CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope

Trajanje projekta:01/01/2019 - 30/06/2020
Donator:Evropska komisija (Evropa za građane) - Cjelina 2: Demokratski angažman i učešće građana
Aplikant:Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)
Tags, , , , , ,

CLINK - Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2020

Donator: Evropska komisija (Evropa za građane) – Cjelina 2: Demokratski angažman i učešće građana

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)

Partneri: LDA Subotica (Subotica / Srbija); Association des Agences de la Democratie Locale (Strasbourg / Francuska); LDA Knjaževac (Knjaževac / Srbija); LDA Prijedor (Prijedor / Bosni i Hercegovina); LDA Sisak (Sisak /Hrvatska); LDA Nikšić (Nikšić / Crna Gora); Omma Studio (Heraklion / Grčka); LDA Zavidovići (Zavidovići / Bosni i Hercegovina); LDA Albanija (Vlora / Albanija)

Cilj: produbiti vezu među ljudima iz 10 zajednica iz 3 EU (CRO, FR, GR) i 4 zemlje izvan EU (BiH, SRB, MN, AL) i kulturnog nasljeđa koje ih okružuje, kao i podići svijest o vezama i mjestu koje njihovo vlastito kulturno nasljeđe zauzima na tapiseriji bogatog i raznovrsnog kulturnog nasljeđa Evrope.  

Opis:

Kroz planirane aktivnosti okuplja i uključuje u raspravu, forume, razmjene praksi, studijske posjete, umjetničke događaje različite skupine sudionika: kulturne aktere iz državnog i ostalih sektora, poduzetnike, obrtnike, dizajnere, arhitekate, skupine mladih, lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.

Aktivnosti slijede dva puta: međunarodne događaje koji okupljaju sve partnere (Knjaževac / SRB, Strasbourg / FR, Mostar / BiH) i lokalne događaje u 9 zajednica. Aktivnosti su osmišljene tako da dosegnu 750 izravnih i 100.000 neizravnih sudionika, imaju snažnu europsku dimenziju i rješavaju tri od četiri teme Europske godine kulturne baštine: angažman (praksa približavanja europskoj kulturnoj baštini, povijesti/historiji i zajedničkim vrijednostima ljudi; izravno uključivanje mladih ljudi u dijalog s državnim i ne-državnim kulturnim akterima o politici promicanja i očuvanju kulturne baštine, istraživanju kulturne baštine i stvaranju umjetničke reinterpretacije, angažiranju šire javnosti s tim reinterpretacijama), održivosti (osmišljavanje javnog, industrijskog, vjerskog ili vojnog nasljeđa iz temelja, odgovorni i održivi turizam razvijen oko kulturnog nasljeđa) i inovacije (obrazovanje i osposobljavanje za tradicionalne obrte kako bi se potaknulo sudjelovanje i društvena inovacija).

Očekivani ishodi povećavaju interes za kulturnim nasljeđem s izravnim i neizravnim dionicima, svijest o politikama Evropske unije o kulturnom nasljeđu i načinima njegove promocije, zaštite i održive upotrebe za socioekonomski razvoj društava, kao i snažnog osjećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.

Plan aktivnosti:

