarters, continued its work started in the previous year. A human rights expert from LDA Mostar was available to citizens every Thursday from 12:00 – 3:00 pm until the end of the project in May 2009.

A media campaign has been implemented with the aim of getting more citizens of Mostar familiar with the work of The Center. A number of media outlets have been involved in the campaign: RTV Mostar, HTV, HTV Oscar C, Youth Radio X, Radio Mostar, Radio Station Mostar, as well as a number of web portals, which have repeatedly published information on The Center.

Posters and flyers were produced and distributed throughout the city, and as part of radio broadcasts, which were realized by RCD Mostar in cooperation with Youth Radio X, citizens were regularly informed about the work of The Center for Free Legal Aid on Human Rights. Legal advices given to citizens mainly concerned the following areas:

 1. Work and pension rights and its protection
 2. Unemployment
 3. Health and social care
 4. Enforcement of final judgments
 5. Ways of appealing to a higher court level (BiH court system)
 6. Free access to information
 7. Legal assistance
 8. Ombudsman's competencies
 9. Procedures under Constitutional Court of BiH

-RCD publications

In order to promote the concept of knowledge on human rights protection and democratic principles, the following publications have been produced:

– A Quick Guide On Human Rights For Citizens

– Democratization: A Quick guide For Citizens

These publications were distributed to citizens and city officials so that they could acquire practical tools to disseminate their knowledge of rights and obligations in a democratic society.

Activities of the mobile part of the RCD

The following activities were implemented in the mobile part of the RCD project in the period September 2007 to May 2009:

– 26 trainings, round tables discussion, workshops

– 28 radio shows in collaboration with Youth Radio X

– 6 TV shows in cooperation with RTV Mostar and HTV Oscar C

-3 documentaries (Communication of the City of Mostar officials and Citizens, The Position of Roma in the City of Mostar and Social Inclusion)

-Radio shows

In 2009, The RCD in cooperation with Youth Radio X, continued to realize radio programs with various content and guests, aiming to increase citizens’ awareness of the work of the Local Democracy Agency (LDA) Mostar (projects, activities) , increase transparency of city institutions, and improve democratic processes in the City of Mostar. Each of the shows covered a different theme and had different guests

8 Some of the topics were:

– Work of Student Councils of Secondary Schools in Mostar,

– Volunteerism

– Social inclusion

– European projects implemented in Mostar, with special reference to the „Pearl.EU“ Project

– Citizen participation in the decision-making process

– The situation of minorities in the City of Mostar

– Promotion of the work of NGOs, partners of LDA Mostar

Radio broadcasts were also thematically linked to other activities implemented by RCD Mostar at a specific time. As part of all radio broadcasts, citizens whose human rights got endangered are invited to visit The Center for Free Legal Aid on Human Rights.

-TV program

In 2009, the RCD continued to broadcast monthly TV shows, in cooperation with two TV companies: RTV Mostar and HTV Oskar C. The aim of these TV shows is similar to that of radio broadcasts: the campaign on transparency of local authorities, social inclusion, human rights protection and the process of democratization.

The RCD TV show broadcasted on a popular programming period, simultaneously on the programs of two partner TV companies.

– Trainings, workshops and roundtables discussions

Continuation of workshops in kindergartens in Mostar

The RCD of LDA Mostar, in cooperation with the kindergartens of the City of Mostar and the Mobile Team for the implementation of the experimental educational project “Inclusion – Phase 1” in the preschool institutions of Herzegovina-Neretva Canton for 2008 and 2009 continued the realization of workshops in kindergartens. In the first phase, a visit was made by speech therapists and defectologists to the kindergartens:“ Bambi“, „Kuća od Kamena“, „Pčelica“and „Radobolja“, with the aim of observing and early identification of children with special needs and giving recommendations to educators for further work. As a follow-up to these workshops, visits were made to the kindergartens “Kuća od Kamena” and “Bambi”, where practical work began with both children and educators. At this stage, it is envisaged to give practical advice and recommendations to educators for further work with children who have been identified with certain problems. The ultimate goal of these workshops was to create individual programs for children with special needs in all of the above kindergartens, as well as to create files for monitoring (progress or indication) of children included in this program.

