bs
bs

Iznad priča

Trajanje projekta:01/01/2022 – 31/12/2023
Donator:Erasmus+ (KA220-YOU – Suradnja među organizacijama i institucijama - Partnerstva za saradnju u području mladih)
Aplikant:Humanitas (Slovenija)
Tags, , , , ,

Iznad priča

Trajanje projekta: 01/01/2022 – 31/12/2023

Donator: European Union

ERASMUS+ Lump Sum Grants

Poziv: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Budžet: 193.845,00 EUR

Aplikant: Humanitas (Slovenija)

Partneri: Umanotera (Slovenija), Sudwind (Austrija), LDA Mostar (Bosna i Hercegovina), CEPS (Španjolska) 

Opis: Globalni problemi nisu izolovani, oni su međusobno zavisni, isprepleteni, složeni i važno ih je na ovaj način rješavati, uključujući rješavanje i saradnju na međunarodnom nivou. Projekat je odgovor na nepovezanost klimatskih promjena i migracija među mladima, nadovezujući se na rezultate istraživanja, koji sugeriraju da mladi trenutno ne povezuju klimatske promjene i migracije u velikoj mjeri, ali su svjesni njihove povezanosti u odnos prema budućnosti.

Glavni cilj: usmjeriti omladinske radnike na znanje i informacije koje imaju za cilj izgradnju i jačanje kompetencija i kritičko razumijevanje klimatskih migracija.

Specifični ciljevi:

  • promovirati i ojačati umrežavanje i solidarnost između omladinskih radnika i mladih ljudi te potaknuti razumijevanje, solidarnost i potaknuti aktivaciju za društvo klime i socijalne pravde;
  • implementacija komunikacijskog plana, kroz koji ćemo široj javnosti prenijeti sadržaj projekta i potaknuti javni diskurs o klimatskim migracijama, trenutno zanemarenoj temi;
  • povećanje organizacionih kapaciteta NVO sektora u partnerskim zemljama kroz širenje stečenih organizacionih vještina kroz mreže partnerskih organizacija;
  • podrška i promocija nove inicijative EU “Climate Education Coalition” u borbi protiv klimatskih promjena.

Kao što je već navedeno, pristup projektu će biti izrazito intersekcionalan, što znači da u obradi projektnih tema dva hitna globalna problema (migracije i klimatske promjene) uzimamo u obzir različite aspekte, kategorije problema (uticaj roda, etničke grupe i veza sa antirasizmom, društvenom klasom). Ovo će, između ostalog, biti osigurano raznolikim iskustvom organizacija učesnica koje dolaze iz različitih zemalja. Svaka organizacija u projekat unosi sopstvenu ekspertizu u vidu novih metoda, sadržaja i kulturne pozadine. Još jedna prednost međunarodne saradnje je to što je u rješavanju migracija i klimatskih promjena na holistički način potrebno uzeti u obzir i lokalne i globalne kontekste i saznati o njima iz prve ruke (da ne budemo previše apstraktni), što nije moguće. u partnerstvu zasnovanom na učešću partnera iz jedne zemlje.

Kao dopuna i nastavak drugih projekata nekih partnera, projekat se takođe gradi na različitim iskustvima različitih organizacija učesnica, pružajući međusobno učenje i uvid u i prenošenje metodologija jednih drugih, kao i dobru osnovu za buduće projekte. i primarni rad partnerskih organizacija.

Službena Stranica Projekta

Facebook Stranice Partnera:

Humanitas (Slovenija)

Sudwind (Austrija)

Umanotera (Slovenija)

CEPS (Španija)

LDA Mostar (Bosna i Hercegovina)

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Kick-off Sastanak Projekta

Rezultat projekta 1: Izgradnja kapaciteta organizacija u konzorcijumu – PREDAVANJE-UMANOTERA

Rezultat projekta 1: Izgradnja kapaciteta organizacija u konzorcijumu – RADIONICA-SUDWIND

Rezultat projekta 1: Izgradnja kapaciteta organizacija u konzorcijumu – PREDAVANJE-LDA MOSTAR

Rezultat projekta 1: Izgradnja kapaciteta organizacija u konzorcijumu – RADIONICA-CEPS

Rezultat projekta 1: Izgradnja kapaciteta organizacija u konzorcijumu – RADIONICA-HUMANITAS

Rezultat projekta 2: Kvalitativno istraživanje o potrebama omladinskih radnika – FOKUS GRUPA-LDA Mostar

