bs
bs

IMPACT – Uključivanje je važno! Korištenjem scenskih umjetnosti do kohezije i tolerancije

Trajanje projekta:01/03/2019 - 01/10/2020
Donator:Europska komisija (Erasmus + KA 2 Strateška partnerstva u području mladih / inovacija)
Aplikant:Općina Vejle (Danska)
Tags, , , , , , , ,

IMPACT - Uključivanje je važno! Korištenjem scenskih umjetnosti do kohezije i tolerancije

IMPACT – Uključivanje je važno! Korištenjem scenskih umjetnosti do kohezije i tolerancije

Trajanje projekta: 01/03/2019 – 01/10/2021

Donator: Europska komisija (Erasmus + KA 2 Strateška partnerstva u području mladih / inovacija)

Aplikant: VidensCenter for Integration – VIFIN (Vejle / Denmark)

Partneri: LDA Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); LDA Nikšić (Nikšić / Crna Gora); Association of Local Democracy Agencies (ALDA) (Strasbourg / Francuska); Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Novo Mesto / Slovenija); La Piccionaia i Carrara Soc. Coop. (Vicenza / Italija); Coalition of youth organizations SEGA Association (Kavadarci / Sjeverna Makedonija); Udruženje Centar za urbani razvoj (Beograd/Srbija).

Opis projekta: 

Osnovna ideja projekta je pružanje mogućnosti za zabavu i socijalnu uključenost izbjeglica na Zapadnom Balkanu korištenjem kazališnih i umjetničkih strategija. Tijekom prve faze, projekt će promicati suradnju i razmjenu najboljih praksi među europskim kazališnim kućama s prethodnim iskustvom u radu s izbjeglicama i balkanskim umjetničkim grupama. Tijekom ove faze razvit će se strategija socijalnog uključivanja. Tijekom druge faze, balkanske umjetničke grupe provodit će gore izrađene strategije kroz umjetničke radionice s izbjeglicama i lokalnim zajednicama Zapadnog Balkana i na kraju će provesti završne izvedbe. Treća faza posvećena je masovnoj komunikacijskoj i diseminacijskoj kampanji objavljivanjem smjernica o tome kako koristiti izvedbene umjetničke strategije za socijalno uključivanje, promotivni video i ankete.

Glavni cilj: 

Zbližiti izbjeglice na području Balkana s lokalnim zajednicama poticanjem kohezije i tolerancije. Sudionici će shvatiti da su ljudi jači zajedno i da mogu učiti jedni od drugih.

Specifični ciljevi: 

• razmjenjivati najbolje prakse o tome kako koristiti umjetničke strategije za integraciju izbjeglica i kako zbližiti izbjeglice s lokalnim zajednicama;
• razviti novu strategiju i metodologiju socijalnog uključivanja;
• omogućiti interkulturalne sastanke pokazujući da je raznolikost obogaćivanje;
• sprječavanje i borba protiv predrasuda i stereotipa;
• poticati osobni razvoj i socijalnu uključenost;
• pokazati da kazalište i druge vrste izvedbenih umjetnosti mogu oblikovati metodologiju za prevladavanje jaza između izbjeglica i lokalnih građana i njihovo približavanje;
• osigurati formalno i neformalno obrazovanje o kazalištu, migracijama itd .;
• promicati kazalište kao inicijativu za samopomoć.

Aktivnosti: 

Faza 1: Obuka trenera (ToT), trajanje: 5 dana, mjesto održavanja: Italija

Tijekom prve faze najbolje će se razmjenjivati ​​stručnjaci i umjetnici Balkana i EU
prakse kako bi se razvile društvene zabavne i inkluzivne strategije za rad s izbjeglicama.
Stoga će umjetnici iz Europe s dosadašnjim iskustvom raditi s umjetnicima s Balkana.
Razmjena najboljih praksi mora predvidjeti:
• nova znanja i vještine izvođačkih umjetnosti;
• metode za kontakt s izbjeglicama i lokalnim građanima;
• znanje o tome kako prevladati jaz između izbjeglica i lokalnih građana;
• tehnike socijalnog uključivanja kroz kazalište;

