bs
bs

Aktuelni čas sa mladim parlamentarcima i parlamentarkama

Aktuelni čas sa mladim parlamentarcima i parlamentarkama

B/H/S

Nacionalni demokratstki institut i Agencija lokalne demokratije Mostar organizovali su prvi Aktuelni čas sa mladim parlamentarcima i parlamentarkama u Mostaru, 16.6.2021. godine u periodu od 12:00 do 13:30 sati u hotelu Mostar.

U okviru programa Podrške političkom pluralizmu i procesima dobrog upravljanja i vlasti u BiH (Supporting Political Pluralism and Good Governance Processes in BiH) podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementiranog od strane Nacionalnog demokratskog instituta, u toku 2020. godine je osnovana neformalna grupa mladih zastupnika i zastupnica iz FBiH.

Cilj ove grupe mladih izabranih zvaničnika i zvaničnica je promijeniti praksu i poboljšati direktnu komunikaciju sa građanima i građankama, povećati transparentnost i približiti kako svoj lični rad, tako i rad parlamenata mladima u Bosni i Hercegovini.

U partnerstvu sa NDI, a u sklopu projekta „Mladi Balkana za Evropu“ financiranog od Evropske Unije, Agencija lokalne demokratije Mostar, doprinijela je organizaciji događaja uključivanjem paenlista i panelistkinja iz organizacija civilnog društva, koji su otvoriti dijalog o temama od važnosti za mlade u Mostaru. Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ za ima cilj ojačati organizacije civilnog društva, kako bi efikasnije učestvovali u reformama vezanim za proces pregovora o pristupanju EU, dijalogu s vladama i utjecaju na politiku kroz konsolidaciju platformi za regionalnu suradnju, njegovanje participativne kulture i promicanje aktivnog građanstva, odgovornosti vlade građanima i društvu i njegovanju zajedničkog evropskog identiteta.

Prvi korak na tom putu bila je organizacija serije direktnih razgovora nazvanih Aktuelni čas. Svaki „Aktuelni čas“ bio je prilika za pitanja i odgovore van zastupničkih klupa, razgovor o inicijativama i otvoren dijalog sa različitim ciljnim grupama uključujući studente, predstavnike/ce civilnog društva, predstavnike/ce medija, stručnu javnost i slično.

Na Aktuelnom času u Mostaru panelu govorili su:

Lana Prlić (SDP BiH), Zastupnica u Parlamentu FBiH
Mario Mikulić (HDZ BiH), Zastupnik u Parlamentu FBiH
Adisa Kokić Hinović (SDA), Zastupnica u Parlamentu FBiH
Adina Halilović, PRONI Centar za Omladinski razvoj
Boris Čović, Rock School Mostar

Sam događaj bio je prilika za postavljanje pitanja mladim parlamentarcima i parlamentarkama i upućivanje inicijativa od strane učesnika događaja kako bi podigli vidljivost istih i ukazali na važnost njihovog pokretanja u parlamentarnoj proceduri. Otvoren, transparentan i konstruktivan dijalog bili su osnova ovih otvorenih događaja.

***

ENG

The National Democratic Institute and the Local Democracy Agency Mostar organized the first Current Class with young parliamentarians in Mostar, on June 16, 2021 in the period from 12:00 to 13:30 in the Hotel Mostar.

Within the program Supporting Political Pluralism and Good Governance Processes in BiH, supported by the United States Agency for International Development (USAID), and implemented by the National Democratic Institute, during 2020. an informal group of young MPs from the FBiH was established.

The goal of this group of young elected officials is to change the practice and improve direct communication with citizens, increase transparency and bring their personal work and the work of parliaments closer to young people in Bosnia and Herzegovina.

In partnership with NDI, and within the project “Regional Youth Compact for Europe” funded by the European Union, the Local Democracy Agency Mostar contributed to the organization of events by including panelists from civil society organizations, which opened up a dialogue on issues of importance to young people in Mostar. The Regional Youth Compact for Europe project aims to strengthen civil society organizations to participate more effectively in reforms related to the EU accession negotiation process, dialogue with governments and policy influence through consolidating platforms for regional cooperation, fostering a participatory culture and promoting active citizenship, government responsibilities to citizens and society and fostering a common European identity.

The “Current Class” was an opportunity for questions and answers outside the parliamentary benches, discussion of initiatives and open dialogue with various target groups including students, civil society representatives, media representatives, the professional public and the like.

At the Current Class in Mostar, panelists were:

Lana Prlić (SDP BiH), Member of the FBiH Parliament
Mario Mikulić (HDZ BiH), Member of the FBiH Parliament
Adisa Kokić Hinović (SDA), Member of the FBiH Parliament
Adina Halilović, PRONI Center for Youth Development
Boris Covic, Rock School Mostar

The event itself was an opportunity to ask questions to young parliamentarians and address their initiatives for which youth would like to raise visibility and point out the importance of initiating them in the parliamentary procedure. An open, transparent and constructive dialogue is the basis of these open events.

 

Related Posts