bs
bs

Osnažimo mlade da mijenjaju svijet

Trajanje projekta:01/01/2022 – 31/12/2023
Donator:Erasmus+ (KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi – Izgradnja kapaciteta mladih)
Aplikant:NGO IUVENTA (Srbija)
Tags, , ,

Osnažimo mlade da mijenjaju svijet

Trajanje projekta: 01/01/2022 – 31/12/2023

Donator: European Union

ERASMUS+ Lump Sum Grants

Poziv: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Budžet: 253 856.00 EUR

Aplikant: NGO IUVENTA (Srbija)

Partneri: Agencija lokalne demokratije Mostar (Bosna i Hercegovina); TDM 2000 (Italija); VSI PASAULIO PILIECIU AKADEMIJA (GCA) (Litvanija); Farhat Hached Institute for Research and Democracy (FHIRD) (Tunis); JORDAN Youth Innovation Forum (Jordan)

Opis:

Ovim projektom promovirat ćemo sociopolitički razvoj i psihološko osnaživanje mladih kako bi razumjeli korijene problema s kojima se suočava njihova zajednica te imali vještine i motivaciju za djelovanje koristeći PAR metodologiju. Primjenom metodologije Istraživanja kroz participativno djelovanje mladi će moći u lokalnoj zajednici provoditi javno zagovaranje kod donositelja odluka što dovodi do potencijalnog rješenja problema i njihovog izravnog ili neizravnog uključivanja u procese donošenja odluka.

Opći cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta partnerskih organizacija i njihovih članova za Istraživanje kroz participativno djelovanje (PAR) i poticanje korištenja PAR metodologije u rješavanju različitih problema zajednice i poduzimanje konkretnih akcija koje dovode do društvenih promjena.

Specifični ciljevi:

SO1: Razviti razumijevanje metodologije Istraživanja kroz participativno djelovanje (PAR) kod sudionika s fokusom na to kako metodologija može poboljšati njihovu vlastitu praksu, kao i praksu organizacija u području sudjelovanja i angažmana mladih

SO2: Razviti kompetencije, znanja i vještine budućih istraživača o PAR procesu i multipliciranju PAR metodologije

SO3: Koristiti PAR metodologiju koja se fokusira na goruća pitanja vezana uz mlade: angažman i sudjelovanje, s posebnim osvrtom na angažman i sudjelovanje u procesu donošenja odluka

SO4: Promicati metodologiju Istraživanja kroz participativno djelovanje za potporu trajnog sudjelovanja mladih u demokratskom životu i jačanje inicijativa za sudjelovanje i angažman mladih

SO5: Podržati društveno-politički razvoj i psihološko osnaživanje mladih kako bi razumjeli korijene problema s kojima se suočavaju njihove zajednice, te imali vještine i motivaciju za poduzimanje PAR akcije kao nositelja pozitivnih promjena.

Službena Stranica Projekta  

Službena Facebook Stranica Projekta

Službena Instagram Stranica Projekta

IMPLEMENTIRANE AKTIVNOSTI

Kick-Off Sastanak Projekta

Uvodna Konferencija

1. i 2. Webinari u sklopu 1. aktivnosti međunarodne mobilnosti

1. Međunarodna aktivnost mobilnosti – Kurs obuke u Vrnjačkoj Banji, Srbija

1. Lokalna aktivnost izgradnje kapaciteta – Obuka za mlade grada Mostara na temu “Metodologija istraživanja kroz participativno djelovanje (PAR metodologija)”

3. i 4. Webinari u sklopu 2. aktivnosti međunarodne mobilnosti

Srednjoročni sastanak Mostar

2. Međunarodna aktivnost mobilnosti – Kurs obuke u Cagliari, Italija

Završni Manual projekta “Osnažimo mlade da mijenjaju svijet” (YECW)

2. Lokalna aktivnost izgradnje kapaciteta – Obuka za mlade grada Mostara na temu “Metodologija istraživanja kroz participativno djelovanje (PAR metodologija)”

PAR Seminar u Ammanu, Jordan 

Završna konferencija u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Internacionalna PAR konferencija u Vrnjačkoj Banji, Srbija

Završni sastanak projekta u Kaunasu, Litvaniji

Studijska posjeta Klaipėdi, Litvaniji

***ENGLISH***

Youth Empowered to Change the World (YECW)

Timespan: 01/01/2022 – 31/12/2023

Donator: European Union

ERASMUS+ Lump Sum Grants

Poziv: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Budget: 253 856.00 EUR

Applicant: NGO IUVENTA (Serbia)

Partners: Local Democracy Agency Mostar (Bosnia and Herzegovina); TDM 2000 (Italy); VSI PASAULIO PILIECIU AKADEMIJA (GCA) (Lithuania); Farhat Hached Institute for Research and Democracy (FHIRD) (Tunisia); JORDAN Youth Innovation Forum (Jordan)

Description:

With this project we will promote young people’s sociopolitical development and psychological empowerment such that they understand the roots of problems facing their communities and have the skills and motivation to take action by using PAR methodology. By applying the Participatory Action Research methodology in the local community, young people will be able to conduct public advocacy towards decision makers that lead to a potential solution to the problem and their direct or indirect involvement in decision-making processes.

Overall goal of this project is to build the capacity of partner organizations and their members on participatory action research (PAR) and foster the use PAR methodology in addressing different community issues and take concrete actions that lead to social changes.

Specific Objectives:

SO1: Develop participants’ understanding of Participatory Action Research (PAR) methodology and how it can improve participants own and their organizational practices in the field of youth participation and engagement

SO2: Develop future researchers’ competences, knowledge and skills on the PAR process and multiplying PAR methodology

SO3: To use PAR methodology focusing on pressing issues related to young people: engagement and participation, especially engagement and participation in decision making process

SO4: Promote Participatory Action Research Methodology to support sustained youth participation in democratic life and strengthen youth participation and engagement initiatives

SO5: Support young people’s socio-political development and psychological empowerment, so that they understand the roots of problems facing their communities, and have the skills and motivation to take PAR action as agents of positive change

Official Project Website  

Official Facebook Page

Official Instagram Account

IMPLEMENTED ACTIVITIES

Kick-Off Meeting of The Project  

Kick-Off Conference

1st and 2nd Webinars as part of the 1st International mobility activity

1st International Mobility Activity – Training course in Vrnjacka Banja, Serbia

1st local capacity building training

3rd and 4th Webinars as part of the 2nd International mobility activity

Mid-Term Meeting Mostar

2nd International Mobility Activity – Training course in Cagliari, Italy

Final Manual YECW

2nd local capacity building training

PAR Seminar in Amman, Jordan

Final Conference in Mostar, Bosnia and Herzegovina

International PAR conference in Vrnjacka Banja, Serbia

Final Evaluation Meeting in Kaunas, Lithuania

Study Visit to Klaipėda, Lithuania