bs
bs

Podrška jačanju kapaciteta lokalnih vlasti i podrška privredne promocije tri grada u BiH u sektoru obnovljivih izvora energije, upravljanju šumskim bogatstvima i promociji mikro i malih preduzeća

Trajanje projekta:11/04/2019 - 30/11/2020
Donator:Autonomous Province of Trento (Programme of cooperation and development Trentino-Balkans 2018-2020)
Aplikant:Associazione Trentino con i Balkani Onlus
Partner lider: Associazione Progetto Prijedor
Tags, , , , , , , , ,

Podrška jačanju kapaciteta lokalnih vlasti i podrška privredne promocije tri grada u BiH u sektoru obnovljivih izvora energije, upravljanju šumskim bogatstvima i promociji mikro i malih preduzeća

Trajanje projekta: 11/04/2019 – 31/05/2020

Donator: Autonomna pokrajina Trento (Program saradnje između zajednica Trentino-Balkan 2018-2020)

Aplikant: Udruženje Trentino con i Balcani Onlus

Partner lider: Udruženje Progetto Prijedor

Partneri: Gradske administracije i Agencije lokalne demokratije Prijedor, Mostar i Zavidovići; Grad Trento; Civilna zaštita Trentina; Konzorcijum za jzaštitu životne sredine; Ministarstvo za zaštitu životne sredine Federacije BiH i Republike Srpske ; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije BiH i Republike Srpske. 

Opći cilj:

Promovisati u tri gore navedene lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini razmjenu iskustava i širenje primjera dobrih praksi koje se odnose na: održivi razvoj; lokalni socio-ekonomski razvoj; mogućnosti iznalaženja načina za ostanak mladih u svojim lokalnim zajednicama; participaciju i dijalog između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti; globalno građanstvo.

Specifični ciljevi:

SC1. Jačanje kapaciteta lokalnih javnih ustanova, nadležnih ministarstava i ustanova civilne zaštite u Bosni i Hercegovini u planiranju i upravljanju javnim inicijativama koje se odnose na ublažavanje posljedica klimatskih promjena, zaštiti životne sredine, kao i prevenciji eventualnih prirodnih katastrofa, upravljanju prirodnim resursima i korištenju obnovljivih izvora energije

SC2. Jačanje instrumenata za jačanje i podršku modelu mikro i malih preduzeća, kao i zadrugarstava odnosno udruženog preduzetništva

SC3. Omogućiti jačanje saradnje između civilnog društva i ustanova javne administracije u promociji modela lokalnog održivog razvoja

Očekivani rezultati: 

R1.1 Lokalni plan za kontrolu okoliša s posebnim osvrtom na pitanje gospodarenja otpadom, identificiran u participativnom procesu u uključenim općinama

R1.2 Lokalni plan za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena i prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama (npr. poplave), identificiran na participativan način od strane uključenih općina

R1.3 Lokalni plan gospodarenja šumama i / ili korištenje obnovljivih izvora energije, identificiran u participativnom procesu uključenih općina

R2.1 Identificirane tehničke potrebe i najbolje prakse za razvoj malih i srednjih poduzeća (mikro i malih poduzeća), povezanih mikro poduzeća i zadruga, s posebnim naglaskom na uključivanje mladih u tri općine obuhvaćene ovim projektom

R2.2 Održano najmanje 12 treninga namjenjenih ministarstvima, lokalnoj javnoj upravi i organizacijama civilnog društva, posebno za mlade ljude, za standardizaciju, pokretanje i podršku malim I srednjim poduzećima u asocijacijama ili zadrugama

R2.3 Identificirani i odabrani odgovarajući financijski alati za potporu 3 komercijalne organizacije, po jedan za svaku LDA, sastavljeni od najmanje dvije ili tri male poslovne inicijative mladih ili zadruga mladih.

R2.4 Obnovljena ili izgrađena mala infrastruktura i kupljena oprema za jedan ili više centara za komercijalizaciju i marketing poljoprivredno-šumarskih proizvoda, rukotvorina, asocijacija turističkih inicijativa ili zadruga

R3.1 Obučeno najmanje 12 između mladih stručnjaka i zaposlenika tri lokalne javne administracije o korištenju dobre participativne prakse za dijagnozu teritorijalnog razvoja 

R3.2 Lokalni planovi za upravljanje prirodnim resursima putem participativnog pristupa priznati su, podijeljeni, odobreni ako je moguće da budu i među instrumentima tri lokalne uprave obuhvaćene ovim projektom 

R3.3 Široko rasprostranjena dobra praksa, ako je moguće, usvojena na općinskoj razini “e-uprava” kao sredstvo jačanja demokracije, razmjene informacija i praksi, sudjelovanja civilnog društva i aktivnog građanstva

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Aktivnosti u 2019. godini

Prvi sastanak partnera projekta u Mostaru_30.01.2019.