Organization of a two-day training entitled “Communication and Public Relations”

The RCD of LDA Mostar organized a two-day training entitled “Communication and Public Relations” for representatives of the Herzegovina-Neretva Canton Ministries and NGOs on January 27-28, 2009. The aim of the training was to facilitate the communication with the media and journalists and representatives of the Ministries and NGOs as well as to familiarize them with the principles of functioning of the Public Relations Office of the City of Mostar. Through practical work, the participants were presented with:

– How to make a press statement

– How to give information to journalists in an official and informal conversation

– How to convey information as clearly and concisely

Realization of the fourth TV show on “Communication of officials of City of Mostar and Citizens”

On 29 January 2009, the RCD of LDA Mostar in cooperation with RTV Mostar and HTV Oscar C broadcasted a 4th TV show. The theme of the show was “Communication of officials of City of Mostar and the Citizens”. The guest of the show was an official of the Public Relations Office of the City of Mostar. The aim of the show was to acquaint the citizens with all forms of communication between the City of Mostar representatives and the citizens (counters for issuing documents, free legal aid, freedom of access to information …).

Premiere of a documentary on “Communication of officials of City of Mostar and Citizens”

On January 29, 2009, RCD LDA Mostar, in cooperation with RTV Mostar and HTV Oscar C, premiered a documentary on “Communication of officials of City of Mostar and Citizens”. The aim of this film is to present the real state of communication between the City of Mostar representatives and citizens, to introduce citizens to new forms of communication, and to highlight the need to constantly improve all forms of communication with citizens.

Organization of a workshop entitled “Women's Rights in BiH – Gender Equality”

RCD of LDA Mostar organized a workshop for Councils of High School Students from the city of Mostar on January 30, 2009 entitled “Women's Rights In BiH – Gender Equality ”. This seminar is the fourth in a row to be held for Councils of High School Students. The aim of the workshop was to inform high school students about women's rights, gender equality and youth rights in BiH in general.

Organization of a two-day training entitled “Communication and Public Relations”

The RCD of LDA Mostar organized a two-day training entitled “Communication and Public Relations” for representatives of the Administration of City of Mostar and NGOs on February 2 and 3, 2009. The aim of the training was to make it easier for representatives of the city authorities and NGOs to communicate with the media and journalists and to familiarize them with the principles of functioning of the Public Relations Office of City of Mostar. Through practical work, the participants were presented with:

– How to make a press statement

– How to give information to journalists in an official and informal conversation

– How to convey information clearly and concisely

Organization of a workshop on “Intercultural Dialogue II”

On February 25, 2009, the RCD of LDA Mostar organized a workshop for Councils of High School students in the City of Mostar on the topic: “Intercultural Dialogue II”. The aim of the workshop was to introduce high school students to the basics of:

– Communications

– Conflict

– Dialogue

– Negotiation skills

– Communication skills

Broadcasting of the fifth TV show on “The situation of the Roma population in the City of Mostar”

On February 26, 2009, the RCA of LDA Mostar in cooperation with RTV Mostar and HTV Oscar C broadcasted a fifth TV show. The theme of the show was “The situation of the Roma population in the City of Mostar”. The guest of the show, the president of the Mostar's Roma Association, had the opportunity to point out the problems faced by members of the Roma population in the City of Mostar.

Premiere of a documentary film on “The situation of Roma in Mostar”

On February 26, 2009, the RCD of LDA Mostar, in cooperation with RTV Mostar and HTV Oscar C, premiered its documentary on “The situation of Roma in the City of Mostar”. The aim of this film is to show the real situation of the Roma in the city of Mostar, pointing out their urgent problems, as well as sensitizing the public against them. The film was also broadcasted in December 2009 by BHT.

