bs
bs

Aktivnosti koje smo podržali kroz Fond za mlade projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana

Aktivnosti koje smo podrŽali kroz Fond za mlade projekta Regionalna platforma za uČeŠĆe i dijalog mladih Balkana, finansiranog od EU

U sklopu projekta “Regionalna platforma za uČeŠĆe i dijalog mladih Balkana”, u Mostaru su se u toku mjeseca oktobra odrŽale dvije aktivnosti od strane debatne sekcije Gimnazije Mostar i UdruŽenja mladih psihologa Mostar. Obe aktivnosti su odobrene u sklopu programa malih grantova namjenjenih neformalnim skupinama i udruzenjima gradjana koja se bave mladima. Projekat je u cijelosti podrzan od EU kroz program Civil Society Facility Operating Grants to regional thematic associations.

UdruŽenje mladih psihologa je joŠ u toku mjeseca septembra zapoČeo projekat “Otvori um -“ prekini stigmu”, a 10.10.2016.godine je organizirali su i istoimenu akciju, odrŽanu simboliČno u sklopu obiljeŽavanja MeĐunarodnog dana mentalnog zdravlja, koji je ove godine protekao u znaku teme : “PsiholoŠka prva pomoĆ”.

Ova uliČna akcija odrŽana je od 10.00 do 14.00 sati u ulici BraĆe FejiĆa (kod stare koŠĆele), a Članice ovog udruŽenja informisale su graĐane o vaŽnosti mentalnog zdravlja, vrstama mentalnih oboljenja, kao i naČinima njihovog lijeČenja. Glavni cilj ove akcije bio je pruŽiti graĐanima sve potrebne informacije o osnovnim principima pruŽanja psiholoŠke pomoĆi, kako bi na vrijeme prepoznali kome je pomoĆ ove vrste potrebna, ali i kome se mogu obratiti u sluČaju da sami nisu u moguĆnosti da djeluju.

VoĐeni motom “Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja”, Članice UdruŽenja mladih psihologa ukazale su na znaČaj pruŽanja psiholoŠke pomoĆi za odrŽavanje, ne samo mentalnog, veĆ i cjelokupnog fiziČkog zdravlja.
Debatna sekcija Gimnazije Mostar u sklopu odobrene projktne ideje realizirala je aktivnost pod nazivom “Aktivni mladi razgovaraju”, organiziranjem debate na temu o pravima manjina u lokalnim zajednicama. Debata je voĐena pod tezom -“ PsihiČko zlostavljanje od strane vrŠnjaka treba tretirati kao i fiziČko zlostavljanje.

Debata je odrŽana 14.10.2016.godine u 14h, u prostorijama AmeriČkog kutka Gimnazije Mostar, uz uČeŠĆe KaraĐoz-Begove medrese, srednje elektro-tehniČke Škole i debatne sekcije Gimnazije Mostar. Cilj debate bio je da se ukaŽe na poloŽaj marginaliziranih grupa, te da se rasvijetle deŠavanja kroz koja prolaze njihovi Članovi, kao pripadnici lokalne zajednice. Ovom debatom uČesenici su ukazali na znaČaj kreiranja lokalnih mreŽa ljudi, te mladih aktivista, koji kroz sticanje novih vjeŠtina mogu biti od velike pomoĆi u organizaciji novih dogaĐaja u Gradu Mostaru, a sve u cilju rjeŠavanja problema spomenutog u debati.
Aktivnosti se implementiraju uz podrsku Agencije lokalne demokratije Mostar.

2016-10-24 10:29:01

Related Posts