bs
bs

WB CulTours – Kulturne ture po Zapadnom Balkanu

Trajanje Projekta: 01/06/2020 – 31/05/2020 (12 mjeseci)
Donator:Western Balkans Fund
Aplikant:Balkan Network for Local Democracy (BNLD)
Tags, , , , , ,

WB CulTours - Cultural tours in Western Balkans

Naziv projekta: WB CulTours – Kulturne ture po Zapadnom Balkanu

Trajanje projekta: 01.06.2020. – 01.06.2021. (12 mjeseci)

Donator: Western Balkans Fund

Aplikant: Balkan Network for Local Democracy (BNLD)

Partneri: Agencija za lokalnu demokratiju Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić (Nikšić / Crna Gora); Centar lokalne demokratije Knjaževac (Knjaževac / Srbija); Agencija za lokalnu demokratiju Kosovo (Peć / Kosovo);

Cilj: Unaprijediti regionalnu saradnju i regionalnu koheziju u WB6 kroz kulturološku saradnju i aktivnosti održivog razvoja.

Specifični ciljevi:

1) promovirati zajedničko kulturno nasljeđe zemalja Zapadnog Balkana vezano za zajedničku historiju, stvaranjem instrumenata prilagođenog mladima

2) podržati lokalni održivi razvoj mikro-lokaliteta kroz turizam i aktivnosti koje stvaraju prihode

3) dodatno osnažiti saradnju i umrežavanje različitih sudionika na lokalnom i regionalnom nivou

Opis:

Projektna ideja razvijena je kao nastavak tekućeg projekta „Monumental 9“ koji se finansira iz Regional Cooperation Council’s Programme: “Support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE”. Projekat „Monumental 9“ podržava stvaranje internetske platforme koja će predstaviti i promovirati narativ devet spomenika iz Drugog svjetskog rata na Zapadnom Balkanu. Projekt razvija pilot interkulturalni program razmjene mladih, uključujući istraživanje, pripovijedanje, digitalizaciju novog kulturnog turističkog proizvoda kao i program izgradnje kapaciteta za mlade vloggere i greetere. „Monumental 9“ pomaže povećanju atraktivnosti za turistički razvoj i aktivnosti koje stvaraju prihod mikro-lokaliteta.

U ovom kontekstu, predložena akcija će se nadograditi rezultate iz „Monumental 9“, posebno mnoštvo informacija stvorenih tokom projekta i predstavljenih na online platformi, doprinoseći na taj način održivosti i uvećavanju vrijednosti socijalne intervencije kao i multipliciranju rezultata.

Ovaj projekt će doprinijeti promociji turističkih potencijala Zapadnog Balkana kroz perspektivu zajedničke kulturne baštine i zajedničke historije, a posebno kroz uključivanje mladih. Projekt će promovirati umrežavanje različitih sudionika na lokalnom nivou s ciljem povećanja turističkih potencijala i mogućnosti za zapošljavanje mladih, bolje razumijevanje i pomirenje na Zapadnom Balkanu.

U ovom specifičnom kontekstu ekonomske i socijalne krize, još je važnije pozabaviti se pitanjem turizma, pružiti podršku sektoru i doprinijeti ekonomskom razvoju lokalnih zajednica.

Glavne aktivnosti:

1) Izrada mobilne aplikacije za promociju zajedničke kulturne baštine: 1.1. istraživanje i rad sa lokalnim akterima; 1.2. razvoj instrumenata za promociju kulturne baštine,

2) Lokalne aktivnosti usmjerena ka turističkom razvoju 2.1. Identifikacija lokalnih ekonomskih sudionika povezanih s turističkim razvojem; 2.2. promocija turističkih instrumenata lokalnim turističkim promotorima; 2.3. Webinari za razmjenu ideja o turizmu i lokalnom ekonomskom razvoju.

3) Aktivnosti regionalnog umrežavanja: 3.1. Online partnerski sastanci; 3.2. Regionalni događaj umrežavanja; 3.3. Regionalni online webinari.

Očekivani rezultati:

1) Mobilna aplikacija stvorena za promociju zajedničke kulturne baštine u vezi sa spomenicima iz Drugog svjetskog rata u zemljama Zapadnog Balkana

2) Turistički proizvodi koji su razvijeni u saradnji s lokalnim sudionicima u svrhu promoviranja održivog ekonomskog razvoja

3) Ojačana Balkanska mreža za lokalnu demokratiju kako bi se proveo tematski projekt koji uključuje organizacije civilnog društva, lokalne vlasti i druge privredne i kulturne sudionike.

