bs
bs

Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH

Trajanje projekta:mart/ožujak, 2013. – februar/veljača, 2014.
Donator:Fond otvoreno društvo BiH
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Mostar
Tags, , , ,

Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH

Trajanje projekta: mart/ožujak, 2013. – februar/veljača, 2014.

Donator: Fond otvoreno društvo BiH

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina)

Opis projekta: Kao nastavak projekta “Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga” Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u 2013. godini implementira projekt “Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH”.

Opći cilj:
Povećanje odgovornosti lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga/povećanju kvalitete života građana kroz efikasno uključivanje informisanih građana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika, zasnovan na rezultatima PULS-a.

Specifični ciljevi:

Mostar:
1. Unaprijediti komunikaciju između građana i vijećnika
2. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica
3. Povećati informiranost građana o nadležnostima lokalne uprave

Jablanica:
1. Povećati informiranost građana i novoizabranih vijećnika o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou
2. Unaprijediti komunikaciju između građana i vijećnika
3. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica i NVO-a iz projektne oblasti sa ciljem poboljšanja kvalitete života građana

Konjic:
1. Povećati informiranost građana i novoizabranih vijećnika o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou
2. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica i NVO-a iz projektne oblasti sa ciljem poboljšanja kvalitete života građana
3. Povećati informiranost građana o nadležnostima lokalne uprave

Ciljne grupe: građani u 3 izabrane jedinice lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji, koji će biti obuhvaćeni glavnim projektnim aktivnostima; jedinice lokalne samouprave (3 jedinice: Mostar, Konjic i Jablanica); NVO predstavnici iz Hercegovačko-neretvanjskog kantona/županije; predstavnici vlasti drugih Općina, koje bi isti mogle koristiti kao primjer dobre prakse; građani drugih Općina Federacije BiH; Mediji

Aktivnosti implementirane u 2013 godini:

Okrugli stol na temu: “Prezentacija rezultata istraživanja zadovoljstva građana javnim
uslugama na lokalnom nivou“ za vijećnike Općinskog vijeća Konjic.

Dana 07.05.2013. godine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta “Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ je za vijećnike Općinskog vijeća Konjic organizirala okrugli stol na temu: “Prezentacija rezultata istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou“. Istraživanje, kojim je obuhvaćeno 681 domaćinstvo iz svih 18 mjesnih zajednica općine Konjic, provedeno je u aprilu prošle godine, a prikupljani su stavovi građana u vezanih za 16 javnih usluga. Cilj okruglog stola je upoznavanje novoizabranih vijećnika sa rezultatima istraživanja, te ukazivanje na najlošije ocijenjene javne usluge od strane građana Konjica.

Trening: „ParlaNet – komunikacijski sistem Gradskog vijeća Grada Mostara“

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ organizirala trening na temu: „ParlaNet – komunikacijski sistem Gradskog vijeća Grada Mostara“ za povjerenike mjesnih zajednica Grada Mostara. Trening se održao dana 27 i 28. 06.2013 u Hotelu Ero. Trening je imao za cilj upoznati povjerenike Mjesnih zajednica sa komunikacijskim sistemom ParlaNet, njegovim prednostima i nedostatcima, te dati mogućnost povjerenicima kada bude izabrano novo Gradsko vijeće Grada Mostara da lakše komuniciraju sa svojim vijećnicima. Također LDA Mostar je izradio 1000 letaka u cilju promocije komunikacijskog sustava ParlaNet, koji su distribuirani u svim uredima gradske Uprave Grada Mostara za suradnju sa građanima.

Organizirano 8 dvodnevnih treninga za povjerenike/predsjednike Mjesnih zajednica Grada Mostara i Općina Konjic i Jablanica na temu: „Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće građana“

Cilj treninga je upoznati povjerenike/predsjednike Mjesnih zajednica sa akcionim i strateškim planiranjem, participacijom, uslovima uspješne suradnje te principima participatornog planiranja. Također povjerenici su upoznati sa mehanizmima koji se koriste za uspješno uključivanje građana u procese odlučivanja kao što su: Javna rasprava i sastanak, sastanak u gradskoj vijećnici, mišljenje građana – istraživanje stava, fokus grupe, Ad hoc savjetodavni odbori, redovna tijela i komisije, primjena tehnologije, udruženja zajednice, mjesni uredi, javno informiranje, edukativni programi te odnosi sa medijima.

Održana 2 dvodnevna trening za predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija u Općinama Konjic i Jablanica na temu: „Javno zagovaranje i lobiranje“.

