bs
bs

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

Trajanje projekta:11/05/2011 - 11/05/2013
Donator:Delegacija Europske unije u BiH (IPA 2009 - Podrška mrežama OCD-ova)
Aplikant:Association of Local Democracy Agencies (ALDA) (Strasbourg / France)
Tags, , , , , , ,

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

Trajanje projekta: 11/05/2011 – 11/07/2013

Donator: Delegacija Europske unije u BiH (IPA 2019 – Podrška mrežama OCD-ova)

Aplikant: Association of Local Democracy Agencies (ALDA) (Strasbourg / France)

Partneri: Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); Forum građana Tuzla (Tuzla / Bosna i Hercegovina); DON Prijedor (Prijedor / Bosna i Hercegovina); Centar za lokalni razvoj Breza (Breza / Bosna i Hercegovina); Demokratski centar Nove nade (Bihać / Bosna i Hercegovina); LDA Zavidovići (Zavidovići / Bosna i Hercegovina); LDA Subotica; LDA Osijek; Grad Tuzla (Tuzla / Bosna i Hercegovina); Grad Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); Općina Zavidovići (Zavidovići / Bosna i Hercegovina); Općina Breza (Breza / Bosna i Hercegovina); Općina Bihać (Bihać / Bosna i Hercegovina).

Opis: Sektorsko umrežavanje i izgradnja partnerstva imaju za cilj pomoći ojačati ulogu civilnog društva u konsolidaciji participativne demokracije na lokalnoj razini, što je suština ovog Projekta. Osnovne aktivnosti civilnog društva uključuju izgradnju kapaciteta, kampanje informiranja i zagovaranja, razvoj komunikacijskih alata kao i razmjenu dobrih praksi lokalnog pristupa između općina u Bosni i Hercegovini, ali i kroz interakciju sa susjednim IPA zemljama i zemljama članicama EU.

Opći cilj: Akcija je osmišljena tako da pomogne jačanju demokratske uloge OCD-ova u povećanju sudjelovanja građana u lokalnoj politici i procesu donošenja odluka, kroz promicanje sporazuma o suradnji i mjerama za umrežavanje OCD-ova sa spomenute teritorije.

Specifični ciljevi:

1) unaprijediti organizacijske/upravljačke kapacitete nevladinih udruga koji se bave promicanjem demokratskog upravljanja na lokalnoj razini;
2) pružiti potporu podizanju lokalne svijesti naspram aktivnosti koje promiču demokratski potencijal organizacija civilnog društva i njihove uloge u dobroj lokalnoj upravi;
3) pružiti potporu mrežnim akcijama organizacijama civilnog društva koje se bave problemima u lokalnoj zajednici, na lokalnoj i regionalnoj razini u Bosni i Hercegovini;
4) unaprijediti svijest o politici i onima koji donose odluke o europskim standardima dobre lokalne uprave i sudjelovanja građana;
5) pomoći poticanje sektorske saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa svojim kolegama iz drugih zemalja članica IPA-e i zemalja članica EU.

Aktivnosti realizirane u 2011.:

 • Sastanak Upravnog odbora, srpanj 2011. godine, Mostar
 • Početna Konferencija Projekta „Općinski  sporazumi o suradnji: izazovi i perspektive demokratskog sudjelovanja na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini”, listopad 2011. godina, Tuzla
 • Sastanak Upravnog odbora; prosinac 2011. godine, Prijedor
 • Obuka na temu „Strateško planiranje“ za NVO-e;

– Lokalne kampanje podizanja svijesti s ciljem efikasne implementacije sporazuma o suradnji na općinskom nivou u Tuzli, Zavidovićima i Prijedoru;
– Tiskanje promidžbenog materijala Projekta;
– Priprema i izdavanje prvog elektronskog biltena;
– Nabavka opreme za potrebe Projekta.

