bs
bs

Predstavljanje LDA Mostar i projekta LINK ZA SARADNJU mostarskom gradonačelniku

📣 Dana 19.03.2021. godine održan je bilateralni sastanak između gradonačelnika Grada Mostara, dr. Mario Kordić i predstavnika Agencije lokalne demokratije (LDA) Mostar. Na sastanku se razgovaralo o ulozi i značaju LDA Mostar kao jedne od vodeći nevladinih organizacija koja aktivno promovira demokratiju, ljudska prava i razvoj lokalne zajednice već 16 godina. Dženana Dedić, direktorica LDA Mostar, prezentirala je mostarskom gradonačelniku trogodišnji projekt „LINK ZA SARADNJU kojeg predvodi i implementira LDA Mostar u saradnji sa 5 nevladinih organizacija. Projektom će se izvršiti detaljna procjena kvalitete rade lokalnih samouprava kroz 12 osnovnih  principa dobre lokalne uprave (1.Pošteni izbori, predstavljanje i učešće; 2.Raspoloživost; 3.Efektivnost i Efikasnost; 4.Otvorenost i transparentnost; 5.Vladavina prava; 6.Etičko ponašanje; 7.Kompetentnost i kapacitet; 8.Inovativnost i spremnost za promjene; 9.Održivost i dugoročna orjentacija; 10.Dobro finansijsko upravljanje; 11.Ljudska prava, kulturna raznolikost i socijalna kohezija i 12.Odgovornost), koristeći metodologiju EloGE Vijeća Europe. Intenzivno će se raditi i na jačanju kapaciteta 12 jedinica lokalne samouprave BiH (općinska/gradska uprava i lokalni vijećnici) i organizacija civilnog društva sa ciljem stvaranja uslova za odgovorno vođenje javnih poslova i upravljanje javnim resursima. U tom kontekstu je naglašena posebna uloga Grada Mostara kao budućeg domaćina projektnih aktivnosti. Gradonačelniku su prezentirani ciljevi i očekivani rezultati projekta. Imajući u vidu impozantna sredstva međunarodnog donatora Europske Unije kroz IPA fondove kao i cjelokupni dosadašnji angažman LDA Mostar, naš dugogodišnji partner Grad Mostar predvođen dr. Kordićem, i ovaj put odlučio je dati punu podršku projektnim aktivnostima. Nadamo se da je ovo samo prvi korak buduće saradnje s novoizabranim gradonačelnikom. 🤝😊

Related Posts