bs
bs

Drugi Regionalni forum mladih za lokalnu demokraciju u Mostaru od 16. do 18.11.2016

Drugi Regionalni forum mladih za lokalnu demokraciju u Mostaru od 16. do 18.11.2016

Ka kulturi regionalnog dijaloga i sudjelovanja mladih na Balkanu: Promocija mobilnosti mladih kao osnovi za mir, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu.
U srijedu, 16.11.2016, u Gradskoj vijeĆnici Grada Mostara zapoceo je Drugi regionalni forum mladih za lokalnu demokraciju, koji organiziran od strane  Regionalna mreŽa za lokalnu demokraciju, a domacin foruma bila je Agencija lokalne demokratije Mostar.

 

Forum je okupio preko 80 predstavnika lokalnih vlasti, vlade, struČnjake, mlade lidere, omladinske radnike s podruČja Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije.
Glavni je cilj foruma poticanje demokratskog angaŽmana mladih i podizanje kulture regionalnog dijaloga.

Veliki broj struČnjaka: predstavnika lokalnih vlasti, vladinih duŽnosnika, omladinskih radnika, OCD-a i mreŽa OCD-a, sa podruČja Šest balkanskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, BivŠa Jugoslavenska Republika Makedonija i Albanija) kroz tri tematska panela ukazali su na neka veoma vaŽna pitanja i probleme sa kojima se susreĆu mladi. Teme panela bile su:
– Regionalna suradnja na zapadnom Balkanu: trenutni izazovi i buduĆe perspektive
– Uloga civilnog druŠtva u jaČanju mobilnosti mladih zapadnog Balkana
– Politike mladih za jaČanje regionalne mobilnosti i perspektive EU integracija

Forum je imao vrlo sadrŽajan program koji je obuhvatao odrŽavanje konferencije u VijeĆnici Grada Mostara, interaktivnu radionicu za mlade pod nazivom “Kultura sjeĆanja”(eng.Culture of memory), turistiČki obilazak za uČesnike, te teatarsku predstavu Mostar Teatar Mladih (Mostar Youth Theatre), autora Seada ĐuliĆa.  TreĆi, ujedno i posljednji dan foruma rezervisan je za posjetu Parlamentarnoj skupŠtini Bosne i Hercegovine.
Ovaj Regionalni forum dio je projekta Regionalne platforme za ucesce I dijalog mladih Balkana, a financijski je podrzan od Europske unije.

ViŠe o forumu pogledajte na:

http://mostarski.ba/drugi-regionalni-forum-mladih-za-lokalnu-demokratiju-u-mostaru/

https://www.youtube.com/watch?v=JbmJSs2ltQE

http://www.mostar.ba/vijesti_citanje/drugi-regionalni-forum-mladih-za-lokalnu-demokraciju.html

http://www.mladi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2793%3Amladi-u-regionu-imaju-iste-probleme&catid=87%3Avijestikult&lang=ba

http://novasloboda.ba/beslic-se-sastao-s-wigemarkom/

http://www.republikainfo.com/index.php/vijesti/23572-beslic-i-wigemark-o-izborima-u-mostaru-i-imenovanju-sudaca-u-citluku

http://www.republikainfo.com/index.php/vijesti/23572-beslic-i-wigemark-o-izborima-u-mostaru-i-imenovanju-sudaca-u-citluku

http://www.source.ba/clanak/BiH/422191/%C5%A0ta-mozete-ocekivati-u-ovoj-drzavi-pogotovo-sto-se-to-radi-na-stetu-Hrvata-najmalobrojnijeg-naroda

http://www.bhrt.ba/vijesti/bih/mostar-prvi-regionalni-omladinski-forum-lokalna-demokratija-u-fokusu/

http://mostarski.ba/odrzan-drugi-regionalni-forum-mladih-za-lokalnu-demokratiju/

http://hms.ba/mostar-drugi-regionalni-forum-mladih-za-lokalnu-demokraciju/

http://www.mostar-info.com/index.php/86-vijesti/115953-mostar-be%C5%A1li%C4%87-i-wigemark-na-drugom-regionalnom-forumu-mladih

Friday, 18 November 2016 11:37

Related Posts