bs
bs

INCOME – Inovativne metode poslovne saradnje kroz razmjenu

Trajanje projekta:01/03/2017 – 28/02/2019
Donator:Evropska komisija (Erasmus+ program Evropske unije)
Aplikant:Fargfabriken (Stockholm / Švedska)
Tags, , , ,

INCOME - Inovativne metode poslovne saradnje kroz razmjenu

Trajanje projekta: 01/03/2017 – 28/02/2019

Donator: Evropska komisija (Erasmus+ program Evropske unije)

Aplikant: Stiftelsen Fargfabriken (Stockholm / Švedska)

Partneri: Development Centre Novo mesto, Consultation and Development Ltd. (Novo mesto / Slovenija); Municipality of Larissa (Larissa / Grčka); Clube Intercultural Europeu (Lisabon / Portugal); Genista Research Organization (Rabat / Malta); Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); European Association for Local Democracy – ALDA (Strasbourg / Francuska); Europimpulse Training SL (Valencia / Španija); Samarcanda asocieta cooperative sociale Onlus (Schio / Italija).

Opis projekta: INCOME projekat, djelujući na raskrsnici kulture i ekonomije kroz koordinatni prostorni format, možda će postati jedan od načina da se odgovori na ova pitanja i pronađu nove mogućnosti u okviru kooperativnih prostora. Uz mješavinu članova iz cijele Europe, to je prilika da se istraže novi načini kako postići veću održivost i mogućnosti rada u tradicionalnim formatima, granicama i metodama. Međutim, kako bi se tamo došlo, ključna polazna tačka je, naravno, kritički pregled gdje i zašto smo u ovoj situaciji, uključujući i analizu kada govorimo o ovim pitanjima i o tome šta je naše konceptualno razumijevanje.

Ciljevi: Projekt je usmjeren na ljude koji koordiniraju saradničkim prostorima u uključenim zemljama, kako bi poboljšali svoje prakse, vještine i kapacitete u vezi sa dobrim upravljanjem saradničkih prostora. Oni će djelovati kao multiplikatori, razmjenjujući lekcije naučene sa svojim vršnjacima i kolegama. Projekat također želi podići svijest o metodama podrške preduzetništva mladih i zapošljavanja među širom publikom, obraćajući se udruženjima mladih, poslovnim organizacijama, kulturnim organizacijama i javnim vlastima. Dovodeći u kontakt različite suradničke prostore iz cijele Evrope, istraživajući sam koncept saradničkog prostora, projekat želi da pokrene diskusiju o alternativnim načinima promovisanja zapošljavanja i osnaživanja mladih. Različiti primjeri će služiti definisanju koncepta saradnje, posmatrajući komparativnu perspektivu na praksama koje postoje u različitim zemljama, analizirajući njihove snage, slabosti i mogućnosti.

Aktivnosti: 

1. Pripremne aktivnosti
2. Pokretanje projekta i prvi transnacionalni sastanak, 22.-23.5.2017. (Stockholm/Švedska)

LINK 1

LINK 2

3. Job shadowing program razmjene između organizacija, uključujući one koji su odgovorne za saradničke prostore i metode unutar partnerskih organizacija i omladinske radnike povezane s njima. Razmjena znanja i dobrih praksi, analiza koncepta saradnje, analiza različitih konteksta i načina kako implementirati nove ideje u vlastitim organizacijama. (februar/veljača – maj/svibanj, 2018.) 

Larissa – Mostar (16.-25.3.2018.)

1. dan

2. dan – prvi dio

2. dan – drugi dio 

3. dan – prvi dio

3. dan – drugi dio

4. dan 

5. dan

6. dan – prvi dio

6. dan – drugi dio

7. dan

8. dan

Mostar – Larissa (26.4. – 6.5.2018.)