Organization of a two-day training for representatives of the Youth Council of the City of Mostar on “Strategic Planning”

The RCD of the Local Democracy Agency Mostar organized a two-day training for representatives of the Youth Council of the City of Mostar on “Strategic Planning” on March 11 and 12, 2009. The purpose of the training was to familiarize the representatives of the Youth Council with the concept, purpose and importance of strategic planning and ways of creating a common vision for the future, and the ultimate goal was to develop concrete action plans for a period of one year.

Organization of a two-day training on: “IPA EU Funds for BiH 2007-2013 – Advanced Module”

On March 23-24, 2009, the RCD of LDA Mostar organized a two-day training for representatives of the Ministries of the Herzegovina-neretva Canton, the Government of the Herzegovina-neretva Canton and the Administration of the City of Mostar on the topic “IPA EU Funds for BiH 2007-2013. – advanced module ”. The purpose of the training was to broaden the knowledge and capacity building of public institutions employees on possibilities of using EU funds for BiH. This training was a continuation of the training organized by RCD in September 2008. The training was dedicated to the following topics:

– IPA funds

– Transition support and institution capacity building

– Cross-border cooperation

– Stakeholder analysis

– Creating a logical frame matrix

Realization of the sixth TV show in collaboration with RTM and HTV Oscar C

On April 17, 2009, the RCD of LDA Mostar, in cooperation with the broadcasting companies RTV Mostar and HTV Oscar C, made the final sixth TV show. The guest of the show, public relations officer of the City Council of Mostar, had the opportunity to present to citizens the communication system “Parla.Net”, which, unlike the previous system “Conect 35”, gives the possibility of two-way communication between citizens and elected councilors.

Organization of a workshop on “Media Communication with Government Institutions and a Practical Journalism Workshop”

On April 24, 2009, the RCD of the Local Democracy Agency of Mostar organized a workshop for representatives of Mostar media outlets on “Media Communication with Government Authorities and a Practical Journalism Workshop”. The workshop covered the following topics:

-How to spot the news

-How to write the news

-How to convert field research to news for a website

-How to get the best possible media communication with the institutions of the authorities

Organization of a two-day training on the topic “Significance and techniques of planning process with citizen participation”

April 28-29, 2009 RCD of the Local Democracy Agency of Mostar organized a two-day training for representatives of the Ministries of Herzegovina-Neretva of the Canton and the Administration of the City of Mostar . The training discussed:

-Planning (action and strategic)

-Participation and conditions of good cooperation

– Principles of participatory planning

-Identifying problems and defining goals

Specific mechanisms for involving citizens in the decision-making process:

– Public debate

– Meeting with the City Councillors

-Study of citizens opinions

– Focus groups

-Ad hoc Advisory Committees and Groups

– Regular bodies and commissions

– Application of modern technologies

– Associations, communities, local offices

-Open the door

-Public information

-Educational programs and public reporting

The aim of the training was also to point the representatives of the City's and Canton's institutions the fact that citizens are partners and not rivals in the planning process.

Organization of a roundtable discussion on “Cross-border cooperation – advantages and opportunities for economic progress in Mostar and Herzegovina-Neretva Canton”

On May 13, 2009, the RCD of the Local Democracy Agency of Mostar organized a roundtable discussion on “Cross-border cooperation – advantages and opportunities for economic progress in the City of Mostar and the Herzegovina-Neretva Canton”. Since 3 bilateral programs of cross-border cooperation between Bosnia and Herzegovina with Croatia, Montenegro and Serbia, as well as the IPA Adriatic Program were planned to be opened in the coming period, a round table was organized to clarify all the advantages and opportunities that BiH has through these European funds. The aim of the roundtable was to exchange ideas, gain insight into the problems encountered by government and NGOs representatives in their implementation, and how to overcome them. The most common problems are: lack of educated people on these issues within the authorities, lack of a database of EU projects implemented on the territory of the Herzegovina-Neretva Canton, lack of coordination and inability to act heterogeneously. Representatives of the Government, the Administration of the City of Mostar, and relevant CSOs participated in the roundtable.

