bs
bs

REST_ART – Raising Environmental Sustainability Through Art

Trajanje projekta:01/01/2023 – 31/12/2024
Poziv:Erasmus+ (KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi – Izgradnja kapaciteta mladih)
Donator:Europska Unija / ERASMUS+ Program
Aplikant:United Societies of Balkans (U.S.B) (Grčka)
Tags, , , , , ,

REST_ART - Raising Environmental Sustainability Through Art

Trajanje projekta: 01/01/2023 – 31/12/2024

Donator: Europska Unija / ERASMUS+ Program

Poziv: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Budžet: 228.247,00 EUR

Aplikant: United Societies of Balkans (U.S.B)(Grčka)

Partneri: LDA Mostar  (Bosna i Hercegovina); Zelena Akcija (Hrvatska),  ZID Udruženje (Crna Gora ), Lesvos Solidarity (Grčka), Together For Life (TFL) (Albanija), Jovesolides Egypt (Egipat).    

Opis: Ekološka svijest je razumijevanje slabosti u našem okolišu i važnosti njegove zaštite. Estetske prakse koje preuzimaju političke poremećaje nisu samo podizanje svijesti ili prenošenje poruka. Ovo nije politika kao propaganda. Umjesto toga, estetske prakse djeluju kroz „radikalnu tajnu” koja preusmjerava, remeti i iznova izmišlja politički angažman kao materijalne i razumne događaje (Rancière, 2004. [2000]). Umjetničko djelo koje je vizualno nezaboravno, zavodljivo, iznenađujuće i šokantno može se urezati u umove ljudi na način na koji se pisana riječ može boriti.

Ciljevi projekta: Predstaviti, podići svijest, senzibilizirati i spriječiti štetne stavove prema životnoj sredini kroz umjetnička djela. Kroz planirane mobilnosti projekat predviđa prepoznavanje umjetnosti kao snažnog utjecaja na pitanja koja se odnose na očuvanje okoliša. Umjetnička djela su suštinski alati za ekološki aktivizam koji upozoravaju stanovništvo na hitna pitanja, olakšavaju razumijevanje poruka o održivosti i pomažu mobilizirati ljude da se bore za ovaj cilj. Pored toga, biće implementiran uporedni pristup i istraživanje fotografija kako bi se rasvijetlilo upravljanje plastičnim otpadom u odgovarajućim gradovima, kao alat za vršenje pritiska na općine kroz njegovu diseminaciju i komunikaciju.

Stvoriti inovativne alate usmjerene na korištenje osnovnog sporta i promociju obrazovanja kroz sport (Priručnik, priručnik i MOOC), koje koriste praktičari koji aktivno rade na terenu i druge zainteresirane strane koje rade sa mladim državljanima trećih zemalja. Ovi alati će stvoriti novu perspektivu u procesu integracije i obrazovanju zasnovanom na vještinama kroz sport i pomoći u osnaživanju mladih državljana trećih zemalja, jačajući njihov osjećaj pripadnosti i osjećaj evropskog identiteta. Stvoriti uvjete jednakih mogućnosti, unaprijediti i unaprijediti omladinski rad i rad sa migrantima i garantirati jednak pristup sportu za sve, bez obzira na spol, invaliditet, bračni ili roditeljski status, rasno, etničko ili socijalno porijeklo, boju kože, vjeru, uvjerenje ili seksualne orijentacije. Ovo se može postići stvaranjem sinergije i mreža na evropskom nivou, promicanjem društvene interakcije između lokalnog stanovništva i državljana trećih zemalja.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uvođenje mladih i omladinskih radnika u ekološku svijest;
  • Stvaranje umjetničkih djela od plastike za jednokratnu upotrebu, kao medija za rješavanje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu;
  • Usvajanje dobrih praksi za smanjenje i upravljanje plastičnim otpadom;
  • Uporedno istraživanje angažovanih zemalja za rešavanje glavnih pitanja životne sredine i vršenje pritiska u odgovarajućim opštinama.

Ciljne grupe

Primarni: praktičari koji rade direktno sa izbjeglicama, omladinski radnici i drugi koji rade u relevantnim nevladinim organizacijama, nevladine organizacije koje rade sa imigrantima i izbjeglicama, tumači, prevodioci i edukatori koji rade direktno sa migrantima.

Sekundarno: sportske organizacije, treneri i članovi osoblja sportskih klubova

Tercijarno: Relevantni akteri i kreatori politike, radnici nevladinih organizacija iz drugih sektora, Evropska komisija.