Srednjoročni sastanak Mostar, Bosna i Hercegovina

Rezultat projekta 3: Online obuka sa 3 modula klimatske migracije, globalno obrazovanje i omladinski aktivizam – OTVORENI POZIV za UČESNIKE: IZRADA MODULA 3: PROMJENA PERSPEKTIVE

Rezultat projekta 3: Online obuka sa 3 modula klimatske migracije, globalno obrazovanje i omladinski aktivizam – PRVI ONLINE SASTANAK SA MLADIMA KOJI ĆE KREIRATI MODUL 3: PROMJENA PERSPEKTIVE

Srednjoročni sastanak Beč, Austrija

Trening i Konferencija u Sloveniji (Maribor i Ljubljana) 

Rezultat projekta 4: KNJIGA “Iznad priča”– priče mladih o klimatskim promjenama i migracijama

Multiplikatorski događaj u Mostaru, Bosna i Hercegovina

***ENGLISH***

Beyond the tales

 Timespan: 01/01/2022 – 31/12/2023

Donor: European Union

ERASMUS+ Lump Sum Grants

Call: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Budget: 193.845,00 EUR

Applicant: Humanitas (Slovenia)

Partners: Umanotera (Slovenia), Sudwind (Austria), LDA Mostar (Bosnia and Herzegovina), CEPS (Spain)

Global problems are not isolated, they are interdependent, intertwined, complex, and it is important to address them in this way, including addressing and cooperating at the international level. The project is a response to the disconnection between climate change and migration among young people, building on the results of the survey, which suggest that young people do not currently associate climate change and migration to a great extent, but are aware of their connection in relation to the future.

Overall Goal is to target youth workers with knowledge and information aimed at building and strengthening competences and critical understanding of climate migration.

Specific Objectives: 

  • to promote and strengthen the networking and solidarity between youth workers and young people and to foster understanding, solidarity, and encourage activation for a climate and social justice society;
  • implementation of a communication plan, through which we will communicate the project contents to the general public and stimulate public discourse on climate migration, a currently overlooked topic;
  • to increase the organizational capacity of the NGO sector in the partner countries through the dissemination of the acquired organizational skills across the networks of the partner organizations;
  • to support and promote the new EU initiative “Climate Education Coalition” in the fight against climate change.

As stated above, the approach to the project will be highly intersectional, which means that in addressing the project's themes of two urgent global problems (migration and climate change), we take into account different aspects, categories of problems (the impact of gender, ethnic groups and the link to anti-racism, social class). This will be ensured, among other things, by the diverse background of the participating organizations, coming from different countries. Each organization brings its own expertise to the project in the form of new methods, content and cultural background. Another advantage of international cooperation is that in addressing migration and climate change in a holistic way, it is necessary to take into account both local and global contexts and to learn about them first-hand (not to be too abstract), which is not possible in a partnership based on the participation of partners from one country.

As a complement and follow-up to other projects of some partners, the project also builds on the diverse experiences of the different participating organizations, providing mutual learning and insights into and transfer of each other's methodologies, as well as a good basis for future projects and primary work of the partner organizations.

Official Project Website

Partners Facebook Pages:  

Humanitas (Slovenia)

Sudwind (Austria)

Umanotera (Slovenia)

CEPS (Spain)

LDA Mostar (Bosnia and Herzegovina)

IMPLEMENTED ACTIVITIES

Kick-Off Meeting of the Project

Project Result 1: Capacity building of the organizations in the consortium – LECTURE by UMANOTERA

Project Result 1: Capacity building of the organizations in the consortium – WORKSHOP by SUDWIND

Project Result 1: Capacity building of the organizations in the consortium – LECTURE by LDA MOSTAR

Project Result 1: Capacity building of the organizations in the consortium – WORKSHOP by CEPS

Project Result 1: Capacity building of the organizations in the consortium – WORKSHOP by HUMANITAS

Project Result 2: Qualitative research on the needs of youth workers – FOCUS GROUP DISCUSSION LDA Mostar

Mid-Term Meeting Mostar, Bosnia and Herzegovina

Project Result 3: Online training with 3 modules climate migrations, global education and youth activism – OPEN CALL for PARTICIPANTS: CREATION of MODULE 3: CHANGING PERSPECTIVES

Project Result 3: Online training with 3 modules climate migrations, global education and youth activism – FIRST ONLINE MEETING WITH THE YOUNG PEOPLE WHO WILL CREATE MODULE 3: CHANGING PERSPECTIVES

Mid-Term Meeting Vienna, Austria

Training and Conference in Slovenia (Maribor and Ljubljana) 

Project Result 4: BOOKLET “Beyond the tales” global – youth stories on climate change and migration

Multiplier Event in Mostar, Bosnia and Herzegovina