Faza 2: Umjetničke radionice i završne izvedbe, trajanje: 7 mjeseci, mjesto održavanja zemalja zapadnog Balkana

U drugoj fazi umjetnici Zapadnog Balkana provodit će umjetničku radionicu s izbjeglicama i lokalnim stanovništvom u svojim matičnim zemljama. Glavni cilj umjetničkih radionica je približavanje izbjeglica i lokalnih građana, izgradnja osjećaja pripadnosti korištenjem razmjene ishoda najbolje prakse, posebno strategija samoregulatoracije i razvijanja izvedbi. Različiti oblici izvedbenih umjetnosti (kazalište pantomime, improvizacijska kazališta, glazba, ples itd.) bit će korišteni kao glavna aktivnost za postizanje tih ciljeva. Na kraju druge faze, svaka lokalna grupa će izvoditi performanse pred širom publikom.

Faza 3: Kampanja komunikacije i diseminacije, trajanje: 1-18 mjeseci, masovno prema kraju projekta

Razvoj i objavljivanje smjernica: o strategijama socijalnog uključivanja izbjeglica na zapadnom Balkanu. Ova praktična smjernica okupit će opis razvijene metodologije i inputa aktivnosti koje se mogu provesti kako bi se promicala socijalna uključenost izbjeglica u lokalnim zajednicama, korištenjem strategija izvedbenih umjetnosti. On će biti objavljen na internetu i široko rasprostranjen na Balkanu i Europi.
Snimanje i uređivanje promotivnog videa: sastoji se od aktivnosti na lokalnoj razini, završnih performansi i intervjua sudionika s ciljem distribucije poruke projekta široj publici korištenjem različitih ICT kanala. Ključne poruke su: kohezija, tolerancija, solidarnost i osjećaj pripadnosti.
Procjenjivanje i objavljivanje anketa (upitnika i intervjua): koje će se provoditi na samom početku i na samom kraju projekta. Cilj je procijeniti subjektivne osjećaje izravnih korisnika (umjetnika, izbjeglica, lokalnih građana i publike) i vidjeti ima li promjena u odnosu na način razmišljanja i osjećaje prema različitim etničkim skupinama.

Sastanci projektnog tima

Tri transnacionalna sastanka:
– 1. transnacionalni sastanak – početni sastanak: 2. mjesec projekta
– 2. transnacionalni sastanak – ToT sastanka: 5. mjesec projekta
– 3. transnacionalni sastanak – srednjoročna evaluacija: 9. mjesec projekta

Dva virtualna sastanka:
– 1. virtualni sastanak – prezentacija projekta i konzorcija projekta: 1. mjesec projekta
– 2. virtualni sastanak – srednjoročna evaluacija: 9. mjesec projekta

Projektna diseminacija:

Story about Refugee Camp in Bosnia and Herzegovina written by Sara Kljajic

Priča o malim ljudima

Da li je Game igra?

Kurdska uspavanka 

Premijera predstave “GAME”

Video – teatarska predstava ”Game”

Bosna i Hercegovina u procesu migracija i pozitivni utjecaj IMPACT-a

***ENGLISH***

IMPACT – Inclusion Matters! Using Performing Arts towards Cohesion and Tolerance

Timespan: 01/03/2019 – 01/10/2021

Donor: European Comission (Erasmus+ KA 2 strategic partnerships in the field of youth/innovation)

Applicant: VidensCenter for Integration – VIFIN (Vejle / Denmark)

Partners: LDA Mostar (Mostar / Bosnia and Herzegovina); LDA Nikšić (Nikšić / Montenegro); Association of Local Democracy Agencies (ALDA) (Strasbourg / France); Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Novo Mesto / Slovenia); La Piccionaia i Carrara Soc. Coop. (Vicenza / Italy); Coalition of youth organizations SEGA Association (Kavadarci / North Macedonia); Association Urban Development Centre (Belgrade / Serbia).

