bs
bs

Javni poziv – Grad Mostar

J A V N I  P O Z I V

17.09.2015. za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za grad utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2015. godinu

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 2. Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/06), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za grad  utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2015.godinu

I
Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za grad,  utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2015. godinu, u iznosu od 100.000,00 (stotinuhiljada) KM, s ciljem podrške aktivnostima pojedinaca, nevladinih i neprofitnih organizacija na lokalnom nivou koje mogu svojom sposobnošću i specifičnim aktivnostima doprinijeti razvoju pluralističkog demokratskog društva, jačanju lokalne samouprave i sudjelovanju građana u vršenju javnih poslova

II
Pravo prijave na Javni poziv imaju:

1.Građani-pojedinci,
2.Udruge građana – nevladine organizacije, fondacije i vjerske zajednice – institucije,
3.Ustanove čiji osnivač je Grad Mostar.

III
Kriteriji za dodjelu sredstava grantova od projekte od interesa za grad su:

– da je prijavljeni projekt od značaja za Grad Mostar, odnosno da je namijenjen građanima Mostara,
– da podnositelj projekta ima prebivalište odnosno sjedište na području Grada Mostara (ured ili podured) ili da svoje aktivnosti obavlja na području Grada Mostara,
– da vrijednost prijavljenog projekta nije veća od 10.000,00 (deset hiljada) KM, odnosno da vrijednost prijavljenog dijela projekta nije veća od 10.000,00 (deset hiljada) KM, pod uvjetom da je podnositelj prijave osigurao financijska sredstva za realizaciju preostalog dijela projekta (projekti za koje su aplikanti osigurali dio finansijskih sredstava od drugog donatora mogu se sufinansirati u maksimalnom iznosu do 10.000,00 (deset hiljada) KM),

– da se prijavljeni projekti odnose na neke od sljedećih oblasti:
Izgradnja i razvoj lokalne zajednice: projekti koji potiču veće učešće građana u predlaganju i donošenju odluka na lokalnoj razini, razvoj civilnog društva, projekti koji promoviraju uključenost volontera, projekti koji potiču veće
učešće mladih u društvenom životu, projekti koji doprinose valoriziranju i promicanju turističkih potencijala grada, pomažu promociji međunarodnog imidža grada, te podižu razinu demokratizacije društva u lokalnoj samoupravi;

Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita: pomoć starim i bolesnim, pomoć djeci bez roditeljskog staranja, pomoć učesnicima i žrtvama rata, pomoć osobama sa posebnim potrebama, pomoć raseljenim osobama, izbjeglim i povratnicima, psihosocijalni programi pomoći građanima;

Obrazovanje: prekvalifikacija, doškolovanje i opismenjivanje, profesionalna orijentacija mladih, edukativni projekti za borbu protiv društvenih poroka narkomanije, alkoholizma, kriminala i dr., projekti koji potiču na toleranciju, ravnopravnost spolova, demokratizaciju društva, poboljšanje uvjeta i kvaliteta odgojno-obrazovnog rada;

Kultura: kreativno izražavanja u glazbi, drami i medijima (koncerti, kazališne predstave i kulturno-umjetnički amaterizam), potpora u radu školskih sekcija iz oblasti kulture, projekti u oblasti izdavačke djelatnosti koji se odnose na grad Mostar i njegove građane, projekti na zaštiti kulturnog naslijeđa, projekti etnografskih sadržaja, projekti vjerskih i drugih manifestacija, poboljšanje tehničkih uvjeta za realizaciju kulturnih aktivnosti;

Sport: sportske aktivnosti s djecom i omladinom, sportsko-rekreativni sadržaji za građane, invalide i osobe s posebnim
potrebama, projekti masovne tjelesne kulture, tradicionalne gradske sportske manifestacije, odgojni i edukativni sportski projekti, poboljšanje tehničkih uvjeta za realizaciju sportskih aktivnosti;

Ekologija i zaštita životinja: projekti koji promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređenje kvaliteta ljudskog života, povećanje zelenih površina u gradu,  pošumljavanje gradskih i prigradskih dijelova grada, projekti uređenja obala rijeka i jezera, projekti čiji je cilj podizanje razine kulture stanovanja i očuvanje životne sredine, ekološka natjecanja i slično.

IV
Projekat treba sadržavati:

Naziv projekta i oblast na koju se projekat odnosi,
– Detaljan opis projekta sa eventualno potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, crteži, planovi, fotografije i sl.) i
vremenom trajanja projekta, ne dužim od 12 mjeseci,
– Jasne ciljeve projekta,
– Ciljne grupe/kome je projekt namijenjen,
– Podatke o voditelju projekta,
– Proračun projekta,
– Druge izvore finansiranja projekta, uključujući izvore same organizacije/pojedinca.

V
Ocjenjivanje i izbor projekata prijavljenih po Javnom pozivu vršit će posebno Komisija za ocjenjivanje i izbor projekata, koje imenuje Gradonačelnik.

Odluku o dodjeli sredstava  grantova za projekte od interesa za grad donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije.

VI
Prijave na Javni poziv podnose se obvezno na posebnom Prijavnom obrascu, Odjelu za društvene djelatnosti Grada Mostara – Komisija za ocjenjivanje i izbor projekata, Ul. Adema Buća broj 17 Mostar.

Prijavni obrazac se može preuzeti u pisarnici Grada Mostara, Ul. Adema Buća broj 17 ili sa Web stranice Grada Mostara, www.mostar.ba .

Uz  popunjen Prijavni obrazac neophodno je priložiti:

– Projekt sa kojim organizacija/pojedinac  konkurira za dodjelu sredstava,
– Rješenje o upisu u registar za pravne osobe,
– Kratak opis organizacije/za pojedince životopis/, s podacima o prethodno realiziranim projektima,
Izvješće o poslovanju u prethodnoj godini sa financijskim izvješćem. Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti putem pošte ili predajom u Pisarnici Grada Mostara sa naznakom “ Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interasa za grad ”.

Rok za podnošenje prijava je 15.10.2015. godine.

Pravo prijave na Javni poziv ne mogu ostvariti uposlenici Grada Mostara kao ni uposlenici ustanova i javnih poduzeća
čiji je osnivač Grad Mostar.

Prednost pri dodjeli sredstava grantova mogu imati pojedinci, udruge i ustanove koje realiziraju zajedničke projekte,
ovisno o kvaliteti projekta.

Prijave sa nepotpunom traženom dokumentacijom, podnesene mimo utvrđene forme i roka, neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu možete dobiti kontaktirajući Službu za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Grada Mostara na broj telefona 036/316-402.

O rezultatima Javnog poziva svi sudionici Javnog poziva će biti obaviješteni putem web stranice Grada Mostara, www.mostar.ba.

GRADONAČELNIK: Ljubo Bešlić

Broj: 02-05-11437/15-3
Mostar, 11.09.2015. god.

Related Posts