1. dan

2. dan

3. dan

4. dan

5. dan

6. dan

7. dan

8. dan

4. Transnacionalni sastanak “What’s working in co-working?” s programom otvorenim za javnost, 11.-12.6.2018. (Novo Mesto/Slovenija)

LINK 1

LINK 2

LINK  3

LINK 4

5. Sastanci na lokalnoj razini

LINK 1 – Co-Working Cafe – najava događaja

LINK 2 – Co-Working Cafe Mostar, 24.9. 2018.

6. Završna konferencija s javnim programom, 10.-11.12.2018. (Schio/Italija) 

LINK 1

LINK 2

LINK 3

7. Aktivnosti diseminacije

Dokumenti: 

INCOME Infographic

INCOME HANDBOOK

Komunikacija:

Službena FB stranica

 ***ENG***

INCOME – INovating CO-working Methods through Exchange

Timespan: 01/03/2017 – 28/02/2019

Donor: European Commission (Erasmus+ program EU)

Applicant: Stiftelsen Fargfabriken (Stockholm / Sweden)

Partners: Development Centre Novo mesto, Consultation and Development Ltd. (Novo mesto / Slovenia); Municipality of Larissa (Larissa / Greece); Clube Intercultural Europeu (Lisbon / Portugal); Genista Research Organization (Rabat / Malta); Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosnia and Herzegovina); European Association for Local Democracy – ALDA (Strasbourg / France); Europimpulse Training SL (Valencia / Spain); Samarcanda asocieta cooperative sociale Onlus (Schio / Italy).

Project Description: The INCOME-project, acting at the intersection of culture and economy through the co-working space format, will perhaps become one way to answer these questions and to find new opportunities within the concept co-working spaces. With an eclectic mix of members from around Europe, it is an opportunity to explore new ways of how to achieve greater job sustainability and opportunities across traditional formats, borders and methods. But in order to get there a crucial starting point is a of course a critical overview of where and why we are at this situation, including an analysis of how we talk about these issues and what our conceptual understanding is.

Objectives: The project targets the people who coordinate the co-working spaces in the countries involved, in order to improve their practices, skills and capacities concerning the good management of co-working spaces. They will act as multipliers, sharing the lessons learnt with their peers and colleagues. The project also wants to raise awareness on methods for supporting youth entrepreneurship and employability among a wider audience, addressing namely youth associations, business organizations, culture organisations and public authorities. Putting together different co-working spaces from all over the Europe while also discussing and investigating the concept of co-working in itself, the project wants to raise a discussion on the alternative ways of promoting youth employment and empowerment. Different examples will serve for defining the concept of co-working, looking at comparative perspective on the practices existing in different countries, analysing their strengths, weaknesses and opportunities.

Activities:

1. Preparatory activities
2. Launching event and first transnational meeting, May 22-23, 2017 (Stockholm/Sweden)

LINK 1

LINK 2

3. Job shadowing program of exchanges between organisations, involving those responsible for co-working spaces and methods within the partner organisations and youth workers associated with them. Exchange of know-how and good practices, analysis of the concept of co-working, analysis of the different contexts and how to implement new ideas in their own organisations. (February – May, 2018)

Larissa – Mostar (March 16-25, 2018)

Day 1

Day 2 – first part

Day 2 – second part

Day 3 – first part

Day 3 – second part

Day 4

Day 5

Day 6 – first part

Day 6 – second part

Day 7

Day 8 

Mostar – Larissa (April 26 – May 6, 2018)

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Day 8

4. Transnational meeting “What’s working in co-working?” with public program, Jun 11-12, 2018 (Novo Mesto/Slovenia)

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

5. Meetings at local level

LINK 1 – Co-Working Cafe – Event Announcement

LINK 2 – Co-Working Cafe Mostar, September, 24, 2018 

6. The final conference with public program, December 10-11, 2018 (Schio/Italy)

LINK 1

LINK 2 

LINK 3

7. Dissemination activities

Documents: 

INCOME Infographic

INCOME HANDBOOK

 Communication: 

Official FB Page