bs
bs

Perl.EU – Platforma za jačanje veza jadranskih regija u Evropi

Trajanje projekta:2007 - 2009
Donator:EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE
Aplikant:Općina Lecce, Italija
Tags, , , ,

Pearl.EU - Platforma za jačanje veza jadranskih regija u Evropi

Trajanje projekta: 2007-2009

Donator: EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE


Partneri:
Italija (Grad Bari, Provincija Bari, Provincija Brindisi, Grad Gorizia, Grad Lecce, Grad Ravenna, Grad Tavagnacco, Grad Udine, Grad Venezia, Grad Trst, Grad Monfalcone, Regija Puglia), Bosna i Hercegovina, (Grad Prijedor, Grad Mostar, Grad Zavidovići, LDA Prijedor, LDA Mostar, LDA Zavidovići) i Hrvatska (okrug Baranja Osijek, Grad Sisak, Grad Verteneglio, LDA Osijek, LDA Sisak, LDA Verteneglio).Aplikant: Općina Lecce, Italija

Opis projekta:

Strateški ciljevi projekta Pearl.EU – „Platforme za unaprjeđenje jadranskih regionalnih poveznica u Europi“ jesu formiranje stalnih radnih grupa između talijanskih i lokalnih vlasti s područja Balkana i Agencija lokalne demokratije kako bi isti implementirali konkretne aktivnosti po pitanju europske teritorijalne suradnje. Na ovaj način projekt, iako financiran sredstvima zaostalim iz prošlog programskog perioda, doprinijet će aktiviranju novog cilja 3, Europske komisije koji se odnosi na „saradnju“ obnovljenog prijedloga
ekonomske i socijalne politike ujedinjavanja za period 2007. – 2013. godina. Tačnije, projekt ima za cilj svladavanje specifičnih, legalnih, administrativnih, jezičnih i kulturnih barijera tako što će doprinijeti razvoju zajedničkih standarda; kreirati i razviti prekograničnu mrežu za suradnju između talijanskih i lokalnih vlasti na Balkanu, kao i između Agencija lokalne demokratije. Dodatno, projektom se želi unaprijediti protok informacija putem čestih razmjena informacija između struktura uključenih u pripremu i realizaciju projekta, te također pružiti podrška lokalnoj demokratiji kroz jačanje mreže Agencija lokalne demokratije.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini

 • 18.05.2007. godine – Lecce (Italija): prisustvovanje sastanku za pokretanje projekta zajedno sa dva predstavnika Grada Mostara
 • 24.09.2007. Lecce (Italija): Studijska posjeta delegacije LDA Mostar Lecce-u zbog participativnog planiranja koje je dio cjelovitog programa
 • 16.10.2007. Udine (Italija): seminar na temu “Međukulturalni dijalog”,  gdje je uz podršku LDA Mostar organizirano učešće i Općine Mostar
 • Rad na temu “Komunikacija između lokalnih vlasti i građana i učešće građana u javnom životu”, u suradnji s Gradom Mostarom
 • Podrška Gradu Mostaru i Provinciji Brindisi pri organizaciji razmjene državnih službenika u
  2008. godini.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini

