bsen +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

DiSPLAY – Digital Serious Play for Youth Business Ideas Development

Trajanje projekta: 01/01/2023 – 31/12/2024
Donator:European Union / ERASMUS+ Lump Sum Grants
Aplikant:Fifty-Fifty (Grčka)
Tags, , , , , ,

DiSPLAY - Digital Serious Play for Youth Business Ideas Development

Trajanje projekta: 01/01/2023 – 31/12/2024

Donator: European Union / ERASMUS+ Lump Sum Grants

Poziv: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Budžet: 375.050,00 EUR

Aplikant: Fifty-Fifty(Greece)

Partneri: LDA Mostar  (Bosnia and Herzegovina), CYA – Capital Youth Association Liechtenstein (Liechtenstein),  Marketing Gate (North Macedonia), LDA Kosovo (Kosovo), Association for Social Economy and Lifelong Learning – ASEL RO (Romania), entar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja- CEP (Montenegro), Economic Intelligence Center- EIC (Albania).     

Opis: Nivo nezaposlenosti mladih je alarmantno visok u nekoliko država članica EU, sa stopama od preko 50% zabilježenim u mnogim državama članicama EU od 2019. do danas. Uzimanje u obzir potencijala preduzetnika da stvore zapošljavanje i održivi rast, promovisanje preduzetništva mladih i stvaranje Evrope prijateljski #poduzetničkih nedavno je postalo prioritet na dnevnom redu politike EU. Međutim, istraživanja su pokazala da je među mladima želja da postanu poduzetnici, kao i njihova procjena izvodljivosti, niža u državama članicama EU nego u usporedivim i ekonomijama u razvoju. DisPLAY želi da uvede novu metodologiju za evaluaciju i testiranje poslovnih ideja mladih; korištenje digitalnog LEGO® SERIOUS PLAY®. Ova inovativna sredstva nude niz metoda i alata koji pomažu budućim mladim poduzetnicima da procijene i razviju ideju. Koristeći digitalne LEGO® kocke, CANVAS, dizajn, kritičko razmišljanje i druge alate, mladi će pratiti proceduru koja im omogućava da bolje upoznaju sebe i svoje timove i razviju poduzetnički projekat. Sa osnovnim elementom digitalne transformacije, projekat podržava svrsishodnu upotrebu digitalnih tehnologija i ozbiljnu igru u razvoju poslovnih ideja mladih.

Svrha projekta: Svrha DiSPLAY-a je motiviranje mladih da stimulišu svoje socijalno poduzetništvo, kreativnost, inovativnost i transverzalne vještine. Kroz promociju interkulturalnog dijaloga, DisPLAY potiče otvorenu i s poštovanjem razmjenu mišljenja o omladinskom poduzetništvu između uključenih pojedinaca i grupa koji dolaze iz različitih kultura i predviđa dublje razumijevanje različitih percepcija.

Glavni ciljevi projekta su:

 • Monetizacija digitalne imovine za poslovnu organizaciju u EU, trećim zemljama pridruženim Programu i Zapadnom Balkanu.
 • Strateški pregled za implementaciju nove tehnologije unutar poslovanja.
 • Nove mogućnosti za zapošljavanje mladih koje je donela digitalna era.
 • Predviđanje i evaluacija novih digitalnih trendova u poslovnom ekosistemu.
 • Jačanje integriteta i vrijednosti zasnovanih na EU.
 • Ojačati oporavak i otpornost na krizu poduzetničkog sektora tokom i unutar njega posljedice pandemije COVID-19.
 • Podržati održivu politiku zasnovanu na dokazima.
 • Osigurati, kroz međusektorsku saradnju, svijest drugih domena politike EU o važnom doprinosu koji poduzetništvo mladih može dati društvenom i ekološki održivom rastu Europe, digitalizaciji kao i oporavku od pandemije COVID-19 i budućoj otpornosti, kao i kako bi se postigli SDG.
 • Izgradnja poduzetničkih kapaciteta mladih i omladinskih radnika iz Evrope, trećih zemalja povezanih s Programom i Zapadnog Balkana koji su potrebni inovativnim alatima, otpornim upravljanjem i čvrstim osjećajem njihove etičke granice.

