bs
bs

Otvorene prijave za POLITEIA WESTERN BALKANS SUMMER SCHOOL!

Otvorene prijave za POLITEIA WESTERN BALKANS SUMMER SCHOOL!

Foundacija Centar za demokratiju iz Beograda vas poziva da se prijavite na Politeia regionalnu školu za mlade koja će se održati u Danilovgradu, Crna Gora, u periodu od 1. aprila/travnja do 6. aprila/travnja, 2019. godine.

Prva Politeia škola za civilno društvo održana je 1997. godine u vrijeme velikog građanskog i studentskog protesta gdje su mladi na Politeia kursevima sticali znanja o demokratiji i evropskim vrijednostima. Od tada je nekoliko hiljada mladih obučeno i osnaženo za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima. Imajući u vidu odličan izbor predavača, interaktivnu metodologiju učenja, kao i sjajno kvalifikovane polaznike, Politeia je danas prepoznata kao jedan od najkvalitetnijih neformalnih nastavnih programa na ovim prostorima.

Politeia se ove godine kroz projekat Mladi Balkana za Evorpu (Regional Youth Compact for Europe) širi na regionalni nivo i okupit će učesnike i predavače iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.

Neke od glavnih tema na ovogodišnjoj Politei bit će:

  • Evropa i Zapadni Balkan – integracije i proširenje; Reforme kao domaći zadatak za zemlje Zapadnog Balkana – ključni izazovi; Ogranizacija reformi kroz pregovaračka poglavlja;
  • Vladavina prava i osnovna prava – strateška perspektiva i implementacija reformi;
  • Zapošljavanje i socijalna kohezija; Socijalna dimenzija EU integracija; EU programi za mlade 2014-2020;
  • Osmišljavanje i nadgledanje javnih politika; Neformalni i strukturni dijalog između mladih i donosilaca odluka;
  • Grupni projekti iz lokalne i regionalne perspektive; Stvaranje seta preporuka.

Učestvovanje u Politeia školi za mlade sa Zapadnog Balkana je otvoreno za studente završnih godina, studente diplomskih studija, mlade stručnjake i naučnike do 28 godina starosti. Učesnici će biti izabrani u skladu sa svojim akademskim, aktivističkim i političkim dostignućima koja se odnose na temu škole. Oni moraju pokazati čvrsto razumijevanje procesa evropskih integracija na Zapadnom Balkanu i Turskoj i snažan interes za oblasti vladavine prava, temeljnih prava, zapošljavanja i socijalne politike, te osmišljavanje i praćenje javnih politika.

Kandidati moraju biti iz jedne od sljedećih zemalja:

Srbija
Crna Gora
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Albanija
Kosovo*
Turska

Rok za prijave je 6. mart/ožujak, 2019. godine.

Putni troškovi, troškovi smještaja i obroci bit će pokriveni od strane organizatora.

Projekat finansijski podržava Evropska unija uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju.

APLIKACIONI FORMULAR

***

Applications are open for POLITEIA WESTERN BALKANS SUMMER SCHOOL!

The Center for Democracy Foundation invites you to apply for the POLITEIA regional school for youth that will be held 1-6 April 2019 in Danilovgrad, Montenegro.

The first POLITEIA school for civil society took place in 1997 during the large civic and student protests where youth gained knowledge of democratic and European values. Since then hundreds of young people were taught and motivated to actively participate in social and political processes. It is recognized as one of the leading non-formal educative programs in the Western Balkans because of its great choice of lecturers, interactive methodology as well as choosing qualified participants.

The Politeia School is now rising to a Regional level through the Regional Youth Compact for Europe project and will include participants and lecturers from the Western Balkans and Turkey.

Some of the main topics of this year’s Politeia will be:

  • Europe and the Western Balkans – Integration and Enlargement; Reforms as Homework for Western Balkans Countries – Key Challenges; Organization of Reforms Through Negotiating Chapters;
  • Rule of Law and Fundamental Rights – Strategic Perspective and Implementation of Reforms;
  • Employment and Social Cohesion – The Social Dimension of EU Integration; EU Programs for Youth 2014-2020;
  • Public Policy Design and Monitoring Methodology; Informal and Structured Dialogue Between Youth and Decision Makers;
  • Group Projects from a Local and Regional Perspective;

 

Participation in the POLITEA Western Balkans School for Youth Participation is open to final-year undergraduate students, graduate students, young professionals and scholars up to and including the age of 28. Participants will be chosen according to their academic, activist and political achievements that relate to the theme of the School. They need to show a firm understanding of the EU Integration process in the Western Balkans and Turkey and a strong interest in the areas of the rule of law, fundamental rights, employment and social policy and the design and monitoring of public policies.

Eligible countries:

Serbia
Montenegro
North Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Albania
Kosovo*
Turkey

Please note that the application deadline is on 6th of March 2019.

The organizers will cover costs of travel, board and meals.

The project is supported financially by the European Union with co-financing from the Balkan Trust for Democracy.

APPLICATION FORM

 

Related Posts