bs
bs

Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou

Trajanje projekta:30/11/2011 - 30/11/2012
Donator:Europska komisija (Western Balkans and Turkey Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of Women)
Aplikant:Fenomena Association (Kraljevo / Srbija)
Tags, , , ,

Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou

Trajanje projekta: 30/11/2011 – 30/11/2012

Donator: Europsko povjerenstvo (Program jačanja civilnog društva za Zapadni Balkan i Tursku: Partnerske aktivnosti – Osnaživanje žena)

Aplikant: Asocijacija Fenomena (Kraljevo / Srbija)

Partneri: Centar lokalne demokratije  (Niš / Srbija); ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje (Kotor / Crna Gora);  Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); The Kvinna till Kvinna Foundation (Stockholm / Švedska).

Opis:  Ovaj Projekt daje priliku za reformu lokalne samouprave za doprinos u razvoju participativne demokracije na lokalnoj razini, kako bi bili uključeni interesi i sudjelovanje onih koji su iskusili siromaštvo,
socijalnu isključenost, marginalizaciju i, općenito, doprinosi učinkovitijem i egalitarnijem sustavu lokalne uprave. Žene su potrebne u formalnim tijelima odlučivanja kako bi ženski grupni interesi bili zastupljeni na odgovarajući način. Kako žene i muškarci imaju povijesno različita iskustva u različitim životnim segmentima,
doprinos žena u odlučivanju je potreban za poboljšanje i revitalizaciju demokracije u javnoj sferi djelovanja.
Kreiranje lokalne politike ravnopravnosti „osjetljivih“ skupina je prvi korak ka povećanju vidljivosti ženske uloge u procesu donošenja odluka i postolje za jedan od najvažnijih dijelova razvoja participativne demokracije na lokalnoj razini.

Opći cilj: Doprinijeti razvoju politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi: Stvoriti uslove za razvoj politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti izradom Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske Povelje o ravnopravnosti, u gradovima i općinama koji učestvuju u projektu. 

Glavni rezultati projekta su:

1. Objavljene publikacije i obrazovni materijal na temu ravnopravosti žena i muškaraca na lokalnom nivou.
2. Predstavnici/e lokalnih vlasti, institucija i medija informisani i obrazovani o temi evropskih standarda rodne ravnopravnosti i o vrijednostima i sadržaju Evropske povelje, kao i o načinima za primjenu ovih standarda.
3. Građanke i građani Kraljeva, Niša, Mostara i Kotora upoznati sa konceptom politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.
4. Potpisana Evropska Povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou u gradu Kraljevu, u opštini Mediana (grad Niš), gradu Mostaru i općini Kotor.
5. Osnovana Mreža lokalnih aktera (predstavnika/ca lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva) iz Kraljeva, Niša (općina Mediana), Mostara i Kotora za unapređenje standarda rodne ravnopravnosti, uz podršku međunarodnih partnera.
6. Objavljene studije o stanju rodne ravnopravnosti u Kraljevu, Nišu, Mostaru i Kotoru.
7. Izrađeni dokumenti Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca u gradu Kraljevu, Nišu (općini Mediana), općini Kotor i gradu Mostaru.
8. Razmijenjena iskustva između međunarodnih i regionalnih partnera o procesu izrade Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Ključne aktivnosti u projektu su:
– Uvodna konferencija “Ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou”, na kojoj se predstavljaju predstavnici/e gradova i općina koje učestvuju u projektu i potpisuje Protokol o saradnji; biće održana 28. februara 2012. u Kraljevu. Ova konferencija je obrazovno-informativnog karaktera i ima za cilj da učesnike/ce informiše o vrijednostima, sadržaju i primjeni Evropske povelje. Učestvovat će bitni akteri iz lokalnih zajednica, institucija relevantnih za rodnu ravnopravnost na nacionalnom nivou država iz regiona, Asocijacije gradova i općina iz država učescnica, organizacije civilnog društva i evropski partneri iz Švedske, Italije i Saveta evropskih opština i regiona (CEMR).
– Obuka o strateškom planiranju timova za izradu LAP-a o rodnoj ravnopravnosti (Lokalni Akcioni Plan) gradova Kraljeva, Mostara, Niša (opšina Mediana) i opštine Kotor. Predviđeno je da obuka traje dva dana krajem marta 2012. Mesto održavanja je Kotor.
– Potpisivanje Evropske Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou se događa u sva četiri grada koja učestvuju u projektu: Kraljevu, Nišu (opšzina Mediana), Mostaru i Kotoru. Potpisivanje Povelje je planirano projektom u prvom kvartalu godine.
– Istraživanje i analize rodno osjetljivih podataka relevantnih za izradu LAP-a
– Sastanci sa predstavnicima/-cama lokalnih vlasti povodom sastava tima za izradu LAP-a
– Izrada LAP-a (od aprila do septembra 2012.)
– Javna rasprava o LAP-u
– Završna konferencija u Mostaru na kojoj će akteri/ke iz gradova i opšina koji su učestvovali u projektu imati priliku da razmjene iskustva o procesu izrade LAP-a, kao i o svim projektnim aktivnostima (oktobar 2012.).