Konkurs za odabir učesnika obuke ”Participativno planiranje socio-ekonomskog razvoja”_11.05.2019.

U Mostaru održana obuka na temu participativnog planiranja_28.05.-31.05.2019.

Drugi sastanak partnera projekta održan s predstavnicima Grada Mostara_28.06.2019.

Teritorijalna analiza područja Donja Mahala (Mostar) s fokusom na zaštitu okoliša_jul/srpanj, 2019. 

Sastanak partnera projekta i sastanci s predstavnicima Općine Zavidovići i ostalim lokalnim akterima_26.11.2019.

Seminar ”Upotreba Corine Land Cover i alati za analizu pokrivenosti i upotrebe zemljišta”_Zavidovići_28.11.2019.

Aktivnosti u 2020. godini

Misija stručnjaka za ekonomski razvoj (Dario Caccamisi) u sklopu koje je održan niz sastanaka s relevantnim akterima na području Mostara_26.-29.01.2020.

Posjet talijanskoj Ambasadi u Sarajevu_03.02.2020.

Misija stručnjakinje za upravljanje otpadom (Francesca Villa) u sklopu koje je održan niz sastanaka s  relevantnim akterima na području Mostara_17.-20.02.2020. 

Trening na temu ”Upravljanje otpadom”_Mostar_20.02.2020.

Prvi trening na temu ”Pisanje poslovnog plana – pokreni svoj biznis!”_Mostar_04.03.2020.

Medijsko izvještavanje:

https://www.facebook.com/obicanradio/posts/2748952841857122 

Drugi trening na temu ”Pisanje poslovnog plana – pokreni svoj biznis!” u organizaciji LDA Mostar_online_10.06.2020.

Realizacija projekta (adaptacija poslovnog prostora i nabavke opreme) utemeljenog na osnovu najboljeg poslovnog plana treninga ”Pisanje poslovnog plana – pokreni svoj biznis!”

Upitnik za građane Mostara na temu: E-upravljanje, e-uprava i transformacija javnih uprava u BiH_oktobar/listopad, 2020. 

Tehnički seminar ”Upravljanje rizikom od poplave: lokalni okvir i perspektiva zasnovana na EU”_online_29.10.2020.

Seminar ”Razmjena iskustava i lokalne prakse o relevantnim pitanjima zaštite okoliša: upravljanje poplavama i upravljanje šumama u Bosni i Hercegovini”, otvoreni webinar br.1_23.11.2020.

Seminar ”Razmjena praksi i problema koji proizlaze iz upravljanja čvrstim otpadom na općinskom nivou”, otvoreni webinar br.2_26.11.2020. 

Seminar ”Razmjena iskustava i izazovi: uloga malih i mikro preduzeća za lokalni razvoj”, otvoreni webinar br.3_30.11.2020.

Seminar ”E-upravljanje i e-uprava: prakse i primjena u BiH i Trentinu”, otvoreni webinar br. 4, 04.12.2020.

***ENGLISH***

Capacity building, support to the local Institutions and contribution to the economic development of the renewable energy, environment sustainability, forest management, promotion of micro and small enterprises in three BiH municipalities

Timespan: 11/04/2019 – 3o/11/2020

Donor: Autonomous Province of Trento (Programme of cooperation and development Trentino-Balkans 2018-2020)

Applicant: Associazione Trentino con i Balkani Onlus

Lead Partner: Associazione Progetto Prijedor

Partners: City Administrations and Local Democracy Agencies Prijedor, Mostar and Zavidovići; City of Trento; Civil Protection of Trentino, Consortium for Environmental Protection; Ministry of Environmental Protection of Federation of BiH and Republic of Srpska; Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Federation of BiH and Republic of Srpska.

General Objective: 

Promote the exchange of experiences and the dissemination of good practices in three municipalities of Bosnia and Herzegovina concerning: sustainable development; local socio-economic development; professional options for young people; participation and dialogue between civil society and local institutions; global citizenship.