Aktivnosti realizirane u 2012. godini:

 • 15. – 17. mart 2012. godine, Zavidovići:
  – Obuka na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“ za NVO-e;
  – Prvi sastanak tematskih radnih grupa:
  1) Radna grupa za sprovođenje lokalnih sporazuma o saradnji (razvoj demokratske participacije građana, transparentnost)
  2) Radna grupa za podršku lokalnim organizacijama civilnog sektora (obuka, jačanje kapaciteta za uspostavljanje lokalnih partnerstava);
  – Sastanak Upravnog odbora;
 • 25. mart – 01. april 2012. godine – snimanje dokumentarnih filmova
 • Juni 2012. godine – izdati adresari nevladinih organizacija za Tuzlu, Prijedor i Zavidoviće
 • 10. – 12. oktobar 2012. godine, Breza:
  – Obuka na temu „Razvoj viještina pregovaranja“ za NVO-e;
  – Press konferencija;
  – Sastanak Upravnog odbora;
 • 12. – 14. decembar 2012. godine, Bihać:
  – Obuka na temu „Vještine komuniciranja i odnosa s javnošću“ za lokalne vlasti;
  – Okrugli sto na temu „Saradnja lokalnih vlasti sa organizacijama civilnog društva, mehanizmi, transparentnost i participacija u usvajanju javnih politika“;
  – Press konferencija;
  – Sastanak Upravnog odbora;

           – Izdata 4 elektronska biltena.

Aktivnosti realizirane u 2013. godini:

Održana finalna konferencija projekta u Mostaru.
Tokom prvog dana konferencije održana su tri panela:
– uvodni panel na temu „Sporazumi o saradnji – od pravnog okvira do efikasne implementacije“
– panel sesija „Implementacija općinskih sporazuma o saradnji i tematsko umrežavanje u Bosni i Hercegovini“
– panel sesija pod nazivom „Efikasno djelovanje i pružanje usluga lokalne samouprave u
saradnji sa organizacijama civilnog društva: komparativna analiza i prakse u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana“
– potpisan je regionalni sporazum o saradnji između partnera u projektu Drugog dana konferencije održala su se tri tematska okrugla stola:
– Prvi okrugli sto pod nazivom „Razvoj lokalne demokratije i učešće građana u donošenju odluka“
– Drugi okrugli sto na temu „Jednakost spolova“
– Treći okrugli sto „Jačanje mladih“
– upriličen je NVO sajam kao mogućnost da se sve organizacije koje su učestvovale na konferenciji predstave svoje aktivnosti, te iskoriste tu mogućnost za povezivanje sa organizacijama sličnog profila iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine.

PUBLIKACIJE

Bilteni

Newsletter no. 1

Newsletter no. 2

Newsletter no. 3

Newsletter no. 4

Newsletter no. 5

Newsletter no. 6

Newsletter no. 7 (B/H/S)

Dokumentarni filmovi

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo – kratki film

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo – Mostar

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo – Breza i Bihać

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo – Tuzla

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo – Prijedor i Zavidovići

Adresari nevladinih organizacija

Adresar NVO Tuzla
Adresar NVO Zavidovići
Adresar NVO Prijedor
Adresar NVO Mostar
Adresar NVO Bihać
Adresar NVO Breza

Objavljen zbornik radova na temu: “Izazovi i perspektive efikasne saradnje vlasti i civilnog sektora u BiH i region”

ZBORNIK RADOVA

***ENGLISH***

Civil society in action for dialogue and partnership

Timespan: 11/05/2011 – 11/07/2013

Donor: European Union Delegation to BiH (IPA 2019 – Support to CSO networks)

Applicant: Association of Local Democracy Agencies (ALDA) (Strasbourg / France)

Partners: Local Democracy Agency Mostar (Mostar / Bosnia and Herzegovina); Forum of Citizens of Tuzla (Tuzla / Bosnia and Herzegovina); DON Prijedor (Prijedor / Bosnia and Herzegovina); Breza Local Development Center (Breza / Bosnia and Herzegovina); Democratic Center for New Hope (Bihac / Bosnia and Herzegovina); LDA Zavidovici (Zavidovici / Bosnia and Herzegovina); LDA Subotica; LDA Osijek; City of Tuzla (Tuzla / Bosnia and Herzegovina); City of Mostar (Mostar / Bosnia and Herzegovina); Municipality of Zavidovići (Zavidovići / Bosnia and Herzegovina); Municipality of Breza (Breza / Bosnia and Herzegovina); Municipality of Bihać (Bihać / Bosnia and Herzegovina).

Description: Sectoral networking and building partnerships aim at helping strengthen the role of civil society in consolidation of participative democracy at local level, which is the essence of this Project. Basic activities of civil society include capacity building, information and advocacy campaigns, development of communication tools as well as exchange of good practices of local approach between municipalities in Bosnia and Herzegovina but through interaction with the neighbouring IPA countries and EU member states.

