bs
bs

WomCom – Komunikacija žena za solidarnost

Trajanje projekta:01/09/2017 - 01/03/2019
Donator:Europska komisija (Erasmus+ program - KA2 Western Balkan Youth Window)
Aplikant:Centar za kulturu Grocka (Beograd/Srbija)
Tags, , , , ,

Komunikacija žena za solidarnost - WomCom

Trajanje projekta: 01/09/2017 – 03/01/2019

Donator: Europska komisija (Erasmus + program – KA2 -Western Balkans Youth Window)

Aplikant: Centar za kulturu Grocka (Beograd / Srbija)

Partneri: GEA Coop Sociale (Padova / Italija); Udruženje žena Peščanik (Kruševac / Srbija); Europska asocijacija za lokalnu demokraciju – ALDA (Strasbourg / Francuska); Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); Udruga TRIM za promicanje održivog razvoja na otoku Hvaru (Stari Grad –otok Hvar / Hrvatska)

Opis projekta: Mlade žene u ruralnim područjima Zapadnog Balkana suočavaju se sa višestrukim oblicima diskriminacije. U ruralnim oblastima, često dominiraju snažne patrijarhalne vrijednosti i rodna nejednakost. Primjetan je nedostatak mogućnosti komunikacije, razmijene i solidarnosti između mladih žena sa ovih područja i žena iz urbanih područja EU. Poboljšanje specifičnih komunikacijskih vještina i prilika za susret i razmjenu iskustava, poteškoća i dobrih praksi među ženama iz različitih zemalja i regiona mogu jačati samopouzdanje i samozastupanje žena u ruralnim područjima Zapadnog Balkana.

Opći cilj: povećanje kapaciteta mladih žena u ruralnim područjima Zapadnog Balkana kako bi se postigao napredak u jednakim mogućnostima.

Specifični ciljevi:

  • izgradnja međunarodne solidarnosti između mladih žena iz ruralnih zajednica Zapadnog Balkana i europskih urbanih zajednica kroz povezivanje i umrežavanje;
  • poboljšanje kapaciteta savjtnika za mlade koji olakšavaju i podržavaju socijalnu komunikaciju mladih žena;
  • razvijanje vještina asertivne komunikacije i umjetnički nastrojenih mladih žena da izraze svoje mišljenje i stvaraju aktivan utjecaj u svojim zajednicama;
  • povećati interes i znanje među mladim ženama u ruralnim područjima Zapadnog Balkana o europskim politikama rodne ravnopravnosti i inkluzije;
  • opravdati proslavu Međunarodnog dana ruralnih žena u zajednicama uključenim u projekat.

Ciljne skupine: mlade žene iz ruralnih područja Zapadnog Balkana, žene romske populacije, žene migrantice…

Dokumenti: 

WomCom Infographic

WomCom – Pregled aktivnosti

Video Guide: ”Remember”

WomCom – Women's Communication for Solidarity

Timespan: 01/09/2017 – 01/03/2019

Donor: European Commission (Erasmus + program – KA2 -Western Balkans Youth Window)

Applicant: Cultural Center Grocka (Belgrade, Serbia)

Partners: GEA Coop Sociale (Italy); Association of women Sandglass – women's Association Hourglass (Serbia), The European Association for Local Democracy – ALDA (France), LDA Mostar (Bosnia and Herzegovina); Trim Vrboska – Association for the promotion of sustainable development on the island (Croatia)

Overall objective: increasing the capacity of young women in rural areas of the Western Balkans in order to achieve progress in equal opportunities.

Specific objective(s):
• building international solidarity between young women from rural communities of the Western Balkans and European urban communities through connecting and networking;
• improving the capacity of young workers who facilitate and support the social communication of young women;
• developing the skills of assertive communication and artistic young women to express their opinion and create an active influence in their communities;
• increase interest and knowledge among young women in rural areas of the Western Balkans on European policies on gender equality and inclusion;
• justify the celebration of the International Day of Rural Women in the communities involved in the project.

Target Groups: young women from the West Balkans rural areas, Roma women, migrant women…

Publications: 

WomCom Infographic

WomCom – Activities Overview

Video Guide: ”Remember”