Rezultati: Imaju za cilj proizvodnju inovativnih obrazovnih i sportskih alata kroz radne pakete koji bi povećali kvalitet rada, aktivnosti i prakse organizacija. Istovremeno, kroz ovo transnacionalno partnerstvo i razvoj ovih alata, partnerstvo i druge organizacije (kroz širenje i uključivanje pridruženih partnera) će razmjenjivati dobre prakse i istovremeno graditi svoje kapacitete i unaprijediti svoj rad prema svojim korisnika.

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Kick-Off Sastanak Projekta

Razmjena Mladih u Stratoni, Grčka

1. Bilten

Trening u Mostaru, BiH/18.09.-24.09.2023.

Srednjoročni sastanak u Kairu, Egipat – 19.12.-22.12.2023.

Studijska posjeta u Mitilini, Lesbos, Greece – 03.03. – 09.03.2024. 

***ENGLISH***

REST_ART – Raising Environmental Sustainability Through Art

Timespan: 01/01/2023 – 31/12/2024

Donor: European Union / ERASMUS+ Progamme

Call: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Budget: 228.247,00 EUR

Applicant: United Societies of Balkans (U.S.B)(Greece)

Partners: LDA Mostar  (Bosnia and Herzegovina); Zelena Akcija (Croatia),  ZID Udruženje (Montenegro), Lesvos Solidarity (Greece), Together For Life (TFL) (Albania), Jovesolides Egypt (Egypt).    

Description: Environmental awareness is to understand the fragility of our environment and the importance of its protection. Aesthetic practices that take up political disruption are not simply raising awareness or communicating messages. This is not politics as propaganda. Instead, aesthetic practices operate through a ‘radical uncanniness’ that realigns, disrupts, and reinvents political engagement as material and sensible events (Rancière, 2004 [2000]). An artwork that is visually memorable, seductive, surprising, and shocking can etch itself in people’s minds in a way the written word can struggle to do.

Aims of the project: To present, raise awareness, sensibilize, and prevent harmful attitudes against the environment through artwork. Through the scheduled mobilities the project envisions acknowledging Art as a strong influence on issues related to environmental preservation. Artworks are essential tools for ecological activism that alert the population to urgent matters, facilitate understanding messages about sustainability, and help mobilize people to fight for this cause. In addition, a comparative approach and photography research to shed light on the plastic waste management of the respective cities will be implemented, as a tool to exercise pressure on the Municipalities through its dissemination and communication.

To create innovative tools focused on the use of grassroots sports and the promotion of education through sports (Handbook, Manual, and MOOC), used by practitioners working actively in the field and other interested parties working with young TCNs (Third country nationals). These tools will create a new perspective in the integration process and the skills-based education through sports and assist in the empowerment of the TCNs (Third country nationals), boosting their sense of belonging and their sense of European identity. To create the conditions of equal opportunities, upscaling and upgrading youth work and work with migrants and guaranteeing equal access to sports for all, regardless of gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, color, religion, belief or sexual orientation. This can be achieved through the creation of synergies and networks at the European level, by promoting social interaction between locals and third-country nationals.

The projects specific objectives are:

  • Introduction of young people and youth workers to environmental awareness;
  • Creation of artworks from single-use of plastics, as a medium to tackle the use of single-use plastics;
  • Adoption of good practices to reduce and manage plastic waste;
  • Comparative research of the engaged countries to address major environmental issues and exercise pressure in the respective Municipalities.

Target Groups:

Primary: Practitioners working directly with refugees, Youth workers and others working in relevant NGOs, NGOs working with immigrants and refugees, Interpreters, Translators and educators working directly with migrants.

Secondary: Sports organisations, coaches, and staff members of sports clubs

Tertiary: Relevant stakeholders and policymakers, workers of NGOs from other sectors, European Commission.

Results: It aims to produce innovative educational and sports tools through work packages that would increase the quality of the work, activities, and practices of organisations. At the same time, through this transnational partnership and the development of these tools, the partnership and other organisations (through the dissemination and the involvement of associated partners) will exchange good practices and at the same time build their capacity and improve their work towards their beneficiaries.

 IMPLEMENTED ACTIVITIES

Kick-Off Meeting of the Project

Youth Exchange in Stratoni, Greece

1st Newsletter

Training in Mostar, BiH/18.09.-24.09.2023.

Midterm Meeting in Cairo,Egypt – 19.12.-22.12.2023.

Study Visit in Mytilene, Lesbos, Greece – 03.03. – 09.03.2024.