Specifični ciljevi projekta su:

 • uvesti digitalni LEGO® SERIOUS PLAY® u rad mladih,
 • pomoći mladim ljudima da transformišu svoje ideje u uspješne poslove osnažujući ih poduzetničkim vještinama i kompetencijama, uključujući direktno i indirektno otvaranje radnih mjesta i razvoj ljudskog kapitala i novih vještina kroz interkulturalni dijalog,
 • razbiti društveni stereotip da su mladi ljudi generalno profesionalci sa niskim primanjima koji se bore da prežive i većinu vremena se suočavaju čak i sa društvenom marginalizacijom,
 • osnažiti mlade koji su i talentovani i strastveni za preduzetništvo i koji žele da od njih mogu da žive.

Ciljne grupe: Projektne partnerske organizacije, omladinski radnici, mladi/mladi, NVO, radnici NVO iz drugih sektora, Evropska komisija. Operateri u poslovanju i volontiranju, volonterska udruženja, kreatori politike i lokalne vlasti, te dionici (svi učesnici u poslovanju i volontiranju, uključujući pružaoce usluga i civilno društvo).

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

***ENGLISH***

Name: DiSPLAY – Digital Serious Play for Youth Business Ideas Development

Timespan: 01/01/2023 – 31/12/2024

Donor: European Union / ERASMUS+ Lump Sum Grants

Call: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Budget: 375.050,00 EUR

Applicant: Fifty-Fifty(Greece)

Partners: LDA Mostar  (Bosnia and Herzegovina), CYA – Capital Youth Association Liechtenstein (Liechtenstein),  Marketing Gate (North Macedonia), LDA Kosovo (Kosovo), Association for Social Economy and Lifelong Learning – ASEL RO (Romania), entar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja- CEP (Montenegro), Economic Intelligence Center- EIC (Albania).      

Description: The level of youth unemployment is alarmingly high in the several EU Member States, with rates of over 50% recorded in many EU Member States from 2019 until today. Considering the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship, and making Europe more entrepreneur #friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. DiSPLAY is looking to introduce a new methodology for evaluating and testing youth business ideas; the use of digital LEGO® SERIOUS PLAY®. These innovative means offers a series of methods & tools to help future youth entrepreneurs to evaluate and develop an idea. Using digital LEGO® bricks, CANVAS, design, critical thinking and other tools, youth will follow a procedure enabling them to better know themselves and their teams and to develop an entrepreneurship project. With core element the digital transformation, the project supports the purposeful use of digital technologies and serious plays in youth business ideas development.

Aims of the project: DiSPLAY aims at motivating youth to stimulate their social entrepreneurship, creativity, innovation & transversal skills. Through the promotion of intercultural dialogue, DiSPLAY encourage an open and respectful exchange of views on youth entrepreneurship between individuals and groups involved who come from different cultures and foresees a deeper understanding of the different perceptions.

The overall aim of this project is to open employability opportunities and build up the entrepreneurial capacities of youth and youth workers from Europe, third countries associated with the Programme and Western Balkans that are required with innovative tools, resilient management & a solid sense of their ethical boundaries.

The project’s main aims are:

 • Monetization of digital assets for a business organization in EU, third countries associated to the Programme and Western Balkans.
 • Strategic overview for deployment of new technology within a business.
 • New opportunities for fan engagement brought on by the digital era.
 • Forecast and evaluate new digital trends in the business ecosystem.
 • Strengthen integrity- and values-based in the EU.
 • Strengthen the recovery and the crisis resilience of the entrepreneurship sector during and in the aftermath of the COVID-19 pandemic.
 • Support a sustainable and evidence-based policy.
 • Ensure, through cross-sectoral cooperation, the awareness of other EU policy domains of the important contribution that youth entrepreneurship can make to Europe’s socially and environmentally sustainable growth, digitalization as well as recovery from the COVID-19 pandemic and future resilience, as well as to achieve the SDGs.

The main objective: the main objective of the project is the consortium that will be created to promote democracy, rule of law and values that are certain, as partner countries from different social and economic backgrounds are ready to exchange good practices and share values.

The projects specific objectives are:

 • introduce digital LEGO® SERIOUS PLAY® into youth work,
 • help young people transform their ideas into successful businesses by empowering them with entrepreneurial skills and competences, including direct and indirect job creation and the development of human capital and new skills through intercultural dialogue,
 • break the social stereotype that young people are generally low-income professionals who struggle to make it through and most of the times face even social marginalization,
 • empower youth who are both talented & passionate for entrepreneurship and they wish they could make a living out of them.

Target Groups: Project Partner Organisations, Youth workers, youth/young people, NGOs, workers of NGOs from other sectors, European Commission. Business & volunteering operators, volunteering associations, policymakers and local authorities,  and stakeholders (all the participants in the business & volunteering, including service providers, and civil society).

IMPLEMENTED ACTIVITIES