Speech therapist visits „Jasmin“ Kindergarten

As part of the activities of the RCD on issues of social inclusion, from May 1st, 2009, until May 15th, 2009, the speech therapists visited the „Jasmin“ kindergarten. The visit identified children with speech difficulties who were included in speech therapy.

As part of speech therapy in children, the following were performed:

– The first speech examination

– Taking the health History (informative talk)

– Identifying speech status

– Identifying hearing status

– Speech therapy

-Corrective treatment for speech disorders

– Play therapy

– Encouragement of the child's motivation to work

-Giving guidance to parents to work from home

Organization of the final session of the Board of Directors of the RCD

The final session of the Board of Directors the RCD of LDA Mostar was held at the premises of LDA Mostar on June 30, 2009. The Head of the Mostar RCD and the financial officer of the organization presented the narrative and financial report on the work of the Mostar RCD. The members of the Board of Directors – representatives of the City of Mostar, responsible for ensuring the transparency of the usage of funds allocated to the RCD LDA Mostar, and for monitoring the implementation of activities, emphasized their satisfaction with the implemented project and its positive reflection on the local community.

Workshop for children ”European Teddy Bear or The Toy Shop”

LDA Mostar, as part of the RCD Project, implemented an activity on intercultural coexistence and democratic values ​​that focused on the children of Mostar. This activity consisted of a two-month workshop aimed at motivating children to reflect on the importance of mutual respect and fraternity, drawing inspiration from the Italian fairy tale ” European Teddy Bear or The Toy Shop”. The fairy tale was written by Gianfranco Draghi in the 50's with the aim of preventing the risk of further world conflict after the tragedy of World War II. Even today, this story is used in several Italian schools to cover topics of tolerance and intercultural dialogue. The preparatory activities implemented by LDA Mostar during 2008 consisted of two study visits to Ravenna (Italy), where the City Administration promoted many projects in the local school system using the fairy tale as a starting point and initiation tool. The fairy tale is translated from Italian into local language and printed for local schools and kindergartens. Workshops were realized in kindergarten “Kuća od Kamena” and in IV. Primary school in Mostar. As a result of a two-month workshop with children, we also prepared the play “European Teddy Bear or The Toy Shop”, which premiered on March 19, 2009. The children of the kindergarten “Kuća od Kamena” also prepared play with dolls from the toy shop made during the workshop. The event was organized in kindergarten on March 5, 2009.

Training Series for „Handicap International„

LDA Mostar delivered a training series for beneficiaries of the project “Support to Social Inclusion of Mine Threatened Population in BiH; Development and Mine Action ”implemented by Handicap International with the aim of supporting people living in mine-affected areas.

-August 11, 2009, – One-day training “Working in partnership and admission EU funds” for representatives of local authorities and civil society in Berkovici Municipality, RS BiH.

-August 19-20, 2009, – Two-day training “Project idea development” for representatives of local authorities and civil society in Berkovici Municipality, RS BiH.

-September 2, 2009, – One day training “Working in partnership and access to EU funds” for representatives of local authorities and civil society in Stolac Municipality, FBiH.

-September 8 – 9, 2009, – Two-day training “Project idea development” for representatives of local authorities and civil society in Stolac Municipality, FBiH ”

-November 23 – 30, 2009, – Four-day training “Project Proposal, Logical Framework Matrix and Note Concept” and one-day training “EU Funds” for representatives of civil society organizations of the Municipality of Berkovici (RSBIH) and Municipality of Stolac (FBiH).

Training for the Association for Entrepreneurship and Business LiNK Mostar

November 16 – 17, 2009, Two-day training was organized on the topics “Team building and strengthening of teamwork“ and „Strategic planning” for members of the Supervisory and Management Board, as well as employees of the Association for Entrepreneurship and Business LiNK Mostar. The aim of the training was to clarify the importance of building a quality team. The topics covered on the first day of the workshop are as follows:

– Definition and concept of teamwork

– Concepts: Assertiveness, cooperation and collaboration

– Symptoms that indicate team problems

– Characteristics of a successful team

– Guidelines for giving feedback

– Guidelines for receiving feedback

-Point list as a guide to creating an effective team process.