Ciljne grupe: Agencije za lokalne demokratije Zapadnog Balkana, lokalne vlasti, lokalne organizacije civilnog društva, tematska mreža organizacija civilnog društva, mladi greeteri i vloggeri, lokalna / nacionalna državna tijela  / vladina tijela, mediji.

Krajnji korisnici: obrazovne / kulturne institucije, turistička udruženja, mala i srednja preduzeća, 5 lokalnih zajednica, stanovništvo u uključenim zajednicama

Implementirane aktivnosti:

 1. Najava Online Webinara “Turizam u vrijeme krize Covid-19: potencijal za lokalni razvoj”
 2. Online Webinar “Turizam u vrijeme krize Covid-19: potencijal za lokalni razvoj”
 3. Najava lokalnog Online Webinara “Mostar Tourism in the Spotlight”
 4. Online Webinar “Mostar Tourism in the Spotlight”
 5. Najava regionalnog Online Webinara “Western Balkans Tourism in the Spotlight”
 6. Regionalni Webinar “Western Balkans Tourism in the Spotlight”

 

***ENGLISH***

 

Project title: WB CulTours – Cultural tours in Western Balkans

Timespan: 01/06/2020 – 31/05/2020 (12 months)

Donor: Western Balkans Fund

Applicant: Balkan Network for Local Democracy (BNLD)

Partners: Local Democracy Agency Mostar (Mostar / Bosnia and Herzegovina); Local Democracy Agency Niksic (Niksic / Montenegro); Local Democracy Agency Knjazevac (Knjazevac / Serbia); Local Democracy Agency of Kosovo (Peja / Kosovo);

Overall objective: to contribute to regional cooperation and regional cohesion in WB6 through cultural cooperation and activities for sustainable growth.

Specific objective(s):

1) promote shared cultural heritage in Western Balkan countries related to common history through creation of youth friendly tool

2) support local sustainable development of micro-localities though income generating activities and tourism

3) reinforce the cooperation and networking among different stakeholders on local and regional level

Description:

The project idea was developed as follow-up of the on-going project titled “Monumental 9” financed by the Regional Cooperation Council’s Programme: “Support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE”. The project “Monumental 9” supports creation of online platform to present and promote the narrative of nine monuments from World War 2 in Western Balkans. The project develops pilot youth intercultural exchange programme including exploration, storytelling, digitalisation of the new cultural tourism product as well as capacity building programme for young vloggers and greeters. “Monumental 9” is helping to increase attractiveness for tourist development and income generating activities and micro-localities.

Against this backdrop, the proposed Action will build upon the outcomes in the “Monumental 9”, notably the vast information created during the project and presented on the online platform, contributing thus to sustainability and added value of the social intervention as well as to the multiplication of the outcomes.

This project will contribute to the promotion of the touristic potentials of the region of Western Balkans through the perspective of the common cultural heritage and shared history notably through involvement of youth. The project will promote networking at the local level of various stakeholders with an aim of increasing touristic potentials and opportunities for youth employment, better understanding and reconciliation in Western Balkans.

In this specific context of economic and social crises, it is even more important to tackle the question of tourism, support the sector and contribute to the local economic development of the local communities.

Main activities:

1) Creation of mobile application for promotion of shared cultural heritage: 1.1. research and work with local stakeholders; 1.2. development of tool for promotion of cultural heritage,

2) Local activities for touristic development 2.1. Identification of local economic stakeholders related to the touristic development; 2.2. promotion of touristic tool to local touristic promoters; 2.3. Webinars for exchange of ideas on tourism and local economic development.

3) Regional Networking activities: 3.1. Online partner meetings; 3.2. Regional networking event; 3.3. Regional online webinars.

Expected results:

1) Mobile application created to promote shared cultural heritage related to monuments from World War 2 in Western Balkan Countries

2) Touristic products developed in cooperation with local stakeholders in order to promote sustainable economic growth

3) Reinforced Balkan Network for local democracy to implement thematic project that include civil society organizations, local authorities and other economic and cultural stakeholders.

Target groups: Local democracy agencies in Western Balkans, local authorities, Local CSOs, CSO thematic network, young greeters and vloggers, local/national public authorities’/government bodies, media.

Final beneficiaries: Educational/cultural institutions, tourist associations, SMEs, 5 local communities, population in the communities involved

Implemented activities:

 1. Annunciation of Online Webinar “Tourism in time of Covid-19: Potential for local development”
 2. Online Webinar “Tourism in time of Covid-19: Potential for local development”
 3. Annunciation of the local Online Webinar “Mostar Tourism in the Spotlight”
 4. Online Webinar “Mostar Tourism in the Spotlight”
 5. Annunciation of the regional Online Webinar “Western Balkans Tourism in the Spotlight”
 6. Regional Webinar “Western Balkans Tourism in the Spotlight”