bs
bs

Snapshots from the borders – Mali gradovi suočeni s globalnim izazovima agende 2030.

Trajanje projekta:21/10/2017 – 21/10/2021
Donator:Europska unija (EuropeAid DEAR)
Aplikant:Općina Lampedusa i Linosa (Lampedusa / Italija)
Tags, , , , , , ,

Snapshots from the borders – Mali gradovi suočeni s globalnim izazovima agende 2030.

Trajanje projekta: 21/10/2017 – 21/10/2021

Donator: Europska unija  (EuropeAid DEAR)

Aplikant: Općina Lampedusa i Linosa (Lampedusa / Italija)

Partneri: Africa e Mediterraneo (Bologna / Italija); Agios Athanasios Municipality (Agios Athanasios / Cyprus); AMREF Health Africa Onlus (Rim / Italija); Balkan Institute of Labour and Social Policy (Sofija / Bugarska); Autonomous Province of Bolzano – South Tyrol (Bolzano / Italija); Constanta Municipality (Rumunjska); Črnomelj Municipality (Črnomelj / Slovenija); Cromo Közhasznú Alapítvány Foundation (Budimpešta / Mađarska); Insamlingsstiftelsen Harald Edelstam (Stockholm / Švedska); Eine Welt Netzwerk Thüringen e. V. (Jena / Njemačka); Fundacion Africana Para La Medicina Y La Investigacion Amref Flying Doctors (Madrid / Španjolska); Ville de Grande-Synthe (Grande-Synthe / Francuska); ISCOMET Institute for Ethnic and Regional Studies (Maribor / Slovenija); Kopin (Koperazzjoni Internazzjonali) (San Ġwann / Malta); Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); Maribor Municipality (Maribor / Slovenija); Marsa Local Council (Marsa / Malta); North Aegean Region (Grčka); Novapolis Association – Center of Analysis and Initiatives for Development (Bukurešt / Rumunjska); Municipality of Pesaro (Pesaro / Italija);  Municipality of Rhodes (Rhodes / Grčka);  Puglia Region (Puglia / Italija); Municipality of Strass (Strass / Austrija); Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit (Beč / Austrija); Cabildo De Tenerife (Santa Cruz de Tenerife / Španjolska); Stadtgemeinde Traiskirchen (Traiskirchen / Austrija); Burgas Municipality (Burgas / Bugarska); Siklósnagyfalu Municipality (Siklósnagyfalu / Mađarska).

Pridruženi partneri: Province of Barcelona (Barcelona / Španjolska); Mediterranean Migration Network (MMN) (Nicosia / Cipar); European Volunteer Centre (CEV) (Brussels / Belgija); CSV Marche – Centro Servizi Volontariato Marche (Ancona / Italija); Comitato Permanente per il Partenariato Euro-Mediterraneo dei poteri locali e regionali – COPPEM (Palermo / Italija); Forum of Adriatic and Ionian Cities (FAIC) (Ancona / Italija); Step4 s.r.l. – impresa sociale (Milano / Italija); Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona / Španjolska).

Snapshots From The Borders je trogodišnji projekt sufinanciran od Europske unije  (EuropeAid DEAR budžetska linija), kojeg vodi 35 partnera, granične lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.

Opći ciljevi: Snapshots from the Borders ima za cilj poboljšati kritičko razumijevanje europskih, nacionalnih i lokalnih donositelja odluka i javnog mnijenja o globalnim međuovisnostima koje određuju migracijske tokove prema europskim granicama, u perspektivi postizanja ciljeva održivog razvoja (SDG), posebno SDG 1,5,10,11 i 16. Konkretno, projekt namjerava ojačati novu vodoravnu aktivnu mrežu među gradovima koji se izravno suočavaju s migracijskim tokovima na granicama EU, kao način promoviranja učinkovitijih koherentnosti politike na svim razinama (europskih, nacionalnih, lokalnih).