 • Pripremne aktivnosti i koordinacija 
 • ”Sudjelovanje građana u očuvanju i promicanju kulturne baštine u svojim zajednicama” – ovaj događaj okupit će u gradu Caen (Normandija / Francuska), 80-85 državnih i nedržavnih kulturnih aktera iz svih zemalja i zajednica sudionica kako bi podijelili i razmijenili inovativne prakse približavanja kulturne baštine javnosti, osobito mladima.  
 • Pop up galerije: u okviru ove aktivnosti 9 partnera u 6 zemalja objavit će otvoreni poziv mladim umjetnicima da podnesu svoje umjetničko djelo inspirirano kulturnom baštinom. Dvadeset pet (25) mladih po zajednici bit će izravno uključeno u ovu aktivnost. Ona će dosegnuti najmanje 500 građana po zajednici.  
 • ”Kulturno nasljeđe kao izvor urbane regeneracije: povratak kulture stvaranja” – ovaj događaj okupit će 70-75 državnih i nedržavnih kulturnih aktera, poduzetnika, obrtnika, mladih dizajnera i organizacija civilnog društva iz svih zajednica koje sudjeluju u razmjeni iskustava kreativnog stvaralaštva i održivog korištenje kulturnog nasljeđa za društveni i ekonomski razvoj zajednica. Događaj će biti organiziran u Knjaževcu (Srbija).  
 • Forum zajednice, povezivanje mladih i kulturnih aktera: u okviru ove aktivnosti 9 partnera u 6 zemalja organizirat će u svojim zajednicama forum za okupljanje mladih i kulturnih aktera (državnih i nedržavnih) kako bi se potaknuo participativni pristup očuvanju ipromicanju kulturne baštine. 
 • ”Obnova nasljeđa: novi život za napuštene industrijske, vjerske, vojne ili javne zgrade” – završni događaj okupit će se u Mostaru (Bosna i Hercegovina), 90-95 predstavnika kulturnih aktera (državnih i nedržavnih), stručnjaka za baštinu, lokalnih vlasti, arhitekata, organizacije civilnog društva i skupine mladih kako bi razmijenili i razgovarali o pametnom očuvanju, obnovi ili transformaciji nasljeđa kao što su napuštene industrijske, vjerske, vojne ili javne zgrade. 
 • Komunikacija i diseminacija: aktivnosti će se realizirati tijekom cijelog projekta, na temelju strategije razvijene i dogovorene u pripremnoj fazi. Oblikovat će se jedinstveni vizualni stil i logotip projekta i kreirati Facebook stranica. Svaki partner projekta stavit će svoje komunikacijske alate na raspolaganje projektu (web stranica, tisak, članci, društvene mreže). 
 • Praćenje i evaluacija: bit će izrađen popis pokazatelja, te podijeljen sa svim partnerima kako bi se pratio tijek aktivnosti projekta i njegovih rezultata. Bit će izrađene evaluacijske liste za pojedinačnu procjenu svake međunarodne i lokalne aktivnosti. U završnom izvješću projekta bit će izrađen sažetak aktivnosti i rezultata projekta.

Kontaktiraj koordinatora projekta

Službena FB stranica projekta 

CLINK letak

NOVOSTI:

I. PRVI MEĐUNARODNI DOGAĐAJ  (Caen – Normandy, France)

Najava prvog međunarodnog događaja u okviru EU projekta CLINK

Međunarodni događaj u okviru projekta CLINK potaknuo inspirativnu razmjenu vezanu za kulturnu baštinu različitih zemalja

II. POP-UP GALERIJE

Otvoreni poziv za POP-UP Galerije

 1. Omma StudioPOP-UP Galerije – Heraklion (Grčka) – 6.8.2019.
 2. LDA PrijedorPOP-UP Galerije – Prijedor (Bosna i Hercegovina) – 7.8.-8.8.2019.
 3. LDA AlbaniaPOP-UP Galerije – Kaninë (Albanija) – 15.8.2019.
 4. LDA MostarPOP-UP Market (3.9.2109.)/POP-UP Galerije (1.9.-8.9.2109.) – Mostar (Bosna i Hercegovina)
 5. LDA KnjazevacPOP-UP Galerije – Knjazevac (Srbija) – 5.9.2019. 
 6. LDA ZavidoviciPOP-UP Galerije – Zavidovici (Bosna i Hercegovina) – 14.9.2019.

III. DRUGI MEĐUNARODNI DOGAĐAJ (Knjazevac, Srbija)

Najava drugog međunarodnog događaja u okviru EU projekta CLINK u Knjazevcu

Povezivanje tradicionalnih umjetnosti i zanata

IV. FORUM U ZAJEDNICI

LDA NikšićForum u zajednici – Nikšić (Crna Gora) – 27.6.2019. 

***ENGLISH***

CLINK – Cultural heritage linking diversities in Europe

Timespan: 01/01/2019 – 30/06/2020

Donor: European Commission  (Europe for Citizens) – Strand 2: Democratic engagement and civic participation

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)

Partners: 
LDA Subotica (Subotica / Serbia); Association des Agences de la Democratie Locale (Strasbourg / France); LDA Knjaževac (Knjaževac / Serbia); LDA Prijedor (Prijedor / Bosnia and Herzegovina); LDA Sisak (Sisak /Croatia); LDA Nikšić (Nikšić / Montenegro); Omma Studio (Heraklion / Greece);  LDA Zavidovići (Zavidovići / Bosnia and Herzegovina); LDA Albania (Vlore/Albania).  

Objective: Project aims to deepen the connection between people from 10 communities from 3 EU (CRO, FR, GR) and 4 non-EU countries (BiH, SRB, MN, AL) and the heritage that surrounds them, as well as to raise their awareness on connections and place their own cultural heritage has in the tapestry of Europe’s rich and diverse cultural heritage. 

Description:

Through planned activities it gathers and engages in discussions, forums, exchange of practices, study visits, art events a diverse group of participants: state and non-state cultural actors, entrepreneurs, craftsmen, designers, architects, youth groups, local authorities and CSOs. 