 • 21.01. – 21.02.2008. Službenica Grada Mostara radila je u Birou za EU politike provincije Brindisi (Italija). Ovim stažom omogućena je razmjena dobrih praksi i prenošenje iskustava.
 • 10.-11.03.2008. Ravenna Italija. Delegatkinja LDA Mostar učestvovala je u aktivnostima koje je, u sklopu projekta Pearl. EU, organizirao Grad Ravenna, a vezane su za promociju demokratskih vrijednosti putem bajke namijenjene djeci “Evropski medo ili prodavnica igračaka”,  čiji je pisac Gianfranco Dragi
 • 12.-14.03.2008. Venecija Italija. Delegatkinja LDA Mostar je učestvovala na treningu o EU planiranju, kojeg je u sklopu projekta Pearl.EU, organizirao Grad Venecija.
 • 01.-03.04.2008. Mostar. LDA Mostar, zajedno sa Gradom Mostarom, organizirala je trodnevnu međunarodnu konferenciju “Međuetnički suživot i prekogranična saradnja”, u sklopu projekta Perl.EU. Konferencija je organizirana u saradnji sa partnerima na projektu, lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva iz Mostara.
 • 17.-18.04.2008. Verteneglio – Umag Hrvatska. Predstavnica LDA Mostar učestvovala je na Pearl.EU konferenciji “Urbanizam i kvaliteta okoliša: novi izazovi, iskustva iz prošlosti, primjeri iz sadašnjosti, mogućnosti za budućnost”. Konferenciju je organizirala LDA Verteneglio.
 • 10.-13.06.2008. Osijek Hrvatska. Predstavnica LDA Mostar učestvovala je na Pearl.EU konferenciji “Socijalna ekonomija i lokalni razvoj”
 • 22.-23.05.2008. Ravenna Italija. Finalna konferencija Pearl.EU projekta. Predstavnice LDA Mostar učestvovale su na konferenciji zajedno sa predstavnicama Grada Mostara, savjetnicom gradonačelnika gospođom Radmilom Komadinom i savjetnicom za međunarodnu saradnju gospođicom Sanelom Kamerić.
 • 03.-05.12.2008. Učešće LDA Mostar na seminaru “Pred pristupni instrumenti (IPA) europskih fondova i planiranje 2007- 2013”, u organizaciji LDA Prijedor u Prijedoru

Aktivnosti realizirane u 2009. godini

 • LDA Mostar je za dva predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i sporta HNK/Ž osigurala sudjelovanje na treningu “Upravljanje projektnim ciklusom prema metodologiji Europske Unije”, koji je u sklopu Pearl.Eu projekta organizirala LDA Zavidovići 24. – 26. veljače 2009. godine.
 • Završna konferencija projekta Pearl.EU za Bosnu i Hercegovinu održana je 30. i 31. ožujka 2009. godine u Mostaru. Grad Mostar je, u suradnji s Agencijom lokalne demokratije Mostar, organizirao ovu konferenciju, uz nazočnost predstavnika partnera: Općine Prijedor, Općine Zavidovići, LDA Prijedor, LDA Zavidovići, LDA Mostar, Provincije Brindisi i Grada Mostara. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta, premijerno je prikazan DVD posvećen Pearl.EU projektu, te je prezentirana web stranica ALDA-e, gdje je promovirana njezina inicijativa za IPA CBC bazu podataka. Diskusija partnera je bila usmjerena ka iznalaženju modusa suradnje u budućnosti. Drugi dan konferencije bio je posvećen medijskom predstavljanju Pearl.Eu projekta u programu Radija X Mostar, gdje su predstavnici LDA Prijedor, Razvojne agencije Zavidović i Grada Mostara govorili o projektu, konferenciji i njenim zaključcima. Također je upriličena posjeta Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2009.

***ENGLISH***

Pearl.EU – Platform Enhancing Adriatic Regions Links in Europe

Timespan: 2007-2009

Donor: EU Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE


Applicant: Municipality of Lecce, Italy

Partners: Italy (City of Bari, Province of Bari, Province of Brindisi, City of Gorizia, City of Lecce, City of Ravenna, City of Tavagnacco, City of Udine, City of Venezia, City of Trieste, City of Monfalcone, Region Puglia), Bosnia and Herzegovina, (City of Prijedor, City of Mostar, City of Zavidovici, LDA Prijedor, LDA Mostar, LDA Zavidovici) and Croatia (County of Baranja Osijek, City of Sisak, City of Verteneglio, LDA Osijek, LDA Sisak, LDA Verteneglio).

Description: The strategic objectives of the project are the constitution of permanent working groups among Italian and Balkan local authorities and the Local Democracy Agencies in order to implement concrete actions of European territorial co-operation. In this way, the project, even if financed with funds of the old programming period, will contribute to put into action the European Commission’s new objective 3 “cooperation” of the reform proposal of the economic and social cohesion politics for 2007-2013. In particular, the project aims at overcoming specific, legal, administrative, linguistic and cultural barriers by contributing the development of common standards; creating and developing cross-border networks between Italian and Balkan local authorities as well as Local Democracy Agencies. In addition, it seeks to improve the flow of information through frequent exchange of information between structures involved in preparing and executing the projects and to support local democracy through the reinforcement of the network of the Local Democracy Agencies.