Specifični ciljevi:

Srce projekta je “glas i iskustva (snimke) s granica” i njihova najšira difuzija među europskim građanima. Glas pravih protagonista putovat će s periferije u centar, na nacionalnoj i europskoj razini, gdje se donose odluke. Cilj projekta je informirati građane Europe kako je migracija složena i višedimenzionalna pojava i političko pitanje koje treba napore i konkretne radnje koje poduzimaju ljudi i organizacije / mreže na svim razinama društva. Bolje razumijevanje Europljanja o migracijama kao razvojnog pitanja zajedno sa angažmanom potiče globalno građanstvo, te gradi jake veze solidarnosti. Direktna perspektiva i angažiranost granica je dodatna vrijednost za podizanje svijesti, razmjenu znanja, poticanje sudjelovanja i prikazivanje građana da igraju važnu ulogu. Donošenjem glasova I efektivnih solucija sa granica gdje je žarište migracija, ljudi će biti više informirani i upoznati sa determinantima i akcijama, te će i oni postati protagonisti u pozivanju na pravi svijet. Poruke koje dostižu javnost EU kroz medije predstavljaju migraciju kao izvanredni problem s negativnim učincima koji pojednostavljuju uzroke i odrednice Kad su ljudi svjesni dimenzija, implikacija, uzroka i rješenja, tražit će promjenu stava u smislu potpore civilnom stanovništvu.

Drugim riječima, Snapshots from the Borders implementira pristup odozdo prema gore, u smislu izgradnje kapaciteta, zagovaranja i izgradnje mreže, gdje se lokalno odlučivanje i uključivanje sudionika vrednuje kao njihova sposobnost identificiranja realnih potreba i ciljeva u raspravi o migracijama i razvoju.

Konačno, projekt namjerava doprinijeti novoj europskoj priči koja nanovo lokalizira razvojni diskurs na Mediteranu i na drugim europskim granicama: to uključuje pomak prema sve koherentnijem pristupu migraciji i razvoju temeljenom na ljudskim pravima; nove teritorijalne politike usmjerene na stvaranje pristojnog rada i održivih obrazaca proizvodnje i potrošnje; transnacionalnu i decentraliziranu suradnju koja potiče snažne veze između zajednicama; i migranata kao novog čimbenika ljudskog razvoja koji aktivno sudjeluju u lokalnim zajednicama na društvenoj, ekonomskoj  i političkoj razini.

Ciljne skupine: 260 donosioca odluka / zakona na gradskom, nacionalnom i nivou EU, 390 državnih službenika, 45.000 evropskih građana koji su postigli transnacionalne aktivnosti (posebno oni koji su aktivni u nevladinim organizacijama i OCD-ovima), 2.000.000 građana do kojih se došlo putem web / društvene kampanje.

Aktivnosti:

MEĐUNARODNI SASTANCI

1. Prvi sastanak partnera, 10.-11.5.2018. (Lampedusa, Italija)

LINK 1

2. Koordinacijski sastanak, 10.-13.12.2018. (Beč, Austrija)

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

3. High-level sastanak i Treći sastanak partnera, 3.-5.4.2019. (Brisel / Belgija)

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

4. Koordinacijski sastanak, 18.-19.12.2019. (Valletta / Malta)

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LOKALNE AKTIVNOSTI

LINK 1

Medijsko izvještavanje: 

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

LINK 5

LINK 6

LINK 7

LINK 8 

LINK 9 

Meeting with Holy Father Pope Francis

Web stranica projekta: www.snapshotsfromtheborders.eu

Službena FB stranica: https://www.facebook.com/snapshotsfromtheborders/

Službeni Instagram profil: https://www.instagram.com/snapshots.eu/?hl=en

PUBLIKACIJE

Migracije na granicama – Globalno izvješće paricipativne istrage o migracijama u 20 graničnih teritorija Europe

Video – teatarska predstava ”GAME”

***

Snapshots from the Borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030

Timespan: 21/10/2017 – 21/10/2021

Donor: European Union (EuropeAid DEAR)

Applicant: Municipality Lampedusa and Linosa (Lampedusa / Italy)

Partners: Africa e Mediterraneo (Italy); Agios Athanasios Municipality (Agios Athanasios / Cyprus); AMREF Health Africa Onlus (Italy); Balkan Institute of Labour and Social Policy (Bulgaria); Autonomous Province of Bolzano – South Tyrol (Italy); Constanta Municipality (Romania); Črnomelj Municipality (Slovenia); Cromo Közhasznú Alapítvány Foundation (Hungary); Insamlingsstiftelsen Harald Edelstam (Sweden); Eine Welt Netzwerk Thüringen e. V. (Germany); Fundacion Africana Para La Medicina Y La Investigacion Amref Flying Doctors (Spain); Ville de Grande-Synthe (France); ISCOMET Institute for Ethnic and Regional Studies (Slovenia); Kopin (Malta); LDA Mostar (Bosna and Herzegovina); Maribor Municipality (Slovenia); Marsa Local Council (Malta); North Aegean Region (Greece); Novapolis Association – Center of Analysis and Initiatives for Development (Romania); Municipality of Pesaro (Italy);  Municipality of Rhodes (Greece); Region Puglia (Italy); Municipality of Strass (Austria); Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit (Austria); Cabildo De Tenerife (Spain); Stadtgemeinde Traiskirchen (Austria); Burgas Municipality (Bulgaria); Siklósnagyfalu Municipality (Hungary).