Activities follow two paths: international events gathering all partners (Knjazevac, SRB; Strasbourg, FR; Mostar, BH) and local events in 9 communities. Activities have been designed to reach 750 direct and 100.000 indirect participants, to have strong European dimension and tackle three out of four themes of the European Year of Cultural Heritage: engagement (practices of bringing Europe’s cultural heritage, history and shared values closer to people; direct engaging of young people in a dialogue with state and non-state cultural actors on the policies of promotion and preservation of cultural heritage, exploring cultural heritage and creating artistic reinterpretation of it; engagement of a wider public with those reinterpretations), sustainability (re-imaging public, industrial, religious or military heritage sites; responsible and sustainable tourism developed around cultural heritage) and innovation (education and training for the traditional crafts in order to foster participation and social innovation). 

Expected outcomes are raised interest in cultural heritage with direct and indirect participants, awareness of EU policies on cultural heritage and ways of its promotion, protection and sustainable use for socioeconomic development of societies, as well as enforced sense of belonging to a common European space.

Activity plan:

 • Preparatory activities and coordination
 • Cultural heritage as a source of urban regeneration: comeback of the craft-making culture: This event will bring together 70-75 state and non-state cultural actors, entrepreneurs, craftsmen, young designers and CSOs from all participating communities to exchange practices of creative and sustainable use of cultural heritage for social and economic development of communities. Event will be organized in Knjazevac, Serbia.
 • Pop up galleries: In the framework of this activity 9 partners in 6 countries will publish a call for young artists to submit their art inspired by cultural heritage. Twenty-five (25) youngsters per community will be involved in this activity directly. It will reach at least 500 citizens per community.
 • Citizens’ participation in preservation and promotion of cultural heritage in their communities: This event will gather in Strasbourg, France, 80-85 state and non-state cultural actors from all participating countries and communities to share and exchange innovative practices of bringing cultural heritage closer to public, especially to young people.
 • Community forum, connecting youth and cultural actors: In the framework of this activity 9 partners in 6 countries will organize in their communities a forum to gather young people and cultural actors (state and non-state) in order to boost up participatory approach to preservation and promotion of cultural heritage.
 • Regenerating heritage: new life for abandoned industrial, religious, military or public buildings: Final event will gather in Mostar, Bosnia and Herzegovina, 90-95 representatives of cultural actors (state and non-state), heritage experts, local authorities, architects, CSOs and youth groups in order to share and discuss smart restoration, renovation or transformation of heritage sites such are abandoned industrial, religious, military or public buildings.
 • Communication and dissemination: activities will be realized during whole project, based on the strategy developed and agreed on in preparatory phase. Unified visual style and logo of the project will be designed and Facebook page created. 
  Each partner of the project will put its communication tools at the project’s disposal (website, press, articles, social networks).
 • Monitoring and evaluation: A list of indicators will be developed and shared with all partners in order to monitor the proceeding of the project’s activities and its outcomes. Evaluation sheets will be created to evaluate each international and local activity separately. A final report of the project will give a summary of the activities and results of the project.

Contact projects’ coordinator

Project’s official FB page

CLINK leaflet

NEWS:

I. FIRST INTERNATIONAL EVENT (Caen – Normandy, France)

Announcement of the First International Event within EU project CLINK in Normandy

CLINK International event spurred inspirational exchanges on cultural heritage from diverse countries  

CLINK Recommendations – Conference in Normandy

II. POP-UP Galleries

Open Call for POP-UP Galleries

 1. Omma StudioPOP-UP Galleries – Heraklion (Greece) – August 6, 2019
 2. LDA PrijedorPOP-UP Galleries – Prijedor (Bosnia and Herzegovina) – August 7-8, 2019
 3. LDA AlbaniaPOP-UP Galleries – Kaninë (Albania) – August 15, 2019
 4. LDA MostarPOP-UP Market (September 3, 2109)/POP-UP Galleries (September 1-8, 2109) – Mostar (Bosna i Hercegovina)
 5. LDA KnjazevacPOP-UP Galleries – Knjazevac (Serbia) – September 5, 2019
 6. LDA ZavidoviciPOP-UP Galleries – Zavidovici (Bosnia and Herzegovina) – September 14, 2019

III. SECOND INTERNATIONAL EVENT (Knjazevac, Serbia)

Announcement of the First International Event within EU project CLINK in Knjazevac

Bringing together traditional arts and crafts

IV. Community Forum

LDA NiksicCommunity Forum – Niksic (Montenegro) – Jun 27, 2019