bs
bs

Urbana Re-Generacija: Evropska mreza gradova – URGENT

Urbana Re-Generacija: Evropska mreza gradova – URGENT

 

Vremenski raspon: 24 mjeseca (01.09.2016-31.08.2018)
Donator: Evropska komisija (Europe for citizens)
Lider partner: European Association for Local Democracy – ALDA

Partneri:

Università IUAV di Venezia, Venice, Italy; Local Democracy Agency Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina; Association of Albanian Municipalities, Albania; SPES – Associazione Promozione e Solidarietà, Roma, Italy; Local Councils’ Association, Marsa, Malta; Fundacia’n Privada Indera, Barcelona, Spain; Municipality of Kumanovo, Kumanovo, FYROM; European Grouping of Territorial Cooperation Amphictyony, Athens, Greece; Kallipolis, Trieste, Italy; Rede DLBC Lisboa, Lisbon, Portugal; City of Strasbourg, Strasbourg, France; Municipality of Novo Mesto

Kratki opis: 
U danaŠnjoj Evropi dostiŽemo alarmantne razine urbane fragmentacije, nejednakosti i strukturalne socio-prostorne podjele unutar naŠih gradova, hranjenja ekstremizma i radikalizacije. NajviŠe ugroŽeni ljudi su Često primorani Živjeti u nepovoljnim podruČjima gdje se socijalna iskljuČenost i deprivacija obiČno preklapaju sa pojmom multietniČnosti Što dalje izaziva socijalnu koheziju. Sve viŠe marginalizirana i stigmatizirana ova podruČja, kao i njihovi stanovnici bivaju gurnuti u zaČarani krug siromaŠtva. U tom kontekstu, i kroz pristup “odozdo-prema gore”Želi se podiĆi lokalna svijest o hitnoj potrebi za uspostavljenje novih veza izmeĐu stanovnika marginaliziranih naselja i centralnih podruČja; HITNO ima za cilj rjeŠavanje rastuĆeg straha od iseljavanja, koji hrani stavove euroskeptika.

Ciljevi:
Glavni ciljevi ovog projekta su:
-da se stvori prostor diskusije i zajedniČkog uČenja meĐu graĐanima iz razliČitih socio-kulturnih sredina i iz razliČitih zemalja Evrope;
-podsticanje aktivnog graĐanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim druŠtvima, posebno za graĐane koji su Često iskljuČeni iz procesa donoŠenja odluka;
-poveĆanje kapaciteta lokalnih institucija da budu u ulozi “multiplikatora”u svojim zajednicama u cilju ukljuČenja Šireg spektra interesnih grupa
-da pruŽi novi podsticaj za proces proŠirenja EU, doprinoseĆi uspostavljanju dugotrajne tematske mreŽe gradova koji su jako aktivni i privrŽeni kao kljuČni igraČi u Evropi.

Projekat “URGENT”predviĐa deset koraka , imajuĆu uticaj i na lokalnom kao i na evropskom nivou:
1.Upravni odbor: Online, svi partneri
2.”Ponovno pokretanje (iz) Evropskih gradova: imigracija i interkulturalni dijalog, od globalnog ka lokalnom” (Internacionalni dogaĐaj, Brisel, Belgija)
3.Lokalni put faza 1: svi gradovi partneri se upoznavaju sa problemima migracije na lokalnom nivou; Lokalne aktivnosti; sve partnerske zemlje
4.Reframing Urbane kohezije u evropskim gradovima: prednost raznolikosti (Internacionalni dogaĐaj, Venecija, Italija)
5.Lokalni put faza 2: svi partneri razraĐuju pilot projekt ideje za interkulturni dijalog u siromaŠnim i konfliktnim podruČjima u gradovima (Lokalne aktivnosti, sve partnerske zemlje)
6.Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: uČeŠĆe graĐana protiv socio-prostorne stigmatizacije i granica ” (MeĐunarodni dogaĐaj, Mostar, Bosna i Hercegovina)
7.Lokalni put faza 3: aŽuriranje pilot projekata u svakom partnerskom gradu  (Lokalne aktivnosti, sve partnerske zemlje)
8.Reaktiviranje evropskog urbanog graĐanstva: mreŽa inkluzivnih gradova (Internacionalni dogaĐaj , Atina, GrČka)
9.Komunikacija i desiminacija (Komunikacijske aktivnosti, sve partnerske zemlje)
10.Monitoring i evaluacija. PraĆenje i izvjeŠtavanje aktivnosti, online i sa svim partnerskim zemljama.

U okviru projekta Urbana Re-generacija: Evropska mreza gradova – URGENT,  Mostar ce krajem 2017. godine biti domacin medjunarodnog dogadjaja “Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: uČeŠĆe graĐana protiv socio-prostorne stigmatizacije i granica“. DomaĆin dogaĐaja biti Će Agencija lokalne demokratije Mostar (BiH).

U danaŠnjoj Evropi dostiŽemo alarmantne razine urbane fragmentacije, nejednakosti i strukturalne socio-prostorne podjele unutar naŠih gradova, hranjenja ekstremizma i radikalizacije. NajviŠe ugroŽeni ljudi su Često primorani Živjeti u nepovoljnim podruČjima gdje se socijalna iskljuČenost i deprivacija obiČno preklapaju sa pojmom multietniČnosti Što dalje izaziva socijalnu koheziju. Sve viŠe marginalizirana i stigmatizirana ova podruČja, kao i njihovi stanovnici bivaju gurnuti u zaČarani krug siromaŠtva. U tom kontekstu, i kroz pristup “odozdo-prema gore”Želi se podiĆi lokalna svijest o hitnoj potrebi za uspostavljenje novih veza izmeĐu stanovnika marginaliziranih naselja i centralnih podruČja; HITNO ima za cilj rjeŠavanje rastuĆeg straha od iseljavanja, koji hrani stavove euroskeptika.
U okviru dogaĐaja “Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: uČeŠĆe graĐana protiv socio-prostorne stigmatizacije i granica”, uČesnici Će razgovarati o pilot projektnim idejama razvijenim na lokalnom nivou koriŠtenjem SWOT analize za revidiranje. Pilot projekti Će biti prilagoĐeni u skladu sa smjernicama razvijenim tokom drugog meĐunarodnog dogaĐaja.

Svaki partner prezentira iskustvo na lokalnom putu u tematski fokusiranim grupama na:
-Efekat ograniČenja lokalnog blagostanja na socijalnu koheziju u gradovima
-Vezu izmeĐu socijalne iskljuČenosti i euroskepticizma
-UČinak aktivnosti zajednice u izgradnji interkulturalnog dijaloga

OČekivani rezultati: 
-Razmatranje pilot projekata, ocjena  i razrada u skladu sa zajedniČkim smjernicama
-Njegovanje razmjene znanja i meĐusobnog razumjevanja meĐu partnerima
-Uloga lokalnih vlasti u vrijeme krize je razmotrena i proŠirena Širom raznih gradova EU
-Uloga organizacija unutar zajednica u izgradnji interkulturnog dijaloga je takoĐer raspravljena i podjeljena.
-Veza izmeĐu socijalne iskljuČenosti i euroskepticizma raspravlja se na temelju iskustava razliČitih EU gradova i drŽava.

Monday, 05 December 2016 11:37

Related Posts