bs
bs

Edukacija za djecu o pravima manjina

Trajanje projekta:decembar/prosinac, 2012. – april/travanj, 2013. 
Donator:Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualni koncept i kulturu (EACEA) 
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Mostar
Tags, , , , , ,

Edukacija za djecu o pravima manjina

Trajanje projekta: decembar/prosinac, 2012. – april/travanj, 2013. 

Donator: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualni koncept i kulturu (EACEA) – Program ”Mladi u akciji” (EU)

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar

Partneri: Udruga za promoviranje humanosti i urbane kulture Knin (Hrvatska); TDM 2000 (Estonia); Tartu (Estonija); Associazione TDM 2000 (Italija); Detski parlament na Makedonija (BJR Makedonijč4a); Veles (BJR Makedonija); Agencija lokalne demokratije Nikšić (Crna Gora); ConnectART; Matosinhos (Portugal); Club for Youth Empowerment 018 Niš (Srbija); Kosova Young Lawyers, Priština (Kosovo); Youth Included, Prag (Češka).

Opis projekta: “Edukacija za djecu o pravima manjina” će biti kurs obuke uspostavljen da bi se osnažio rad organizacija koje rade sa djecom na edukaciji o pravima manjina ali i promociji posebnih prava djece manjinskog porijekla.

Projekat je zamišljen kao 6-dnevni trening, koji će biti organiziran u Mostaru, na kojem će učestvovati 30 mladih osoba iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Estonije, Republike Češke, Portugala i Italije. Mladi će na ovom treningu prije svega imati priliku da podijele, ne samo iskustva i najbolje prakse po pitanju manjina i njihovih prava, nego i da diskutiraju o preprekama i idejama kako unaprijediti socijalnu inkluziju djece koja dolaze iz različitih manjinskih skupina, te kako ih educirati da njeguju to. Osnovna metodologija, koja će biti korištena tokom treninga, zasigurno će biti neformalna edukacija, dopunjena teorijom i praktičnim primjerima. Metoda će uključivati grupne diskusije, okrugle stolove, igranje uloga, simulacije i različite dinamičke aktivnosti poticanja kreativnosti i aktivno sudjelovanje.

Opći cilj: Opremiti učesnike korisnim alatima kako bi mogli krenuti ka povezivanju sa manjinama i zajedničkom dijalogu između manjina i društava domaćina, počevši od djece, građana sutrašnjice.

Specifični ciljevi:

Svrha projekta biti će zasigurno obezbijediti učesnicima takve alate koji će biti korisni za podizanje svijesti djece (mladih) po pitanju važnosti uključivanja drugih (djece) sa drugačijom socijalnom pozadinom, te ih učiniti glavnim akterima promjena u ovom procesu, unaprijeđujući tako uzajamni dijalog između većine i manjine.

Aktivnosti realizirane u 2012. godini

Obavljene su pripremne aktivnosti u saradnji sa partnerima, sa ciljem odabira učesnika planirane obuke.

Aktivnosti realizirane u 2013. godini

Od 2. do 9. aprila 2013. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina) održan je trening “Edukacija za djecu o pravima manjina”. Trening je bio osmišljen kako bi se osnažio rad organizacija koje rade sa djecom na obrazovanju za prava manjina i promoviranje specifičnih prava djece s manjinskim porijeklom. Glavni cilj je omogućiti sudionicima korisne alate za uključivanje manjina i međusobni dijalog između njih i domaćinskih društava, počevši od djece, aktivnih građana sutra. U šest dana tečaja, boraveći zajedno u Mostaru, BiH, 30 polaznika, pola iz EU-a i pola iz jugoistočne Europe, imalo je priliku dijeliti ne samo iskustva i najbolje prakse, već i razgovarati o preprekama i idejama o tome poboljšati socijalnu uključenost djece koja dolaze iz različitih manjina i kako ih educirati o tome kako da njeguju. Tokom tečaja obrađivali smo teme kao što je sam koncept manjina, koje se institucije bave i koja je uloga nevladinih organizacija u ovom polju, posebno razumijevanje različitih alata za obrazovanje manjinskih prava za djecu. Glavno pitanje bilo je pružiti sudionicima takve alate koji mogu biti korisni u osvješćivanju djece važnosti uključivanja ljudi iz različitih društvenih sredina, učiniti ih glavnim pokretačima promjene u ovom procesu i poboljšati, tako da se međusobni dijalog između većine i manjine.

***ENGLISH***

Minority Rights Education for Children

Timespan: December 2012 – April 2013

Donor: EACEA, “Youth in Action” Programme

Applicant: Local Democracy Agency (LDA) Mostar

Project partners: Association for promotion of humanity and urban culture, Knin (Croatia), TDM 2000
Estonia, Tartu (Estonia); Associazione TDM 2000, Cagliari (Italy); Macedonian Children’s Parliament
(Detski parlament na Makedonija), Veles (FYR Macedonia); Local Democracy Agency Nikšić (Montenegro);
ConnectART, Matosinhos (Portugal), Club for Youth Empowerment 018, Niš (Serbia); Kosovo Young Lawyers,
Pristina (Kosovo); Youth Included, Prague (Czech Republic)

Description:  “Minority Rights Education for Children” will be a training course set to empower the work of organizations both working with children on education for Minority Rights, and promoting the specific rights of children with a minority background. In the 6 days of the course, staying together in Mostar, Bosnia Herzegovina, the 30 participants, half from EU and half from South Eastern Europe, will have the opportunity to share not only experiences and best practices but also to discuss about obstacles and ideas on how to improve the social inclusion of children coming from different minorities, and how to educate them on how to foster it. During the course, we will cover topics such as the concept of minority itself, what institutions are dealing with them, and what is the role of NGOs in this field, especially understanding different tools for minority rights education for children. The main methodology used in the training will be informal education, completed by some theoretical inputs on certain parts. The methods will include group discussions, round tables, role-plays, simulations, and different dynamic activities stimulating creativity and active participation.

General Objective: The main aim is to be able to give the participants useful tools to go towards the involvement of minorities, and the mutual dialogue between them and the hosting societies, starting from children, the active citizens of tomorrow. 

Specific Objective:  To provide to the participants such tools that can be useful in making children aware of the importance of the involvement of people from such different social backgrounds, make them major agents of change in this process, and improve so the mutual dialogue between majorities and minorities. 

Activities realised in 2012

Preparatory activities in co-operation with partners, aiming to select the participants of the planned training
course.

Activities in 2013

From April 2-9, 2013 training course ”Minority Rights Education for Children” took place in Mostar (Bosnia and Herzegovina). The training course was set to empower the work of organizations both working with children on education for Minority Rights, and promoting the specific rights of children with a minority background. The main aim is to be able to give to the participants useful tools to go towards the involvement of minorities, and the mutual dialogue between them and the hosting societies, starting from children, the active citizens of tomorrow. In the 6 days of the course,staying together in Mostar, Bosnia Herzegovina, the 30 participants, half from EU and half from South Eastern Europe, had the opportunity to share not only experiences and best practices but also to discuss about obstacles and ideas on how to improve the social inclusion of children coming from different minorities, and how to educate them on how to foster it. During the course, we covered topics such as the concept of minority itself, what institutions are dealing with them, and what is the role of NGOs in this field, especially understanding different tools for minority rights education for children. The main issue was to provide to the participants such tools that can be useful in making children aware of the importance of the involvement of people from such different social backgrounds, make them major agents of change in this process, and improve so the mutual dialogue between majorities and minorities.