Pogledajte film i pronađite više informacija o projektu: KRATKI FILM

***ENGLISH***

Promotion of the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life

Timespan: 30/11/2011 – 30/11/2012

Donor: European Commission (Western Balkans and Turkey Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of Women)

Applicant: Fenomena Association (Kraljevo / Serbia)

Partners:  Local Democracy Center (Niš / Serbia); ANIMA – Center for Women's and Peace Education (Kotor / Montenegro); Local Democracy Agency Mostar (Mostar / Bosnia and Herzegovina); The Kvinna till Kvinna Foundation (Stockholm / Sweden).

Discription:  This Project gives the opportunity for reform of the local self-government for the contribution to the development of participative democracy on local level, in order to include interests and participation
of those who have experienced poverty, social exclusion, marginalisation and, in general, it contributes to more efficient and more egalitarian system of local governance. Women are needed in formal decision making bodies so that the women’s group interests would be represented in an appropriate manner. As women and men have historically different experiences in different segments of life, contribution of women to decision making is necessary for improvement and revitalisation of democracy in the public sphere of action. Creation of local policy of equality of “vulnerable“ groups is the first step towards the increase of visibility of a female role in the decision making process and a throne for one of the most important parts of development of participative democracy on local level.

General Objective: Contribution to the development of policies, measures and budgeting for the advancement of gender equality in Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina.

Specific Objectives: To create the conditions for the development of policies, measures and budgeting for the promotion of gender equality by developing Local Action Plans for the implementation of the European Charter for Equality in participating cities and municipalities.

The main results of the project are:

  1. Publications and educational material on gender equality at local level are published.
  2. Representatives of local authorities, institutions and the media are informed and educated on the subject of European standards on gender equality and on the values ​​and content of the European Charter, as well as on the ways to implement these standards.
  3. Citizens of Kraljevo, Nis, Mostar and Kotor are introduced to the concept of policies, measures and budgeting for the promotion of gender equality in Serbia, BiH and Montenegro.
  4. European Charter on Equality between Women and Men at Local Level is signed in the City of Kraljevo, in the Municipality of Mediana (City of Niš), in the City of Mostar and in the Municipality of Kotor.
  5. Establishment of a Network of Local Actors (representatives of local authorities and civil society organizations) from Kraljevo, Nis (Mediana Municipality), Mostar and Kotor to promote gender equality standards, with the support of international partners.
  6. Studies on the state of gender equality in Kraljevo, Nis, Mostar and Kotor are published.
  7. Documents of the Local Action Plans for the implementation of the European Charter on the Equality of Women and Men in the City of Kraljevo, Niš (Mediana Municipality), Kotor Municipality and Mostar City have been prepared.
  8. Exchange of experience between international and regional partners on the process of developing Local Action Plans for the implementation of the European Charter on Gender Equality at local level.

Main activities:

– Introductory Conference “Equality between Women and Men at the Local Level”, where representatives of cities and municipalities participating in the project are represented and a Cooperation Protocol is signed; will be held on February 28, 2012 in Kraljevo. This conference is educational and informative and aims to inform participants about the values, content and implementation of the European Charter. Important representatives from local communities, institutions relevant to gender equality at national level of participating countries, Association of participating cities and municipalities, CSOs and European partners from Sweden, Italy and the Council of European Municipalities and Regions (CEMR) will participate.

– Team training on strategic planning of LAP development on gender equality (Local Action Plan) of the cities of Kraljevo, Mostar, Nis (Mediana Municipality) and Kotor Municipality. The training is scheduled to last for two days at the end of March 2012. The venue is Kotor.

– The signing of the European Charter on Equality between Women and Men at the local level is taking place in all four cities participating in the project: Kraljevo, Niš (Mediana Municipality), Mostar and Kotor. The signing of the Charter is planned by the project in the first quarter of the year.

– Research and analysis of gender sensitive data relevant to LAP design

– Meetings with representatives of local authorities regarding the composition of the LAP development team

– Development of LAP (April to September 2012)

– Public debate on LAP

– Final conference in Mostar, at which stakeholders from cities and municipalities that participated in the project will have the opportunity to exchange experiences on the LAP design process and all project activities (October 2012).

Watch the movie and find more information about the project: SHORT FILM