bs
bs

Volontiranje kroz edukaciju o ljudskim pravima

Trajanje projekta:august/kolovoz, 2011. – decembar/prosinac, 2011. 
Donator:Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualni koncept i kulturu (EACEA) 
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Mostar
Tags, , , , , , , ,

Volontiranje kroz edukaciju o ljudskim pravima

Trajanje projekta: august/kolovoz, 2011. – decembar/prosinac, 2011. 

Donator: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualni koncept i kulturu (EACEA) – Program „Mladi
u akciji“

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar

Partneri: Associazione TDM 2000 (Italija); ASOCIATIA TDM 2000 (Rumunjska); ANANDA Cooperativa
Cultural (Portugal); Kocaeli Higher Education Group (Turska); Szimbiózis (Mađarska); LDA Osijek (Hrvatska), LDA Subotica (Srbija), LDA Albanija, LDA Crna Gora

Opis projekta:

Osnovna ideja projekta je promicanje inkluzije i povećanje sudjelovanja mladih sa poteškoćama u razvoju u društvu i izgradnji buduće Europe, kako bi se povećala svijest o važnosti međusobnog razumijevanja i
kulturne različitosti za bolji život mladih kao europskih građana. Također želimo staviti naglasak na činjenicu da dobrovoljni doprinos pojedinih građana u ovom slučaju mladih lidera i mladih može značajno poboljšati stanje ugroženih skupina koje rade na obrazovanju i promicanju ljudskih prava. Iz tog razloga Projekt ima za cilj osobni razvoj sudionika, te im omogućava angažman edukatora za ljudske resurse. Projekt je osmišljen kao inter-kulturalni tečaj o ljudskim pravima, a podrazumijeva obrazovanje za mlade vođe koje rade s mladima ili u cilju aktiviranja mladih ljudi koji žele raditi dalje na samo-razvoju u sektoru rada s mladima.

Obuka je imala za cilj pripremiti mlade ljude za planiranje i pokretanje aktivnosti mladih vezanih za obrazovanje o ljudskim pravima osobito u okviru Programa Mladi u akciji. Projekt je usmjeren na uspostavljanje mostova između partnera Projekta i drugih organizacija koje djeluju u polju promicanja obrazovanja o ljudskim pravima, a time i na poticanje suradnje među nevladinim organizacijama.

Aktivnosti realizirane u 2011. godini:

Trening na temu: Volontiranje kroz edukaciju o ljudskim pravima Obuka u trajanju od 7 dana održana je u Mostaru, u studenom 2011. Uz podršku 10 partnerskih organizacija osigurano je sudjelovanje 30 sudionika iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Italije, Mađarske, Rumunjske, Turske i Portugala. Na ovom treningu sudionici su dobili nova znanja i vještine za rad s mladima u cilju njihovog učenja o važnosti poštivanja prava drugih. Projekt je osnažio mlade vođe, radeći kroz obuku na razvoju strategije i aktivnosti za suzbijanje rasizma, ksenofobije, diskriminacije i rodnog oblika nepoštivanja. Sudionici su upoznati
s različitim priručnicima o ljudskim pravima a razgovarali su i o tome kako ih najbolje koristiti, te ih prilagoditi lokalnim kontekstima i realnosti.

***ENGLISH***

Volunteering in Human Rights Education 

Timespan: August 2011 – December 2011

Donor: EACEA “Youth in Action” Programme, Co-operation with the EU neighbouring countries

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)

Partneri: Associazione TDM 2000 (Italy); ASOCIATIA TDM 2000 (Romnia); ANANDA Cooperativa
Cultural (Portugal); Kocaeli Higher Education Group (Turkey); Szimbiózis (Hungary); LDA Osijek (Croatia), LDA Subotica (Serbia), LDA Albania, LDA Montenegro

Description:

Basic idea of the Project is the promotion of inclusion and increase of participation of young people with disabilities in the society and building the future Europe so to raise awareness on importance of mutual understanding and cultural differences for the better life of young people as European citizens. We also wish to emphasise the fact that voluntary contribution of certain individuals, in this case young leaders and
youth in general, can significantly improve the situation of vulnerable groups that are engaged in education and promotion of human rights. For that reason the Project aims at personal development of participants and enables the engagement of human resources educators. The Project has been designed as an intercultural course on human rights, and it implies education for the young leaders that work with young people or on theactivation of young people who wish to further work on self-development in the working with youth sector.

The training aimed at preparing young people for planning and initiation of activities related to education on human rights, especially within the Youth in Action Programme. The Project is directed towards building the bridges between the project partners and other organisations that are active in the field of promotion of
education on human rights and with that, encouragement of co-operation between non-governmental organisations.

Activities realised in 2011:

Training on the subject of “Volunteering Through Education on Human Rights”. In November 2011, seven-day training was held in Mostar. With the support of 10 partner organisations, participation of 30 participants from BiH, Serbia, Croatia, Montenegro, Albania, Italy, Hungary, Romania, Turkey and Portugal was
secured. The training participants gained new knowledge and skills relevant for working with young people with the aim of their learning about the importance of respecting the rights of others. While working on development of strategy and activities for suppression of racism, xenophobia, discrimination and gender form of disrespect, the Project empowered young leaders. The participants were introduced to different manuals on human rights and they also talked about the best way to use them and adjust them to the local context and reality.