bs
bs

Bosna i Hercegovina 2025. godine preuzima predsjedavanje Programom Interreg Dunavske regije (DRP)

Uručenjem zvona, simbola nadležnosti nad Programom, LDA Mostar najavila predsjedavanje naše zemlje programom DANUBE

U organizaciji Foster Europe – Fondacije za snažne europske regije, u Beču (Austrija) je 19.06.2024. godine održan 11. Dan učešća na Dunavu (DPD) pod nazivom ‘’Stvaranje promjena za uspješno proširenje EU – Kako možemo raditi zajedno za održivu, otpornu i stabilnu tranziciju u Ukrajini i šire?’’.  Agenciji lokalne demokratije (LDA) Mostar je pripala iznimna čast da na poziv organizatora događaja bude važna spona s Programom Interreg Daunavske regije, čije predsjedavanje Bosna i Hercegovina preuzima 2025. godine. Činom uručenjem zvona, simbola prenošenja nadležnosti, direktrorici LDA Mostar, Dženani Dedić, službeno je najavljeno predsjedavanje naše zemlje ovim važnim programom Evropske unije.

 

Učesnici ovog tradicionalnog događaja koji okuplja zemlje dunavske regije, bavili su se ulogom civilnog društva u Ukrajini i Moldaviji na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Događaj se oslonio na rezultate 10. Dana učešća na Dunavu iz 2023. godine u Ljubljani (Slovenija), čije su tri glavne teme bile vezane za Ukrajinu i Moldaviju, a ticale su se društvene, demokratske i održive zelene transformacije, od kojih svaka ima svoje specifičnosti i logiku. Ipak, sve tri su teme isprepletene i međusobno ovisne. Bez sigurnog i razvijenog demokratskog sistema i društva ne može se zamisliti socijalna ili zelena tranzicija, dok se demokratska ili zelena tranzicija ne može zamisliti bez društvene transformacije.

Raspravljalo se o tri ključna izazova usmjerena na civilno društvo u dunavskoj regiji kako bi mu se omogućio daljnji razvoj. Pitanje finansiranja, te izgradnje kapaciteta civilnog društva i lokalnih uprava, kao i uspostava kulture povjerenja, učešća i sukreiranja.

Kako bi ojačao mreže i saradnju, ovaj događaj je dao prostor za izravne kontakte i diskusiju među učesnicima u dvije interaktivne sesije: Agora, gdje su svi učesnici događaja imali priliku predstaviti svoje (tekuće ili buduće) projekte, svoj OCD/NVO, kao i tri tranzicijska laboratorija koji diskutiraju o pitanjima finansiranja, izgradnje kapaciteta i kulture participativnog upravljanja.

Kao treći element, nacionalne i međunarodne institucije, aktivne u finansiranju u dunavskoj regiji imale su priliku predstaviti svoje sheme finansiranja u odnosu na civilno društvo.

Sljedeća dva dana bila su posvećena 13. Godišnjem Forumu Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR) koji pruža platformu za sve dionike u regiji i šire za raspravu o predstojećim izazovima, rad na zajedničkim rješenjima i stvaranje vizija za prosperitetnu budućnost, a koji je okupio veliki broj visokih dužnosnika kao i predstavnika nevladinog sektora iz regije. Bosnu i Hecegovinu je na ovom događaju predstavila gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. Ovim povodom Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, prisustvovao je sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Dunavske regije održanom 20.06.2024. gdje su iskazali svoju posvećenost Strategiji Dunavske regije, službenim usvajanjem zajedničke Bečke Dunavske deklaracije.

 

***** ENGLISH *****

Bosnia and Herzegovina takes over the presidency of the Interreg Danube Region Program (DRP) in 2025

By the act of handing over the bell, a symbol of jurisdiction, LDA Mostar announced the BiH chairmanship over the DANUBE program

On June 19, 11th Danube Participation Day (DPD) titled ‘’Creating change for successful EU enlargement – How can we work together for a sustainable, resilient, and stable transition in Ukraine and beyond?’’ took place in Vienna (Austria), organised by Foster Europe Foundation for strong European Regions. The Local Democracy Agency (LDA) Mostar had the exceptional honour of being an important link with the Interreg Program of the Danube Region, whose chairmanship Bosnia and Herzegovina will take over in 2025. The act of passing the bell to the director of LDA Mostar, Dženana Dedić, as a symbol of the jurisdiction transfer, officially announced the forthcoming Bosnia and Hercegovina presiding over this important program of the European Union.

The participants of this highly important event addressed the role of Civil Society in the transition laboratories of Ukraine and Moldova on their path into the European Union.

The event built on the results of the 10th Danube Participation Day in Ljubljana (Slovenia) which took place in 2023, following three main topics of innovation and transformation for Ukraine and Moldova social transformation, democratic transformation, and sustainable green transformation. Nevertheless, the three topics are intertwined and interdependent. Without a secure and developed democratic system and society no social or green transition can be imagined, while democratic or green transition can’t be imagined without a social transformation.

To strengthen networks and cooperation, the DPD gave space and time for direct contacts and debate among participants in two interactive sessions: an Agora where all participants had the opportunity to present (running or future) projects, NGOs/CSOs or special services as well as three Transition Laboratories debating the three issues of funding, capacity building, and a culture of participative governance.

As a third element, national and international institutions, active in funding in the Danube region had the opportunity to present their funding schemes with relation to civil society.

This event was followed by the two-day 13th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR), which provides a platform for all stakeholders in the region and beyond to discuss upcoming challenges, work on common solutions and create a vision for a prosperous future, which gathered a large the number of high-ranking officials as well as the representatives of the non-governmental sector from the region. Bosnia and Herzegovina was presented at this event by the Mayor of Sarajevo, Mrs. Benjamina Karić. On this occasion, the Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Mr. Elmedin Konaković, attended the meeting of the ministers of foreign affairs of the Danube region countries, held on June 20, where they expressed their commitment to the Strategy of the Danube Region, by officially adopting the joint Vienna Danube Declaration.

 

Related Posts