bs
bs

Mostar domaćin međunarodnog događaja u sklopu projekta Urgent

Mostar domaćin međunarodnog događaja u sklopu projekta Urgent

U okviru projekta URGENT: Urban Re-Generation: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova), u Mostaru će 28. i 29. novembra/studenog biti održan međunarodni događaj pod nazivom “Rekonstruisanje mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv društveno-prostorne stigmatizacije i granica”.

Projekt Urgent ima za cilj rješavanje rastućeg straha od imigracija i prevladavanje s njim povezanih stereotipa koji hrane euroskepticizam i podrivaju krhku europsku koheziju. Namjera projekta je da se stvori prostor diskusije i zajedničkog učenja među građanima iz različitih socio-kulturnih sredina i iz različitih zemalja Evrope, podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka, povećanje kapaciteta lokalnih institucija – da budu u ulozi “multiplikatora” u svojim zajednicama u cilju uključenja šireg spektra interesnih grupa, te da se pruži novi podsticaj za proces proširenja EU, doprinoseći uspostavljanju dugotrajne tematske mreže gradova koji su jako aktivni i privrženi kao ključni igrači u Evropi.

Tokom međunarodnog događaja “Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv društveno-prostorne stigmatizacije i granica”, učesnici će razgovarati o pilot projektnim idejama razvijenim na lokalnom nivou korištenjem SWOT analize za revidiranje. Pilot projekti će biti prilagođeni u skladu sa smjernicama razvijenim tokom drugog po redu međunarodnog događaja u sklopu projekta Urgent.

Svaki partner projekta tokom događaja prezentirat će iskustvo na lokalnom putu u tematski fokusiranim grupama na:
– efekat ograničenja lokalnog blagostanja na socijalnu koheziju u gradovima
– vezu između socijalne isključenosti i euroskepticizma
– učinak aktivnosti zajednice u izgradnji interkulturalnog dijaloga

Prvog dana događaja, bit će, među ostalim aktivnostima, održana i međunarodna konferencija na kojoj će se diskutirati o ulozi lokalnih vlasti u vrijeme krize: poveznica između društveno-prostorne stigmatizacije, društvenog izopćavanja i euroskepticizma, te o ulozi organizacija koje su društveno orijentirane u izgradnji međukulturalnog dijaloga i njegovanju društvene inkluzije: rekonstruisanje mostova.

Projekt Urgent: Urban Re-Generation: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova) kofinanciran je od EU kroz program Europe for Citizens, a nositelj projekta je Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA) u suradnji sa sljedećim partnerskim organizacijama: Venecijanski univerzitet IUAV, Venecija, Italija; Agencija lokalne demokratije Mostar, Bosna i Hercegovina; Asocijacija albanskih općina, Albanija; SPES – Associazione Promozione e Solidarieta, Rim, Italija; Local Councils’ Association, Marsa, Malta; Fundacion Privada Indera, Barcelona, Španolska; Općina Kumanovo, Kumanovo, Makedonija; Europska grupacija za teritorijalnu saradnju (EGTS) Amphictyony, Atena, Grčka; Kallipolis, Trst, Italija; Rede DLBC Lisboa, Lisabon, Portugal; Grad Strasbourg, Strasbourg, Francuska; Općina Novo Mesto, Slovenija.

 

Related Posts