Activities implemented in 2007

 • 18.05.07 Lecce (Italy): participating to the kick off meeting along with two representatives of the City of Mostar
 • 24.09.07. Lecce (Italy) Study visit of LDA Mostar delegate to Lecce on participatory planning in complex program
 • 16.10.2007. Udine (Italy) seminar on “Intercultural dialogue”, LDA Mostar supported and organized the participation of the Municipality of Mostar
 • Work on the topic “Communication among local authorities and citizens and participation of citizens in the public life” in cooperation with the City of Mostar
 • Support to the City of Mostar and the Province of Brindisi for the organization of civil servant exchange in 2008

Activities implemented in 2008

 • 21.01.–21.02.2008, Civil Servant from Mostar Municipality worked at the Bureau for EU Policies of the Province of Brindisi. This internship allowed the exchange of best practice and transfer of experience.
 • 10.-11.03.2008, Ravenna Italy. LDA Mostar Delegateparticipated at the activities organized by the City of Ravenna within the project Pearl.EU and related to the promotion of democratic values to the children through the fairytale “The European Bear or the Toys shop”, by Gianfranco Draghi.
 • 12.-14.03.2008, Venice Italy. LDA Mostar Delegate participated at the training course on EU planning organized by the City of Venice within the project Pearl.EU.
 • 01.-03.04.2008, Mostar. LDA Mostar, in cooperation with the City of Mostar, organized the three-day international conference “Interethnic coexistence and cross border cooperation” within the Project Pearl.EU. The conference was organized with the cooperation of project’s partners, local authorities and civil society organizations from Mostar.
 • 17.-18.04.2008, Verteneglio – Umag Croatia. Representative of LDA Mostar participated at the Pearl.EU conference “Urban planning and quality of environment: new challenges, experiences from the past, examples from the present, opportunities for the future”. The conference was organized by LDA Verteneglio.
 • 10.-13.06.2008, Osijek Croatia, LDA Mostar representative participated at the Pearl.EU conference “Social Economy and Local Development”.
 • 22.-23.05.2008, Ravenna Italy. Final conference of the Pearl.EU project. Representatives of LDA Mostar participated together with two representatives of the City of Mostar, Mrs. Radmila Komadina – Mayor’s advisor and Ms. Sanela Kameric – International cooperation expert.
 • 03.-05.12.2008, LDA Mostar participation at the seminar on the Instrument of Pre-Accession (IPA) within the European funds and planning 2007-2013, organized by LDA Prijedor in Prijedor, BiH.

Activities implemented in 2009

 • LDA Mostar secured participation in a training “Project Cycle Management according to the European Union Methodology”, for two representatives of the Canton 7 Ministry of Trade, Tourism and Sports; the training was organised by LDA Zavidovići on 24th – 26th February 2009, as a part of the Pearl.Eu Project.
 • The Final Conference of the Pearl.Eu Project for Bosnia and Herzegovina took place on 30th and 31st March 2009 in Mostar. The City of Mostar, in co-operation with Local Democracy Agency Mostar organised this Conference, with the presence of the representatives of Partners: City of Prijedor, City of Zavidovići, LDA Prijedor, LDA Zavidovići, LDA Mostar, Province Brindisi and City of Mostar. Activities and results of the Project were presented at the Conference, a DVD dedicated to the Pearl.EU Project was presented, where its IPA CBC Database was promoted. The discussion of Partners was directed towards finding a modus of co-operation in the future. The second day of the Conference was dedicated to the media presentation of the Pearl.Eu Project in the programme of Radio X Mostar, where representatives of LDA Prijedor, Zavidovići Development Agency and the City of Mostar talked about the Project, the Conference and its conclusions. Also, an opportunity was made to visit the International Economic
  Fair Mostar 2009.