Specific Objectives: 

SO1. Improve the capacities of local public institutions, competent ministries and Bosnian civil protection in designing and managing public initiatives related to the mitigation of climate change effects prevention and management of natural disasters, management of natural resources and use of alternative energy sources

SO2. Strengthen the tools and capacities of the micro and small enterprises, associated and cooperative enterprises

SO3. Fostering greater cohesion, convergence and participation between civil society and public administrations in promoting sustainable local development models

EXPECTED RESULTS:

R1.1 Local Plan for the environment control with particular reference to the issue of waste management, identified in a participatory process in the Municipalities involved

R1.2 Local Plan for the climate change impact mitigation and for prevention and management of natural disasters (f.i. floods), identified in a participatory way by the Municipalities involved

R1.3 Local Plan for forest management and/or use of renewable energy, identified in a participatory process by the involved Municipalities.

R2.1 Identified the technical needs and the best practices for the development of MSEs (micro and small enterprises), associated micro companies and cooperatives, with particular regard to the inclusion of young people in the three Municipalities of the Action

R2.2 At least 12 training events carried out for Ministries, Local Public Administrations and civil society organizations, in particular for young people, for the standardization, start-up and support to MSEs, in associations or cooperatives

R2.3 Identified and selected appropriate financial tools to support the 3 commercial organization, one for each LDA, composed of at least two or three small business initiatives of young people or cooperative organizations.

R2.4 Rehabilitated or constructed small infrastructures and purchased equipment for one or more Centers for the commercialization and marketing of agro-forestry produce, handicraft, tourism initiatives of associations or cooperatives

R3.1 Trained at least 12 between young professionals and employees of the three local public administrations on the use of good participatory practices for the diagnosis of the territorial development

R3.2 Local Plans for management of natural resources through participatory approach are acknowledged, shared, approved if possible to be and among the instruments of three local Governments of the Action

R3.3 Widespread good practices and adopted if possible at a municipal level the “e-government” as a mean of enhancing the democracy, the exchange of information and practices, the civil society participation and the active citizenship

ACTIVITIES IMPLEMENTED

Activities in 2019

First Project Partners Meeting in Mostar_January 30, 2020

Open Call for participants – training ”Participatory planing of socio-economic development”_May 11, 2019

Training on participatory planning held in Mostar_May 28-31, 2019

Second Project Partners Meeting held with the City of Mostar representatives_Jun 28, 2019 

Territorial Analysis of Donja Mahala Focusing on Environmental Protection_July, 2019

Project Partners Meeting and the Meetings with the representatives of the Municipality Zavidovići and other stakeholders_November 26, 2019

Seminar “The use of Corine Land Cover and tools for analyzing the coverage and use of land”_Zavidovići_November 28, 2019

Activities in 2020 

Mission of the expert for economic development (Mr. Dario Caccamisi) during which a series of meetings were held with relevant actors from the ​​Mostar area_January, 26-29, 2020

Visit to the Italian Embassy in Sarajevo_February 3, 2020

Mission of the waste management expert (Ms. Francesca Villa) during which a series of meetings were held with relevant actors from the ​​Mostar area_February 17-20, 2020

Training “Waste Management”_Mostar_February 2, 2020

First training “Writing a business plan – start your own business!”_ Mostar_March 4, 2020

Media Coverage:

https://www.facebook.com/obicanradio/posts/2748952841857122 

Second training  “Writing a business plan – start your own business!” organized online by LDA Mostar_Jun 10, 2020

Implementation of the project (adaptation of business space and procurement of equipment) based on the best business plan of the training “Writing a business plan – start your own business!”

Questionnaire for citizens of Mostar on the topic: E-governing, e-government and transformation of public administrations in BiH_October, 2020

Technical seminar ”Flood risk management: the local framework and the EU-based perspective”, online, October 10, 2020

Seminar ”Exchange of experiences and local practices on relevant environmental issues: floods risk management and forest management in Bosnia and Herzegovina”, open webinar no.1, November 23, 2020

Seminar ”Exchange of experiences and local practices on relevant environmental issues: waste management and environmental protection in Bosnia and Herzegovina”, open webinar no.2, November 26, 2020

Seminar ”Exchange of experiences and challenges: the role of the small and micro-enterprises for the local development”_open webinar no.3, November 30, 2020

Seminar ”E-government and e-governance: practices and applications in Bosnia and Herzegovina and in Trentino”, open webinar no. 4, December 4, 2020