bs
bs

Jačanje uloge žena i mladih lidera u političkom životu BiH – FAZA 1

Trajanje projekta:april/travanj, 2012. - septembar/rujan, 2012.
Donator:Vijeće Evrope i USAID misija u BiH
Voditelj projekta: Vijeće Evrope
Tags, , , , , ,

Jačanje uloge žena i mladih lidera u političkom životu BiH - FAZA 1

Trajanje projekta: april/travanj, 2012. – septembar/rujan, 2012. 

Donator: Vijeće Evrope i USAID misija u BiH 

Voditelj projekta: Vijeće Evrope

Opis projekta: USAID BiH i Vijeće Evrope realizuju 21-mjesečni program “Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini”. Program je započeo u septembru/rujnu, 2011. godine i trajati će do juna/lipnja, 2013. godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Iako su žene u BiH ostvarile političku moć na najvišim nivoima, one su još uvijek znatno manje prisutne u javnom životu, te na rukovodećim pozicijama u političkim strankama kao i na državnom i regionalnom nivou. Korijen problema leži u jakim kulturnim i društvenim predrasudama koje su još uvijek prisutne. Politički i stranački lideri posmatraju žene kao nevažne za ostvarenje njihovih aspiracija u postizanju i održavanju političke moći. Uzimajući sve ovo u obzir, ovaj program se značajno fokusira na podizanje svijesti o važnosti uloge žena u političkim procesima pred općtinske izbore 2012., i to radeći sa ženama, NVO-ima sa ženskim predznakom i ženama kanditatkinjama na izborima.

Aktivnosti su usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Cilj:  Osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija na predstojećim općinskim izborima, te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećati njihov angažman u politici.

Ciljne grupe: žene, mladi, NVO-ima sa ženskim predznakom i žene kanditatkinje na izborima

Programske aktivnosti i očekivani rezultati

Programske aktivnosti će ojačati komunikaciju i političku svijest među ženama i mladima različitih nacionalnosti. Izbori 2012. pružaju mogućnost da se ojačaju žene i mladi kako bi imali značajniju ulogu u izbornim i političkim procesima jer su tada političke partije više usmjerene na suštinska pitanja upravljanja na opštinskom/općinskom nivou nego na etničke podjele koje inače dominiraju u državnim političkim debatama.

Vijeće Evrope će realizirati niz aktivnosti u svrhu ostvarenja sljedećih rezultata:

Rezultat 1. Povećanje učešća žena u političkim procesima

Veliki broj NVO-a iz urbanih i ruralnih područja, a pogotovo onih koji su usmjereni na poboljšanje položaja žena u BiH će unaprijediti svoje znanje o zakonodavstvu u vezi jednakosti spolova, te trenutnom stanju u vezi sprovedbe tog zakona. NVO-i će unaprijediti dijalog i saradnju sa vladinim institucijama i ženama kandidatima na općtinskim/opštinskim izborima 2012, a u svrhu promoviranja i lobiranja za bolju zastupljenost žena u političkom životu države.

Projekat će se usmjeriti na sljedeće aktivnosti kako bi se ostvarili gore navedeni rezultati:

– Održavanje javnih debata u cijeloj BiH.
– Organizacija seminara o učešću žena u javnom i političkom životu koji će biti održani sa mladim političarima, polaznicima škole političkih studija u BiH koji vodi Vijeće/Savjet Evrope.

Rezultat 2. Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Škola političkih studija Vijeća Evrope u BiH pruža političko obrazovanje za mlade političke kadrove još od 2003. godine. Škola osnažuje mlade BiH političare u svrhu sticanja znanja iz područja značajnih za daljnji razvoj države prema EU integracijama, kao i da preuzmu aktivniju ulogu u Asocijaciji država Vijeća/Savjeta Evrope. Namjera seminara je da pomogne mladim političkim vođama da poboljšaju njihovo razumijevanje politike, zajedničkog rada, te da razviju zajedničke stavove o bitnim pitanjima bez obzira na njihovo stranačko i nacionalno opredjeljenje.

– Aktivnosti realizira 48 žena, koordinatorica ovoga projekta, u cijeloj Bosni i Hercegovini, na području 8 kantona/županija, odnosno 49 gradova/općina, sa ciljem da na svojim skupovima okupi ukupno do 10.000 žena.