General Objective: The purpose of the Project is to assist in the fortification of the democratic role of non-governmental organisations (NGOs) in strengthening citizen participation in local politics and decision making
through promotion of the Agreement on co-operation and measures of sectoral networking during the two years of project implementation.

Specific Objective: 

1) Improve organisational/governing capacities of nongovernmental associations that are engaged in democratic governance on local level;
2) Provide support to raising local awareness versus activities that promote democratic potential of civil society
organisations (CSOs) and their role in good local governance;
3) Provide support to CSOs networking actions that address the issues of problems in local community, on local and regional levels in Bosnia and Herzegovina;
4) Enhance awareness on the politics and those who decide on European standards of good local governance and citizen participation;
5) Assist in encouraging sectoral cooperation of CSOs and local authorities in Bosnia and Herzegovina with their colleagues from other IPA member countries and EU member countries.

Activities realised in 2011:

 • Meeting of the Steering Board, July 2011, Mostar
 • Initial Project Conference “Municipal Agreements on co-operation: Challenges and perspectives of democratic participation on local level in Bosnia and Herzegovina”, October 2011, Tuzla
 • Meeting of the Steering Board, December 2011, Prijedor
 • Training on the subject of “Strategic planning“ for NGOs;
  – Local raising awareness campaigns aiming at efficient implementation of Agreements on co-operation on municipal level in Tuzla, Zavidovići and Prijedor;
  – Printing of promotional project materials;
  – Preparation and publication of the first electronic newsletter.
  – Procurement of equipment for the project needs

Activities realised in 2012: 

• 15. – 17. March 2012, Zavidovići:
– Training on the subject of ”Project Cycle Management” for NGOs;
– First meeting of thematic working groups:
1) Working group for implementation of local agreements
on co-operation (development of democratic participation of
citizens, transparency)
2) Working group for support to local organisations of civil
society (training, capacity building for establishment of local
partnerships);
– Meeting of the Steering Board;
• 25 March – 01 April 2012 – recording of documentary films
• June 2012 – address books of nongovernmental
organisations for Tuzla, Prijedor and Zavidovići published;
• 10 – 12 October 2012, Breza:
– Training on the subject of “Development of negotiating skills“ for NGOs;
– Press conference;
– Meeting of the Steering Board;
• 12 – 14 December 2012, Bihać:
– Training on the subject of “Communication and public relations skills“ for local authorities;
– Roundtable on the subject of “Co-operation of local authorities with civil society organisations, mechanisms,
transparency and participation in adoption of public policies“;
– Press conference;
– Meeting of the Steering Board;
• Four electronic newsletter issued.

Activities realised in 2013: 

Final conference of the project was held in Mostar.

During the first day of the conference, three panels were held:

– an introductory panel on “Cooperation Agreements – from the legal framework to the effective

implementations “

– panel session “Implementation of municipal cooperation agreements and thematic networking in

Bosnia and Herzegovina”

– a panel session entitled “Effective Action and Local Government Service Delivery in

cooperation with civil society organizations: comparative analysis and practices in the European Union and the Western Balkans”

– a regional agreement on cooperation between project partners was signed

On the second day of the conference there were three themed original tables:

– The first roundtable entitled “Local Democracy Development and Citizen Participation in Adoption

decision “

– Second Round Table on Gender Equality

– Third Round Table “Youth Strengthening”

– the NGO fair was organized as an opportunity for all the participating organizations to participate present their activities to the conference, and take this opportunity to connect with organizations with a similar profile from other parts of Bosnia and Herzegovina.

PUBLICATION

Newsletter

Newsletter no.1

Newsletter no.2

Newsletter no.3

Newsletter no.4

Newsletter no. 5

Newsletter no. 6

Newsletter no. 7 (english version)

Documentaries 

Civil society in action for dialogue and partnership – short documentary

Civil society in action for dialogue and partnership – Mostar

Civil society in action for dialogue and partnership – Breza and Bihać

Civil society in action for dialogue and partnership – Tuzla

Civil society in action for dialogue and partnership  – Prijedor and Zavidovici

NGO Address Books 

Adresar NVO Tuzla
Adresar NVO Zavidovići
Adresar NVO Prijedor
Adresar NVO Mostar
Adresar NVO Bihać
Adresar NVO Breza

Handbook “Challenges and Prospects for Effective Co-operation between Government and Civil sectors in BiH and the region ”

Handbook