The second day of the training was dedicated to “Strategic Planning” and aimed to highlight the importance of planning and to clarify the following topics:

– The concept, purpose and importance of strategic planning

– Developing a common vision for the future

– How to get to the point

– Specific goals and actions required

– Develop an action plan

– Analysis of existing resources

– Setting deadlines

Research and training for NGOs within the Network of Regional Resource Centers (RRCs) of BiH

As a member of the Network of Regional Resource Centers (RRC) of BiH, The RCD of LDA Mostar conducted a research on the needs of the NGO sector in the 16 municipalities of Herzegovina and the southern part of RS: Mostar, Široki Brijeg, Neum, Stolac, Capljina, Ravno, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Nevesinje, Gacko, Capljina, Ljubuski, Jablanica, Konjic, Prozor. According to the results of this survey, two training sessions were organized for NGOs in the area.

– December 18, 2009, – Training on “Preparation of a project proposal”

– December 22, 2009, – Training on “Strategic Planning”

In this way, efforts were made to respond as directly as possible to the real needs of CSOs in BiH, with the aim of strengthening their capacities.

The“ Councilor – Citizen“ Project

Donor: Puglia Region (Italy) and Open Society Fund Bosnia and Herzegovina

Duration: December 2009 – December 2010

Description:

The project, entitled “Councilor – Citizen”, will promote the work of the Mostar City Council, encourage citizens to actively participate in the decision-making process, and strengthen communication between the councilors and citizens of the City of Mostar. This project will also ensure the continuation of the active work of the RCD, which is extremely important for the LDAf Mostar. The purpose of the project is to strengthen local government, build civil society capacities, connect citizens and authorities of Mostar and the Herzegovina-Neretva Canton, as well as enhance dialogue between citizens, members of different ethnic groups, and support the democratization process. In order for local authorities to meet the needs of their users at all, they must be consulted and encouraged to engage in decision-making processes. The process of democratization, protection of human rights, involvement of citizens in the decision-making process, and better and more transparent work of local authorities and their institutions are the basic preconditions for BiH's accession to European integration. On the other hand, in most cases, citizens are not fully aware of their rights and social obligations, and in lack of the “tools” and knowledge to ensure quality negotiations with local authorities to fully exercise their civil rights. For this reason, with the strong support and in cooperation with the Mostar City Council, a project idea was put forward, translated into a project called “Councilor-Citizen”. The project covers all the above mentioned processes and aims to improve them and make communication between citizens and city authorities much better and more efficient.

Objective: Strengthening of the process of democratisation and capacity building of local authorities and civil society, with the support of the Resource Centre for Democratisation for the purpose of promotion of direct sustainable citizen participation in the decision making processes in the City of Mostar.

Specific Objectives:

 • Increase citizen participation by way of bottom-to-top methodology/approach in the decision making process
 • Improve communication between the citizens and the Mostar’s City Council by increasing transparency, responsibility and interaction councillor – citizen
 • Strengthen capacity of citizens in advocating their interests and rights
 • Strengthen capacity of local officials – councillors in the Mostar’s City Council

Activities planned by the project in 2009/2010 year:

Research – government sensitivity to identifying and meeting citizens’ real needs

Information Meeting – Training for Mostar City Councilors for the implementation of the program planned by this project

Training „Participatory planning process“ for councilors of the Mostar City Council

Preparation and production of the Publication

 Exchange of good practices and study visits

 Free legal counseling

 Promotion of PARLANETS

 Final Conference

 Promotional campaign

Activities implemented in 2009:

December 30, 2009 An initial meeting was held in the office of the President of the City Council, with the aim of jointly planning concrete activities on the project, which will be implemented in 2010.

Donors: Puglia Region (Italy) and the Open Society Fund of Bosnia and Herzegovina – SOROS.