– Agencija lokalne demokratije Mostar u saradnji s 6 koordinatorica, učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti na području Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Livanjskog kantona/županije. Gradovi/općine na čijim teritorijama se raliziraju aktivnosti su: Posušje, Grude, Široki Brijeg, Ljubuški, Čapljina, Stolac, Tomislavgrad i Mostar. Organizira se 60 skupova na kojima se planira okupiti do 3000 žena.

Aktivnosti realizirane u 2011. – 2012. godini

 • 27. – 30. oktobar 2011. godine, Sarajevo – Učešće u prvom dijelu obuke za koordinatorice projekta;
 • 16. – 19. decembar 2011. godine,Vlašić – Učešće u drugom dijelu obuke za koordinatorice projekta;
 • 27. – 29. april 2012. godine, Trebinje – Učešće u trećem dijelu obuke za koordinatorice;
 • 18. maj 2012. godine – Radionica u Mjesnoj zajednici (MZ) Vrapčići Gradskog područja Mostar Sjever organizirana za građanke i građane Mjesne zajednice;
 • 29. maj 2012. godine – Radionica u MZ Drežnica Gradskog područja Mostar Sjever organizirana za građanke i građane Mjesne zajednice;
 • 04. juni 2012. godine – Radionica u Gradu Mostaru organizirana za vijećnice i predstavnice političkih stranaka;
 • 13. -15. decembar 2012. godine, Sarajevo – Završni seminar za koordinatorice Projekta.

***ENGLISH***

Strengthening accountability of women and young political leaders in Bosnia and Herzegovina – Phase I

Timespan: April 2012 – September 2012

Donor: Council of Europe and USAID

Project leader: Council of Europe

Description: USAID BiH and Council of Europe are realising a 21-month long Programme entitled “Strengthening accountability of women and young political leaders in Bosnia and Herzegovina”. The Programme was initiated in September 2011 and will last until June 2013. Programme activities are realised in
two directions in order to provide the best possible support to stronger inclusion of women and youth into political processes in BiH.

Even though women in BiH have achieved political power at the highest levels, they are still significantly
less present in the public life and on managerial positions in political parties as well as at the state
and regional level. The root of the problem lays in the strong cultural and social prejudices still greatly present. Political and party leaders view women as unimportant for realisation of their aspirations in achieving and sustaining political power. Taking all this into consideration, this Programme significantly focuses on raising awareness on importance of the role of women in political processes just before the 2012 Municipal Elections, by working with women, women NGOs and women-candidates for the Elections.

Activities are directed towards the achievement of the following objectives:
1) Higher engagement of women in political processes, and
2) Creation of new and more accountable generations of leaders within political parties.

Objective: The Programme will assist the creation of the new and more accountable generation of leaders within political parties at the upcoming municipal elections and raise awareness on importance of the role of women in political processes, as well as increase their engagement in the politics.

Programme activities and expected results
Programme activities have strengthened communication and political conscience among women and youth of different nationality. 2012 Elections offered an opportunity to strengthen women and youth so that they would play a more important role in the electoral and political processes as political parties are, during that period, more focused on core issues related to governing on municipal level than on ethnic divisions which usually dominate in the national political debates.

 • Activities were realised by 48 women, coordinators of this Project, in the entire Bosnia and Herzegovina, on the territory of 8 cantons or 49 cities/municipalities, aiming to gather up to 10.000 women at their meetings
 • Local Democracy Agency Mostar has, in co-ordination with 6 Coordinators, participated in realisation of project activities on the territory of Herzegovina-Neretva, West Herzegovina and Livno Cantons. Activities were realised in the following municipalities: Posušje, Grude, Široki Brijeg, Ljubuški, Čapljina, Stolac, Tomislavgrad and Mostar. 60 meetings gathered 3000 women.

LDA Mostar activities implemented in 2011 – 2012

 • 27 – 30 October 2011, Sarajevo – participation in the first part of the training for Project Coordinators;
 • 16 – 19 December 2011, Vlašić – participation in the second part of the training for Project Coordinators;
 • 27 – 29 April 2012, Trebinje – participation in the third part of the training for Project Coordinators;
 • 18 May 2012 – Workshop in Local Community (LC) of Vrapčići, Mostar City North Area, organised for the citizens of the Local Community;
 • 29 May 2012 – Workshop in LC of Drežnica, Mostar City North Area, organised for the citizens of the Local Community;
 • 4 June 2012 – Workshop in City of Mostar, organised for female councilors and representatives of political parties;
 • 13 -15 December 2012, Sarajevo – Final Seminar for Project Coordinators.