Project description: The core idea of the project is to offer Western Balkans’ refugees’ amusement and social inclusion opportunities, by using theater and art strategies. During phase 1, the project will promote collaboration and an exchange of best practices among European theater companies with previous experience in working with refugees and Balkan arts groups. During this phase a social inclusion strategy will be developed. During phase 2 Balkans arts groups will implement the above-developed strategies through art workshops with Western Balkan’s refugees and local communities, and eventually will implement final performances. Phase 3 is dedicated to a massive communication and dissemination campaign by publishing guidelines on how to use performing art strategies for social inclusion, a promotional video and surveys.

Objective: The main objective is to bring together Balkan’s refugees with local communities by fostering cohesion and tolerance. Participants shall understand that people are stronger together and that they can learn from one another.

Specific Objectives: 

 • exchange best practices on how to use art strategies to integrate refugees and how to bring together refugees with local communities;
 • develop a new social inclusion strategy and methodology;
 • enable intercultural meetings by showing that diversity is an enrichment;
 • prevent and fight against prejudices and stereotypes;
 • foster personal development and social inclusion;
 • show that theater and other kind of performing arts can form a methodology to overcome the gap between refugees and local citizens and to bring them closer;
 • provide formal and non-formal education on theater, migration etc.;
 • promote theater as self-help-initiatives.

Activities: 

 Phase 1: Training of Trainers (ToT), duration: 5 days, venue: Italy

During the first phase experts and artists of the Balkans and the EU will exchange best practices in order to develop social amusing and inclusion strategies to work with refugees. Therefore, artists from Europe with previous experience shall work with artists from the Balkans.

The exchange of best practices shall provide for e.g.:

 • new knowledge and skills on performing arts;
 • methods to get in touch with refugees and local citizens;
 • knowledge on how to overcome the gap between refugees and local citizens;
 • techniques on social inclusion through theater;

Phase 2: Artistic workshops and final performances, duration:7 months, venue Western Balkans’ countries

In the second phase Western Balkan artists will implements artistic workshop with refugees and local citizens in their home countries. The main goal of the artistic workshops is to bring refugees and local citizens closer, to build the sense of belonging by using the exchange of best practices’ outcomes, in particular self-director strategies and to develop performances. Different forms of performing arts (pantomimic theaters, improvisational theaters, music, dance etc.) shall be used as the main activity to achieve that objectives. At the end of phase 2, each local group will perform the rehearsed shows in front of a large audience.

Phase 3: Communication and Dissemination Campaign, duration: 1-18 months, massively towards the end of the project

 • Development and publication of guidelines: on social inclusion strategies of refugees in the Western Balkans. This practice guideline will gather the description of the developed methodology and inputs of the activities that can be implemented to promote social inclusion of the refugees within local communities, by using performing arts strategies. It will be published online and widely disseminated in the Balkans and Europe.
 • Recording and editing of promotional video: consisting of local level activities, final performances and interviews of the participants with the aim to distribute the message of IMPACT to a larger audience by using different ICT channels. The key messages are: cohesion, tolerance, solidarity and sense-of-belonging.
 • Evaluating and publishing the surveys (questionnaires and interviews): which will be implemented at the very beginning and at the very end of IMPACT. The aim is to evaluate the subjective feelings of the direct beneficiaries (artists, refugees, local citizens and audiences) and to see if there are any changes with regard to the way of thinking and feelings towards different ethnicity.

Steering Committee Meetings

Three Transnational Meetings:

 • 1st transnational meeting – kick-of meeting: month 2
 • 2nd transnational meeting – ToT meeting: month 5
 • 3rd transnational meeting – midterm evaluation: month 9

Two Virtual Meetings:

 • 1st virtual meeting – presentation of project and project consortium: month 1
 • 2nd virtual meeting – midterm evaluation: month 9

Project's Dissemination:

Story about Refugee Camp in Bosnia and Herzegovina written by Sara Kljajic

The Paths of Mostar’s Migrants

Is “Game” a play?

Kurdish Lullaby

Premiere of the theatre play “GAME”

Video – theatre play ”Game”

Bosnia and Herzegovina in migration process and the positive impact of the IMPACT