Cilj treninga je upoznati predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih organizacija sa pozadinom javnog zagovaranja, elementima i dinamikom javnog zagovaranja, tri tipa zagovaranja, tri principa zagovaranja, 4 temelja javnog zagovaranja (PCMT), fazama u kampanjama javnog zagovaranja, identifikacija i definicija problema/tema, „Lista 16“ za izbor problema, postavljanje ciljeva – SMART, rad s medijima i
poruke, pregovaranjem i lobiranjem – tehnike i metodi, te monitoring i evaluacija kampanje.

Emitirano 16 radio emisija u Gradu Mostaru te Općinama Konjic i Jablanica

LDA Mostar je u sklopu projekta „PULS“ upriličila 16 radio emisija sa ciljem prezentiranja nadležnosti pojedinih odjela i službi (5 Grad Mostar, 7 Općina Konjic i 4 Općina Jablanica). Cilj samih radio emisija je upoznati građanstvo navedenih područja o samom funkcioniranju pojedinih odjela i službi, te olakšati adresiranje problema prema lokalnim institucijama.

Za potrebe vidljivosti projekta i bolje prezentacije rada Uprava Grada Mostara, te Općina Konjic i Jablanica:

 • Izrađeno i distribuirano 350 plakata koji ukazuju na najlošije ocjene javnih usluga
  od strane građana za sve mjesne zajednice u Gradu Mostaru, te Općinama Konjic i
  Jablanica.
 • Izrađeno i distribuirano 17500 letaka koji zorno prikazuju nadležnosti svakog od 5 odjela gradske Uprave Grada Mostara, sa ciljem lakšeg adresiranja problema prema gradskoj Upravi.
 • Uveden info telefon Općinskog Načelnika za direktni kontakt sa građanima, izrađeno i distribuirano 500 letaka koji promoviraju ovu telefonsku liniju.
 • Izrađeno i distribuirano 9 vrsta letaka (po 100 kom= 900 kom) koji olakšavaju Općini Jablanica komunikaciju sa građanima (boračko invalidska zaštita, civilna zaštita, politike i ciljevi Općinskog Načelnika, katastar, odobrenje za građenje, izdavanje radne knjižice, samostalno privređivanje, upotrebna dozvola i urbanistička suglasnost). 

IZVJEŠTAJI

Izvještaj iz Općine Jablanica

Izvještaj iz Općine Konjic

Izvještaj za Grad Mostar

TONSKI ZAPISI

Javna tribina u JABLANICI

Javna tribina u KONJICU

***ENGLISH***

Improvement of local government services in Bosnia and Herzegovina

Timespan: March 2013 – February 2014

Donor: Open Society Fund Bosnia and Herzegovina

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (Mostar / Bosnia and Herzegovina)

Partners: Mostar City Council and Administration of City of Mostar

Description: In continuation of the project “Monitoring of Public Services at the Local Level – Citizens and Local Government Together for Better Services”, the Local Democracy Agency (LDA) Mostar in 2013 is implementing the project “Improvement of Local Government Services in BiH”.

General objective: Improving the responsibilities of local authorities in providing public services / enhancing the quality of life of citizens through effective involvement of informed citizens in the process of creating and implementing local policies, based on the results of PULS.

Specific objectives:

Mostar:

 • To improve communication between citizens and councillors
 • Improve the capacity of local communities Commissioner 
 • To increase awareness of citizens about local government jurisdictions

Jablanica:

 • To increase awareness of citizens and the newly elected councillors research citizen satisfaction with public services at the local level 
 • To improve communication between citizens and councillors
 • Improve the capacity of local communities and the Commissioner of NGOs in the project area with the aim of improving the quality of life of citizens

Konjic: 

 • To increase awareness of citizens and the newly elected councillors research citizen satisfaction with public services at the local level
 • Improve the capacity of local communities and the Commissioner of NGOs in the project area with the aim of improving the quality of life of citizens of
 • To increase awareness of citizens about local government jurisdictions

Target groups – Citizens in three selected local government units in the Herzegovina – Neretva county, which will be included in the main project activities – Local government units (three units: Mostar, Konjic and Jablanica) – NGO representatives from Herzegovina-Neretva County – representatives of governments other municipality, that the same could be used as an example of good practice – citizens of other municipalities in the Federation of Bosnia and Herzegovina – Media

REPORTS

Report for the Municipality of Jablanica:
A report from the municipality of Jablanica

Report for the municipality of Konjic:
A report from the municipality of Konjic

Report for the City of Mostar:
A report for the City of Mostar

Audio Tracks

Audio recording of the public forums held in Jablanica:
audio recording >>

Audio recording of the public forums held in Konjic:
audio recording >>