Affiliated partners: Province of Barcelona (Barcelona / Spain); Mediterranean Migration Network (MMN) (Nicosia / Cipar); European Volunteer Centre (CEV) (Brussels / Belgium); CSV Marche – Centro Servizi Volontariato Marche (Ancona / Italy); Comitato Permanente per il Partenariato Euro-Mediterraneo dei poteri locali e regionali – COPPEM (Palermo / Italy); Forum of Adriatic and Ionian Cities (FAIC) (Ancona / Italy); Step4 s.r.l. – impresa sociale (Milano / Italija); Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona / Spain).

Project description: 

Snapshots From The Borders is a 3-year project co-funded by the European Union (EuropeAid DEAR budget line), run by 35 partners, border Local Authorities and Civil Society organisations.

Objective:

Snapshots From The Borders aims to improve the critical understanding of European, national and local decision makers and of public opinion about global inter-dependencies determining migration flows towards European borders, in the perspective of reaching SDGs targets, especially SDG 1, 5, 10 11 and 16. Specifically, the project intends to strengthen a new horizontal, active network among cities directly facing migration flows at EU borders, as a way to promote more effective policy coherence at all levels (European, national, local).

Specific Objective(s):

The heart of the project is “voice and experiences (snapshots) from the borders” and their broadest diffusion among European citizens. The voice of the real protagonists will travel from periphery to the center, at national and European level, where the decisions are taken. The project aims to inform European citizens that migration is a complex and multidimensional phenomenon and a political issue which needs efforts and concrete actions taken by people and organization/network at all level of society. A better understanding by Europeans of migration as a development issue paired with engagement fosters global citizenship and build strong bonds of solidarity. Borders’ direct perspective and engagement is an added value for raising awareness, sharing knowledge, encouraging participation and showing citizens that they have an important role to play. By bringing voices and effective solutions from the borders where migration is lived directly, people will be more informed and aware of the determinants and actions and they will become protagonists in calling for a fair world. Messages reaching the EU public through media present migration as an emergency problem with negative impact oversimplifying causes and determinants. Once people are aware of the dimension, implication, causes and solutions, they will seek a change of attitude in terms of support for civil society.

In other words, Snapshots from the borders implements a bottom-up approach in terms of capacity building, advocacy and network building, where local decision making and stakeholders involvement is valued as able to identify real needs and goals in the migration and development debate.

Finally, the Action intends to contribute to a new European narrative which re-localizes the development discourse in the Mediterranean and at other European borders: this includes a shift towards a more coherent human rights-based approach to migration and development; new territorial policies aimed at creating decent work and sustainable production and consumption patterns; transnational and decentralized cooperation fostering strong linkages among communities; and migrants as a new human development actors participating actively in local communities at the social, economic and political levels.

Target groups: 260 decision-makers/law-makers at the city, national and EU levels, 390 civil servants, 45,000 European citizens who have achieved transnational activities (especially those active in non-governmental organizations and CSOs), 2,000,000 citizens reached through web / social media campaigns.

Activites:

INTERNATIONAL MEETINGS

1. First Partners’ Meeting, May, 10-11, 2018 (Lampedusa, Italy)

LINK 1

2. Coordination Meeting, December, 10-13, 2018 (Vienna, Austria)

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

3. High-level Meeting and 3rd Partners’ Meeting, April, 3-5, 2019 (Brussels / Belgium)

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

4. Coordination Meeting, December, 18-19, 2019. (Valletta / Malta)

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LOCAL ACTIVITIES

LINK 1

Media Coverage: 

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

LINK 5

LINK 6

LINK 7

LINK 8 

LINK 9 

Meeting with Holy Father Pope Francis

Official Website: www.snapshotsfromtheborders.eu

Official FB Page: https://www.facebook.com/snapshotsfromtheborders/

Official Instagram Profile: https://www.instagram.com/snapshots.eu/?hl=en

PUBLICATION

Migration at the borders – Global report of the participative investigation on migration in 20 border territories in Europe

Video – theatrical play ”GAME”